Menu luk

Grund­uddannelsen for tillids­repræsentanter

Grunduddannelsen er for dig, der er nyvalgt tillidsrepræsentant. På uddannelsen bliver du klædt på til at varetage dit tillidshverv.

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter består af to dele: En basis- og en specialiseringsdel. Hele uddannelsen er opbygget af moduler og varer i alt 17 dage, der svarer til 127,5 undervisningstimer.

 • Basisdelen består af fire moduler. Modulerne varer sammenlagt 10 dage.
 • Specialiseringsdelen består 2 af moduler. De to moduler varer i alt 4 dage.

Når du har taget både basis- og specialiseringsdelen, afslutter du grunduddannelsen med en eksamen i akademifaget "Ledelse i praksis", der er normeret til 10 ECTS-point.

FAQ om Grunduddannelsen (pdf)

 

Hvordan foregår undervisningen?

På grunduddannelsen anvender vi forskellige undervisningsformer:

Tilstedeværelsesundervisning

Undervisningen veksler mellem oplæg, opgaver, refleksionsøvelser, case arbejde og arbejdet med at bruge læringen i din hverdag.

Videomøder og webinarer

Vi bruger en online platform til videomøder og webinarer.

Hvad lærer du på basismodulerne?

Basismodul 1: Dig som tillidsrepræsentant

Modulet består af 3 dages tilstedeværelsesundervisning samt 1 efterfølgende videomøde og 1 webinar.

Vi sætter rammerne for uddannelsen. Vi arbejder med relationer, følgeskab og ledelse. Vi kigger på §9-samtalen, og vi gennemgår det faglige system. På modulet arbejder vi også med kommunikation. Og så undersøger vi, hvad din mærkesag er som tillidsrepræsentant, og hvad du kan gøre for at arbejde med den.

Efter modulet har du fået indsigt i:

 • Hvordan du skaber relationer
 • Forskellige kommunikationsstrategier
 • Ledelsestile og -typer
 • Din mærkesag
 • Det faglige system
 • Ansættelsesret

Basismodul 2: Dine medlemmer

Modulet består af 2 dages tilstedeværelsesundervisning samt 1 efterfølgende videomøde og 1 webinar.

På modulet arbejder vi med ambassadørskab og de gode spørgsmål. Vi arbejder videre med ansættelsesret og med afskedigelser, og du får tips til, hvordan du udvikler dit netværk. Vi kigger nærmere på kompetenceudvikling, og hvordan du som tillidsrepræsentant kan understøtte dine medlemmers kompetenceudvikling. Og du møder

Derudover lærer du Finansforbundet lidt bedre at kende, og møder af en fra Finansforbundets formandskabet til en politisk debat.

Efter modulet har du fået indsigt i:

 • Ambassadør- og følgeskab
 • Den vanskelige samtale
 • Hvordan du kan understøtte kompetenceudvikling i rollen som tillidsrepræsentant
 • Sagsbehandling indenfor fx barsel, opsigelser, varsler mm.
 • Strategisk netværk

Basismodul 3: Din organisation

Modulet består af 3 dages tilstedeværelsesundervisning og efterfølgende et videomøde.

Vi arbejder med forretningsforståelse og strategi, og du lærer mere om, hvordan du skal navigere i din organisation, når der er forandringer. Vi kigger på organisationers kultur, hvordan den påvirker medarbejderne, og hvordan du som tillidsrepræsentant kan påvirke de beslutninger, der har betydning for dine medlemmer. I arbejdet med organisationen ser vi også på konflikter, og hvordan du kan bidrage til opløsning af konflikter.

Vi genbesøger ansættelsesretten og arbejder med din rolle som tillidsrepræsentant i forhold til det psykiske arbejdsmiljø og motivation i din virksomhed.

Efter modulet har du fået indsigt i:

 • Forretningsforståelse og strategi
 • Forandring
 • Kultur og kulturforståelse
 • At undgå at konflikter optrappes
 • Din rolle i forhold til det psykiske arbejdsmiljø
 • Din og dine medlemmers motivation
 • Tillidsrepræsentantens juridiske sagsbehandling 

Basismodul 4: Din indflydelse

Modulet består af 2,5 dages tilstedeværelsesundervisning og efterfølgende et videomøde.

Vi arbejder med indflydelse og kommunikation, og du lærer, hvordan du kan bruge din krop til at styrke din gennemslagskraft. Du møder en fra Finansforbundets formandskab til politisk debat, og vi arbejder med, hvordan du håndterer indvendinger.

Efter modulet har du fået indsigt i:

 • Gennemslagskraft
 • Hvordan du håndterer indvendinger
 • Politik og din indflydelse
 • Finansforbundets forhandlingsafdeling
Hvad lærer du på specialiseringsmodulerne?

Specialiseringsdelen består af to moduler. Hvert modul består af 3 forskellige temaer. Hvert tema varer to dage. Du skal selv tilrettelægge din specialiseringsdel, så den samlet varer fire dage.

Modul 1 – du skal vælge en af disse tre

Sådan håndterer du konflikter

På dette specialiseringsmodul sætter vi fokus på din evne til at løse konflikter. Håndtering af konflikter kan være en stor del af hverdagen som tillidsvalgt, og når konflikter håndteres rigtigt, er de til gavn for en sund virksomhedskultur. Omvendt kan uløste og svære konflikter skabe dårligt arbejdsmiljø.

På modulet ser vi på, hvordan du bedst løser konflikter - både dem, du selv er part i, og dem, der foregår omkring dig. Vi introducerer dig for effektive strategier til at løse konflikter, og du får værktøjer til, hvordan du undgår almindelige fejl.

Du lærer også om meditation og får tips til, hvordan fastlåste mønstre mellem konfliktende parter kan opløses. Værktøjerne kan du også bruge til bedre at forstå og håndtere hverdagssituationer, hvor der er spænding, mistrivsel og konfrontationer.

Dit udbytte:

 • Du får redskaber til at løse konflikter effektivt.
 • Du opnår færdigheder til bedre at forstå konfliktsituationer.
 • Du styrker dit blik for at i agere i egne og andres konflikter.

Sådan styrker du dit indre kompas

På dette specialiseringsmodul sætter vi fokus på at styrke dit indre kompas. Det handler om at forstå dine egne og andres følelser og værdier, samt hvordan du skal håndtere dem i forskellige situationer. 

I arbejdet med dine personlige værdier – dvs. dit indre kompas – skærper du din integritet, så der er større overensstemmelse mellem det, du siger, og det du gør.  Det hjælper dig i din rolle som tillidsvalgt, fordi du bliver bedre til at stå fast på de beslutninger du træffer, også når hverdagen er fuld af forandringer, og du har mange bolde i luften.

Modulet skærper også din evne til at forstå egne og andres reaktioner. Det kan hjælpe dig, når du fx skal bistå medlemmer i svære følelsesmæssige situationer, så du bliver bedre til at håndtere de svære situationer med overbevisning og styrke.  

Dit udbytte:

 • Du opnår større bevidsthed om dine personlige værdier og personlige idealer.
 • Du styrker din kommunikation, så der er større overensstemmelse mellem ord og handling.
 • Du øger din indsigt i og forståelse for dine egne og andres følelsesmæssige reaktioner.

Sådan styrker du selvledelse for dig og dine medlemmer

Kender du selv til eller har kolleger, der har svært ved at lede sig selv i overensstemmelse med organisationens mål og egen stillingsbeskrivelse, hvilket har konsekvenser i relation til prioriteter, strukturerede arbejdsgange og opgaveløsning.

En høj grad af frihed til at planlægge sit arbejde har fordele, men sætter samtidig store krav til både leder og medarbejder. Det kan være motiverende, men det kan være svært at sætte grænser for arbejdet eller sætte krav til sine kolleger eller leder, for det er en del af selvledelse.

På modulet introduceres du til en række redskaber, du kan bruge til at forstå, hvilke muligheder og udfordringer du selv som tillidsvalgt og dine kolleger befinder sig i, når I skal lede jer selv.
På modulet ser vi nærmere på selvledelse i relation til din rolle som TR-rollen, her under kernekvaliteter og skyggesider, din ”skyggebestyrelse” og hindringer for selvledelse.

Dit udbytte:

 • Du får en grundlæggende forståelse af forskellige dimensioner af selvledelse og de krav og paradokser det indeholder.
 •  Du får inspiration og metoder til at relatere selvledelse til rollen som TR.
 •  Du får ideer til, hvordan du og dine kolleger kan organisere og prioritere jeres arbejdsopgaver, forbedre jeres vilkår og evne til at bedrive selvledelse.

Dit navn, stilling, e-mail og virksomhed kan blive videregivet til underviser og konferencested, alene til brug for deres afvikling af arrangementet. Du kan til enhver tid gøre indsigelse i forhold til videregivelse af dine personoplysninger. Dette kan du gøre ved at sende en mail til clu-gdpr@finansforbundet.dk med angivelse af navnet på arrangementet.

Modul 2 – du skal vælge en af disse tre

Sådan bliver du en god forhandler

I din rolle som tillidsvalgt forhandler du hele tiden med din leder og mange andre og ofte flere gange om ugen. Det kan være forhandling af lokalaftaler, lønpuljer, ressourcer til din afdeling eller andet. 

På dette specialiseringsmodul gennemgår vi alle de typer forhandlinger, du kan være en part i, og du vil via cases arbejde med forskellige redskaber, som styrker dig i både de formelle og uformelle forhandlinger.

Vi fokuserer på forhandlinger i hverdagen og på forhandlinger i forhold til overenskomsten som fx lokalaftaler og lønpuljer. Undervisningen består af teori, cases og refleksion.

Dit udbytte:

 • Du får redskaber til at styrke din position i forhandlinger
 • Du bliver klogere på de strategiske overvejelser i forhandlinger
 • Du får skærpet blikket for interessevaretagelse og dit mandat i forhandlinger
 • Du opnår indsigt i, hvad der skaber fremdrift i forhandlinger

Sådan arbejder du med forandringer

På disse to dage sætter vi fokus på to temaer: Hvordan forandringer påvirker din organisation, og hvordan du kan stå stærkt i dig selv, mens din arbejdsplads og din hverdag forandrer sig. Når strukturerne på arbejdspladsen er under forandring, skal vi i højere grad finde styrke og stabilitet i os selv, i vores relationer og vores fællesskaber.

Det centrale fokus for dagene er både at skabe personlig udvikling i din professionelle rolle og give dig helt konkrete redskaber til at analysere på forandringens effekt og til at støtte din organisation – ledere og medlemmer igennem tider med forandring.

Dit udbytte:

 • Du får en begrebsramme til at forstå forandringer ud fra – Hvordan kan vi forstå forandringer i en organisatorisk og individuel sammenhæng? Hvorfor er det vigtigt at arbejde med at forbedre den måde, vi håndterer forandringer på?
 • Du udvikler et blik for de følelsesmæssige såvel som de rationelle reaktioner på forandring.
 • Du lærer at benytte forskellige nyttige redskaber både i relation til dine egne fremtidige forandringsprocesser og til forandringer i din organisation.
 • Du kommer til at arbejde med egen rolle som tillidsvalgt i forhold til at støtte og tage med-ledelse på at få din organisation til at komme bedre igennem forandringer.

Sådan er du tillidsvalgt på distance

Her sætter vi fokus på, hvordan du kan arbejde med at skabe relationer og nærvær på tværs af distancen. Som tillidsvalgt, enten på flere matrikler eller anden afstand til dine medlemmer, kan det være svært at lære dem at kende og derved skabe gode og tillidsbaserede relationer.

På distancen skal du være meget opmærksom på din kommunikation. Det gælder både, hvad du siger, hvordan du siger det og de kommunikationskanaler (e-mails, sms, intranet, SoMe, teams, mobil m.m.) du anvender. Derfor arbejder vi i dybden med konkrete cases fra din hverdag og giver dig værktøjer til at forberede og forventningsafstemme din kommunikation. På den måde øger du din troværdighed hos dine medlemmer og de ledere, du samarbejder med.

I specialiseringsmodulet er det særligt den uformelle del af det at være tillidsvalgt, vi arbejder med. Det gør vi for at styrke dine evner til at skabe relationer med dine medlemmer, så det bliver nemmere at hjælpe i de svære og mere alvorlige situationer. Derudover undersøger vi, hvordan du kan bruge SoMe, videoer og andre kreative idéer til at gøre dig mere synlig for dine medlemmer.

Dit udbytte:

 • Du får værktøjer til at skærpe og forstå din kommunikationssituation.
 • Du får viden om, hvordan du skaber relationer og nærvær.
 • Du øger din forståelse for adfærdsdesign, så du får gode vaner.
 • Du styrker din evne til at arbejde kreativt med henblik på at blive mere synlig.
 • Du udarbejder en handleplan med forslag til dine fremtidige initiativer.
Hvordan foregår eksamen?

Når du har gennemført hele basis- og specialiseringsdelen, kan du tage eksamen i akademifaget "Ledelse i praksis". Faget er normeret til 10 ECTS-point svarende til 275 timer, og du kan bruge pointene i din videre uddannelse. Vi har en forventning om, at du går til eksamen som en naturlig afslutning på hele dit uddannelsesforløb, men det er ikke et krav. Vi orienterer din kreds, hvis du fravælger eksamen. 

Eksamen er mundtlig og tager udgangspunkt i en opgave, som du har skrevet i løbet af uddannelsen. Opgaven skal være to normalsider. Til eksamen har du ca. 7 minutter til at fortælle, hvad du har undersøgt, hvilken metode du har valgt, og hvad du har fundet ud af. Herefter stiller eksaminator og censor uddybende spørgsmål i ca. 14 minutter, hvorefter de voterer og giver dig karakter. Din kreds/ leder får ikke din karakter at vide.

Hvis du ikke består i første forsøg, vil du altid have mulighed for at gå til eksamen igen.

Hvem underviser?

Hvert hold har to faste undervisere fra Finansforbundet, som ligeledes fører dig til eksamen. Du vil undervejs møde flere dygtige og engagerede undervisere fra Finansforbundet. Du vil også møde eksterne undervisere og politikere fra Finansforbundet.

Hvad er grundlaget for undervisningen?

På grunduddannelsen styrker vi dig i dit arbejde med de opgaver og de udfordringer, du møder i din hverdag som tillidsrepræsentant. Vi ønsker, at din hverdag kommer ind i undervisningen, og at det, du lærer på uddannelsen, kobles til din hverdag.

Vi arbejder med begrebet eksperiment, hvor vi tager udgangspunkt i noget fra din hverdag, som du ønsker at koble teori til. Mellem modulerne arbejder du med en selvvalgt udfordring ud fra en eller flere teorier fra uddannelsen.  

Hvad kræver det af mig?

Grunduddannelse er bygget op omkring ét modul i Akademiuddannelsen i ledelse, og pensum er på ca. 340 normalsider.

Der vil til hvert modul være forberedelse. Der er altid kapitler eller artikler, du skal læse. Derudover kan der være jura opgaver, spørgsmål du skal forholde dig eller e-læring.

Det har ikke et omfang der gør, at du kan få kompensation/tid for det.

Dokumentation af uddannelsesmæssig baggrund

En del af grunduddannelse er akademifaget Ledelse i praksis, som vi udbyder i samarbejde med Erhvervsakademiet Zealand. For at kunne blive tilmeldt et erhvervsakademi skal alle aflevere dokumentation ift. nedenstående adgangskrav.

Dokumentationen er krav fra undervisningsministeriet, og det gælder derfor også for dig som tillidsrepræsentant, når du begynder på grunduddannelsen.

Opfyldelse af krav til uddannelsesmæssig baggrund er en af nedenstående:

 • Relevant erhvervsuddannelse (EUD), Grunduddannelse for voksne (GVU), Gymnasial uddannelse (HF / STX / HTX / HHX) eller anden relevant uddannelse på mindst samme niveau + to års relevant erhvervserfaring
 • Andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der svarer til ovennævnte
 • Vurderes til at have realkompetencer, der svarer til ovennævnte – fremsend i dette tilfælde dit CV

Du vil modtage en mail fra Erhvervsakademiet Zealand inden start på grunduddannelsen, som forklarer, hvordan du indsender din dokumentation

Underviserne planlægger og gennemfører undervisningen med udgangspunkt i den enkelte tillidsrepræsentants praksis og faglige niveau. På den måde kobler vi din læring direkte op på den virkelighed, du er en del af i dagligdagen.
Hvilket hold skal jeg tilmelde mig?

Du vælger selv, hvilket hold du vil deltage på. Når du vælger et hold, har du tilmeldt dig hele uddannelsesforløbet,

Datoerne for de enkelte moduler fremgår af det hold, du tilmelder dig. Vær opmærksom på, at nogle hold strækker sig over lidt længere tid end andre. Det er for at imødekomme deltagernes forskellige behov.

Du kan normalt ikke skifte til et andet hold undervejs. Men bliver du syg, gravid eller sker der noget, som gør, at du ikke kan gennemføre din planlagte uddannelse, finder vi i en skræddersyet løsning, der passer til dig og din situation.

Hvordan sammensætter I holdene?

Hvert hold har op til 36 deltagere, som er blandet både i forhold til virksomheder og geografi. Du følges med de samme personer på basismodulerne. På specialiseringsmodulerne vil du møde deltagere fra andre hold af grunduddannelsen samt tillidsrepræsentanter, der deltager som en del af deres videreuddannelse.

Har du et ønske om at følges med en kollega, kan I tilmelde jer det samme hold. Vi kan dog ikke garantere, at I kommer på samme hold, da vi sammensætter holdene, så de er så dynamiske som muligt. Du bør i øvrigt overveje både fordele og ulemper ved at deltage sammen med en kollega. Flere tidligere deltagere giver udtryk for, at det er berigende at møde nye TR-kolleger på tværs af virksomhederne.

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen foregår på et konferencested på Fyn eller Jylland, i Forbundshuset på Applebys Plads i København, i din egen virksomhed og på en lokation i nærheden af dig.

 • Basismodul 1: Et konferencested på Fyn eller Jylland
 • Basismodul 2: København
 • Basismodul 3: Et konferencested på Fyn eller Jylland
 • Specialiseringsmoduler: København
 • Eksamen: I Finansforbundet eller online
Hvor og hvordan finder jeg materialer til uddannelsen?

Du finder materiale online på e-learningplatformen Moodle. Her finder du alt, du skal bruge, bl.a. undervisningsmateriale, supplerende artikler, præsentationer til de forskellige moduler, kommunikation til holdet og meget andet. Materialerne er tilgængelige senest fem dage før modulstart. Dette betyder, at vi ikke uddeler print af slides i undervisningen.

Du vil modtage log-in og password til Moodle, inden du starter på grunduddannelsens Basismodul 1. Du skal bruge dit log-in på hele grunduddannelsen.

Link til Moodle

 

Hvilke udgifter kan du få refunderet – og hvordan?

Finansforbundet betaler overnatning og forplejning samt din rejse til og fra kursusstedet efter de gældende regler:

Sådan får du refusion for dine transportudgifter

Du skal bruge værktøjet zExpense, når du skal have refunderet dine omkostninger.

Sådan bruger du zExpense (pdf) 

Regler for refusion (pdf) 

 • Børnepasning: Du kan få refunderet udgifter til børnepasning, hvis du er alene med dine børn, eller hvis din ægtefælle/samlever er forhindret i at passe børnene, imens du er på kursus. Det kan være på grund af skifteholdsarbejde, tjenesterejse eller lignende. Det er dog en betingelse, at du ikke kan arrangere anden gratis børnepasning under dit kursusophold. Det er Socialministeriets satser for døgnpleje, der danner grundlag for, hvad du kan få i refusion. Ønsker du at få refusion for disse udgifter, skal du altid kontakte Finansforbundet, før du starter på grunduddannelsen.

 • Diæter: Har du mere end tre timers transport til kursusstedet, kan du få refunderet mad og drikke. Beløbet må ikke overstige 100 kr., og du skal aflevere en regning på det, du har købt.

 • Frihed: Du kan finde reglerne for frihed til uddannelse i din overenskomst. Husk at aftale frihed med din daglige leder, inden du tilmelder dig Grunduddannelsen.
Hvordan forbereder du dig på §9-samtalen?

Hvordan forbereder du dig på §9-samtalen?

I "Aftale om Fagligt Arbejde" §9 står der, at du som tillidsrepræsentant skal holde en samarbejdssamtale med din leder. §9-samtalen er derfor en vigtig anledning til, at I får afklaret og aftalt jeres forventninger til hinanden. §9-samtalen er derfor noget af det allerførste, du bør gennemføre som nyvalgt tillidsrepræsentant.

Vi har lavet otte små videoer, hvor vi giver dig nogle praktiske eksempler på, hvad der er vigtigt at komme omkring i samtalen. Du kan se videoer afhængigt af hinanden, men vi anbefaler dig, at du ser dem alle op til dine §9-samtaler. De otte videoer har følgende emner:

Introduktion til §9-samtalen
Gensidige forventninger

Samarbejdsrelationer

Information mellem TR og leder

TR-opgaver og daglige opgaver

Praksis og aftaler

Uddannelse for tillidsrepræsentanter

Afslutning af §9 samtalen

 

Se Standardoverenskomsten, afsnit 6: Aftale om Fagligt Arbejde (pdf)

Download standardskemaet for §9-samarbejdssamtalen på dansk (Word) 

Download standardskemaet for §9-samarbejdssamtalen på engelsk (Word) 

 

§9-samtalen i overenskomsten og bilag 2

I overenskomsten og bilag 2 er §9-samtalen beskrevet sådan:

"Der skal hvert år finde en samarbejdssamtale sted mellem tillidsrepræsentanten og den nærmeste leder, der er tillidsrepræsentantens samarbejdspart i virksomheden. Det aftales lokalt mellem den faglige repræsentant og ledelsen, hvordan det sikres, at samtalerne gennemføres, og hvordan der følges op på, at samtalerne er afholdt.

Den første samtale finder sted senest tre måneder efter tillidsrepræsentantvalget. Ved lederskift finder der en ny samtale sted senest tre måneder efter den nye leders tiltrædelse.

Samtalerne gennemføres efter punkterne i vedlagte bilag 2.

Parterne udfærdiger i fællesskab et konklusionsreferat."

"Punkter til drøftelse mellem tillidsrepræsentant og leder i forbindelse med den årlige samarbejdssamtale

Samtalen skal som minimum indeholde nedenstående punkter.

 • Samarbejdsrelationer
  • mål og midler for samarbejdet
  • møder.
 • Praksis og aftaler
  • aftaler, praksis, kutymer i enheden
  • procedure for personalesager
  • tillidsrepræsentantens pligter og rettigheder.
 • Gensidige forventninger
  • gensidige forventninger
  • information og viden
 • Tillidsrepræsentantens opgaver og de daglige arbejdsopgaver
  • forventet tidsforbrug
  • sammenhæng med tillidsrepræsentantens øvrige arbejdsopgaver, herunder om der er behov for tilpasning af omfang, krav og eventuelle mål.
 • Information mellem tillidsrepræsentanten og medlemmerne
  • hvordan og hvornår informeres medlemmerne.
 • Uddannelse for tillidsrepræsentanter
  • grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter – indhold og udbytte.

   Samtalen er gennemført den:_____________________"

Standardoverenskomsten (pdf)

Hvordan forbereder du dig på kredssamtalerne?

På grunduddannelsen har kredsene en central funktion, da kredsen afholder tre samtaler med dig i forbindelse med Grunduddannelsen. Formålet med kredssamtalerne er, at din kreds støtter og følger dig gennem hele uddannelsen samt støtter op om din videre karriereudvikling.

Der er tre forskellige kredssamtaler:

Kredssamtale 1

Samtalen ligger ca. en måned inden, du starter på Grunduddannelsen. Her bliver du budt velkommen, kredsen præsenterer sig, og I taler gensidige forventninger til dit nye hverv og drøfter Grunduddannelsen.

Drejebog til kredssamtale 1 (PDF)

Drejebog til kredssamtale 1 (docx)

Kredssamtale 2

Samtalen ligger, når du har gennemført grunduddannelsens basisdel. Her tager I udgangspunkt i din uddannelse og de særlige interesseområder, der er vakt eller styrket hos dig. I samtalen drøfter I også, hvad du ønsker at arbejde videre med i specialiseringsdelen.

I samtalen har kredsen fokus på, hvilke kompetencer du ønsker, og hvilket kompetencebehov kredsen ser. Samtalen er primært perspektiverende, hvor du får mulighed for at drøfte din karriere som tillidsrepræsentant og på den baggrund vælge din

Drejebog til kredssamtale 2 (PDF)

Drejebog til kredssamtale 2 (docx)

Kredssamtale 3

Samtalen ligger umiddelbart efter, du har afsluttet grunduddannelsen. I samtalen følger I op på kredssamtale 2. Det er din karriere som tillidsrepræsentant, som er i fokus, og derudover kan I drøfte dine muligheder for efter-/videreuddannelse.

Drejebog til kredssamtale 3 (PDF)

Drejebog til kredssamtale 3 (docx)

Hvad sker der, hvis du stopper som tillidsrepræsentant?

Du kan godt færdiggøre din grunduddannelse, selv om du stopper som tillidsrepræsentant undervejs i forløbet. Det kræver dog, at din virksomhed og kreds er enige i det.

Du skal derfor kontakte din kreds og virksomhed og aftale, om du kan gøre grunduddannelsen færdig. Husk også at give os besked om, hvorvidt du fortsætter eller stopper på grunduddannelsen – send en mail til grunduddannelsen@finansforbundet.dk

Praksislæring

Hør hvordan grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter tager udgangspunkt i konkrete udfordringer fra din hverdag.

Videreuddannelsen for tillidsvalgte

Finansforbundets videreuddannelse kan give dig gennemslagskraft og gøre dig til en attraktiv samarbejdspartner for ledelsen.

Læs mere her

Kontakt os

32 66 14 47

Du kan også skrive til grunduddannelsen@finansforbundet.dk