Menu luk

Hvis du har problemer med at tilmelde dig et arrangement, kan du sende en mail med navn og medlemsnummer/CPR-nummer til arrangementer@finansforbundet.dk 

Barselsregler

Hvornår skal du varsle din barsel? Hvor længe får du løn under barselsorloven? Og hvad sker der, hvis du bliver syg under barslen? Læs om barselsreglerne, så du kender dine rettigheder under graviditet og barsel.

Planlæg jeres barselsorlov

Med Finansforbundets barselsberegner kan du lave en samlet barselsplan og få et samlet overblik over jeres ret til barselsdagpenge, løn og orlov og alle vigtige datoer i forbindelse med orloven.

Prøv beregner

Som forældre har I sammenlagt ret til 52 uger med barselsdagpenge. Det sikrer Barselsloven jer, uanset om I er i arbejde eller ej. Noget af barslen er forbeholdt mor, og noget er forbeholdt far/medmor. Resten kan I frit fordele mellem jer.

Hvor meget barsel har man?

De 52 ugers barselsdagpenge fordeles mellem mor og far/medmor på denne måde:  
Graviditetsorlov - 4 uger før forventet fødsel til mor Orloven starter 28 dage før forventet fødsel inklusiv terminsdato. Det påvirker ikke orlovens længde efter fødslen, hvis fødslen sker før eller efter terminsdatoen.
Barselsorlov - 14 uger efter fødslen til mor Orloven starter på kalenderdagen efter fødslen. Mor har pligt til fravær i de første 2 uger efter fødslen.
Fædreorlov - 2 uger efter fødslen til far/medmor Orloven ligger i forbindelse med fødslen, men far kan efter aftale med sin arbejdsgiver placere ugerne på et andet tidspunkt, inden barnet bliver 14 uger. I særlige tilfælde kan far overtage mors ret til orlov i de første 14 uger. Det gælder f.eks., hvis mor dør eller ikke kan passe barnet pga. sygdom. Medmor er ligestillet med far i Barselsloven.
Forældreorlov - 32 uger efter fødslen, som forældrene kan dele Orloven kan I holde sammen, på skift eller i forlængelse.

Får I løn under noget af barselsorloven, skal I være opmærksomme på, at ugerne med løn bliver trukket fra de 52 ugers orlov med barselsdagpenge. Det sker, fordi dagpengene bliver udbetalt til din arbejdsgiver som refusion for den løn, du får.

På Borger.dk kan du bl.a. læse mere om barselsregler, om du opfylder kravene til at få dagpenge, og hvilket beløb du kan få udbetalt. Hvor meget du kan få, afhænger af, om du er lønmodtager, selvstændig, ledig eller studerende.

Løn og pension under barsel

Hvor længe får du løn under barselsorloven? - Standardoverenskomsten

Hvis du er ansat under en af Finansforbundets overenskomster har du ret til fuld løn under dele af din orlov. 

Hvis du fx er ansat under Standardoverenskomsten, der er indgået mellem Finansforbundet og FA, kan du som mor holde op til 30 ugers orlov med fuld løn, og som far/medmor kan du holde op til 16 ugers orlov med fuld løn:  
Graviditetsorlov (mor) 4 uger med fuld løn før fødsel.
Barselsorlov (mor) 14 uger med fuld løn efter fødsel. Orloven starter kalenderdagen efter fødslen. Mor har pligt til fravær i de første 2 uger efter fødslen.
Fædreorlov (far) 4 uger med fuld løn efter fødsel. De 4 ugers fædreorlov kan du holde sammenhængende, eller delt i to perioder af 2 uger. 2 af ugerne skal du placere inden for de første 14 uger efter fødslen medmindre andet er aftalt. De 2 andre uger kan du frit placere i perioden uge 15-60 efter fødslen.
Forældreorlov (mor) 12 uger med fuld løn efter fødsel. Orloven kan du placere i perioden uge 15-60 efter fødslen i en sammenhængende periode, eller opdele i 2 x 6 uger.
Forældreorlov (far) 12 uger med fuld løn efter fødsel. Orloven kan du placere i perioden uge 15-60 efter fødslen i en sammenhængende periode, eller opdele i 2 x 6 uger.

Hvis I begge er omfattet af en af Finansforbundets overenskomster, har I begge ret til 12 ugers forældreorlov med fuld løn.

Du kan også bruge vores barselsberegner, som indeholder alle Finansforbundets overenskomster, alle offentlige overenskomster samt en del øvrige private overenskomster.

Prøv beregner

Uger med løn trækkes fra barselsdagpenge

I skal være opmærksomme på, at ugerne med løn bliver trukket fra de 52 ugers orlov med barselsdagpenge. Det sker, fordi dagpengene bliver udbetalt til din arbejdsgiver som refusion for den løn, du får. Hvis I holder barselsorlov med løn samtidig, tæller det altså dobbelt i dagpengeregnskabet.

Efter overenskomsterne på Finansforbundets og FA's område er fuld løn betinget af, om din arbejdsgiver har mulighed for at få dagpengerefusion, der svarer til mindst 32/46 af det maksimale dagpengebeløb.

Brøken på 32/46 fremkommer ved, at I kan forlænge jeres forældreorlov med 8 eller 14 uger, så I kommer op på forældreorlov i 40 eller 46 uger, men hvor I stadig kun har ret til barselsdagpenge til 32 ugers forældreorlov. I den situation har I mulighed for at udstrække dagpengene for de 32 uger over 40 eller 46 uger svarende til 32/40 eller 32/46 af det maksimale dagpengebeløb. Hvis I er i tvivl om reglerne, skal I kontakte Finansforbundets socialrådgiver Birgit Larsen på 32 66 14 38 , så vi kan rådgive jer om den bedste løsning.

Hvor længe får du løn under barselsorloven? – uden overenskomst

Hvis du er funktionær og ansat i en virksomhed uden overenskomst eller uden barselsregler, er du omfattet af barselsvilkårene i funktionærloven.

Funktionærloven giver mor ret til halv løn i op til 18 uger (4 ugers graviditetsorlov og 14 ugers barselsorlov) samt forældreorlov med barselsdagpenge. Far har ret til 2 ugers fædreorlov med barselsdagpenge i forbindelse med fødslen og forældreorlov med barselsdagpenge.

Hvor længe får du løn under barselsorloven? – assurandører

Hvis du er ansat på en af Finansforbundets lokale overenskomster for assurandører, så er det Rammeoverenskomstens barselsregler, der er indgået mellem Finansforbundet og FA, der gælder for dig.

Som mor kan du holde op til 28 ugers orlov med fuld løn, og som far/medmor kan du holde op til 14 ugers orlov med fuld løn:  
Graviditetsorlov (mor) 4 uger med fuld løn før fødsel.
Barselsorlov (mor) 14 uger med fuld løn efter fødsel. Orloven starter kalenderdagen efter fødslen. Mor har pligt til fravær i de første 2 uger efter fødslen.
Fædreorlov (far) 4 uger med fuld løn efter fødsel. De 4 ugers fædreorlov skal du holde i uafbrudte perioder á 2 uger. 2 af ugerne skal du placere inden for de første 14 uger efter fødslen medmindre andet aftales. De 2 andre uger kan du placere i perioden uge 15-60 efter fødslen.
Forældreorlov (mor) 10 uger med fuld løn efter fødsel. Hvis I ikke kan blive enige om placeringen, så kan du placere orloven i perioden uge 15-60 efter fødslen som 2 uafbrudte perioder på 5 uger.
Forældreorlov (far) 10 uger med fuld løn efter fødsel. Hvis I ikke kan blive enige om placeringen, så kan du placere orloven i perioden uge 15-60 efter fødslen som 2 uafbrudte perioder på 5 uger.

Hvis begge forældre er omfattet af en af Finansforbundets overenskomster for assurandører, så har I begge ret til 10 ugers forældreorlov med fuld løn.

Vær opmærksom på, at lønnen under barsel for assurandører beregnes på samme måde som din løn under sygdom. Du kan læse mere om beregningen af løn under sygdom (og barsel) i din lokale overenskomst eller under Regler ved længerevarende sygdom.

Uger med løn trækkes fra barselsdagpenge

I skal være opmærksomme på, at ugerne med løn bliver trukket fra de 52 ugers orlov med barselsdagpenge. Det sker, fordi dagpengene bliver udbetalt til din arbejdsgiver som refusion for den løn, du får. Hvis I holder barselsorlov med løn samtidig, tæller det altså dobbelt i dagpengeregnskabet.

Efter overenskomsterne på Finansforbundets og FA's område er fuld løn betinget af, om din arbejdsgiver har mulighed for at få dagpengerefusion, der svarer til mindst 32/46 af det maksimale dagpengebeløb.

Brøken på 32/46 fremkommer ved, at I kan forlænge jeres forældreorlov med 8 eller 14 uger, så I kommer op på forældreorlov i 40 eller 46 uger, men hvor I stadig kun har ret til barselsdagpenge til 32 ugers forældreorlov. I den situation har I mulighed for at udstrække dagpengene for de 32 uger over 40 eller 46 uger svarende til 32/40 eller 32/46 af det maksimale dagpengebeløb. Hvis I er i tvivl om barselsregler, skal I kontakte Finansforbundet, så vi kan rådgive jer om den bedste løsning.

Hvordan påvirker barsel din lønforhandling?

Når du er på barsel, skal du stilles præcis på samme måde, som hvis du ikke havde været på barsel. Det betyder, at du har krav på at blive orienteret om tidspunkterne for eventuelle lønsamtaler eller lønforhandlinger, der er i din virksomhed, mens du er på orlov. Barselsorloven må altså ikke være årsag til, at du får en lavere lønudvikling, eller at du ikke får adgang til en lønforhandling.

Du kan med fordel inden din orlov lave en aftale med din chef om, hvornår og hvordan I forhandler løn næste gang. Husk i den sammenhæng, at du altid kan bede om en lønforhandling, også selv om det ikke står direkte i din overenskomst.

Brug Finansforbundets lønberegner til at forhandle dig til en højere løn.

Optjener du pension under barselsorloven?

Hvis du er omfattet af Finansforbundets Standardoverenskomst eller har tilsvarende vilkår, så betaler virksomheden både dit og virksomhedens pensionsbidrag under hele din barselsorlov, dog ikke længere end 60 uger efter fødslen.

Det betyder, at du får fuld pension under din barsel i perioder, hvor du får fuld løn, men også i de perioder, hvor du er på orlov uden løn - til og med uge 60 efter fødslen.

Fra 2020 betales der dog pensionsbidrag under afvikling af udskudt orlov efter § 11 i barselsloven, der afholdes senere end 60 uger efter fødslen.

Det faktum, at du får indbetalt pension under din barsel betyder, at du samtidig optjener ret til ferie med løn efter ferielovens regler (dvs. 1.-5. ferieuge) i de perioder under orloven, hvor din arbejdsgiver indbetaler pensionsbidrag.

Hvis din arbejdsgiver ikke har overenskomst med Finansforbundet

Hvis du ikke er omfattet af en af Finansforbundets overenskomster, afhænger det af din overenskomst eller ansættelseskontrakt, om du har ret til pension under hele eller dele af din orlov. Kontakt din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om hvilke barselsregler og  overenskomster, der gælder på din arbejdsplads.

Varsling, udskydelse og forlængelse af barsel

Hvornår skal du varsle din barselsorlov?

Der er faste regler i lovgivningen og i Finansforbundets overenskomster for, hvornår du skal varsle din arbejdsgiver om de forskellige dele af barselsorloven. Vi anbefaler, at du varsler skriftligt.

Frister før termin

  • Senest 3 måneder før termin: Mor skal fortælle sin arbejdsgiver, hvornår hun forventer at føde (terminsdato), og om hun vil benytte retten til graviditetsorlov før fødslen. Det kan dog være en god ide at afsløre graviditet eller fertilitetsbehandling før for at sikre dig beskyttelse mod opsigelse.
  • Senest 4 uger før orlovens start: Far skal fortælle sin arbejdsgiver, hvornår han forventer at holde fædreorlov.

Frister efter termin

  • Senest 8 uger efter fødslen: Både far og mor skal fortælle jeres arbejdsgivere, om I ønsker at afholde forældreorlov med fuld løn, samt hvornår I vil holde orloven.
  • Senest 8 uger efter fødslen: Både far og mor skal fortælle jeres arbejdsgivere, hvor meget orlov I vil holde, hvordan I vil holde den, og om I ønsker at forlænge eller udskyde en del af orloven. I skal også fortælle, hvis I vil gøre brug af standardoverenskomstens ret til en deltidsaftale til og med uge 60 efter fødslen.

Du kan ændre orloven ved at give din arbejdsgiver et nyt varsel, inden der er gået otte uger efter fødslen. Efter de otte uger kan du som hovedregel ikke ændre på orloven, medmindre din arbejdsgiver giver sit samtykke.

Hvis jeres barn bliver indlagt, skal I hurtigst muligt underrette arbejdsgiveren, hvis det medfører, at I må udsætte eller forlænge orloven.

Du kan også bruge vores barselsberegner, som indeholder en oversigt med samtlige varsler. Du kan desuden let videresende den til din arbejdsgiver.

Prøv beregner

Hvor længe kan I holde barselsorlov?

Som forældre har I sammenlagt ret til 52 uger med barselsdagpenge, men I har faktisk ret til at holde fri fra arbejde i op til 112 uger tilsammen. I har dermed ret til at holde orlov i en længere periode, end I har ret til dagpenge.

Her kan I se, hvor længe I som forældre kan strække orloven:

  • Graviditetsorlov til mor - 4 uger før fødslen
  • Barselsorlov til mor - 14 uger efter fødslen
  • Fædreorlov til far - 2 uger efter fødslen
  • Forældreorlov til mor - 32 uger efter fødslen
  • Forældreorlov til far - 32 uger efter fødslen
  • Begge forældre kan desuden vælge at forlænge forældreorloven med 8 eller 14 uger

I kan altså strække jeres orlov til 84 uger i alt - og op til 112 uger, hvis I begge forlænger forældreorloven med 14 uger.

Kan du udskyde noget af barselsorloven?

Hvis du er i arbejde, har du mulighed for at udskyde en del af forældreorloven. Du skal bare holde den udskudte orlov, inden barnet fylder 9 år. Du skal være i arbejde og opfylde kravene til at få barselsdagpenge på det tidspunkt, hvor orloven holdes.

Der er to måder, du kan udskyde orlov på: retsbaseret og aftalebaseret. Du må gerne kombinere de to måder at udskyde orloven på.

Retsbaseret udskydelse

Den ene af forældrene har ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af forældreorloven, der er på 32 uger. Du behøver ikke din arbejdsgivers godkendelse, men vi anbefaler dog, at du får en skriftlig bekræftelse på aftalen. Og vær opmærksom på, at det kun er én af jer, der har ret til at udskyde orlov retsbaseret.

Du skal varsle den udskudte orlov overfor din arbejdsgiver senest otte uger efter fødslen og 16 uger før du ønsker at holde orloven. Orloven skal holdes som én sammenhængende periode.

Du beholder retten til den udskudte orlov, også selvom du skifter job. Det betyder, at du har garanti for at kunne holde orloven senere, hvis du varsler den til din arbejdsgiver mindst 16 uger før, at orloven starter.

Aftalebaseret udskydelse

Begge forældre kan udskyde op til 32 uger af forældreorloven og afholde den på et senere tidspunkt, hvis I kan aftale det med jeres arbejdsgiver. Denne aftalemulighed gælder altså for begge forældre, men der er fortsat kun 32 ugers forældreorlov med dagpenge til deling mellem jer.

I behøver ikke at holde orloven samlet. I kan aftale at afholde den drypvis i uger, dage eller timer, hvis jeres arbejdsgivere er med på det. Der er ingen regler for varsling af aftalebaseret udskydelse.

Hvis du skifter job, har du ikke krav på, at din nye arbejdsgiver skal overholde aftalen.

Kan du forlænge barselsorloven?

Hvis du er i arbejde, kan du forlænge forældreorloven på 32 uger med enten 8 eller 14 uger. Er du ledig, kan du forlænge med 8 uger.

Hvis du vælger at forlænge forældreorloven, skal du holde orloven lige efter forældreorloven uden afbrydelser. Din arbejdsgiver skal ikke godkende forlængelsen, så længe du har givet besked senest 8 uger efter fødslen.

Vær opmærksom på, at du ikke kan kombinere forlængelse af orloven med at udskyde orloven eller med delvist at genoptage arbejdet.

Forlængelse på nedsatte dagpenge

I får ikke flere barselsdagpenge ved at forlænge forældreorloven. I kan dog vælge at nedsætte barselsdagpengene, så de bliver udbetalt henover hele perioden. Det vil sige, at de 32 ugers barselsdagpenge under forældreorloven bliver udbetalt i 40 eller 46 uger i stedet. Du skal selv gøre Udbetaling Danmark opmærksom på, at I ønsker dagpengene for de 32 ugers forældreorlov fordelt over 40 eller 46 uger. Vær opmærksom på, at der nogle gange opstår den misforståelse, at dagpengene først skal nedsættes, når din barselsorlov med fuld løn ophører. Det er ikke korrekt, og konsekvensen kan være, at du mister penge.

Hvis du forlænger orloven med 8 eller 14 uger, og har valgt at få nedsatte dagpenge, kan du stadig have ret til fuld løn. Dette gælder, hvis du er omfattet af en af Finansforbundets overenskomster, og hvis dagpengerefusionen til din arbejdsgiver udgør mindst 32/46 af det maksimale dagpengebeløb. Brøken på 32/46 fremkommer ved, at I kan forlænge jeres forældreorlov med 8 eller 14 uger, så I kommer op på forældreorlov i 40 eller 46 uger, men hvor I stadig kun har ret til barselsdagpenge til 32 ugers forældreorlov. I den situation har I mulighed for at udstrække dagpengene for de 32 uger over 40 eller 46 uger svarende til 32/40 eller 32/46 af det maksimale dagpengebeløb. Hvis I er i tvivl om barselsregler, skal I kontakte Finansforbundets socialrådgiver Birgit Larsen på 32 66 14 38 , så vi kan rådgive jer om den bedste løsning.

Du skal selv kontakte Udbetaling Danmark og få nedsat dine barselsdagpenge, og det er vigtigt, at du får nedsat dagpengene fra uge 15. efter fødslen. Det skyldes, at der er økonomiske fordele forbundet med at få nedsat dagpengene fra uge 15.

Forlængelse gælder for begge forældre

Forlængelsen af barselsdagpengene har virkning for begge forældre. Det giver jer mulighed for at dele den forlængede orlov mellem jer, holde noget orlov samtidig eller at den ene forælder holder det hele alene.

I skal dog begge sørge for, at jeres arbejdsgivere accepterer forlængelsen, hvis I får løn under orloven, da nedsatte barselsdagpenge betyder nedsat refusion for begge arbejdsgivere. Forlængelsen kan derfor få konsekvens for lønnen under orloven, hvis din arbejdsgiver stiller krav om fuld dagpengerefusion, før du har ret til fuld løn.

Hvis I er i tvivl om barselsregler, skal I kontakte Finansforbundet, så vi kan rådgive jer om den bedste løsning.

Sygdom og lægebesøg under barsel

Må du gå til læge og jordemoder i arbejdstiden?

Som mor har du ret til fravær med fuld løn, når du skal til forebyggende undersøgelser i forbindelse med graviditeten.

Hvad har du ret til ved sygdom under graviditeten og barselsorloven?

Som mor har du ret til fravær med fuld løn, hvis lægen dokumenterer graviditetsgener. Du har desuden ret til fravær med fuld løn tidligere end fire uger før forventet fødsel, hvis lægen vurderer, at graviditeten har et sygeligt forløb.

Din orlovs længde efter fødslen bliver ikke påvirket af, om du starter din orlov tidligere end fire uger før fødslen. Hvis du føder før eller efter det forventede fødselstidspunkt, påvirker det heller ikke orlovens længde efter fødslen.

Borger.dk kan du læse mere om, hvilke sygdomme og gener der kan give dig ret til fravær med fuld løn.

Hvis dit barn bliver indlagt på hospital

Du kan forlænge din barselsorlov, hvis dit barn bliver indlagt på et hospital i løbet af de første 46 uger efter fødslen. Du kan forlænge orloven med det antal dage, dit barn er indlagt, dog maks. tre måneder. Denne ret til at forlænge er dog betinget af, at du ikke genoptager arbejdet i forbindelse med, at barnet indlægges.

Hvis I får flere børn ved fødslen, og de bliver indlagt i forbindelse med fødslen, tæller udskrivelsen fra hospitalet først fra den dato, hvor det sidste barn bliver udskrevet.

Vær opmærksom på, at retten til at forlænge orloven ikke gælder fædreorloven i de to uger, som han kan holde i løbet af de første 14 uger.

Arbejde under og efter barslen

Kan du genoptage dit arbejde under barslen?

I kan begge genoptage arbejdet delvist under hele orloven. Som mor kan du dog først genoptage arbejdet to uger efter, at barnet er født. Delvis genoptagelse betyder, at I kan genoptage arbejdet med en arbejdstid, der er kortere end den normale arbejdstid. Det betyder i princippet, at du kan genoptage arbejdet med op til 36 timer, hvis du arbejder 37 timer.

Du kan genoptage arbejdet med eller uden forlængelse af orloven.

Du har pligt til at dokumentere over for Udbetaling Danmark, at du har indgået en aftale om at forlænge orlovsperioden. Vi anbefaler, at du gør det skriftlig.

Eksempel

Du vil bruge de sidste 7 ugers orlov til at genoptage arbejdet delvist. Du er fuldtidsansat på 37 timer om ugen og aftaler med din arbejdsgiver, at du arbejder 30 timer og holder orlov i 7 timer om ugen i de 7 uger. 7 ugers orlov svarer til 259 timer. Det betyder, at du i 37 uger kan arbejde 30 timer og holde orlov i 7 timer.

Med forlængelse: Du forlænger orloven med den tid, du genoptager arbejdet. Hvis du forlænger din orlov ved delvist at genoptage arbejdet, skal du aftale det med din arbejdsgiver.

Uden forlængelse: Du kan forsøge at aftale med din arbejdsgiver, at du delvist genoptager arbejdet uden at forlænge din orlov. Du skal dog være opmærksom på, at du mister dagpengeretten for de dage, du arbejder. Kommunen udbetaler dagpenge for de timer, du holder orlov. Du kan kun få barselsdagpenge, hvis dit fravær er mindst 20 procent af den ugentlige arbejdstid, før du begynder orloven.

Kan du gå på deltid under din barselsorlov?

Hvis du er ansat under Standardoverenskomsten eller en række af Finansforbundets øvrige overenskomster, har du ret til deltidsansættelse til og med uge 60 efter fødslen.

Hvis I ved lokal forhandling ikke kan blive enige om arbejdstidsnedsættelsen, har du ret til at blive ansat på halv tid i perioden. Hvis du ønsker at gøre brug af retten til deltidsansættelse, så skal du fortælle det til din arbejdsgiver seneste 8 uger efter fødslen. Virksomheden betaler både medarbejderens og virksomhedens normale pensionsbidrag i perioden.

Eksempel

Du ønsker at holde barselsorlov med fuld løn til og med uge 26. Fra uge 27 og til og med uge 60, ønsker du en deltidsansættelse, mens din mand samtidig holder barselsorlov på dagpenge i 20 uger fra uge 27. Hvis du ikke kan blive enige med din arbejdsgiver, har du ret til en deltidsansættelse på halv tid i perioden, ligesom du har ret til dit fulde pensionsbidrag i perioden.

Har du ret til samme stilling efter din barselsorlov?

I har som forældre begge ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde med arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige for jer. I har også ret til enhver forbedring i arbejdsvilkårene, som I ville have været berettiget til uden jeres fravær.

Din arbejdsgiver må ikke ændre din stilling væsentligt, mens du er på barsel. Sker det alligevel, kan det sidestilles med en opsigelse fra din arbejdsgiver. Oplever du at din stilling ændres, mens du er på barsel, skal du kontakte Finansforbundet, så vi kan rådgive dig til den bedste løsning.

Ved opsigelse pga. barsel gælder der særlige beskyttelsesregler i Ligebehandlingsloven.

Kan du deltage i uddannelse under din barsel?

Du må gerne deltage i uddannelse og undervisning under din barselsorlov, uden at det påvirker dine barselsdagpenge.

Ferie og omsorgsdage under barsel

Optjener du ferie med løn under barselsorloven?

Når du afholder barsel med fuld løn (løn og pension), optjener du ferie på samme vis, som hvis du arbejdede. Dvs., at du optjener 2,08 feriedage pr. måned, som du kan afholde måneden efter, du har optjent dagene.

Hvis du under en del af din barsel modtager delvis løn, fx pensionsbidrag efter standardoverenskomsten, optjener du i denne periode også ret til ferie med løn. Også i dette tilfælde optjener du 2,08 feriedage pr. måned, som du kan afholde måneden efter, du har optjent dagene. Det er dog en betingelse, at du holder ferien, imens du er ansat hos den samme arbejdsgiver.

Du optjener imidlertid ikke ret til ferie med løn i den periode, hvor du kun modtager barselsdagpenge. Der optjener du i stedet feriedagpenge, som du kan anvende i ferieafholdelsesperioden, når du efterfølgende holder ferie. Det er dog et krav, at du først bruger eventuel ferie optjent med løn.

Kan du holde ferie under barselsorloven?

Barsel er en feriehindring. Det betyder, at du ikke kan holde ferie, imens du er på barselsorlov. Hvis du er på barsel til ferieafholdelsesperiodens afslutning, får du automatisk overført fire ugers ferie, som du kan holde i næste ferieafholdelsesperiode. Den 5. ferieuge får du udbetalt, når ferieafholdelsesperioden slutter, med mindre du aftaler med din arbejdsgiver, at den også skal overføres til næste ferieafholdelsesperiode.

Har du ret til omsorgsdage under barselsorloven?

Hvis du er omfattet af Finansforbundets Standardoverenskomst eller har tilsvarende vilkår, har du ret til omsorgsdage.

Omsorgsdagene indskydes på din timebank på tildelingstidspunktet. Herefter kan du vælge at få dem udbetalt eller holde dem som frihed. Vær dog opmærksom på, at der kan være aftalt noget andet lokalt, så kontakt din tillidsrepræsentant eller Finansforbundet, hvis du er i tvivl.

Når du efter barselsorloven starter på arbejde igen, skal du være opmærksom på, at du ikke optjener ret til omsorgsdage i de perioder, hvor du ikke får løn eller f.eks. kun får betalt pensionsbidrag fra virksomheden. Det er bl.a. tilfældet ved barselsorlov med dagpenge.

Du kan læse mere om reglerne for omsorgsdage i Finansforbundets og FA's Vejledning om Omsorgsdage.

Finansforbundets og FA's Vejledning om Omsorgsdage (pdf) 

Kontakt Jura

32 66 13 30

Ring til os mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00 eller fredag kl. 8.30 - 15.00.

Du kan også skrive til raadgivning@finansforbundet.dk