Menu luk

Regler om barns sygdom

Hvordan skal du forholde dig, hvis der er Corona i institutionen? Og hvad gør du generelt, hvis dit barn skal på hospitalet, er alvorligt syg eller handikappet? Bliv klogere på dine rettigheder ved let og alvorlig sygdom hos børn.

Standardoverenskomsten giver dig ret til fravær med løn i op til fem dage, hvis du har et hjemmeboende barn under 15 år (eller du har et forældremyndighedslignende forhold). Er du væk i mere end to dage, skal du dog forklare din arbejdsgiver, hvorfor du stadig er nødt til at passe dit barn.

Du skal ikke nødvendigvis tage dagene i sammenhæng eller tage første dag på barnets første sygedag. Men hvis du tager tidligere hjem for at hente dit syge barn, tæller det som en hel dag.

Er du assurandør, har du hel eller delvis frihed med løn i op til to dage. Er dit barn syg i mere end to dage, har du mulighed for at få orlov uden løn, indtil dit barn bliver rask, eller en anden kan passe det. Er du væk i mere end otte dage, kan din arbejdsgiver kræve en lægeattest.

Men hvad med ”Corona”?

Småbørnsfamiliernes udfordringer i forbindelse med syge børn er ikke blevet mindre efter Corona pandemien og mange nye spørgsmål presser sig på. For hvordan skal du forholde dig, hvis dit barn bliver smittet med Corona - eller hvis dit barn bliver hjemsendt fra institution uden at være syg?

Hvis dit barn er syg med coronavirus gælder de almindelige regler om fravær i forbindelse med barns sygdom. Du har derfor ret til op til 5 dages fravær med løn, jf. standardoverenskomsten.

Er dit barn syg i mere end 5 dage skal du finde anden pasning. Men pasningsmulighederne kan være begrænsede på grund af smittefaren.

Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har indgået en sektoraftale om ”Særlige forhold i forbindelse med udbruddet af 3. bølge af COVID-19”

Her kan du kan læse aftalen mellem Finansforbundet og FA

Efter sektoraftalen har du ret til at blive hjemme med dit barn uden at blive trukket i løn. Du skal stille din arbejdskraft til rådighed i videst mulige omfang hjemmefra.

Hvis dit barn ikke er sygt, men hjemsendt fra lukket skole eller institution, har du ikke ret til fravær på grund af barns sygdom, da dit barn ikke er sygt.

Udgangspunktet er i så fald, at du må sørge for pasning, indtil barnet igen kan komme i skole eller institution – i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger.

Hvis du ikke kan finde anden pasningsmulighed, har du ret til at blive hjemme og passe dine børn, jf. sektoraftalen. Du skal stille din arbejdskraft til rådighed hjemmefra. Hvis det ikke er muligt at udføre arbejde hjemmefra, skal det aftales konkret med din arbejdsgiver, hvordan I håndterer dit fravær.

Hvad gør du, hvis dit barn skal på hospitalet?

Efter standardoverenskomsten har du ret til op til to ugers orlov med løn, hvis dit barn (eller et barn du har et forældremyndighedsforhold til under 18 år) bliver indlagt på hospitalet eller får behov for en tilsvarende ambulant behandling, hvor I som forældre skal være til stede.

Hvis dit barn bliver udskrevet efter nogle dage, men fortsat har behov for at blive passet i hjemmet i stedet for på hospitalet, har du ret til fravær med løn i maksimalt to uger. Din arbejdsgiver kan dog forlange dokumentation for, at det nødvendigt.

Er du assurandør, er du omfattet af andre regler, da du i stedet har ret til maksimalt otte kalenderdages orlov med fuld løn, hvis dit barn under 15 år bliver indlagt på hospitalet. Bestemmelsen modregnes fra 1. april 2012 i assurandørens løn, medmindre andet aftales lokalt.

Har du ret til orlov, hvis dit barn er syg i længere tid?

Du kan søge om orlov uden løn for en periode, hvis dit barns bliver ved med at være så syg, at det er nødvendigt at passe barnet i mere end de fem dage eller de op til to ugers orlov med løn. Er du væk i mere end to uger, kan din virksomhed kræve en lægeattest – det er virksomheden, der betaler den.

Er du assurandør, kan du søge om orlov uden løn, hvis dit barn er syg er i mere end to dage. Har du brug for at være væk længere, kan din virksomhed kræve en lægeattest – det er virksomheden, der betaler den.

"Du har ret til fem dages fravær, hvis dit barn er syg."

Spørgsmål om børn og alvorlig sygdom

Kan du få orlov med løn, hvis dit barn er alvorligt syg?

Du har ret til hel eller delvis orlov i op til 13 uger, hvis du har et alvorligt sygt barn under 18 år. Din arbejdsgiver betaler dig fuld løn i orlovsperioden på op til 13 uger, hvor din virksomhed får dagpengerefusion fra Udbetaling Danmark.

Hvis sygdommen medfører, at dit barn skal på hospitalet i mindst 12 dage, har du i op til 52 uger ret til dagpenge efter barselslovens § 26. Det samme gælder, hvis dit barn får behov for behandling og pleje i hjemmet, da det kan sidestilles med et ophold på hospital. Vær opmærksom på, at kravet om en varighed på 12 dage ikke gælder, hvis du er enlig forælder.

Kan du tage orlov uden løn, hvis dit barn er fysisk eller psykisk handikappet?

Du kan få hel eller delvis orlov uden løn, hvis du har et psykisk eller fysisk handicappet hjemmeboende barn under 18 år.

Både du og din arbejdsgiver betaler fuldt pensionsbidrag i den periode, du har orlov.

Får du dækket tabt arbejdsfortjeneste, hvis dit barn er alvorligt syg?

Kommunen kan dække hel eller delvis tabt arbejdsfortjeneste, hvis det er nødvendigt, at du passer dit barn i hjemmet eller skal ledsage dit barn til f.eks. behandling og kontrol på et sygehus.

Dit barn skal dog have en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en konkret vurdering, om det er nødvendigt og hensigtsmæssigt, at du passer dit barn i hjemmet.

Den tabte arbejdsfortjeneste skal kompensere for den indtægt, du mister ved at opgive arbejdet helt eller delvist. Som hovedregel er det din seneste normale bruttoløn, der er udgangspunkt for, hvordan man beregner din tabte arbejdsfortjeneste.

Hvis du har søgt om tabt arbejdsfortjeneste efter den 1. januar 2011, er der et loft over, hvor meget du kan få udbetalt i bruttoydelse, uanset om du oprindeligt har arbejdet på fuld tid eller på deltid.

Se de aktuelle ydelser

Har du ret til at gå på nedsat tid, hvis dit barn er alvorligt syg?

Du har ret til at gå på nedsat tid, hvis du har børn under 12 år. Du kan maksimalt få arbejdstiden nedsat til 30 timer om ugen eksklusive pauser. Perioden for deltid skal vare mindst tre måneder og maksimalt 12 måneder i alt – du må fordele din deltid på op til fire perioder af tre måneders varighed med hver sin aftale.

Din virksomhed kan dog – på baggrund af en dialog med den faglige repræsentant - modsætte sig dit ønske om deltid, hvis de vurderer, at du ikke kan passe dit arbejde forsvarligt. Det kan fx være på grund af kunder eller drift. I de tilfælde skal virksomheden tilbyde dig et andet job, hvor du kan få dit ønske om deltid opfyldt.

Er du registreret korrekt?

Vi kan hjælpe dig bedst, hvis vi har de rette informationer om dig. Det har betydning for dine rettigheder både fagligt, juridisk og økonomisk. Så sørg altid for at ændre dine oplysninger, hvis der sker ændringer i dit arbejdsliv.

Du kan rette dine oplysninger på Mit forbund

Kontakt Jura

32 66 13 30

Ring til os mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00 eller fredag kl. 8.30 - 15.00.

Du kan også skrive til raadgivning@finansforbundet.dk