Menu luk

Kan vi lære at arbejde smartere af nedlukningen?

De ansatte i finanssektoren har under corona-nedlukningen flyttet arbejdet hjem og i den ekstraordinære situation haft et stærkt fokus på at hjælpe kunderne og ”få jobbet gjort”. Medarbejderne er i høj grad blevet sat fri til at arbejde fleksibelt – og har taget ansvaret på sig. Det viser en analyse, som også giver praj om, hvordan vi måske kan bruge corona-erfaringerne til at arbejde smartere og mere fleksibelt i fremtiden.

28. maj 2021
4 min
Af Karsten Bøjesen
kba@finansforbundet.dk

Corona-nedlukningen betød for rigtig mange af os helt nye måder at passe vores arbejde på.

Finansforbundets medlemmer synes tilsyneladende at befinde sig godt med den øgede hjemmearbejde og den fleksibilitet, der er forbundet med det. I perioden er trivslen er forøget med 25 pct., stressniveauet er faldet til det halve, mens der er faktisk er blevet arbejdet en smule mere end normalt i den ekstraordinære situation. 

Vores medlemsundersøgelse tager fat i medlemmernes oplevelse af kvalitet, produktivitet, mødeformer, samarbejde samt oplevelsen af hhv. udfordringer og fordele ved hjemmearbejdet.

Hvad fungerede og hvad fungerede ikke?

Omvæltningen var naturligvis ikke problemfri: Den ubetinget største udfordring for medlemmerne er savnet af kollegialt nærvær og det forhold, at grænserne mellem arbejde og fritid udviskes.

Til gengæld giver den en række fordele: Først og fremmest vægtes fraværet af transporttid samt muligheden for at kunne tilrettelægge sin arbejdsdag mere fleksibelt. 

Undersøgelsen viser, at medarbejderne i hjemmearbejdet finder relationen til deres leder som absolut tilfredsstillende, men også at den ikke vurderes som havende den største betydning for, at arbejdet kan udføres tilfredsstillende. Her er det derimod relationerne til de øvrige interessenter – kollegerne, kunderne, interne samt eksterne samarbejdspartnere – der tillægges den største vægt. Dette betyder ikke nødvendigvis, at ledelsesrelationen ikke er vigtig, men snarere at ”ledelse på distancen” endnu ikke har fundet sin form – hverken for ledere eller medarbejdere.

De praktiske udfordringer

Hjemmet som arbejdsplads har måttet stå sin prøve under corona-nedlukningen. De fleste medlemmer er gået fra meget lidt hjemmearbejde til at skulle arbejde hjemme på fuld tid. Det giver udfordringer for såvel den tekniske infrastruktur omkring opgaveløsningen, som for fysiske gener af at sidde ved ergonomisk uhensigtsmæssige borde og på stole, der på ingen måde er designet til at skulle være kontorarbejdsplads.

Coronanedlukningen var en helt ekstraordinær situation, og hjemmearbejde i det omfang, der pludselig blev dagligdag, var nyt land for både virksomheder og medarbejdere. Der er dog ingen tvivl om, at situationen har bidraget med væsentlige erfaringer ift. at indrette vores arbejde mere fleksibelt - også i en 'normal' hverdag efter corona.

Samlet set peger undersøgelsen på en række områder, som der er brug for yderligere kortlægning af for at tilrettelægge en smartere og mere fleksibel måde at arbejde på til fordel for både medarbejdere og virksomheder:

  • Hvordan bedriver man god og effektiv ledelse på afstand?
  • Hvordan forenes medarbejdernes savn af kollegialt nærvær og samvær med fordelene og mulighederne i at arbejde hjemmefra?
  • Hvordan får vi imødekommet de ergonomiske, praktiske og tekniske udfordringer, der ligger i at arbejde hjemmefra?
  • Og endelig – hvordan finder vi det rette niveau for fleksibilitet omkring hjemmearbejde på den fremadrettede bane?

Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

Key Takeaways

14%

følte sig ofte/hele tiden stressede under hjemmearbejdet hvilket er markant lavere end fra tiden før corona

60%

angiver savnet af kollegialt nærvær som den største udfordring under nedlukningen

47%

ville arbejde oftere hjemmefra, hvis de fik muligheden for det

Om undersøgelsen

I perioden 14. – 30. april 2020 gennemførte Finansforbundet en undersøgelse, der havde til formål at kortlægge medlemmernes oplevelse af at arbejde så massivt hjemmefra, som hovedparten af medlemmerne gjorde i den første måned af Coronakrisen.

Mere end 3200 repræsentativt udvalgte medlemmer deltog i undersøgelsen. Svarprocenten var 45.

Undersøgelsen blev gennemført i samarbejde med FA, og Forsikringsforbundet gennemførte en tilsvarende undersøgelse - med i øvrigt stort set identiske resultater.

Kontakt

32 66 14 69

Karsten Bøjesen

Seniorkonsulent

kba@finansforbundet.dk