Menu luk

generalforsamling 20. marts 2021

Click here for English!

Klik her for at komme til den formelle indkaldelse nederst på siden

Kære medlem!

Vi inviterer hermed alle medlemmer til årets generalforsamling lørdag 20. marts 2021 kl. 9-12, som holdes virtuelt.

Fristen for at tilmelde sig med stemmeret er nu overskredet.

Årets tema er samarbejde. Vi stiller skarpt på samarbejdet mellem fagforeningen og banken, mellem ledelse og medarbejdere, og mellem kollegerne i hele Nordea. Samarbejde har i årets løb været vigtigere end nogensinde før. Vi er blevet bedt om at stå sammen, og vi har arbejdet hårdt, hver for sig og hjemmefra. De gode relationer til kollegaerne og ledelsen har været afgørende, men vi trænger til at mødes mere over kaffemaskinen, på gangen eller til og fra møder. For de fleste af os, er det nemlig i højere grad samværet og samarbejdet end arbejdet, der definerer vores trivsel og arbejdsglæde. Ligesom samarbejde er forudsætningen for at skabe gode resultater.

Fællesskab og indflydelse
Generalforsamlingen er dagen, hvor du kan mærke, at du er en del af et fællesskab, hvor du får indflydelse på fremtiden gennem debatter, og så er det dér, du vælger, hvem der skal repræsentere dig fremover, når der er valg til bestyrelse og suppleanter.

I juni 2020 holdt vi for første gang vores generalforsamling virtuelt. Vi har fået gode erfaringer fra dengang, og justerer i år formatet, så vi i højere grad aktivt involverer jer medlemmer.

Alle medlemmer er velkomne til at deltage i generalforsamlingen, der i lighed med tidligere år foregår på dansk. Som sædvanlig udsender vi formandsskabets skriftlige beretning inkl. et engelsk resume inden generalforsamlingen på Intra, ffinordea.dk og i vores medlemsblad.

Forplejning
Selv om vi ikke kan mødes fysisk, når der er generalforsamling, skal du ikke snydes for forplejning. Du kan købe mad og drikke for op til 150 kr. pr. tilmeldt deltager til morgenmad eller frokost efter eget valg, som Finansforbundet i Nordea dækker. Efter generalforsamlingen udfylder du dette udgiftsbilag i Word og sender bilaget med dokumentation (fotos af kvitteringer) som mail til lisbeth.lagermann@nordea.dk Tillidsrepræsentanter skal ikke udfylde dette udgiftsbilag, men afregne via zExpense.

Ny virtuel platform
I år har vi fået udviklet en virtuel platform - GF 2021 CONNECT PLATFORM. Her får du adgang til:

  • Live stream af generalforsamlingen
  • Artikler og beretning
  • Videoer
  • Dagsorden og bilag
  • Og meget mere

Under generalforsamlingen vil GF 2021 CONNECT PLATFORMEN fungere som deltagernes interaktive værktøj og samlingspunkt. I har mulighed for at stille spørgsmål på skrift eller live (videochat). For at styrke følelsen af forbundethed, er I meget velkomne til at skrive en hilsen i ’Social feed’ om, hvem I er, og hvad I glæder jer til.

Livesignalet fra generalforsamlingen er desværre blokeret på Nordeas pc’er. Du skal derfor bruge en anden enhed – en privat pc (med Google Chrome eller Microsoft Edge), en tablet eller en mobiltelefon.

Ca. kl. 9.40 bliver I fordelt i mindre grupper i breakout rooms, hvor du skal diskutere beretningen og komme med input til, hvad Finansforbundet i Nordea skal arbejde med fremover. Her skal du bruge Microsoft Teams. Har du Teams og er logget på din enhed, bruger du det. Hvis du ikke har installeret Teams på din enhed, så anbefaler vi, at du til denne del bruger din Nordea-pc. Log på GF 2021 CONNECT PLATFORMEN for at finde feltet, I skal klikke på for at komme i breakoutrooms (feltet bliver først vist, lige før det skal bruges).

E-mails
Fredag 19. marts kl. 17.29 er der udsendt en mail til alle tilmeldte med nærmere information om generalforsamlingen, herunder link til GF 2021 CONNECT PLATFORMEN. Afsenderen af denne mail er 'Finansforbundet i Nordea'. Mailen er sendt til den mailadresse, du har angivet som foretrukne mailadresse i Finansforbundets medlemssystem, og som er den, du modtager nyhedsmails fra Finansforbundet på.

Tirsdag 16. marts kl. ca. 8 er der udsendt en mail til alle stemmeberettigede med link til afstemningen, som du skal bruge, når der skal stemmes. Afsenderen af denne mail er 'Finansforbundet i Nordea'.

Du skal bruge linket i mailen til at stemme, men du må først bruge stemmesedlerne, når dirigenten giver tilladelse til dette. Stemmer afgivet før dirigentens tilladelse, vil blive erklæret ugyldige.

Det er dit ansvar, at din mailadresse er opdateret, og at du kan åbne stemmesedlen, når mødet starter. Vi kan ikke på selve mødet fremfinde eller genudsende eventuelle manglende stemmesedler.

Vær opmærksom på, at Nordea har blokeret adgangen til private mailkonti fra arbejds-pc’er, så du eventuelt skal videresende mailen fra din private til din Nordea-mailkonto – eller omvendt.

Regnskab og andre bilag
Du kan finde det reviderede regnskab, den endelige dagsorden og samtlige forslag inkl. kandidater til bestyrelsen og suppleanter nederst på www.finansforbundet.dk/gf2021 (denne side).

Vi glæder os til at holde generalforsamling sammen med dig.

Mange hilsener
Finansforbundet i Nordea

Klik her for at komme til toppen af siden

Join our Annual General Meeting on Saturday 20 March

Dear member!

We invite you to join this year's Annual General Meeting (AGM) on Saturday 20 March 2021 from 9 am to noon.

The AGM is held virtually and in Danish. If you have some knowledge of Danish we encourage you to participate. As it is a live event, we do not have a possibility to use subtitles.

It is no longer possible to register and becoming eligible to vote.

This year's theme is collaboration. We’ll focus on collaboration between the union and the bank, between management and employees, and between colleagues throughout Nordea. The previous year, collaboration has been more important than ever. We have been asked to stand united and we have worked hard, individually and from home. The good relations to colleagues and management have been crucial, but we miss meeting each other in front of the coffee machine, in the hallway or in and out of meetings. For most of us, it is to a greater extent togetherness and collaboration than work that define our well-being and job satisfaction. Good collaboration is needed for creating good results.

Community and influence
At the AGM you are part of a community, and you will have an influence on the future through debates and by electing candidates for the board and board substitutes.

In June 2020, we held our Annual General Meeting virtually for the first time. We have gained good experiences from that event, and this year we have adjusted the format to involve you, the members, more actively.

Before the AGM, we’ll publish the board’s written report incl. an English summary on Intra, ffinordea.dk and in our members’ magazine.

Catering
Although we cannot meet at the AGM, we’ll still offer you catering. You can buy food and drinks for up to DKK 150 per registered participant for breakfast or lunch of your choice, which Finansforbundet in Nordea will pay for. After the AGM, you’ll have to fill out this document in Word and send the document with documentation (photos of receipts) as an email to lisbeth.lagermann@nordea.dk. Union representatives should use zExpense instead.

New virtual platform
We present a completely new virtual platform - GF 2021 CONNECT PLATFORM. With the platform you have access to a summary of the board's annual report in English - and a lot of other content in Danish.

During the AGM, the platform will function as your interactive tool and meeting point. You have the opportunity to ask questions in writing or live (video chat). To strengthen the feeling of togetherness, you are much welcome to write a greeting in 'Social feed' about who you are and what you look forward to.

Unfortunately, the live signal from the AGM is blocked on Nordea's pc. Please use another device - a personal pc (with Google Chrome or Microsoft Edge), a tablet or a mobile phone – instead.

Approx. at 9.40 am, you will be sent to breakout rooms, where you will discuss the annual report and provide input on what Finansforbundet in Nordea should focus on in the future. Here you must use Microsoft Teams. If you have Teams installed on your device and you are logged on, you use that. If not, we recommend you that you use your Nordea pc for this part. Log on the GF 2021 CONNECT PLATFORM to find the tile that you have to click on to join the breakout room (the tile is shown just before it should be used).

Emails
All participants have Thursday, 18 March around 9 am received an e-mail with information about the AGM including link to the GF 2021 CONNECT PLATFORM. The sender of the mail is ‘Finansforbundet i Nordea’. The mail is sent to the e-mail address you have registered as preferred in Finansforbundet’s membership system; for some it will be a Nordea email address, for others it will be a private mail account.

All eligible participants have Tuesday, 16 March at around 8 am received an email with the subject ‘Stemmesedler til generalforsamling 20. marts kl. 9-12. MÅ IKKE BRUGES FØR DIRIGENTEN SIGER TIL’ sent from Finansforbundet i Nordea.

Don’t use your voting papers until the chairman allows you to do so. If you cast your vote before allowance, the vote will be declared not valid.

It is your responsibility that your email address is correct, and that you can open the voting ballot, when the meeting starts. During the meeting we cannot find or resend any missing ballots.

Please note that Nordea has blocked access to private mail accounts from the work pc, so you may need to forward the mail from your private to your Nordea mail account - or vice versa.

Accounts etc.
You will find the audited accounts, the final agenda and all proposals incl. candidates for the board and board substitutes published at www.finansforbundet.dk/gf2021 (this page) and at our new virtual platform 'GF 2021 Connect Platform'. 12 March, you have received an email on how to get access to the platform.

We look forward to seeing you at the AGM.

Warm regards,
Finansforbundet in Nordea

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Finansforbundet i Nordea holder ordinær generalforsamling
lørdag 20. marts 2021, kl. 9:00-12:00
Generalforsamlingen er Finansforbundet i Nordeas øverste myndighed og er åben for alle medlemmer.

Dagsordenen iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Beretninger
a) Beretning fra bestyrelsen om kredsens virksomhed i det forløbne år
b) Orientering om Finansforbundets virksomhed i det forløbne år

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og décharge

5. Indkomne forslag
a) Fra medlemmer
b) Fra bestyrelsen

6. Valg af
a) 1 formand
b) 4 bestyrelsesmedlemmer
c) 3 bestyrelsessuppleanter
d) 1 intern revisor
e) 2 interne revisorsuppleanter

7. Eventuelt

Forslag til valg og andre forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være Finansforbundet i Nordea skriftligt i hænde senest fredag 5. februar 2021.

Forslag til valg og andre forslag, der modtages efter 5. februar 2021, kan ikke behandles på generalforsamlingen.

Endelig dagsorden, indkomne forslag og det reviderede regnskab offentliggøres på www.finansforbundet.dk/gf2021 (denne side) senest 4 uger før den ordinære generalforsamling.

Senest 8 uger før den ordinære generalforsamling kommer indkaldelse/indbydelse og tilmeldingsblanket på www.finansforbundet.dk/gf2021 (denne side).

Klik her for at komme til toppen af siden

 

Dokumenter

Endelig dagsorden

Valg

Årsregnskab

Årsregnskab - det fulde med noter

Udgiftsbilag

Din hverdag er vigtig for os. Kom med til generalforsamling (video med Dorrit Brandt og Mette Balck Mejlby)

Sæt trivsel og godt kollegaskab på dagsordenen (video med Katja Larsen og Stine Koldt Meno)

Vi samarbejder på helt nye måder (video med Louise Naur og Kasper Skovgaard Pedersen)

Ønsker du mere eller mindre hjemmearbejde? (video med Louise Have Lund, Ole Lund Jensen og Mona Svan)

Mød kandidaterne: Formand - Bestyrelsen - Suppleanter

Relationer skaber samarbejde, som fører til resultater - bestyrelsens skriftlige beretning (DK)

Results through cooperation - summary of the board's written annual report (UK)