Menu luk

Konfliktvejledning 2023

Få overblik over konflikt i OK23 som tillidsrepræsentant. Vi håber, du med vejledningen føler dig godt klædt på, men hvis du er i tvivl om noget, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte din kreds eller Finansforbundets sekretariat.

Opbygning af konfliktberedskab

Konfliktberedskabet bygger på følgende tre niveauer:

 • Det centrale niveau, som er styregruppen m.fl. i Finansforbundets sekretariat
 • Det decentrale niveau, som er de enkelte kredse
 • Det lokale niveau, som er tillidsrepræsentanterne i de enkelte virksomheder.

Den centrale styregruppe

Den centrale styregruppe består af formand Kent Petersen, direktør Jonas Svava Iversen, seniorkonsulent Rasmus Nørgaard Høgh og konsulent Niels Jensen. Resten af formandskabet og sekretariatet inddrages i styregruppen efter behov.

Den centrale styregruppe er ansvarlig for:

 • Den overordnede organisering af konflikten
 • Kontakten til medier
 • Udarbejdelse af materiale, herunder informationsmateriale
 • Løbende information og koordinering til kredse og tillidsrepræsentanter

Det decentrale niveau

Det decentrale niveau i kredsene er ansvarlig for at:

 • Orientere kredsens tillidsvalgte om konfliktberedskabets
  opbygning og organisering
 • Håndtere områder, hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant
 • Planlægge og koordinere indsatsen overfor tillidsrepræsentanterne samt bistå tillidsrepræsentanterne med hjælp og vejledning
 • Undersøge, hvor kredsen kan mødes med tillidsrepræsentanterne under konflikten
 • Sikre, at strejken gennemføres effektivt i virksomhederne i samarbejde med tillidsrepræsentanterne.

I finanskredsene er det typisk den faglige repræsentant i den enkelte virksomhed, som sammen med tillidsrepræsentanterne har ansvaret for at føre kontrol med, at der ikke udføres strejkeramt
arbejde i virksomheden, og dermed sikre, at strejken er effektiv.

Hver kreds tilknyttes en konsulent fra sekretariatet.

Tillidsrepræsentanterne

Tillidsrepræsentanterne er ansvarlige for at:

 • Opretholde dialog med kollegaerne, der er på arbejde under konflikten
 • Sikre, at de friholdte medarbejdere ikke sættes til at udføre strejkeramt arbejde
 • Sikre, at det kun er de friholdte medarbejdere, der møder på arbejde under konflikten
 • Indberette uregelmæssigheder til kredsen og Finansforbundets sekretariat.
 • Orientere medlemmerne om forhandlingerne og konfliktens forløb.

Hvis tillidsrepræsentanten kontaktes af pressen, skal vedkommende rådføre sig med kredsen eller den presseansvarlige i sekretariatet, inden man eventuelt udtaler sig.

De fire faser

For både kredsen og tillidsrepræsentanterne er der en række forskellige opgaver, som skal løses før, under og efter konflikten. For at gøre arbejdet mere overskueligt er opgaverne delt op i følgende 4 faser:

 • Fase 1: Efter 1. strejkevarsel
 • Fase 2: Efter 2. strejkevarsel
 • Fase 3: Under konflikten
 • Fase 4: Efter konflikten

Nederst på siden findes en mere udførlig beskrivelse af tillidsrepræsentantens opgaver.

Fase 1: Efter 1. strejkevarsel

Når første strejkevarsel er afgivet, er der i udgangspunktet mellem 1,5 og 2 måneder, til konflikten kan træde i kraft, jf. reglerne i overenskomstens hovedaftale og forligsmandsloven.

Hver kreds nedsætter en arbejdsgruppe blandt kredsbestyrelsesmedlemmerne, som får det overordnede ansvar for organisering og koordinering af konflikten.

Kredsene og tillidsrepræsentanterne finder ud af, hvordan medlemmerne orienteres under konflikten. Husk, at arbejdstelefoner og arbejdsgiverbetalt computer og internetforbindelse måske ikke er til rådighed under en konflikt.

Fase 2: Efter 2. strejkevarsel

Når andet strejkevarsel er afgivet, er der som udgangspunkt 14 dage til, at strejken kan træde i kraft (1. april) medmindre forligsmanden vælger at udsætte konflikten. Forligsmanden kan udsætte konflikten i op til 2 x 14 dage.

Den centrale styregruppe holder møde med samtlige kredse. Her orienteres om forhandlingssituationen, beredskabet gennemgås, og den videre plan aftales. Hvis det er relevant holder tillidsrepræsentanterne orienteringsmøder på egen virksomhed på dette tidspunkt.

Mødernes formål er at holde alle medlemmerne informeret om beredskabet og om, hvad der vil ske, når en eventuel konflikt træder i kraft. Det er dog vigtigt at påpege, at det er medlemmerne selv, der har ansvaret for at følge konfliktens udvikling og holde sig orienteret om, hvornår konflikten træder i kraft, og hvornår den ophører.

Derfor vil Finansforbundet løbende opdatere medlemmerne via finansforbundet.dk/OK23

Fase 3: Under konflikten

Finansforbundet, kredsene og tillidsrepræsentanterne skal sikre, at medlemmerne løbende holdes orienteret om forløbet af konflikten. Det foregår via finansforbundet.dk/OK23 og evt. mails.

Kredsene kan også vælge at samle medlemmerne til et orienteringsmøde. Det er tillidsrepræsentanternes opgave at etablere dialog med kollegerne, der er på arbejde under konflikten.

Der er indgået aftaler med arbejdsgiverne om hvilke arbejdsopgaver og funktioner, der er friholdt fra konflikten. På baggrund af dem skal tillidsrepræsentanten sikre, at virksomheden overholder overenskomsten, ved at de friholdte medarbejdere ikke udfører strejkeramte arbejdsopgaver.

Tillidsrepræsentanten skal også sikre at det kun er friholdte medarbejdere, der møder på arbejde under konflikten. Tillidsrepræsentanterne skal indberette eventuelle uregelmæssigheder til kredsen og Finansforbundets sekretariat.

Kredsene kan i samarbejde med tillidsrepræsentanterne vælge at iværksætte diverse aktiviteter under konflikten, eksempelvis orienteringsmøder for medlemmerne eller forskellige events, der forklarer og synliggør formålet med konflikten.

Fase 4: Efter konflikten

Ved konfliktens ophør skal alle medarbejdere genoptage deres arbejde. Finansforbundet vil informere om konfliktens ophør via finansforbundet.dk/OK23, men det er vigtigt at påpege, at det
er det enkelte medlems eget ansvar at holde sig orienteret om konfliktens forløb, og hvornår arbejdet skal genoptages.

Udgifter i forhold til planlægning, etablering og gennemførsel af konflikt afholdes af Finansforbundet.

Tidsplan for konflikten

Tidspunkt Aktivitet
18. januar 2023 Første partsforhandling
31. januar 2023 Anden partsforhandling
9. februar 2023  Tredje partsforhandling
27. februar 2023 Orienteringsmøde for kredsrepræsentanterne
om konfliktberedskabet
15. marts 2023 Ekstraordinært landsmøde
17. marts 2023 Sidste frist for afgivelse af 2. konfliktvarsel
Uge 10 Vejledning til medlemmerne lægges på
hjemmesiden
Uge 12 Møde med arbejdsgrupperne i kredsene og
Finansforbundets styregruppe
Uge 12 Etablering af telefonisk rådgivning for tillidsrepræsentanter og medlemmer

Praktisk guide til tillidsrepræsentanterne

Denne guide giver tillidsrepræsentanterne et hurtigt overblik over opgaver og ansvar under konflikten.

Kontrolfunktioner

Det er virksomhedens ansvar at overholde konfliktfriholdelsesaftalen, men som tillidsrepræsentant har du to helt centrale kontrolopgaver under konflikten.

 • Du skal sikre, at det udelukkende er de friholdte medarbejdere, der møder på arbejde under konflikten.
 • Du skal sikre, at de friholdte medarbejdere ikke udfører konfliktramt arbejde på din arbejdsplads.

For at sikre en effektiv konflikt er det derfor meget vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i virksomhedens konfliktfriholdelsesaftale. I friholdelsesaftalen fremgår det nemlig, hvilke medarbejdere der er friholdt fra konflikten, og hvilke arbejdsopgaver disse friholdte medarbejdere må udføre.

Det er som sagt virksomhedens ansvar at overholde konfliktfriholdelsesaftalen, men som tillidsrepræsentant har du under konflikten adgang til virksomheden for at kontrollere, hvem der er på arbejde, og hvilke arbejdsopgaver der udføres. Det er vigtigt, at du udelukkende er i
dialog med medlemmerne.

Hvis du er i tvivl om dine opgaver, eller om virksomheden overholder konfliktfriholdelsesaftalen, kan du altid kontakte din kreds, som kan oplyse dig om, hvem der er friholdte, og hvilke arbejdsopgaver de må udføre.

Hvis du er tillidsrepræsentant i en virksomhed under Finansforbundet Kreds Øst eller Finansforbundet Kreds Vest, kan den faglige repræsentant i din virksomhed oplyse dig om, hvilke medarbejdere der er friholdte, samt hvilke arbejdsopgaver de må udføre.

Hvis du observerer uregelmæssigheder fx i form af en medarbejder på virksomheden, som ikke er friholdt, men alligevel er mødt på arbejde, så skal du straks kontakte kredsen eller Finansforbundets sekretariat og dernæst orientere din nærmeste chef om, at medarbejderen ikke må være på arbejdspladsen. Dette gælder både, hvis der er tale om medlemmer af Finansforbundet og ikke-medlemmer. Du skal anvende samme procedure, hvis der er mistanke om, at en friholdt medarbejder udfører konfliktramt arbejde.

Hvis din filial er lukket, skal du kontakte din kreds, i forhold til om der er andre opgaver, du kan udføre under konflikten. Hvis du under konflikten kontaktes af pressen, skal du kontakte kredsen
eller Finansforbundets sekretariat, der er klar til at hjælpe dig med at
håndtere pressen. Oplysninger om konfliktlånemodellen og svar på medlemmernes spørgsmål om diverse løn- og ansættelsesvilkår under en konflikt finder du i konfliktvejledningen til medlemmer, samt ved at kontakte din kreds eller sekretariatet. Konfliktvejledningen er tilgængelig på
finansforbundet.dk/OK23

Kredsspecifikke informationer

Det er kredsens opgave at informere friholdte medarbejdere om, at de under konflikten får besøg af tillidsrepræsentanten. Din kreds sørger også for, at du får et overblik over, hvilke arbejdsopgaver der må udføres i din afdeling, samt hvilke medarbejdere i din afdeling, der er friholdte til at udføre opgaverne.

I virksomheder uden tillidsrepræsentanter har fx kredsrepræsentanter eller andre repræsentanter fra Finansforbundet ikke adgang.

Denne udfordring håndteres ved, at der før konflikten sendes et brev fra Finansforbundet til virksomheder uden tillidsrepræsentanter, hvori vi gør opmærksom på friholdelsesaftalen.

Kredsen nedsætter også en lokal arbejdsgruppe til at håndtere organiseringen af konflikten. Kredsen orienterer dig løbende om de aktiviteter, der iværksættes af Finansforbundet under konflikten.

Kredsen vil herudover være behjælpelig med følgende:

 • Adgangsforhold
 • Aktiviteter
 • Møder
 • Kontaktliste
 • Hvilke lokationer tillidsrepræsentanterne skal kontrollere

Download som PDF