Menu luk

Regler om fleksjob

Hvem kan få et fleksjob? Kan du få et fastholdelsesfleksjob, hvis du er akut syg?
Og hvad kan du få i løn for et fleksjob? Få hjælp til at afklare din situation og dine muligheder.

Er din arbejdsevne væsentligt og varigt nedsat pga. sygdom, kan du blive visiteret til et fleksjob. Med et fleksjob får du mulighed for at fastholde din kontakt til arbejdsmarkedet, selv om du er skadet eller alvorligt syg. Det kræver, at kommunen godkender det, og at du indgår en aftale med jobcenteret og din arbejdsgiver.

Hvis du får godkendt en aftale om fleksjob, har du følgende muligheder:

 • Er du under 40 år, kan du få bevilget fleksjob for fem år ad gangen.
 • Er du over 40 år, kan du - efter det første midlertidige fleksjob på fem år - få bevilget et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at du fortsat ikke kan have et job på almindelige vilkår.

Hvilke betingelser skal du opfylde for at få et fleksjob?

Det er en betingelse for at få et fleksjob, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt begrænset, og at du ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Det er også en betingelse, at du – inden du kan blive visiteret til fleksjob godkendt ​– har afprøvet alle de relevante tilbud, der er nævnt i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, og at du har afprøvet andre foranstaltninger for at bringe eller fastholde dig i almindelig beskæftigelse, medmindre det anses for åbenlyst formålsløst for dig at kunne vende tilbage på ordinære vilkår.

Hvis du ønsker et fleksjob på din hidtidige arbejdsplads, er det også en betingelse, at du i mindst 12 måneder har været ansat på særlige vilkår, medmindre det anses for åbenlyst formålsløst for dig at kunne vende tilbage på ordinære vilkår.

Kan du få fleksjob på din hidtidige arbejdsplads?

Du kan få et fastholdelsesfleksjob på din nuværende arbejdsplads, hvis disse tre forudsætninger er opfyldt:

 • Du har været ansat mindst 12 måneder inden en eventuel sygdom, ulykke eller skade er opstået.
 • Du har været ansat på særlige skånevilkår mindst 12 måneder inden, du får bevilget fleksjobbet, medmindre denne er akut opstået, og dette ikke har været muligt. En del af disse skånevilkår kan også være en aftale i henhold til Sygedagpengelovens § 56.
 • Du har indgået en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om, at du har været ansat under overenskomstens sociale kapitler eller ansættelse på særlige vilkår, før din 12-månedersperiode begynder at løbe. Det skal stå i aftalen, hvilke funktioner du har svært ved at udføre eller ikke kan udføre, og hvilke konkrete skånehensyn I har aftalt. Det er vigtigt at aftalen skrives ned og underskrives af begge parter, en mundtlig aftale om fritagelse for visse funktioner er ikke nok.
 • En aftale i forhold til sociale kapitler kan indgås individuelt mellem virksomheden og den ansatte, og bør indeholde stillingtagen til et eller flere af følgende punkter:
   - Mulighederne for at vende tilbage på normale vilkår
   - Løn og øvrige ansættelsesvilkår samt omplacering – herunder eventuelle ændringer i                arbejdsfunktioner
   - Ændringer i de fysiske rammer
   - Etablering af hjælperedskaber
   - Eventuel nedsættelse af arbejdstiden

Hvilken aftale skal du indgå for at få et fleksjob på din hidtidige arbejdsplads?

I skal, som nævnt ovenfor, indgå en skriftlig aftale, hvis du er fraværende fra arbejde, og der ikke er fastsat en dato for, hvornår du igen vil være fuldt arbejdsdygtig. Både du og din arbejdsgiver skal have accepteret indholdet i aftalen, og det er vigtigt, at virksomheden involverer den faglige repræsentant.

Aftalen kan have form som et separat dokument eller som et tillæg til din ansættelsesaftale. Det afhænger af, om I indgår en aftale, der ændrer væsentligt på ansættelsesvilkårene (fx selvbetalt nedsat tid med fuld pensionsindbetaling), eller om der blot er tale om mindre ændringer (fx enkelte opgaver, som ikke varetages).

Der er ingen faste regler for, hvad der som minimum skal stå i aftalen. Men du bør sikre, at der står hvilke tiltag du og virksomheden aftaler for at sikre, at du igen kan arbejde, og hvilke skånebehov du har brug for. Det kan være aftaler om, hvordan du:

 • Kan omplaceres
 • Få ændret arbejdsopgaver som fx mindre kundekontakt
 • Få nedsat arbejdstiden
 • Opnå større fleksibilitet omkring mødetider
 • Eller lov til at arbejde hjemmefra.
 • Indgår en aftale med din hjemkommune og arbejdsgiveren om sygedagpengerefusion fra 1. sygedag (§ 56-aftale)

Aftalen skal dokumentere udviklingen i din sag, så det er vigtigt, at I løbende skriver alle tiltag ned. Det er også en god idé, at du gemmer mødereferater, mails mm., så du kan dokumentere, hvad der er gjort for, at du kan fortsætte i dit job uden støtte.

Inddrag altid din tillidsrepræsentant eller kreds, hvis du har spørgsmål til dit sygeforløb, eller hvis du skal indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om særlige skånehensyn.
Hvad får du i løn i et fleksjob?

Du får udelukkende løn for det arbejde, du udfører.

Når du starter i dit fleksjob, skal jobcenteret vurdere din arbejdsevne – det gælder både antal timer, og hvor meget af arbejdet du kan udføre. Din løn og dine øvrige arbejdsvilkår bliver fastsat ud fra jobcenterets vurdering og overenskomsten.

Ud over din løn får du et flekslønstilskud fra kommunen – det kan maksimalt udgøre 98 % af den maksimale dagpengesats, der pt. er på 19.332 kr. om måneden (2022).

Løn og tilskud kan samlet ikke overstige den løn, du ville få, hvis du var ansat på almindelige vilkår i den samme stilling.

Kan du få noget af din pensionsordning udbetalt?

Mange pensionsordninger giver dig mulighed for at få udbetalt et beløb for fx tab af erhvervsevne, hvis du er syg over en længere periode.

Det kan derfor være en god idé at undersøge, om du kan få noget af din pensionsordning udbetalt. Det kan du gøre, hvis du indgår en aftale om ansættelse på særlige vilkår, eller hvis din arbejdsgiver etablerer et fleksjob til dig.

Det kan både være med til at fastholde dig i jobbet, indtil det er muligt at etablere et fleksjob, og dels kan det stille dig bedre økonomisk.  

Kan en fratrædelsesordning få betydning for din ledighedsydelse?

Du skal altid kontakte dit jobcenter for at høre om konsekvenserne, inden du indgår en fratrædelsesordning. 

Får du en ledighedsydelse, bliver du opsagt eller siger du selv op, er du som fleksjobber omfattet af de samme sanktioner som dagpengemodtagere. Det betyder bl.a., at du får tre ugers karantæne, hvis du selv har sagt op, og at du aktivt skal søge nyt fleksjob og deltage i kontaktsamtaler med jobcentret hver tredje måned.

Under visse betingelser kan du som ledig fleksjobber få mulighed for seks ugers jobrettet uddannelse.

 

Hvad sker der med din løn, hvis dit fleksjob ændrer sig, eller du skifter job?

Den 1. januar 2013 kom der nye regler for fleksjob. Er du startet i fleksjob efter denne dato, er der ingen ændringer i dine muligheder.

Men hvis du er startet før den 1.1. 2013, er du på den gamle ordning. Men hvis du skifter til et andet fleksjob, vil du blive aflønnet efter de regler, der gælder i dag. Er der tale om ændringer i dit hidtidige fleksjob, afhænger din kommende løn derfor af, hvilke ændringer det drejer sig om.

Der er ikke tale om et nyt fleksjob, hvis:

 • Det kun er dit skånebehov eller timetallet, der ændres.
 • Det kun er din jobbeskrivelse, der bliver ændret, fx fordi du bliver forfremmet, men fortsætter med samme arbejdsopgaver.
 • Du skifter arbejdssted, fordi dine arbejdsopgaver flyttes til et andet sted.

Men der vil være tale om nyt fleksjob, hvis du:

 • Stopper i dit nuværende fleksjob, fordi din kontrakt ophører, eller du bliver afskediget.
 • Skifter fleksjob fra en arbejdsgiver til en anden.
 • Skifter til et nyt ansættelsesområde hos samme arbejdsgiver, og dine arbejdsopgaver, løn og ansættelsesvilkår samtidig bliver ændret. Er det tilfældet, bør du inddrage din tillidsrepræsentant eller kreds.

Er du registreret korrekt?

Vi kan hjælpe dig bedst, hvis vi har de rette informationer om dig. Det har betydning for dine rettigheder både fagligt, juridisk og økonomisk. Så sørg altid for at ændre dine oplysninger, hvis der sker ændringer i dit arbejdsliv.

Du kan rette dine oplysninger på Mit forbund.

Kontakt Jura

32 66 13 30

Du kan altid kontakte socialrådgiverne, der kan give konkrete svar og bistå i forhold til fx offentlige myndigheder og klagesager. Du kan også få en personlig samtale, hvor du kan have en bisidder med.

Vi behandler alle henvendelser anonymt i forhold til arbejdsgiverne.

Du kan også skrive til raadgivning@finansforbundet.dk