Menu luk

Undervisning og trivsel på finansielle uddannelser

Uddannelserne til finansøkonom og finansbachelor udgør en vigtig rekrutteringskilde til den finansielle sektor. Her kan du blive klogere på, hvordan det står til med undervisningen og de studerendes trivsel på uddannelserne

20. sep. 2023
3 min
Af SebastienBigandt  

Stadigt flere i finanssektoren har en uddannelsesbaggrund som finansøkonom- eller finansbacheloruddannelse. Optaget på begge uddannelser har også været stigende de senere år. I det følgende er der set nærmere på en række elementer i undervisningen, den sociale trivsel og det faglige miljø på begge uddannelser.

Undervisning og de studerendes tidsforbrug

Ser man på fordelingen af mellem undervisning og andre aktiviteter på uddannelsen, så udgør undervisning 75 pct. af aktiviteten på begge uddannelser. Undervisningen på begge uddannelser foregår hovedsageligt på små hold. Praktik udgør 13-14 pct. af aktiviteten på uddannelserne, mens de afsluttende opgaver udgør 10-13 pct.

På uddannelserne indgår forskellige faglige studieaktiviteter. De studerende på begge uddannelser fremhæver, at klasseundervisning er den studieaktivitet, der er mest af på uddannelsen. Det er efterfulgt af gruppearbejde, som både kan bestå af læse- og studiegrupper. Dernæst fremhæver de studerende selvstudie, fx forberedelse til undervisning, læsning af pensum og hjemmeopgaver.

For de studeredende på begge uddannelser er det typiske tidsforbrug i løbet af en uge på 33-34 timer til både undervisning og forberedelse. De studerende på finansøkonomuddannelsen bruger 65 pct. af tiden på undervisning i løbet ugen, mens 35 pct. af tiden bruges på forberedelse. For finansbachelorer er det 61 pct. af tiden som anvendes på undervisning, men forberedelsen udgår 39 pct.

Uddannelser med høj social trivsel og fagligt miljø på uddannelserne

Undersøgelser viser, at studiemiljøet på uddannelserne spiller en vigtig rolle både i forhold til at sikre et højt læringsudbytte og understøtte de studerendes trivsel og fastholdelse på studierne. Det sociale miljø på både finansøkonom- og finansbacheloruddannelserne ligger på et relativt højt niveau. For begge uddannelsers vedkommende ligger de på ca. 4 ud af 5 på de forskellige indikatorer, som det fremgår af nedenstående figur.

De studerende vurderer ligeledes de faglige niveau relativt højt i forhold til det faglige miljø, og at det er med til at øge motivationen for at studere. Uddannelserne bliver vurderet lidt lavere, når det kommer til de studerendes vurdering af udbyttet af undervisningen. Det aspekt som vurderes lavest af de studerende på begge uddannelser, når det kommer til det faglige miljø, er deres medstuderendes engagement i undervisningen.

Frafald følger normen

Når det kommer til frafaldet, er det på begge uddannelser næsten identisk. For finansøkonomuddannelsen er det 20 pct. af de studerende, som er faldet fra i løbet af det første studieår, mens det gør sig gældende for 21 pct. af de studerende på finansbacheloruddannelserne. Til sammenligning var det 22 pct. af de studerende på erhvervsakademierne som er faldet fra det første studieår, mens andelen for professionsbacheloruddannelserne er 17 pct. (Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus)[1].  Dermed er frafaldet på uddannelser nogenlunde på niveau med landsgennemsnittet.

[1] Frafaldet er opgjort for de studerende, som er påbegyndt en uddannelse pr. 1 oktober 2021, som er de senest opgjorte data.