Menu luk

Arbejdsfællesskaber er limen, når ensomhed og savnet af kolleger trænger sig på

Ensomhed og savnet af kollegialt nærvær er to af de væsentligste udfordringer ved at arbejde meget hjemme og være fysisk på afstand af sin arbejdsplads og sine kolleger.

16. nov. 2020
1 min
Af KarstenBøjesen  
kba@finansforbundet.dk

De finansansatte arbejder hjemme i et langt større omfang end tidligere grundet coronakrisen. Ingen ved, hvor længe pandemien vil vare ved, men alle er overbeviste om, at vi i denne tid - på godt og ondt - gør os erfaringer om nye måder at arbejde på. Erfaringer, som vi skal drage nytte af, når hverdagen igen indfinder sig ”på den anden side”.

Finansforbundet har af to omgange – april og primo september - spurgt medlemmerne, hvordan de oplever hhv. fordele og udfordringer ved deres arbejdssituation under corona. Vi har før redegjort for de primære fordele i form af øget fleksibilitet i hverdagen, faldende stress og stigende trivsel.

I denne artikel vil der blive set nærmere på de udfordringer af mere relationel karakter, der påvirker medlemmernes trivsel negativt:

  • Savnet af kollegaerne handler både om faglighed og det sociale
  • Ensomhed går hårdt udover trivslen
  • Svækkede arbejdsfællesskaber udfordrer
Savnet af kolleger handler ikke kun om det sociale

Under nedlukningsperioden i marts og april var der 64 pct., der i høj grad savnede nærværet med deres kolleger. Denne andel var primo september 2020 faldet til 34 pct. Det virker som en logisk udvikling set i lyset af, at hjemmearbejdet i september var væsentligt reduceret  i omfang sammenlignet med situationen i april.

Undersøgelsen dokumenterer en sammenhæng mellem savnet af kolleger og den jobfunktion, som medlemmerne besidder. F.eks. er det 37 pct. af medlemmer i rådgiverfunktioner, der i høj grad savner deres kolleger, mens det gør sig gældende for 23 pct. af medlemmer i backoffice-funktioner.

Savnet af kolleger har givet en social dimension, men tilsyneladende også en faglig dimension, idet der kun er 69 pct. af rådgiverne, mod 83 pct. af medlemmerne i backofficefunktioner, der føler, at de hjemmefra kan udføre deres arbejde tilfredsstillende. Dette understøttes af, at der er en større andel af rådgiverne, der oplever, at arbejdsrelationerne til team/kolleger er blevet dårligere under Corona.

Ensomhed går hårdt ud over trivslen

Oplevelsen af ensomhed og trivslen i arbejdet hænger tæt sammen. 57 pct af de ikke-ensomme medlemmer trives i høj grad i arbejdet, mens det tilsvarende kun gør sig gældende for 32 pct. af de medlemmer, der føler sig ensomme.

I den seneste undersøgelse fra primo september 2020 er der 12 pct. – altså ca. hver ottende - der føler sig ensomme som konsekvens af hjemmearbejdet. Under nedlukningsperioden var det tilsvarende tal 20 pct., hvilket giver en stærk indikation på, at ensomheden stiger og falder med mængden af hjemmearbejde.

Selvbestemmelse virker positivt

For såvel følelsen af ensomhed som savnet af kolleger er der en sammenhæng ift. graden af selvbestemmelse i arbejdet. Fx er det kun 7 pct. af medlemmer med en høj grad af indflydelse på planlægningen af arbejdet, der i høj grad føler sig ensomme. For medlemmer med lav grad af indflydelse er tallet 20 pct. Samme billede tegner sig, når der ses på sammenhængen mellem ensomhed og graden af beslutningskompetence.

Stærke arbejdsfællesskaber er en anden væsentlig del af løsningen

En anden faktor, der har betydning for især følelsen af ensomhed, er styrken af de arbejdsfællesskaber, som man er en del af. Hele 77 pct af de, der i høj grad føler sig ensomme, giver samtidig udtryk for, at arbejdsfællesskaberne under corona er blevet svækkede. For medlemmer, der kun i lav grad føler sig ensomme, er det tilsvarende tal kun 15 pct.

Meget tyder altså på, at der skal to løsningsspor i anvendelse, hvis man vil løse de relationelle udfordringer, der er knyttet til hjemmearbejdssituationen.

Det ene handler om at være en del af et stærkt arbejdsfællesskab.

Det andet handler om selvstændighed i arbejdet i form af indflydelse og beslutningskompetence til at kunne planlægge sin arbejdsdag hensigtsmæssigt, og at man fx selv kan konvertere en hjemmearbejdsdag til en arbejdsdag på kontoret.

Tal fra september 2020

9,5 time

om ugen arbejdede de finansansatte i gennemsnit hjemme

1 ud af 8

medlemmer følte sig ensomme

3 ud af 4

ensomme medlemmer oplevede svækkede arbejdsfællesskaber

Om undersøgelsen

Finansforbundet har indtil videre gennemført to medlemsundersøgelser om hjemmearbejde under Corona.

Første undersøgelse gennemførtes under nedlukningsperioden i foråret.

Anden undersøgelse blev gennemført primo september 2020. Altså inden smittetallene for alvor begyndt at stige igen, og hvor der blev talt om, at der havde indfundet sig en form for ”ny normal” med hjemmearbejde 1-2 dage ugentligt.

Undersøgelserne udmærker sig ved, at det er de samme medlemmer, der indgår i begge undersøgelser. I april svarede ca 3200 medlemmer på undersøgelse og lidt flere end 2000 af disse har svaret på undersøgelsen i september. Dette har givet os et bedre grundlag for at følge udviklingen over tid. 

Kontakt

61 55 62 36

Karsten Bøjesen

Seniorkonsulent

kba@finansforbundet.dk