Menu luk

Fælles politisk ledelsesgrundlag i Finansforbundet

Få det fulde overblik over Finansforbundets politiske ledelsesgrundlag.

Formål

Hensigten med det fælles politiske ledelsesgrundlag er at beskrive den ledelsesmæssige adfærd, der skal kendetegne politisk ledelse i Finansforbundet, herunder ikke mindst det samspil, der skal være på ledelsesniveau. Mange personer er involveret i den politiske ledelse af Finansforbundet, fx formandskabet, hovedbestyrelsen, kredsformandskaberne og de politisk ansvarlige.

Alle med et politisk ledelsesansvar i Finansforbundet har et medansvar for helheden og en forpligtelse over for hinanden som ledelsesfællesskab Det fælles ledelsesgrundlag beskriver således en fælles forståelse af god ledelsesskik og en ambition om at tage ansvar i fællesskab

Fundament

Det fælles politiske ledelsesgrundlag hviler på Finansforbundets vision, mission og kernefortælling samt på DART-værdierne: Dialog, Ansvarlighed, Respekt og Tillid. Ledelsesopgaven skal desuden til enhver tid ses i relation til Finansforbundets gældende politiske indsatsområder og strategi.

Det fælles politiske ledelsesgrundlag ligger i naturlig forlængelse af Union Governance – Finansforbundets anbefalinger til god fagforeningsledelse - hvor der bl.a. lægges vægt på gennemsigtighed i forhold til de væsentlige styrings- og ledelsesmekanismer.

Gyldighedsområde

Det fælles politiske ledelsesgrundlag gælder for Finansforbundets formandskab, kredsenes formandskaber, hovedbestyrelsen og de politisk ansvarlige. Det politiske ledelsesgrundlag adresserer primært den del af ledelsesarbejdet, som handler om samspillet på ledelsesniveau og i de beslutningsprocesser, som politiske ledere indgår i. De lokale kontekster, opgaver og ledelsesroller er forskellige, og derfor beskriver ledelsesgrundlaget ikke i detaljer præmisserne for ledelse af kredsbestyrelsesmedlemmer eller andre tillidsvalgte. Det fælles politiske ledelsesgrundlag kan suppleres med lokale ledelsesgrundlag, som dog ikke må være i modstrid med det fælles ledelsesgrundlag.

Finansforbundets administrative ledelse udarbejder et ledelsesgrundlag, der spiller sammen med det politiske ledelsesgrundlag.

Ledelsesgrundlag

Vi er nysgerrige

Vi lytter, udfordrer og er nysgerrige på hinandens virkelighed, udfordringer og ideer. Vi deler vores succeser og inspirerer hinanden. Gode beslutninger forudsætter, at vi kigger åbent efter potentialerne, så vi udvikler os selv og hinanden.

Vi respekterer hinanden

Vi leder sammen i respekt for, at vi er forskellige, har forskellige roller og forskellige udfordringer. Diversiteten er en styrke, og vi gør os umage for at bruge og spille hinanden stærke i de roller vi har – til det fælles bedste. Vi anerkender hinandens personlige prioriteringer og giver konstruktiv feedback.

Vi involverer

Vi involverer i de beslutninger vi træffer for Finansforbundets fremtid. Vi inddrager det decentrale system/det centrale forbund, og investerer den nødvendige tid til at afstemme holdninger og forventninger.

Vi er loyale overfor fællesskabet

Vi forventer, at man som valgt bestyrelsesmedlem ser sig selv som en del af fællesskabet. Der kan være situationer, hvor man er uenig i den retning, som flertallet udpeger, men hvor man må respektere demokratiet. Det er den politiske ledelses ansvar at adressere eventuelle udfordringer hermed

Vi har fælles ansvar

Når vi træffer beslutninger, er vi opmærksomme på hvordan vores dispositioner påvirker andre dele af Finansforbundet eller andre aspekter af Forbundets virke. Vi kommer ledelseskolleger til hjælp, når de har brug for det, vi spiller hinanden gode, vi koordinerer, og vi har en åben dialog.

Vi har fælles prioriteter

Vi diskuterer og beslutter prioriteter i fællesskab. Det er en forudsætning for, at vi kan have en stærk gennemslagskraft som organisation. Vi skal bruge ressourcerne rigtigt, og det kræver, at vi også diskuterer, hvad vi ikke skal.

Vi har mandatet på plads

Som repræsentativt demokrati forventer vi af hinanden, at vi har vores mandat på plads, når der skal træffes beslutninger. Som medlemmer af et besluttende forum har vi det formelle mandat, som ligger i at være valgt og udpeget til opgaven

Vi bestræber os på at lede på en måde, så vi har det nødvendige manøvrerum og tillid, der er nødvendig, for at træffe legitime beslutninger.

Vi udøver ledelse

Som formandskaber agerer vi som ledelse lokalt.

Det betyder, at vi er bestyrelsens ledelse - selvfølgelig uden muligheden for at ansætte eller afskedige. Det betyder også, at vi som en del af opgaven kan sætte rammer og træffe beslutninger på bestyrelsens vegne.

Vi gør det, vi aftaler

Vi tager ansvar for at implementere de beslutninger, der er truffet centralt såvel som decentralt, og vi holder hinanden op på det.

Vi står bag beslutningerne

Vi kan være uenige – debat er sundt. Men når der er truffet en beslutning, står vi fælles på mål for den. Det gælder også, hvis vi har været forhindret i at deltage i et møde, eller vi har prioriteret andre aktiviteter. Hvis vi har synspunkter eller input, så fremsendes de forud for mødet, hvis ikke vi deltager. Vi undsiger ikke beslutninger på bagkant.

Opfølgning

Ledelsesgrundlaget tages op på den årlige politiske ledercamp, med henblik på at vurdere, hvordan det går med at efterleve det fælles politiske ledelsesgrundlag.

Kontakt os

32 66 14 11

Kontaktperson er Amira Leila Bada, seniorkonsulent. 

Du kan også skrive til Amira på abl@finansforbundet.dk