Menu luk

Om Finansforbundet Jyske Bank Kreds

Finansforbundet Jyske Bank Kreds er den faglige organisation i Jyske Bank koncernen og en virksomhedskreds i Finansforbundet.

Vi er pt. 7 bestyrelsesmedlemmer, som varetager ca. 3.000 medlemmers interesser i Jyske Bank A/S. Vi har 101 tillidsrepræsentanter fordelt i alle områder.

Hvem er i kredsbestyrelsen?

Marianne Lillevang

 • Valgt i 2002
 • Valgt som formand i 2018
 • Medarbejdervalgt i Jyske Banks bestyrelse
 • Medlem af medarbejderudvalget
 • Hovedbestyrelsen i Finansforbundet
 • Arbejder i kredsen bl.a. med ligeløn, kompetenceudvikling, forhandling af virksomhedsoverenskomst og lokalaftaler og er ansvarlig for kredsens kommunikation
 • Politisk ansvarlig for ansvarsområde Kompetenceudvikling i Finansforbundet. 

 Henriette Hoffmann

 • Valgt i 2016
 • Valgt som næstformand i 2024
 • Medlem af medarbejderudvalget
 • Arbejder i kredsen bl.a. med sagsbehandling, forhandling af lokal overenskomst, lokalforhandling

May-Britt Mygh

 • Valgt i 2010
 • Områdetillidsrepræsentant for Forretningsservice og Jyske Bank Online
 • Medlem af Medarbejderudvalget
 • Arbejder i kredsen bl.a. med kommunikation inkl. hjemmeside og nyhedsbreve, sagsbehandling og netværk for tillidsrepræsentanter og hvervning af medlemmer
 • Finansforbundet: Styregruppen for ansvarsområde Sektor og kompetenceudvikling.

Thomas Nedergaard

 • Valgt i 2015
 • Områdetillidsrepræsentant for Hjemstedsfunktioner og datterselskaber
 • Arbejder i kredsen bl.a. med sagsbehandling, netværk for tillidsrepræsentanter og hvervning af medlemmer, forhandling af lokal overenskomst
 • Finansforbundet: Styregruppen i ansvarsområde Arbejdsmarked, mangfoldighed og digitalisering 

Henning Johansen

 • Valgt i 2018
 • Områdetillidsrepræsentant i Midt og Forretningskoncepter
 • Medlem af Medarbejderudvalget
 • Arbejder i kredsen med: Sagsbehandling og netværk for tillidsrepræsentanter,  hvervning af medlemmer samt ligeløn. 

Pernille Sværke

 • Valgt som arbejdsmiljørepræsentant i Øst i juni 2023
 • Medlem af medarbejderudvalget
 • Medlem af Team Arbejdsmiljø
 • Arbejder i kredsen med arbejdsmiljø

Line Skov Fuglkjær

 • Valgt som arbejdsmiljørepræsentant i Vest i 2017
 • Valgt som områdetillidsrepræsentant i 2024
 • Finansforbundet: Styregruppen for ansvarsområde Arbejdsliv

 

Hvad står der i lokalaftalen om kredsbestyrelsen?

Som kreds i Finansforbundet, er Finansforbundet Jyske Bank Kreds en politisk organisation, og det kan derfor ikke undgås, at der kan opstå interessekonflikter mellem kredsen / Finansforbundet og Jyske Bank A/S. Disse eventuelle politiske uenigheder må ikke stå i vejen for et ellers velfungerende samarbejde mellem koncernens ledelse og Jyske Bank Kreds.

Læs lokalaftalen mellem Finansforbundet Jyske Bank og Jyske Bank Kreds om kredsbestyrelsen (pdf)

Hvad får kredsbestyrelsen i honorarer?

Kredsens bestyrelse får honorarer:

 • Ordinære kredsbestyrelsesmedlem modtager 56.688 kr. årligt.
 • Formanden og næstformanden modtager henholdsvis 142.150 kr. og 94.200 kr. årligt.

Honoraret er pensionsberettiget, og det bliver reguleret med de overenskomstmæssige stigninger.

Et hovedbestyrelsesmedlem i Finansforbundet modtager 155.664 kr. årligt, og et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Jyske Banks bestyrelse modtager kr. 470.000 årligt.

Hvem har tidligere siddet i kredsbestyrelsen

Finansforbundet Jyske Bank Kreds' historie (pdf)

Vision, mission, identitet og værdier

Vision
Det er Finansforbundet Jyske Bank Kreds' vision, at vi har trygge medlemmer på en glad arbejdsplads.

Mission
Finansforbundet Jyske Bank Kreds er en del af Finansforbundet og fagforening for medlemmer i Jyske Bank-koncernen.

Identitet
Vi vil af alle vores interessenter opleves som en anerkendt samarbejdspartner. 

Vi er kendt for at være en visionær og solidarisk medspiller, der skaber værdi.

Værdier:

Dialog:
Vi tror på, at vi opnår det bedste resultat via dialog - ved at:

 • Vi ser muligheder frem for begrænsninger - og lytter åbent til nye idéer
 • vi har modet til at sikre forståelse gennem nysgerrig og konstruktiv dialog.

Ansvarlighed:
Vi er en kredsbestyrelse, der forholder os aktivt til og tager medansvar for samfundets, sektorens, Jyske Bank koncernens og vores medlemmers udvikling - ved at:

 • Vi gennem et helhedssyn proaktivt gennemfører forbedringer og forandringer i Finansforbundet Jyske Bank Kreds
 • Vi har de nødvendige kompetencer og det nødvendige mod.

Respekt:
Vi bygger på et fællesskab, der agerer med respekt for hinandens styrker og forskelligheder - ved at:

 • Vi er loyale overfor trufne beslutninger
 • vi lytter, er rummelige og behandler hinanden ligeværdigt.

Tillid: 
Vores samarbejdsrelationer bygger på, at vi har tillid til positive intentioner hos hinanden - ved at:

 • Tillid er givet på forhånd
 • vi tror på hinanden - og at alle arbejder for fællesskabet.
Formål og mål

Formål
Vi vil arbejde for en fortsat udvikling af et arbejdsmiljø, hvor det enkelte medlem får mulighed for at trives og udvikles. Dette vil vi gøre i et ansvarligt samspil med vore naturlige samarbejdspartnere via konstruktive handlinger og fagpolitiske holdninger.

Mål

1. Kredsbestyrelsen skal have indflydelse på alle væsentlige beslutninger, som træffes i Jyske Bank-koncernen og Finansforbundet.

I forhold til Jyske Bank-koncernen:

 • Strategier, visioner og politikker
  Ved udarbejdelse af nye værdier, strategier, visioner og politikker for Jyske Bank-koncernen skal vi have indflydelse på disse, samt sikre medarbejderne en fortsat central placering.
 • Ansættelse af ledere med medarbejderansvar
  Ved ansættelse eller udnævnelse af ledere med medarbejderansvar skal tillidsmand/områdetillidsmand/kreds have udtaleret.

I forhold til Finansforbundet:

 • Værdier, visioner og politikker
  Finansforbundets værdier, visioner og politikker skal være understøttende for kredsens mål. 

2. Finansforbundet skal decentraliseres således, at der bliver lagt flere beføjelser ud til kredsen.

Overenskomster

 • Aftalemulighederne i virksomhedsoverenskomsten skal være så vide, at medarbejdernes ønsker og behov tilgodeses.

3. Kredsbestyrelsen skal være synlig i forhold til medlemmer og andre samarbejdspartnere

 • A/S bestyrelsen i Jyske Bank-koncernen

  Jyske Bank Kreds' bestyrelse skal være repræsenteret i Jyske Banks A/S' koncernbestyrelse.

4. Medlemmerne skal have mulighed for støtte og rådgivning

 • Kredsbestyrelsen, kredskontoret, tillidsrepræsentanterne og Finansforbundet
  Kredsbestyrelsen, kredskontoret, tillidsrepræsentanterne og Finansforbundet skal yde en professionel støtte og rådgivning, der skal opleves som tilfredsstillende i forhold til brugernes forventninger.
 • Information
  Det skal sikres, at medlemmerne har adgang til og nemt kan finde relevant information.
 • Kredsbestyrelsen
  Det skal sikres, at sagsbehandlingen i kredsen til enhver tid er professionel.
 • Kredsbestyrelsen
  Bestyrelsen skal være fuldtallig.

5. Tillidsrepræsentanterne skal være handlingskompetente

 • Funktionsbeskrivelse
  Alle tillidsrepræsentanter skal gennemføre grunduddannelsen og arbejdsmiljøuddannelsen. Tillidsrepræsentanterne har en funktionsbeskrivelse, som løbende revideres i forhold til medlemmernes og ledelsens forventninger. Senest 3 måneder efter TR-valget skal der afholdes en samarbejdssamtale mellem nærmeste leder og tillidsrepræsentant ift. koncernoverenskomsten. Samtalen gennemføres herefter hvert år.
 • Seminar for tillidsvalgte
  Der skal gennemføres et årligt seminar for tillidsvalgte, hvor indholdet skal give mulighed for inspiration og udvikling. 
 • Information
  Tillidsrepræsentanterne skal have adgang til nødvendig information.

6. Medlemmerne skal have medbestemmelse på egne arbejdsvilkår

 • Medarbejderpolitikken
  Medarbejderpolitikken skal sikre:
  At medlemmerne oplever en arbejdssituation, der er præget af ledere, som udviser tillid og giver ansvar.
  At det enkelte medlem har stor frihed til planlægning af eget liv mht. arbejde og fritid.

7. Medlemmerne skal have medbestemmelse på egen udvikling

 • Medarbejderpolitikken
  Medarbejderpolitikken skal sikre, at medlemmerne har mulighed for at arbejde med arbejdsområder, der ligger uden for medlemmets eget område, hvis interesse opstår. Der skal være mulighed for uddannelse i dette nye arbejdsområde.
 • MUS-samtale
  Mindst en gang om året skal det enkelte medlem deltage i en MUS-samtale, hvor der aftales en plan for de kommende års udvikling.
  Udgangspunktet for samtalen er medlemmernes og virksomhedens behov og muligheder.

8. Medlemmerne skal have medbestemmelse på koncernens udvikling

 • Medarbejderpolitikken
  Medarbejderpolitikken skal sikre, at medlemmerne inddrages i drøftelser om koncernens udvikling, herunder arbejdsmiljøindsatser og handleplaner.
Union Governance

Formålet med at arbejde med Union Governance er at give medlemmer og andre interessenter indblik i, hvordan vi som kreds arbejder, anvender de økonomiske midler osv.

Union Governance i Finansforbundet Jyske Bank Kreds (pdf)

Kontakt os

89 89 26 00

Du er velkommen til at ringe til Ulla Snede, sekretær.

Du kan også skrive til kredsen@jyskebank.dk