Menu luk

Information om virksom­heds­overens­komst 2023 - 2025

Nykredit og Finansforbundet i Nykredit har indgået aftale om ny koncernoverenskomst for perioden 2023 til 2025. Læs her hvad aftalen indeholder.

Finansforbundet i Nykredit og Nykredit er enige om ny virksomhedsoverenskomst (VOK).

Formand for Finansforbundet i Nykredit, Inge Sand, siger om forhandlingerne:

På begge sider af bordet har parterne været løsningsorienterede og fokus har været på vores fælles interesse i, at Nykredit fortsat skal være en god og attraktiv arbejdsplads. Denne virksomhedsoverenskomst rækker ud i fremtiden og sætter hegnspælene for et nyt lønsystem, der bl.a. skal være med til at understøtte ligeløn.

Ud over det er vi meget glade for de øgede muligheder i forhold til deltid, samt at Nykredit har valgt at bidrage med ekstra midler ud over de allerede aftalte lønstigninger fra standardoverenskomsten

Hovedpunkterne i aftalen er:

 • Generelle lønstigninger til alle overenskomstansatte på 4,25% i 2023 og 2,7% i 2024. Nykredit bidrager derudover med 0,50% til individuelle lønstigninger i 2023.
 • Et nyt lønsystem som indfases fra 1.7.2024. Lønsystemet tilføres 0,25% fra 2023 og 1,00% fra 2024 fra puljemidlerne, og Nykredit bidrager derudover med 0,25%. Midlerne går til individuelle lønstigninger.
 • Samlet lønpulje i Nykredit i overenskomstperioden er 8,95% - altså 0,75% højere end de centralt aftalte 8,2%.
 • Medarbejdere på børnedeltid får samme pensionsbidrag som før arbejdstidsnedsættelsen
 • Mulighed for deltid i op til 12 mdr. for medarbejdere med 12 års anciennitet i Nykredit med samme pensionsbidrag som før arbejdstidsnedsættelsen
 • Drøftelse af timebankssaldoen ved udnævnelse og internt jobskifte, og udbetaling hvis intet andet aftales
 • Muligheden for at vælge overarbejde udgår
 • Mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden hen over et år
 • Flere medarbejdere omfattes af bestemmelserne om ”uden højeste tjenestetid” og får 2 ekstra feriedage.
 • Udvidet opsigelsesvarsel nedtrappes

Læs yderligere uddybning herunder. Vi har også en side med ofte stillede spørgsmål.

Gå til spørgsmål/svar-siden

VOK-resultatet

Ligesom standardoverenskomsten gælder virksomhedsoverenskomsten for en to-årig periode gældende fra 1. april 2023 til 31. marts 2025.

Løn

Der er aftalt lønstigninger med følgende procenter:

 • 1. juli 2023: 4,25 procent, der går til generelle lønstigninger samt 0,25 procent til individuelle lønstigninger i nyt lønsystem, der implementeres juli 2024.

Derudover tilfører Nykredit i 2023 0,50% til individuelle lønstigninger.

 • 1. juli 2024: 2,7 procent, der går til generelle lønstigninger samt 1,00 procent til individuelle lønstigninger i nyt lønsystem.

Derudover tilfører Nykredit 0,25% af lønsummen til individuelle lønstigninger i nyt lønsystem.

Det betyder, at den samlede lønpulje i Nykredit i overenskomstperioden er 8,95% - altså 0,75% højere end de centralt aftalte 8,2%.

Nyt lønsystem

Ved denne virksomhedsoverenskomst er der opnået enighed om et nyt lønsystem.

Det betyder, at alle overenskomstansatte får 6,95% som generelle lønstigninger over 2 år, mens 1,25% fra lønpuljen samt yderligere 0,25% fra Nykredit fordeles som individuelle lønstigninger.

Finansforbundet i Nykredit vurderer, at et nyt lønsystem giver værdi for medarbejderne, da vi sikrer en bund under lønningerne både nu og i fremtiden, vi styrker ligelønnen og vi får indsigt i og indflydelse på, hvordan lønpuljerne fordeles.

For medarbejderne tydeliggøres sammenhængen mellem løn, jobindhold, kompetencer og performance.

Vi får et lønsystem, som er gennemskueligt for den enkelte og giver klarhed over, hvordan man ligger rent lønmæssigt i forhold til ens nuværende job og indsigt i, hvad lønnen skal være, hvis man f.eks. får en udnævnelse eller et andet job i Nykredit. 

Principperne for et nyt lønsystem er aftalt, herunder at der tages afsæt i Mercers IPE klassificeringssystem, som allerede benyttes i Nykredit. Strukturen er en væsentlig forudsætning for transparens og forudsigelighed i lønsystemet og systemet benyttes af andre virksomheder, hvilket giver mulighed for benchmark.

Forbedring af børnedeltid

Fremover vil medarbejdere, der indgår aftale om børnedeltid, jf. overenskomstens § 71, efter arbejdstids-nedsættelsen, få indbetalt Nykredits pensionsbidrag på baggrund af den hidtidige beskæftigelsesgrad.

Eksempel:

En medarbejder arbejder fuld tid (37 timer/ugen) og går på børnedeltid, så pågældende i de næste 6 måneder arbejder 30 timer/ugen. Lønnen reduceres forholdsmæssigt, men arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag fortsætter med at være beregnet ud fra 37 timer/ugen.

Øget mulighed for deltid

Der indføres mulighed for deltid for medarbejdere med mindst 12 års anciennitet, idet disse har ret til at indgå en tidsbestemt aftale på op til 12 måneder om nedsættelse af arbejdstiden til en arbejdstidsprocent mellem 80 og 100 af fuld beskæftigelse

Medarbejderen har mulighed for at opdele deltiden i op til 4 perioder af 3 måneders varighed med hver sin aftale.

Efter arbejdstidsnedsættelsen indbetales Nykredits pensionsbidrag på baggrund af den hidtidige beskæftigelsesgrad.

Bestemmelsen berører ikke muligheden for børnedeltid eller at gå på deltid for seniorer.

Timebank udbetales ved udnævnelse og internt jobskifte

Når en medarbejder udnævnes til en stilling, som indebærer en samtidig lønstigning, eller på eget initiativ skifter stilling til en anden enhed i koncernen, udbetales medarbejderens tilgodehavende timer i timebanken, med mindre der indgås en anden aftale. Der kan indgås en anden aftale vedr. alle eller dele af de indestående timer.

Timerne udbetales sammen med den sidste lønudbetaling i ”gammel stilling” og til den på dette tidspunkt aktuelle timeløn inkl. pension.

Følgende timer udbetales dog ikke:

 • De Nykredit feriedage (i timer), der er tildelt den seneste 1. september
 • De omsorgsdage (i timer), der er tildelt den seneste 1. januar
 • Medarbejderens flekssaldo, da fleks alene kan afspadseres.

Mulighed for individuel aftale om årsnorm

Leder og medarbejder har mulighed for at indgå individuel aftale om, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid beregnes over en periode på 52 uger (årsnorm).

Den overordnede intention med aftalen, herunder principper for placering af arbejdstiden i løbet af perioden drøftes i forbindelse med indgåelse af aftalen. (F.eks.: ”Der arbejdes mere vinter end sommer”, ”Arbejdstiden tilrettelægges med udgangspunkt i perioder med spidsbelastning”, ”Februar måned er arbejdsfri”  eller lign.) Aftalen indgås for et år ad gangen, og bekræftes skriftligt.

Grænsen for ansættelse uden højeste tjenestetid (UHT) sænkes

Medarbejdere, der er ansat med en månedsløn på 56.000 kr. ekskl. pension (1/7 2022 niveau) og derover, er ansat uden højeste tjenestetid, og har ikke krav på særskilt betaling for merarbejde.

Udover 25 feriedage og 6. ferieuge får man tildelt 2 ekstra feriedage med løn.

Medarbejdere, der har eller opnår en aflønning, der indebærer, at de omfattes af bestemmelserne om ansættelse uden højeste tjenestetid meddeles dette skriftligt (tillæg til ansættelsesaftale eller ny ansættelsesaftale). Det er alene lønniveauet, der afgør, om man omfattes af bestemmelserne, og det er således ikke en forudsætning, at der indgås en individuel aftale om overgangen til bestemmelserne om ansættelse uden højeste tjenestetid.

Ansættelse uden højeste tjenestetid indebærer ikke en generel forhøjelse af medarbejderens arbejdstidsnorm. Medarbejdere ansat uden højeste tjenestetid må dog påregne periodevist at yde en indsats, der ligger ud over sædvanlig arbejdstid, i det omfang det er nødvendigt for opgaveløsningen.

Bestemmelsen får virkning 1. juli 2023 for nyansatte medarbejdere og fra 1. september 2023 for øvrige medarbejdere.

Valg mellem over- eller merarbejde udgår

Bestemmelserne om overarbejdsbetaling og valgfrihed mellem over- og merarbejde udgår.

Alle medarbejdere med en løn op til på 56.000 kr. ekskl. pension (1/7 2022 niveau), og som dermed ikke er omfattet af reglerne om ansættelse uden højeste tjenestetid vil fremadrettet være omfattet af bestemmelserne om merarbejde, herunder tildeling af ekstra feriedage (6. ferieuge).

Bestemmelsen får virkning 1. juli 2023 for nyansatte medarbejdere og fra 1. september 2023 for øvrige medarbejdere.

Det betyder, at fremover vil alle medarbejdere være omfattet af reglerne om merarbejde og 6. ferieuge. Det betyder, at du som medarbejder ikke længere en gang årligt skal vælge mellem merarbejde eller overarbejde. Det betyder også, at bestemmelserne om overarbejdsbetaling udgår.

Langt de fleste medarbejdere i Nykredit har i dag valgt merarbejde og har dermed ret til 6. ferieuge.

Nedtrapning af §80

§80 om forlængede opsigelsesvarsler ved strukturelt begrundede opsigelser nedtrappes således:

 • Medarbejdere med anciennitet pr. 1. april 2023 eller senere omfattes ikke af § 80.
 • For medarbejdere med anciennitet før 1. april 2023 gælder følgende:
 • Fra og med 1. april 2023 optjenes ikke yderligere opsigelsesvarsel efter § 80, stk. 1.
 • Der sker samtidig en gradvis nedtrapning af anciennitetsbaseret opsigelsesvarsel, så det samlede opsigelsesvarsel:
  • 1. april 2025 maksimalt kan udgøre 11 måneder
  • 1. april 2026 maksimalt kan udgøre 10 måneder
  • 1. april 2027 maksimalt kan udgøre 9 måneder
  • 1. april 2028 maksimalt kan udgøre 8 måneder
 • §80, stk. 2 videreføres, og ændres for opsigelser, der meddeles. 1. april 2025 eller senere, til, at medarbejdere, der på fratrædelsestidspunktet er over 50 år, og som har 10 års anciennitet får forhøjet sit opsigelsesvarsel med yderligere 2 måneder. Forhøjelsen gælder også ovennævnte maksimale opsigelsesvarsel.

Ansættelse af finansøkonomer og -bachelorer som timelønnede

Finansøkonom- og finansbachelor-studerende kan ansættes som timelønnede efter samme bestemmelser som studerende, der har studiekort til en videregående uddannelse.

Lokalaftaler

Husaftalen, hvor bl.a. fleksaftalen er beskrevet, ajourføres og fortsætter, ligesom lokalaftalen om hjemmearbejde fortsætter uændret.

Hvad sker der nu?

Urafstemning

Alle medlemmer i Finansforbundet i Nykredit skal stemme om VOK-resultatet.

Afstemningen foregår i perioden 15. maj – 31. maj kl. 12.00. Alle medlemmer får en mail med link til stemmeafgivelse.

Der er 2 muligheder for at stemme:

 • Unikt link, hvor du bliver bedt om at taste dit cpr nummer. Herefter kan du afgive din stemme.
 • Generelt link, hvor du logger ind med ”MitID”. Herefter kan du afgive din stemme.

Orienteringsmøder

Der er planlagt orienteringsmøder for medlemmer på følgende datoer:

På orienteringsmøderne, der afvikles via Teams, vil VOK resultatet blive fremlagt og uddybet og der er mulighed for at stille spørgsmål til både indhold og proces.

Har du spørgsmål til urafstemningen, så skriv til stem@finansforbundet.dk

Har du spørgsmål til VOK resultatet, så skriv til finansforbundet@nykredit.dk