Menu luk

Generalforsamling 18. juni 2020

Kom med til virtuel generalforsamling 18. juni!


Scroll down for English!

Find den formelle indkaldelse nederst på siden

Kære medlemmer!

Vi indkalder hermed til årets generalforsamling torsdag 18. juni kl. 15.00-17.15. Tidspunktet er aftalt med Nordea under hensyntagen til den daglige drift, og vi håber, at rigtig mange deltager!

Husk at tilmelde dig senest 4. juni for at få stemmeret på dette link!


Generalforsamlingen skulle oprindeligt have været afholdt 28. marts, men pga. corona-pandemien blev vi nødt til at udskyde den, og det er også derfor, at vi afholder generalforsamlingen i en kort, virtuel version.

Hyg med kollegerne

Når vi ikke kan mødes alle sammen, så opfordrer vi til, at du og dine kollegaer bruger eftermiddagen sammen, mens I lytter til beretningen fra et begivenhedsrigt år og stemmer på dem, du synes skal repræsentere dig fremover.

Hvis I sætter jeg sammen, skal I naturligvis overholde Nordeas almindelige corona-retningslinjerne for afstand m.v. For at gøre eftermiddagen og måske aftenen ekstra hyggelig, betaler vi for pizza, sandwich og lign. samt drikkevarer. Man kan bruge op til 200 kr. pr. deltager. Medlemmer skal bruge dette udgiftsbilag til at afregne udgifterne (tillidsvalgte skal som normalt bruge app’en zExpense).

Generalforsamlingen begynder kl. 15 for at flest mulige kan deltage, samtidig med at der tages hensyn til Nordeas daglige drift. Tiden, du bruger til generalforsamlingen, er din egen. Det betyder, at du skal planlægge din egen arbejdstid, så du ikke bruger arbejdstid i tidsrummet 15-17.15, alternativt bruger timer fra timebanken.

Sådan deltager og stemmer du på dagen

Hvis I ser generalforsamlingen på en storskærm sammen, så vær opmærksom på, at I hver især undervejs skal bruge jeres pc eller mobiltelefon til at stemme.

Et par dage inden generalforsamlingen, modtager du et link til den virtuelle generalforsamling. Linket bliver sendt til den mailadresse, du har angivet som foretrukne mailadresse, og som er den, du modtager nyhedsmails fra Finansforbundet på (ønsker du at opdatere oplysningerne på din medlemsprofil, gøres det på denne side). Hvis du er stemmeberettiget, er det også den mailadresse, du modtager link til afstemning på, når der skal stemmes. Det er derfor vigtigt, at du har adgang til denne mailkonto.

Vær opmærksom på, at Nordea har blokeret adgangen til private mailkonti fra arbejds-pc’er, så du eventuelt skal videresende mailen fra din private til din Nordea-mailkonto – eller omvendt.
Vi sender senere mere specifik information om det tekniske mht. deltagelse og afstemning.

Vi glæder os til at mødes med dig – denne gang virtuelt.

Mange hilsener
Finansforbundet i Nordea

We’ll try again; Virtual Annual General Meeting 18 June!

Dear members,

We invite you to join Finansforbundet in Nordea’s Annual General Meeting (AGM), Thursday, the 18th of June from 3.00 pm to 5.15 pm. The time has been agreed upon by Nordea, taking daily operations into consideration.

Sign up no later than Thursday, the 4th of June at this link.

The AGM will be held in Danish. If you have some knowledge of Danish, we encourage you to participate.

At the Annual General Meeting, you will be able to hear the presidency talk about the previous year, and at the election of candidates for the board and board substitutes, you will be able to elect who will represent you in the future.

Originally, the Annual General Meeting was planned to be held on the 28th of March but, due to the corona pandemic, we had to postpone it. That is also the reason why it is being held in a short, virtual version.

Join your coworkers
As we can't meet all of us, we encourage you and your co-workers to spend the afternoon together while you get an update on an eventful year and use your influence and right to vote. If you sit together, you must comply with Nordea's normal corona guidelines regarding distances etc.
To make the afternoon, and maybe the evening, extra cosy, we will pay for pizza, sandwiches (and the like), as well as beverages. You can spend up to 200 kr. per participant. Members must use this ‘udgiftsbilag’ (in Danish) to receive refund of the expenses.

How to attend and vote on the day
If you and your co-workers watch the annual general meeting on a big screen together, be aware that you will each need to use your PC or mobile phone to vote.

A few days before the AGM, you will receive a link, providing you with the access to the meeting. The link will be sent to the e-mail address, earlier registered as your preferred e-mail address and which is the one you receive newsletters from Finansforbundet (if you wish to update your member profile, you can do it here). If you are eligible to vote, this is also the email address you receive a voting link for when it’s time to cast your vote. It is therefore important that you have access to this mail account during the AGM.

Please note that Nordea has blocked access to private mail accounts from the work pc, so you may need to forward the mail from your private to your Nordea mail account - or vice versa.
We will later send more specific information about technical issues regarding participation and voting.

Spend your ‘own’ time
The AGM begins at 3 pm to ensure that as many people as possible can participate, while taking Nordea’s daily operations into consideration. The time you spend for attending is your own. This means that you have to plan your working hours, ensuring that you do not spend working hours between 3 pm and 5.15 pm, or alternatively spend hours from the ‘timebank’.

We look forward to meeting with you – this time "virtually".

Warm regards,
Finansforbundet in Nordea


Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Udsat fra 28. marts 2020 grundet COVID-19

Finansforbundet i Nordea holder ordinær generalforsamling virtuelt
torsdag 18. juni 2020 kl. 15.00
Generalforsamlingen er Finansforbundet i Nordeas øverste myndighed og er åben for alle medlemmer.

Dagsordenen iflg. vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Beretninger
a) Beretning fra bestyrelsen om kredsens virksomhed i det forløbne år
b) Orientering om Finansforbundets virksomhed i det forløbne år

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og décharge

5. Indkomne forslag
a) Fra medlemmer
b) Fra bestyrelsen

6. Valg af
a) 4 bestyrelsesmedlemmer
b) 3 bestyrelsessuppleanter
c) 1 intern revisor
d​) 2 interne revisorsuppleanter

7. Eventuelt


Forslag til valg og andre forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være Finansforbundet i Nordea skriftligt i hænde senest torsdag 7. maj 2020. Forslag til valg og andre forslag, der modtages efter 7. maj 2020, kan ikke behandles på generalforsamlingen.

Endelig dagsorden, det reviderede regnskab og indkomne forslag - - inkl. kandidater til bestyrelse og suppleanter - offentliggøres senest 20. maj på www.ffinordea.dk (denne side).

Ønsker du at deltage med stemmeret, skal du tilmelde dig senest torsdag 4. juniwww.ffinordea.dk (klik på link).