Menu luk

Her er din nye overenskomst

Danske Bank og Finansforbundet i Danske Bank er blevet enige om en ny virksomhedsoverenskomst (VOK), der gælder for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2023. Som medlem af Finansforbundet i Danske Bank skal du nu stemme om det resultat, parterne er kommet frem til.

Indhold:

Introduktion

Danske Bank og Finansforbundet i Danske Bank er blevet enige om en ny virksomhedsoverenskomst (VOK), der gælder for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2023. 

Vores virksomhedsoverenskomst bygger oven på standardoverenskomsten, som er aftalt mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening og gælder for hele finanssektoren. Standardoverenskomsten udstikker de overordnede rammer for virksomhedsoverenskomsten.

Kort om forhandlingerne

Overenskomstforhandlingerne 2020 er i høj grad foregået i coronaens skygge. Møder har været udsat eller gjort digitale, og derfor er resultatet af forhandlingerne denne gang forsinket med flere måneder. Det har dog ikke forhindret os i at gå til forhandlingerne med nogle klare mål:

  • Generelle lønstigninger til alle
  • Forhøjelse af det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag
  • Øget fokus på medlemmernes trivsel og kompetencer
  • Bedre muligheder for at arbejde fleksibelt, fx via timebanken

Målene er blevet til med input fra vores medlemsundersøgelser og de OK-workshops, vores dygtige tillidsmænd afholdt med medlemmerne i foråret 2019. Flere blev helt eller delvist indfriet, da vi forhandlede standardoverenskomsten i vinters. Andre har vi forhandlet om med lokale ønsker fra vores medlemmer i Danske Bank og standardoverenskomstresultatet i baghånden.

Fra Danske Banks side er vi blevet mødt med forskellige modkrav, som vi har måttet forholde os til. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi ikke har været lige begejstrede for det hele, og at vi har måttet arbejde længe med flere punkter for at få et resultat, vi kunne acceptere. 

Nu er forhandlingerne overstået, og vi kan endelig præsentere dig for et overenskomstresultat, som vi mener, skaber et fundament for, at medarbejderne i Danske Bank har lettere ved at trives og lykkes i deres arbejdsliv.

Nedenfor kan du læse mere om, hvad vi konkret har opnået af nye tiltag.

Her er din nye overenskomst

Finansforbundet i Danske Bank er blevet enige med HR om følgende ændringer i virksomhedsoverenskomsten:

Generel lønstigning

Alle medarbejdere får 6 procent i lønstigning over tre år. Lønstigningen fordeler sig som følger:

1. juli 2020 1. juli 2021 1. juli 2022 I alt
2 procent 2 procent 2 ptrocent 6 procent
Forhøjelse af pensionsbidraget

Det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag stiger med 0,65 procent. Stigningen fordeler sig som følger:

1. juli 2020 1. juli 0221 1. juli 2022 I alt
0,25 procent 0,25 procent 0,15 procent 0,65 procent
Indførelse af jobløn pr. 1. juli 2021

Fra 1. juli næste år kan man ansættes på jobløn, hvis man har en løn på over 53.000 kroner om måneden eksl. pension. Det er dog yderligere en betingelse, at man har selvstændig arbejdstilrettelæggelse.

Selvstændig arbejdstilrettelæggelse er et meget vigtigt nyt begreb. Det betyder, at medarbejderen – for at komme i betragtning til jobløn – har ret til medbestemmelse på arbejdets udførelse samt den tidsmæssige planlægning og udførelse af arbejdsopgaverne. Herefter administrerer medarbejderen selv sin arbejdstid.

Da medarbejdere på jobløn ikke honoreres for merarbejde, og da parterne er enige om, at der ikke må finde misbrug sted, evaluerer leder og medarbejder løbende, om der er en fornuftig sammenhæng og rimelig balance mellem arbejdstid og omfanget af arbejdsopgaver. Medarbejderen har ret til at registrere sin arbejdstid og til at have en årlig løndialog.

Vi har indgået aftale om, at udgangspunktet er, at de medarbejdere, der overgår til jobløn, vil få et løntillæg baseret på det gennemsnitlige overarbejde, man har haft i en periode på 24 måneder. Det er således hensigten at kompensere den enkelte på en måde, der er fair for begge parter. Vi har endnu ikke forhandlet den nøjagtige beregningsperiode på plads, men vi går efter at få en periode, som dækker både noget, der allerede er sket og noget, der peger fra VOK’s indgåelse og frem mod jobløns implementering. 

Den indgåede aftale rummer mulighed for, at den aftalte overgangsordning kan tilpasses lokalt, hvis der har været exceptionelt meget over-/merarbejde i en afdeling, eller hvis der er stor forskel på, hvad de enkelte medarbejdere i afdelingen har registreret. 

Til dialogen med koncernen om de udestående detaljer, der er omkring overgangsordningerne og implementeringen har vi aftalt at nedsætte et udvalg med repræsentanter fra begge sider, der kommer til at følge overgangen til dørs.

Vi er overordnet godt tilfredse med, at jobløn har fået så lang en indflyvning, for det giver os netop tid til at få kommunikeret om konceptet og håndteret udfordringer undervejs. 

Fælles fokus på trivsel

Vi har en fælles forståelse med koncernen om, at medarbejdernes trivsel er vigtig og skal prioriteres.

Enklere regler for intern jobrotation

Vi forenkler reglerne for lønovergang, når man skifter job internt i banken. Vores mål er, at det forbedrer mulighederne for at omplacere medarbejdere, hvis deres job falder bort, eller hvis de ønsker at søge nye udfordringer internt i banken.

Muligheden for at vælge overarbejde frem for merarbejde bortfalder

Indtil nu har medarbejderne frit kunnet vælge, om de ønsker at have 5 ugers ferie og overarbejde eller have den 6. ferieuge og merarbejde. Fremover bortfalder muligheden for at vælge 5 ugers ferie og overarbejde, således at alle overenskomstansatte, der ikke er på jobløn, har 6 ugers ferie og eventuel merarbejdsbetaling.

Skærpede regler om vagtbytte

Når medarbejdere internt bytter vagter, har vi nu aftalt, at man får løn og tillæg ud fra den vagt, man arbejder – ikke den vagt, man har byttet væk.

6. ferieuge indskydes i timebanken

Den sjette ferieuge bliver en del af timebanken. Omsorgsdage fortsætter som hidtil.

Øget fokus på kompetenceudvikling

Vi har en fælles forståelse med koncernen om, at medarbejdernes kompetenceudvikling er vigtig og skal prioriteres. Der er nu en håndfast aftale om, at alle efter aftale med deres leder kan få fri til uddannelser via Finanskompetencepuljen, og vi håber, at denne fælles forståelse vil få endnu flere til at bruge de muligheder for uddannelse, der ligger der.

Bagudrettet løn

Nye medarbejdere ansat pr. 1.10.2020 får lønnen udbetalt bagudrettet i stedet for forud som nu. Eksisterende medarbejdere kan vælge at skifte til at få lønnen udbetalt bagudrettet.

Tillidsrepræsentanter kan deltage i udformning af udviklingsplaner

Vi sikrer vores medlemmer muligheden for at få tillidsrepræsentanten med, når medarbejdere forlænges ud over 12 måneder på løntrin 1 og skal have udformet en udviklingsplan.

Tydeliggørelse af regler om rådighedsvagter

Overenskomstens regler om rådighedsvagter og tilkald var ikke klare nok, og paragraffen er derfor omformuleret, så den er nemmere at tolke. Reglerne ændrer sig ikke, vi formulerer dem bare bedre og mere forståeligt. Medarbejdere på jobløn honoreres fortsat efter reglerne om rådighedsvagter og tilkald.

Løn under overholdelse af hviletid

Medarbejdere skal have løn, mens de overholder hviletid.

Børnedeltid med fuldt pensionsbidrag kræver mindst ét års anciennitet

Medarbejdere kan ikke modtage fuldt pensionsbidrag under børnedeltid før de har været i koncernen i mindst 12 måneder.

Skærpet aftale om samarbejdsudvalget

Det er blevet præciseret, at HR-direktøren er formand for Samarbejdsudvalget, og at medlemmer af ELT kan inviteres med efter behov.

Genforhandling af lokalaftaler

42 lokalaftaler i den eksisterende virksomhedsoverenskomst er blevet genforhandlet.

Har du spørgsmål til overenskomsten?

45 14 01 11

Vores juridiske konsulenter er klar til at vejlede vores medlemmer om deres rettigheder i overenskomsten.