Menu luk

Jobløn og selvstændig arbejdstilrettelæggelse

Når du er på jobløn, betyder det, at tidligere bestemmelser om merarbejde, genetillæg mm. er afskaffet. Til gengæld får du selvstændig arbejdstilrettelæggelse. Du kan læse flere detaljer og finde svar på dine spørgsmål her:

Er maskin- og systemafhængigt merarbejde indeholdt i lønnen, hvis man er på jobløn?

Hvis du som helhed har selvstændig arbejdstilrettelæggelse i et meningsfuldt omfang – hvilket der ikke findes en matematisk formel for – er svaret: ja, betalingen for maskin- og systemafhængigt merarbejde er indeholdt i lønnen. Det betyder dog også, at det maskin- og systemafhængige merarbejde, du har haft i de seneste 24 måneder, skal indgå i beregningen af dit overgangstillæg. Hvis dit maskin- og systemafhængige merarbejde har et sådant omfang, at du ikke kan siges at have selvstændig arbejdstilrettelæggelse, kan du ikke være på jobløn og vil fortsætte på dine nuværende vilkår.

Skal man fortsat honoreres for rådighedsvagter, tilkald og konsultationer, hvis man er ansat på jobløn?

Ja, rådighedsvagter, tilkald og konsultationer honoreres som hidtil. 

Kan man beordres på merarbejde, hvis man er ansat på jobløn?

Udgangspunktet er, at hvis du er ansat på jobløn, så planlægger du selv placeringen af arbejdstiden. Derfor er det i princippet ikke-foreneligt med at blive beordret på merarbejde. Men det betyder ikke, at du ikke kan blive pålagt at løse en opgave, der kan medføre, at du i en periode er nødsaget til at lægge ekstra timer fx for at overholde en deadline. Det er afgørende, at du selv har indflydelse på, hvordan og hvornår du løser dine opgaver. Det forventes, at du tilrettelægger dine samlede arbejdsopgaver på en sådan måde, at de kan holdes inden for årsnormen for dit job på enten 1924 eller 1872 timer.

Er genetillæg indeholdt i lønnen, hvis man er på jobløn?

Ja, genetillæg er indeholdt i lønnen, hvis du er ansat på jobløn. Det skyldes, at du har ret til selvstændig arbejdstilrettelæggelse, og derfor som udgangspunkt placerer arbejdstiden, så den ikke er til gene for dig.

Kan jeg blive nødsaget til at arbejde i en weekend, hvis jeg er ansat på jobløn med selvstændig arbejdstilrettelæggelse?

Ja, som ansat med jobløn og selvstændig arbejdstilrettelæggelse er du selv med til at planlægge dine opgaver, men opgavernes karakter og eventuelle deadlines kan godt medføre, at du kan blive nødsaget til at arbejde på skæve tidspunkter.

Hvordan kan man sikre, at man ikke ender med at overskride sin årsnorm, når man ikke længere ”afspadserer”?

Hvis du passer dit arbejde, så tilrettelægger du selv resten, men det er vigtig at understrege, at du netop ikke har ret til at afspadsere time for time. Derfor er begrebet ”afspadsering” ikke længere relevant.

Kan selvstændig arbejdstilrettelæggelse anvendes til at omlægge sin arbejds-tid – fx til en fire-dages arbejdsuge?

Ja, hvis arbejdsopgaverne tillader det, og det i øvrigt er foreneligt med virksomhedens drift. Det er selvsagt noget, du skal tale med din nærmeste leder om.

Kan deltidsansatte - herunder ansatte på seniordeltid - være på jobløn?

Ja, hvis deltids-månedslønnen omregnet til fuldtids-månedsløn er over joblønsgrænsen, og der er ret til selvstændig arbejdstilrettelæggelse.

Kan ansatte, som har peak-perioder hen over året, være ansat på jobløn?

Det afgørende er, at du har medbestemmelse på arbejdets udførelse og på din arbejdstid under hensyn til arbejdsopgaverne. Medarbejdere, der har selvstændig arbejdstilrettelæggelse kan i sagens natur godt have deadlines og opgaver, der i perioder medfører mindre fleksibilitet. Det afgørende er, at medarbejderen i vid udstrækning selv er med til at planlægge arbejdsopgaverne.

I ekstraordinære situationer skal man indgå lokalaftale om honorering, hvis arbejdsbelastningen overstiger, hvad der kan forventes.

Skal dem med månedsløn på 45.900-54.050 kr. aktivt tilvælge jobløn, og kan de vælge om?

Overenskomstens udgangspunkt er at medarbejdere med en månedsløn under 54.050 kr. ikke er ansat på jobløn, men det kan aftales lokalt at sænke grænsen til 45.900 kr.

Hvilket begreb bruges om en medarbejder med en månedsløn over 54.050 kr., der ikke kan tilrettelægge sit arbejde selvstændigt

Medarbejdere, der ikke har mulighed for selvstændig arbejdstilrettelæggelse, kan ikke ansættes på jobløn. Det betyder, at medarbejderen ansættes på de almindelige arbejdstidsbestemmelser.

Når jeg pga. overgang til jobløn får tillæg for merarbejde, er der så en forventning om, at jeg skal lægge den samme mængde merarbejde som før overgangen?

Årsnormen er stadig 1924/1872 timer, og de fleste har afspadseret i stedet for at få merarbejdet udbetalt, således at de ikke skal have et meget stort overgangstillæg.

Det forventes, at du fremover forvalter din arbejdstid, så den kan holdes inden for årsnormen. Det skal du og din leder løbende evaluere. Og kan man se, at det kniber at løse alle tidligere arbejdsopgaver indenfor årsnormen, så skal der reduceres i opgaveporteføljen.

Det er klart, at du heller ikke kan forvente at få et klækkeligt fast tillæg til din løn hver måned uden at måtte acceptere merarbejde i et vist omfang. Selvstændig arbejdstilrettelæggelse kan ikke sættes på formel. Det er et fleksibelt system, hvor du løser en rimelig mængde arbejdsopgaver uden, at hverken arbejdsgiver eller medarbejder misbruger fleksibiliteten

Hvordan kan man i praksis håndtere en meget stor arbejdsmængde?

Årsnormen er stadig 1924 eller 1872 timer, så det skal håndteres som en del af den løbende evaluering af, om arbejdsmængden skal tilpasses.

Er der en fast kadence for de løbende møder mellem leder og medarbejder, og hvor formelt strukturerede de skal være?

Reglerne om jobløn og selvstændig arbejdstilrettelæggelse indeholder ikke en minimums- eller maksimumsgrænse for, hvor mange møder leder og medarbejder skal have. Det beror på jobindholdet

Hvad gør man, hvis man ikke er enige om mængden af arbejdsopgaver?

Du kan inddrage din tillidsrepræsentant, og i sidste ende må dette behandles fagretligt mellem Finansforbundet og FA.

Hvordan sikrer jeg en god balance mellem arbejde og fritid, når mit merarbejde ikke længere er så synligt? Før jobløn var det meget tydeligt, fordi det blev indskudt på timebanken.

Det fremgår af overenskomsten, at du og din leder løbende holder øje med, om der er balance mellem din arbejdsmængde og dine arbejdsopgaver. Finansforbundets undersøgelser viser, at selvledelse giver bedre trivsel og forebygger stress. Det skyldes i meget høj grad, at der er bedre balance mellem arbejde og fritid, når den enkelte medarbejder selv tilrettelægger arbejdet.

Det er dog rigtigt, at der kan være perioder. hvor din arbejdsuge overstiger 37 timer, men så skal der også være mulighed for arbejdsuger, der er kortere end 37 timer, så der finder en udligning sted. Hvis din arbejdsmængde over fx to kvartaler ikke tillader dette, så skal der tages nogle opgaver fra, og hvis det er vanskeligt at komme igennem med det, så støtter din tillidsrepræsentant og dit forbund dig

Infomøde

Få overblikket

Jobløn og selvstændig arbejdstilrettelæggelse blev introduceret i OK2020. Infomødet er delt op i 4 dele, så du kan nemt overskue og finde indholdet, du er interesseret i.

Læs mere om selvstændig arbejdstilrettelæggelse

Vejledning om jobløn og arbejdstidstilrettelæggelse 2020