Menu luk

Arbejdet i ansvarsområderne

Hvorfor ansvarsområder? hvad er deres formål? På denne side får du en overordnet introduktion til arbejdet i de politiske ansvarsområder, som er et bærende element i Finansforbundets politiske arbejdsstruktur.

Alle fagforeninger har en politisk arbejdsstruktur - også Finansforbundet. 

Men hvor de fleste foreninger gør brug af politiske udvalg, arbejder vi i Finansforbundet med politiske ansvarsområder.

Formålet med ansvarsområderne er:

 • at være  demokratisk sammensatte fora på mere afgrænsede områder
 • at medvirke til realiseringen af de politiske beslutninger, der besluttes på landsmøder
 • at sikre sammenhæng mellem den politikudvikling og -implementering, der foregår hhv. centralt og decentralt.
 • at kunne håndtere de politiske sager som løbende opstår.

Ansvarsområderne bemandes af en repræsentant fra formandskabet, en politisk ansvarlig (HB-medlem), et politisk team (2-3 HB- eller KB-medlemmer), samt et kredsteam (1-2 KB-medlemmer fra hver af de 9 kredse). Til at understøtte arbejdet i ansvarsområderne er der fra sekretariatet udpeget en fagligt ansvarlig konsulent.

Grib muligheden for indflydelse

At deltage i et ansvarsområde rummer gode muligheder for at få indflydelse på udviklingen af Finansforbundets indsatser inden for givent politikområde. Og det gælder både i forhold til de indsatser, der arbejdes med centralt i ansvarsområderne, og de indsatser der arbejdes med i den enkelte kreds.

Indflydelsen kommer imidlertid ikke af sig selv. Den kommer af at være aktiv på møderne, og af at byde sig til der, hvor der er indflydelse at få. Afhængig af hvad man har af tidsmæssige ressourcer, kan det være i arbejdsgrupper, fokusgrupper eller lign.

"Politik er at ville"

Olof Palme

3 veje til indflydelse

Vær klar

Sæt dig ordentligt ind i dagsorden og mødematerialer, og afklar dit mandat hjemme i kredsen.

Vær aktiv

At være aktiv er den mest direkte måde at få indflydelse på. Byd ind med ideer og synspunkter, og meld dig om muligt til arbejdsgrupper.

Balancér

Du har to kasketter på i ansvarsområdearbejdet – kredsens og hele Finansforbundets. Vær bevidst om, hvornår du skal bruge hvilken kasket.

 • Ansvarsområderne bliver til...

 • De politiske indsatsområder besluttes

  De politiske indsatsområder besluttes

 • Ansvarsområderne nedsættes

  Ansvarsområderne nedsættes

  På det første møde i hovedbestyrelsen efter landsmødet træffes der beslutning om, hvilke ansvarsområder der bedst kan understøtte, at vi kommer i mål med indsatsområderne. Det sker efter indstilling fra formandskabet. Der besluttes endvidere et "kommissorium for ansvarsområderne", der handler om roller, opgaver, arbejdsformer mm.

 • Ansvarsområderne bemandes

  Ansvarsområderne bemandes

  På indstilling fra formandskabet beslutter hovedbestyrelsen, hvem der for hvert af ansvarsområderne skal være hhv. politisk ansvarlig og medlemmer af det politiske team. Kredsene tager hver især stilling til, hvilke KB-medlemmer, der skal sidde i hvilke ansvarsområder.

 • Ansvarsområderne arbejder

  Ansvarsområderne arbejder

  Allerede på det første møde i ansvarsområderne startes der op på arbejdet med at formulere aktivitetsplaner. Og så er arbejdet sat i gang for de næste 3 år....

Indsatsområder 2023-2026

Indsatsområderne for 2023-2026 er beskrevet i et beslutningspapir, der er bygget op omkring 4 temaer:

 • Et rummeligt arbejdsmarked i et samfund i udvikling
 • Et meningsfuldt arbejdsliv i en digital virkelighed
 •  Gode arbejdspladser i en ansvarlig og værdiskabende sektor
 •  Fællesskab med plads til forskellighed og fornyelse

Læs mere om de politiske indsatsområder

Ansvarsområderne 2023-2026

Efter hvert landsmøde beslutter hovedbestyrelsen, hvilke og hvor mange ansvarsområder, der skal til for at udmønte de politiske indsatsområder,  som landsmødet har besluttet.

Ansvarsområderne for 2023-2026 er:

 • Kompetenceudvikling og sektor
 • Arbejdsmarked, mangfoldighed og digitalisering
 • Arbejdsliv og trivsel

Ansvarsområderne er  ikke alene om arbejdet med at indfri de politiske indsatsområder – tværtimod. Formandskabet, hovedbestyrelsen, politiske ansvarlige, de politiske styregrupper, tillidsvalgte, arbejdsgrupper og sekretariat er lige så vigtige aktører i det fællesskab, der arbejder for at Finansforbundets medlemmer skal lykkes i arbejdslivet.

Læs mere om ansvarsområderne

Roller og arbejdsform

Et ansvarsområde er at betragte som en lille politisk organisation med en række aktører. Når man tager del i ansvarsområdearbejdet, er det en god ide at have kendskab til dets roller og arbejdsformen.

Læs mere

Spørgsmål og svar

Er det kun HB-medlemmer, der kan sidde i politisk team?

Nej, der er åbnet op for at KB-medlemmer også kan udpeges. Pt. er der fire KB-medlemmer, der er  medlemmer af politiske teams.

Ligger det fast, at der skal være kredsteams?

Nej, det politiske team for det enkelte ansvarsområde træffer beslutning om, hvilken struktur/organisering der bedst vil understøtte ansvarsområdet i at nå sine mål. Som oftest gøres deres brug af kredsteams, men det behøver ikke være sådan.

Hvem vælger, hvem der skal være med i en eventuel arbejdsgruppe?

Det gør politisk team med udgangspunkt i opgavens indhold og karakter. Ofte vil det politiske team dog give kredsteammedlemmerne mulighed for selv at melde sin interesse ind, og i forlængelse heraf vil det politiske team så sammensætte arbejdsgruppen. Der skal bl.a. her tages hensyn til, at både Finanskredse og Virksomhedskredse er repræsenteret.

Kan et ansvarsområde træffe beslutninger?

Ansvarsområderne kan træffe beslutninger inden for det mandat, som hovedbestyrelsen har givet dem og som er beskrevet i kommissoriet. I praksis betyder det, at ansvarsområderne inden for sit mandat kan udarbejde forslag og igangsætte udviklingsaktiviteter. Er der tale om større indsatser eller om udvikling af nye politiske holdninger, skal disse forelægges hovedbestyrelsen.

Hvor ofte mødes man i et kredsteam?

Det afgør man selv i det enkelte ansvarsområde, men som oftest er de 3-4 gange årligt.

Skal møderne være "fysiske møder"?

Ja, som udgangspunkt gennemføres der 3-4 fysiske møder pr. år. Kredsteammøderne bruges  ofte til udviklingsarbejde og debatter, og fungerer desuden som netværk for kb-medlemmerne.

Kan kredsteammøderne være virtuelle?

Ja, det enkelte ansvarsområde kan vælge at supplere de fysiske kredsteammøder med et eller flere virtuelle møder. Det kan fx. være ifm. en nyt politisk udspil, eller en arbejdsgruppe, nedsat af ansvarsområdet, der afrapporterer sit arbejde.

Hvor lange er kredsteammøderne?

De fysiske kredsteammøder er heldagsmøder, mens de supplerende virtuelle møder typisk vil være 1-2 timer.

Kontakt

32 66 14 69

Har du spørgsmål til arbejdet i ansvarsområderne, er du velkommen til at ringe eller skrive en mail til:

Karsten Bøjesen
Seniorkonsulent

kba@finansforbundet.dk