Menu luk

Finansforbundets politiske indsatsområder

Landsmødet beslutter Finansforbundets politiske indsatsområder, der definerer retningen for Finansforbundets politiske arbejde.

Prioriterede politiske indsatsområder 2023-2026

Vores politisk prioriterede indsatsområder sætter rammen for Finansforbundets arbejde de næste tre år.

Det er en skelsættende tid, og vi tror på, at en del af svarene er at rykke tættere sammen i forpligtende fællesskaber. Vi tror på den danske model og det danske velfærdssamfund som det bedste udgangspunkt for, at vores medlemmer lykkes i deres arbejdsliv. Det er vores forpligtelse at sætte præg på de dagsordener, som har betydning for medlemmernes liv. Det handler om et arbejdsliv i balance, bæredygtighed, klima, digitalisering, sektorens ansvar og regulering.

Vi skal fortsat udvikle os, så vi forbliver et moderne og relevant fællesskab – både for medlemmerne, de mange tillidsvalgte og for legitimiteten i den danske model. Det er afgørende for, at vi også i fremtiden kan skabe forandringer til gavn for det enkelte medlem og for hele samfundet. Det er med det afsæt, at vi vil prioritere vores indsatser.

Indsatsområderne beskrives i det følgende og er struktureret i fire afsnit, som hver indeholder en indledende tekst og herefter de konkrete indsatsområder.

Download Finansforbundets politiske prioriterede indsatsområder 2023-2026

Et rummeligt arbejdsmarked i et samfund i udvikling

Finansforbundet arbejder for, at medlemmerne har en plads på et mere grønt, mere digitaliseret og mere internationaliseret arbejdsmarked. Det gælder også for dem, som måske har en anderledes tilknytning til arbejdsmarkedet, eller for dem, der skal have adgang til et kompetenceløft eller sporskifte. Medarbejderne er et aktiv, virksomhederne skal investere i, og vi skal sikre fokus på et genbrug af deres ressourcer, når udviklingen går stærkt og nye kompetencer er efterspurgt.

Finansforbundet vil arbejde for, at der er tillid til mennesker og faglighed, også i måden vi går til før-ledige og ledige medlemmer på. Vi vil fortsætte arbejdet med at udvikle vores arbejdsmarkedsmodeller, så de ikke kun følger med tiden, men sætter retning for udviklingen.

Der er fortsat lang vej til ligestilling i virksomhederne – og vi skal stadig arbejde med at sikre mere diversitet på ledelsesgangene, mere rummelige arbejdspladser og ligeløn.

VI VIL DERFOR

 • arbejde for, at medarbejderne får tid til, har opmærksomhed på og overskud til kompetenceudvikling og rekvalificering i et arbejdsmarked under hastig digital omstilling.
 • arbejde for et mangfoldigt finansielt område, hvor vi sammen med virksomheder og andre aktører arbejder for øget rummelighed og et fokus på diversitet og mangfoldighed.
 • arbejde for ordentlige forhold for atypisk beskæftigede, herunder udvikle modeller for at sikre dem eksempelvis uddannelse, pension og barsel mv.

Et meningsfuldt arbejdsliv i en digital virkelighed

Finansforbundet arbejder for, at alle medlemmer har mulighed for et arbejdsliv i balance og trivsel gennem alle livets faser, hvor der tages hensyn til både individ og fællesskab – hvad enten det handler om mental trivsel, fysisk og psykisk arbejdsmiljø eller indflydelse i arbejdet. Vi skal fortsat arbejde for, at medarbejderne kan lykkes i deres arbejdsliv og sætte fokus på betydningen af de fysiske såvel som de digitale arbejdsfællesskab.

Vi skal understøtte unge i deres møde med arbejdslivet, hvor jagten på succes og præstation sætter trivslen under pres, samt understøtte overgangen fra studieliv til arbejdsliv.

Al teknologi skal udvikles med mennesket som udgangspunkt. Et krav, vi ikke må afvige fra. Vi skal udnytte de muligheder, som kunstig intelligens og andre teknologier giver os i forhold til at skabe bedre arbejdsliv, men vi skal insistere på ejerskab over egne data og på at mennesket er i kontrol af og centrum for udviklingen af ny teknologi.

VI VIL DERFOR

 • arbejde for et mentalt og fysisk holdbart arbejdsliv understøttet af stærke fysiske såvel som digitale arbejdsfællesskaber på tværs af grænser og arbejdssted.
 • arbejde for, at alle får en god start på arbejdslivet.
 • arbejde for, at sektoren sætter mennesket først og har et udviklingsfokus snarere end et omkostningsfokus, når ny teknologi og digitale muligheder indføres.
 • arbejde for, at medarbejderdata og digital adfærd anvendes transparent og etisk forsvarligt i dialog med det faglige system, som også skal inddrages i beslutninger om digitale udviklingsprocesser.
 • arbejde for, at sektorens ledelsesparadigmer udvikler sig i retning af mindre kontrol, og ledelse på en måde, hvor både leder og medarbejder oplever et fagligt råderum og indflydelse på eget arbejdsliv.

Gode arbejdspladser i en ansvarlig og værdiskabende sektor

Finansforbundet arbejder for en finansiel sektor, som udvikler sig i en mere bæredygtig og ansvarlig retning. Og det er ikke klaret med de gode intentioner alene. Vi vil skubbe på for at virksomheder, regulering og lovgivning udvikler sig under hensyn til ESG-dagsordenen.

i skal sikre medlemmerne de bedste forudsætninger i en finansiel sektor, hvor teknologiske landvindinger sætter fart på internationaliseringen, som skaber mere grænseoverskridende/grænseløse virksomheder og arbejdspladser. Vi skal sætte fokus på, hvad internationaliseringen gør ved vores fællesskaber, arbejdspladser og kollegaer.

Vi bliver i stigende grad beriget af kolleger fra hele verden, og de skal kunne se sig som en del af fællesskabet.

Finansforbundet skal også både værne om og fremme den danske aftalemodel, når virksomheder i stigende omfang rykker over grænserne og sætter traditionerne for dialog under pres.

Alt sammen skal vi gøre via samarbejde og dialog med både virksomheder, myndigheder og politiske organisationer, der kan skabe værdi og mening for medlemmerne – nationalt som internationalt.

VI VIL DERFOR

 • arbejde for, at det finansielle område bidrager positivt til udviklingen af en grøn, retfærdig og bæredygtig samfundsøkonomi.
 • arbejde for, at medlemmerne fortsat sikres gode rammevilkår og rettigheder i en mere internationaliseret og digital virkelighed.
 • fremme og udvikle den danske aftalemodel, faglige traditioner og tillidskultur via styrkelse af det internationale faglige system og samarbejder.

Fællesskab med plads til forskellighed og fornyelse

Finansforbundet skal fortsat at være et relevant fællesskab for vores medlemmer, vores tillidsvalgte og vores ildsjæle. Vi skal udbygge vores legitimitet som faglig organisation gennem tilfredse medlemmer, en effektiv hverveindsats, tidssvarende værditilbud og et stærkt fagligt system.

Vores fællesskab er en del af et større fællesskab, og det er vigtigt at Finansforbundet arbejder for at bibeholde, udvikle og udbrede kendskabet til den danske aftalemodel for at styrke værdien af at organisere sig.

En samlet fagbevægelse taber medlemmer i en sådan grad, at vores samlede legitimitet er udfordret. Vi skal i Finansforbundet turde se indad å vores måde at tænke fællesskab, engagement og medlemsorganisation. Vi skal insistere på at styrke rammerne for fagligt arbejde og ret til at organisere alle på det finansielle område.

Fleksibilitet er ikke længere kun et arbejdsgiverkrav, men også et krav fra medarbejdersiden. Vi skal nysgerrigt lytte til alle medarbejdergrupper for at blive klogere på balancen mellem fleksibilitet og tryghed. Vi skal lære af unges måde at engagere sig på i samfundet og i det politiske arbejde, så vi også kan forny vores egen organisation, vores fællesskab og vores måder at engagere os på i samfundsdebatterne.

VI VIL DERFOR

 • udvikle, synliggøre og eksperimentere i forhold til overenskomsten og dens muligheder.
 • styrke og udvikle rammerne for at vores tillidsrepræsentanter og tillidsvalgte lykkes i rollen som vores mest medlemsnære repræsentanter og ambassadører for fællesskabet – uanset nationalitet, uddannelse eller anden baggrund.
 • fortsat udvikle vores forståelse af forskellige behov og præferencer og livsfaser hos vores medlemmer samt have fokus på målretning af tilbud for at kunne udvikle relevante fællesskaber.
 • sikre transparente politiske processer internt, styrke god governance og styrke implementering af initiativer.
 • sikre, at vi er et attraktivt og relevant fællesskab for fremtidens medlemmer og udvikle vores organisatoriske arbejdsform, struktur og involvering, så vi i højere grad kan rumme nye former for politisk engagement.

Øvrige politiske fora

Forhandlingsudvalget

Forhandlingsudvalget har overordnet til opgave at drøfte og træffe strategiske  beslutninger om alle relevante forhandlingstemaer. Derudover er udvalget politisk ansvarlige for Finansforbundets retssagshjælp og behandling af klagesager. Dvs. Forhandlingsudvalget er et forum, som drøfter overordnet politik og indstillinger til hovedbestyrelsen, som vedrører den centrale politikdannelse inden for udvalgets område. 

Økonomiudvalget

Økonomi har til opgave at varetage forbundets økonomi i forhold til godkendte budgetter, vedtagne politikker og at træffe beslutninger om økonomiske dispositioner under ansvar over for hovedbestyrelsen.

Udvalget for for Fællesskab og Organisering (UFO)

Finansforbundets relevans og legitimitet hænger tæt sammen med tilfredse medlemmer og et stærkt fagligt system. For fortsat at være et relevant fællesskab - for både medlemmer og tillidsvalgte, skal vi i Finansforbundet turde eksperimentere og rykke ved vores måde at tænke fællesskab og organisation på.

Udvalget har derfor til opgave at arbejde med dagsordnerne omkring Finansforbundets eget fællesskab – både det interne politiske system samt forbundets medlemmer og tillidsvalgte. Udvalget skal undersøge og understøtte de tillidsvalgte i rollen som vores mest medlemsnære repræsentanter, samt eksperimentere med engagementsmodeller og med Finansforbundet som medlemsorganisation. Udvalget har ansvar for at medvirke til realiseringen af de af HB tildelte indsatser besluttet af landsmødet.

Finansforbundets politiske arbejdsstruktur

I Finansforbundet arbejder vi med politiske ansvarsområder som en væsentligt element i vores politiske arbejdsstruktur.

Formålet med ansvarsområderne er:

 • at være  demokratisk sammensatte fora på mere afgrænsede områder
 • at medvirke til realiseringen af de politiske beslutninger, der besluttes på landsmøder
 • at sikre sammenhæng mellem den politikudvikling og -implementering, der foregår hhv. centralt og decentralt.
 • at kunne håndtere de politiske sager som løbende opstår.

De politiske ansvarsområder for 2023-2026

Læs mere