Menu luk

For arbejdsmiljø­repræsentanter og arbejdsmiljø­ledere

Som arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsmiljøleder kan du bidrage til et godt arbejdsmiljø på din arbejdsplads – både det fysiske og det psykosociale.

Da Finanssektorens Arbejdsmiljøuddannelse er nedlagt, har Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Finansforbundet og Forsikringsforbundet indgået et samarbejde med DA Arbejdsmiljøuddannelse om uddannelser på arbejdsmiljøområdet.

DA Arbejdsmiljøuddannelse er en af de største udbydere og har dermed et stort og bredt udvalg af uddannelser på mange lokationer. DA Arbejdsmiljøuddannelse udvikler og afholder arbejdsmiljøkurser – både lovpligtige og supplerende kurser med høj tilfredshed og lang erfaring.

Samarbejdsaftalen med DA Arbejdsmiljøuddannelse betyder, at medlemmer af Finanssektorens Arbejdsgiverforening kan få kurser til medlemsrabat.

Det er vigtigt, at du gennemgår den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, så du kan udfylde dit hverv som arbejdsmiljørepræsentant bedst muligt.

Det er lovpligtigt, at du som arbejdsmiljørepræsentant gennemgår arbejdsmiljøuddannelsen. Uddannelsen varer 22 timer, og den sætter dig i stand til at styrke det forebyggende arbejde og giver dig viden, færdigheder og metoder til at håndtere jeres arbejdsmiljø. Du får en bred indføring i temaer, der spænder over både organisatoriske, fysiske og psykosociale problemstillinger, så du forstår og kan varetage dit hverv – hvad enten der er tale om din nuværende eller fremtidige ansættelser.

Du skal gennemføre uddannelsen senest tre måneder efter, du er blevet valgt.

Læs mere om den lovpligtige uddannelse her. 

Efteruddannelse

Husk at bruge din ret til supplerende efteruddannelse.

Ifølge lovgivningen skal arbejdsmiljørepræsentanter, der har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på tre dage (22 timer), have tilbud om og har ret til supplerende arbejdsmiljøuddannelse svarende til to dage i deres første funktionsår.

At-vejledning F.3.7-2

Alle medlemmer af AMO har herefter ret til supplerende arbejdsmiljøuddannelse, der svarer til 1½ dags varighed i hvert funktionsår i funktionsperioden.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT NOGLE VIRKSOMHEDER HERUDOVER HAR LOKALE AFTALER OM EKSTRA FRIHED TIL EFTERUDDANNELSE FOR MEDLEMMER AF AMO.

 • Finansforbundet afholder hvert år et arbejdsmiljøseminar på 2 dage. 
 • Finansforbundet holder hvert år to temadage henholdsvis i København og Jylland. 
 • Finansforbundet afholder i 2024 fire webinarer af halvanden times varighed. Finansforbundet vurderer løbende, om der er behov for yderligere kurser, så husk at tjekke vores arrangementer.

 • BFA Finans afholder Finanssektorens Arbejdsmiljødag en gang om året – som regel i første kvartal.
Vær opmærksom på at nogle virksomheder herudover har lokale aftaler om ekstra frihed til efteruddannelse for medlemmer af AMO.

Beskyttelse som arbejdsmiljørepræsentant

Som arbejdsmiljørepræsentant har du samme beskyttelse som en tillidsrepræsentant, dvs. arbejdsgiveren kan ikke afskedige en arbejdsmiljørepræsentant, medmindre der er tvingende årsager til at gøre det.

Hvordan får du tid til at være arbejdsmiljørepræsentant?

Din arbejdsgiver skal stille den nødvendige tid til rådighed for, at du kan løse dine opgaver som arbejdsmiljørepræsentant indenfor din normale arbejdstid. Og din arbejdsgiver har pligt til at betale alle udgifterne i den forbindelse.

Vær opmærksom på at nogle virksomheder herudover har lokale aftaler om ekstra frihed til efteruddannelse for medlemmer af AMO.

Hvordan er mulighederne for supplerende efteruddannelse?

Husk at bruge din ret til supplerende efteruddannelse:

 • Finansforbundet afholder hvert år et arbejdsmiljøseminar på 2 dage. Seminaret afholdes på Finansforbundets kursussted på Kobæk Strand.
 • Finansforbundet holder hvert år to temadage – henholdsvis om foråret og efteråret. De bliver både udbudt i Aarhus og København.
 • Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening afholder Finanssektorens Arbejdsmiljødag en gang om året – som regel i januar.
Er du beskyttet som arbejdsmiljørepræsentant?

Som arbejdsmiljørepræsentant har du samme beskyttelse som en tillidsrepræsentant, dvs. arbejdsgiveren kan ikke afskedige en arbejdsmiljørepræsentant, medmindre der er tvingende årsager til at gøre det.

Hvordan skal din virksomhed organisere arbejdsmiljøarbejdet?

Alle virksomheder med medarbejdere er omfattet af Arbejdsmiljølovens regler om 'Samarbejde om sikkerhed og sundhed nr. 1181” – det gælder både fysisk og psykisk sundhed. I virksomheder med 10 eller flere medarbejdere, skal I vælge en arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljørepræsentanten skal vælges blandt medarbejderne og vælges af alle medarbejdere, undtagen arbejdsledere.

For alle virksomheder gælder det, at arbejdsmiljøindsatsen skal fastlægges i samarbejde mellem:

 • Arbejdsgiveren (dvs. virksomheden) skal tage initiativ til at oprette en arbejdsmiljøorganisation (AMO).
 • Arbejdsgiveren skal sikre, at arbejdsforholdene er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, og at arbejdet tilrettelægges og udføres på en forsvarlig måde.
 • Lederen skal medvirke til, at arbejdsmiljøforholdene varetages inden for det område, hvor han/ hun har ledelsesansvaret.
 • Medarbejderne er forpligtede til at vælge en arbejdsmiljørepræsentant, der skal samarbejde om sikkerheds- og sundhedsarbejdet.
Hvad er en arbejdsmiljøorganisation (AMO)?

Samarbejdet om arbejdsmiljø mellem arbejdsgiver og arbejdstager skal foregå i en intern AMO.

Virksomheder med 35 eller flere medarbejdere skal oprette en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer med henholdsvis en eller flere arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg. Det er arbejdsgiveren der – i samarbejde med medarbejderne og arbejdslederne – skal fastsætte det nødvendige antal arbejdsmiljøgrupper. Det skal ske ud fra hensyn til fx:

 • Nærhedsprincippet: Der skal altid være grupper og medlemmer nok til, at AMO kan udføre sit arbejde tilfredsstillende. Det skal bl.a. være let for medarbejderne og medlemmerne af AMO at komme i kontakt med hinanden.

 • Størrelsen: AMO skal være af et omfang, som gør det muligt at løfte de konkrete arbejdsmiljøopgaver. Her skal der bl.a. tages højde for virksomhedens ledelsesstruktur, geografiske forhold, størrelse, beliggenhed, arbejdets organisering og arbejdsstedets ansættelsesformer.

 • Virksomhedens arbejdsmiljøforhold: AMO skal tage stilling til, hvad virksomhedens arbejdsmiljøforhold skaber af konkrete opgaver for AMO, og hvor mange ressourcer det kræver af arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljørepræsentanterne.
Hvilke opgaver har Arbejdsmiljøorganisationen?

Du er som arbejdsmiljørepræsentant en del af arbejdsmiljøorganisationen i din virksomhed.

Din arbejdsgiver har det overordnede arbejdsmiljøansvar i virksomheden, men din virksomheds interne arbejdsmiljøorganisation (AMO) skal inddrages i planlægningen, inden de træffer beslutninger i sager, der er omfattet af Arbejdsmiljøloven.

Arbejdsmiljøorganisationen arbejder både med daglige og strategiske opgaver. Det betyder, at I i AMO både skal afdække og løse konkrete arbejdsmiljøproblemer som fx at hjælpe en medarbejder, der har ondt i ryggen med at indrette arbejdspladsen korrekt, eller hjælpe en kollega, som er ved at gå ned med stress med fx at finde de relevante muligheder for hjælp i virksomheden.

Derudover handler jeres arbejde i AMO om at forebygge mere strategisk, så der ikke opstår nye problemer. Det kan I fx gøre ved at indtænke arbejdsmiljøet i de mere overordnede, planlæggende, fremadrettede og koordinerende opgaver, f.eks. via den årlige arbejdsmiljødrøftelse, og når I udarbejder arbejdspladsvurderingen.

AMO's opgaver er blandt andet at

 • Sørge for, at arbejdsrelaterede ulykker og nedslidning (fysisk og psykisk) bliver undersøgt og forebygget, så de ikke gentager sig.
 • Sikre, at alle medarbejdere instrueres og oplæres i relevante arbejdsmiljøforhold, og at medarbejdere er orienterede om arbejdspladsens arbejdsmiljø (f.eks. vha. politikker om sundhed, stress og mobning).
 • Registrere virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, ulykker, arbejdsskader og erhvervssygdomme og sikre, at ulykker m.v. anmeldes.
 • Planlægge, tilrettelægge, gennemføre og følge op på virksomhedens Arbejdspladsvurdering (APV).
 • Holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse om planlægning af det kommende års arbejdsmiljøarbejde.
 • Udarbejde en kompetenceudviklingsplan for AMO's medlemmer i forhold til det næste års arbejdsmiljøarbejde.
 • Rådgive arbejdsgiver om arbejdsmiljøspørgsmål og vejlede om regler og forebyggelse.
 • Holde sig orienteret om lovgivningen på arbejdsmiljøområdet og kontrollere, at gældende arbejdsmiljøbestemmelser overholdes i virksomheden.
 • Behandle tilsynsrapporter fra Arbejdstilsynet.
Hvad er en arbejdspladsvurdering (APV)?

Arbejdspladsvurderingen (APV) er den tilbagevendende og fortløbende undersøgelse af arbejdsmiljøet i virksomheden.

Det er et lovkrav, at alle arbejdspladser med medarbejdere skal gennemføre en APV mindst hvert tredje år. Kravet kommer fra Arbejdsmiljøloven (§ 15a) og Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse (§ 2A). Derudover er det både i jeres interesse som medarbejdere og i virksomhedens interesse at forebygge og sikre en velfungerende arbejdsplads.

For de fleste ansatte i finanssektoren er der tre centrale arbejdsmiljøområder, der skal være inddraget i APV'en:

 • Psykosocialt arbejdsmiljø
 • Ergonomi/herunder computerarbejde
 • Indeklima

For ansatte med andre funktioner, f.eks. service/teknikere, vil andre arbejdsmiljøspørgsmål være i fokus.

Formålet med APV’en
En APV skal:

 • Gennemføres i samarbejde med jer i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) og de andre ansatte i virksomheden.
 • Gennemføres minimum hvert tredje år, og I skal ajourføre den, hvis I gennemfører ændringer.
 • Udføres efter en valgfri metode, og den skal indeholde følgende elementer:
  • Kortlægning (hvilke problemer har vi)
  • Vurdering (hvad er årsagerne til problemerne)
  • Prioriteret handlingsplan (hvem gør hvad hvornår)
  • Opfølgning på handlingsplanen (fik vi gjort som planlagt, og hvordan virkede det)
 • Indeholde en vurdering af følgende (hvor det er relevant):
  • Fysiske forhold, fx støj, belysning, indeklima
  • Ergonomiske forhold, fx tungt arbejde, arbejdsstillinger
  • Psykiske forhold, fx trusler, tidspres, indflydelse
  • Ulykkesrisiko/farer, fx røveriforebyggelse, færdsel
  • Kemiske forhold, fx arbejde med stoffer og materialer
  • Biologiske forhold, fx bakterier, virus, smittekilder
 • Inddrage sygefraværet

Fokusområder i APV’en
For de fleste ansatte i finanssektoren er der tre centrale arbejdsmiljøområder, der skal være inddraget i APV'en:

 • Psykosocialt arbejdsmiljø
 • Ergonomi/herunder computerarbejde
 • Indeklima

For ansatte med andre funktioner, fx service/teknikere, vil andre arbejdsmiljøspørgsmål være i fokus.

Værktøjer til APV
I Arbejdsmiljø Organisationen kan I selv kan vælge frit mellem forskellige kortlægningsværktøjer til APV’en. I kan fx bruge interviews, spørgeskemaer, APV-tjeklister, dialogmøder, tekniske målinger, ulykkesdata, osv.

Men det er et krav, at APV'en munder ud i et skriftligt produkt, hvor I beskriver problemer, handlingsplaner og tidshorisont.

Hvis du vil vide mere om APV’en
Du kan finde Arbejdstilsynets vejledning om APV'er, Arbejdstilsynets brancherettede APV-tjeklister og flere oplysninger her:

Arbejdstilsynet

BAR FOKA vejledning om APV

Arbejdsmiljøweb info om APV

Kontakt os

32 66 14 32

Du er velkommen til at ringe til Evy Grønvall.

Du kan også skrive til eg@finansforbundet.dk