Menu luk

Regler om klausuler

Hvilke krav knytter sig til en konkurrenceklausul? Hvad er en kundeklausul? Hvor meget lønkompensation har du ret til - og hvornår? Hvor længe er du bundet af en klausul? Dette og meget mere kan du få styr på ved at læse videre her.

En klausul er et ansættelsesvilkår, der kan aftales mellem arbejdsgiver og den enkelte medarbejder. Klausulen skal fremgå af enten selve ansættelseskontrakten eller af et tillæg til den.

Hvis du har skrevet under på en konkurrenceklausul i forbindelse med dit job, skal du være opmærksom på, hvad det betyder for dig den dag, du stopper på jobbet.

Klausuler før og efter januar 2016

Den 1. januar 2016 blev klausulreglerne ændret , og det er dem, du kan få overblik over her.
Har du indgået en klausul før denne dato, gælder der andre regler, og vi anbefaler, at du kontakter os og får rådgivning.

Hvad er en konkurrenceklausul?

Den 1. januar 2016 blev klausulreglerne ændret , og det er dem, du kan få overblik over her. Har du indgået en klausul før denne dato, gælder der andre regler, og vi anbefaler, at du kontakter os.

Overordnet er en konkurrenceklausul en aftale mellem dig og din arbejdsgiver, og den sikrer, at du ikke konkurrerer mod din arbejdsgiver, efter ansættelsesforholdet er hørt op.

En konkurrenceklausul indebærer følgende:

 • Du må ikke tage ansættelse og/eller have økonomisk interesse i en konkurrerende virksomhed. Hvis du er ansat i en bank, må du fx ikke blive ansat i en anden bank eller have økonomisk interesse i en konkurrerende virksomhed i en bestemt periode, efter du er fratrådt din stilling.
 • Du må heller ikke starte egen virksomhed, hvis virksomheden vil være i konkurrence med din tidligere arbejdsgiver, og du må heller ikke på anden måde udføre arbejde for en konkurrent, fx via konsulentbistand.
 • Men du må gerne tage ansættelse hos eller udføre arbejde for din nuværende arbejdsgivers kunder efter din fratræden. Kravene er dog, at kunderne ikke samtidig er konkurrenter og/eller du ikke også er underlagt kundeklausul.
Hvad er betingelserne for konkurrenceklausuler?

Betingelserne for konkurrenceklausuler er:

 1. Lønmodtageren har en ”helt særlig betroet stilling”
  1. dvs, at man i kraft af sin stilling skal have adgang til virksomhedens fortrolige oplysninger som fx regnskaber, pris- og kundelister mm. Der skal være tale om viden, som man tilegner sig i kraft af stillingen, og som man kan udnytte til skade for arbejdsgiveren.
 2. Arbejdsgiver redegør skriftligt for, hvorfor lønmodtageren har en ”helt særlig betroet stilling”.
 3. Lønmodtageren har været ansat i mindst seks måneder.
 4. Lønmodtageren får kompensation for konkurrenceklausulen.
 5. Konkurrenceklausulen er højst gældende i 12 måneder efter fratrædelsestidspunktet.
 6. Oplysningerne i pkt. 1) – 4) udleveres skriftligt, evt. som et tillæg til ansættelseskontrakten.

Hvis blot én af gyldighedsbetingelserne ikke er opfyldt, er klausulen ugyldig og gælder ikke for dig, og du får derfor heller ikke kompensation for klausulen.

 

Hvordan bliver du kompenseret?

Du er berettiget til kompensation i de måneder, hvor du er bundet af en gyldig konkurrenceklausul. Kompensationen afhænger af klausulens varighed, og om du finder nyt passende arbejde. ”Passende arbejde” skal forstås som arbejde inden for det faglige område, som du er uddannet inden for eller har beskæftiget dig med.

Kompensationen bliver opgjort som en procentdel af din:

Klausulens varighed       

Medarbejderen har passende arbejde

Kompensationsprocent

 

 

 

Op til seks måneder

Ja

16%

Op til 12 måneder

Ja

24%

Op til seks måneder

Nej

40%

Op til 12 måneder

Nej

60%

 

Dette er lovens minimumskompensation, og vi anbefaler derfor, at du forsøger at forhandle dig frem til en højere kompensationsgrad, end den der du ser herover.

Beregningsgrundlaget for kompensationen er din fast påregnelige løn, dvs. grundløn, pension, bonus, faste tillæg samt værdien af fri bil, telefon mv.

Kompensationen for de første to måneder af klausulperioden hedder engangskompensation. Denne kompensation har du ret til at få udbetalt senest, når du fratræder, og den har du altid krav på – medmindre du er blevet berettiget bortvist.

Du har en tabsbegrænsningspligt

Du skal være opmærksom på, at du har en såkaldt ”tabsbegrænsningspligt” i hele klausulperioden, dvs., at du skal begrænse din tidligere arbejdsgivers tab mest muligt. Du er derfor forpligtet til aktivt at søge andet ”passende arbejde”.

Opfylder du ikke tabsbegrænsningspligten, mister du retten til kompensation for klausulen. Engangsbetalingen er dog ikke betinget af, at du aktivt søger andet passende arbejde.

Hvornår træder konkurrenceklausulen i kraft?

Konkurrenceklausulen træder kun i kraft, hvis du selv siger op, eller hvis virksomheden opsiger eller bortviser dig, hvis du har givet rimelig anledning til det.  

Opsiger arbejdsgiver dig uden, at du selv har givet anledning til, at dit ansættelsesforhold er ophørt, bortfalder konkurrenceklausulen. Det kan fx være, hvis du bliver opsagt på grund af virksomhedens forhold. Selvom klausulen er bortfaldet, vil du i denne situation fortsat have ret til engangsbeløbet på to måneders kompensation.

Opsiger du selv din stilling, er du bundet af konkurrenceklausulen. Dette gælder dog ikke, hvis din opsigelse skyldes din arbejdsgivers misligholdelse, fx manglende betaling af løn.

Din arbejdsgiver kan opsige konkurrenceklausulen

Både mens du er ansat, og efter du har fratrådt din stilling, kan din arbejdsgiver ensidigt opsige konkurrenceklausulen med en måneds varsel til en måneds udgang. Hvis det sker, er du ikke længere bundet af klausulen og har ikke længere ret til kompensation.

Dog har du ret til engangsbeløbet på to måneders kompensation, hvis du fratræder inden for seks måneder efter, at din arbejdsgiver har opsagt klausulen.

Hvad er en kundeklausul?

En kundeklausul er en aftale om, at du efter fratrædelsen ikke må have forretningsmæssig forbindelse til din tidligere arbejdsgivers kunder, leverandører eller øvrige forretningsforbindelser.

Du må derimod gerne blive ansat i en konkurrerende virksomhed, medmindre virksomheden også er en kunde.

Der gælder følgende betingelser for, at klausulen er gyldig:

 1. Det skal fremgå af klausulen, at den angår kunder, som lønmodtageren har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder før opsigelsen.
 2. Lønmodtageren skal have været ansat i mindst seks måneder.
 3. Lønmodtageren får kompensation for kundeklausulen.
 4. Kundeklausulen gælder højst 12 måneder efter fratrædelsestidspunktet.
 5. Oplysningerne i punkt 1-4 skal udleveres skriftligt.

Udover disse betingelser skal din arbejdsgiver udlevere en liste over de kunder, som du har haft kontakt med de seneste 12 måneder.

Alle gyldighedsbetingelserne skal overholdes. Er blot én af betingelserne ikke opfyldt, er klausulen ugyldig og gælder ikke længere for dig, og du får derfor heller ikke kompensation for klausulen.

Hvordan bliver du kompenseret?

Du er berettiget til kompensation i de måneder, hvor du er bundet af en gyldig kundeklausul. Kompensationen afhænger af klausulens varighed, og om du finder nyt passende arbejde. ”Passende arbejde” skal forstås som arbejde inden for det faglige område, som du er uddannet inden for eller har haft beskæftigelse inden for.

Kompensationen opgøres som en procentdel af din løn:

Klausulens varighed

Medarbejderen har passende arbejde

Kompensationsprocent

 

 

 

Op til seks måneder

Ja

16%

Op til 12 måneder

Ja

24%

Op til seks måneder

Nej

40%

Op til 12 måneder

Nej

60%

 

Dette er lovens minimumskompensation, og vi anbefaler derfor, at du forsøger at forhandle dig frem til en højere kompensationsgrad.

Beregningsgrundlaget for kompensationen er din fast påregnelige løn, dvs. grundløn, pension, bonus, faste tillæg samt værdien af fri bil, telefon mm.

Kompensationen for de første to måneder af klausulperioden hedder engangskompensation. Den kompensation har du ret til at få udbetalt senest, når du fratræder, og den har du altid krav på - medmindre du er blevet bortvist berettiget.

Du har en tabsbegrænsningspligt

Du skal være opmærksom på, at du har en såkaldt ”tabsbegrænsningspligt” i hele klausulperioden.

Du er derfor forpligtet til aktivt at søge andet ”passende arbejde”, så du begrænser din tidligere arbejdsgivers tab mest muligt.

Opfylder du ikke tabsbegrænsningspligten, mister du retten til kompensation for klausulen.

Engangsbetalingen er dog ikke betinget af, om du aktivt søger andet passende arbejde.

Hvornår træder kundeklausulen i kraft?

Kundeklausulen gælder, uanset om du selv siger op eller bliver opsagt.

Hvis du siger op på grund af din arbejdsgivers grove misligholdelse, kan klausulen bortfalde ud fra almindelige kontraktretlige principper.

Hvis din arbejdsgiver opsiger kundeklausulen

Din arbejdsgiver kan både i det løbende ansættelsesforhold, og efter du har fratrådt din stilling, ensidigt opsige konkurrenceklausulen med en måneds varsel til en måneds udgang. Sker det, er du ikke længere bundet af klausulen og har ikke længere ret til kompensation. Du har dog du ret til engangsbeløbet på to måneders kompensation, hvis du fratræder indenfor seks måneder efter, klausulen er opsagt.

Hvordan er dine rettigheder, hvis du er omfattet af en kombineret konkurrence- og kundeklausul?

Hvis du i din kontrakt er underlagt både en konkurrence- og en kundeklausul, skal betingelserne for begge typer klausuler være opfyldt. Er betingelserne ikke overholdt fuldt ud, vil ingen af klausulerne være gyldige.

En kombineret klausul kan højst være gældende i seks måneder efter din fratræden.

Hvordan får du kompensation?

Kompensationen for en kombineret ansættelsesklausul bliver opgjort på samme grundlag som nævnt ovenfor og afhænger af, om du finder nyt passende arbejde:                 

Har medarbejderen fundet

nyt passende arbejde?

Kompensationsgrad

Nej

60%

Ja

24%

 

Du er underlagt tabsbegrænsningspligt og har samme ret til engangskompensation, som du kan læse om under de enkeltstående klausuler.

Hvis du bliver opsagt

Bliver du opsagt uden at have givet rimelig anledning til det, vil konkurrencedelen af den kombinerede klausul bortfalde, men kundeklausuldelen vil bestå. Du vil i denne situation fortsat have ret til engangsbeløbet på to måneders kompensation, da du fortsat er bundet af kundeklausuldelen.

Hvis du selv opsiger din stilling, er du bundet af den kombinerede klausul, medmindre du siger op på grund af din arbejdsgivers grove misligholdelse.

Hvis din arbejdsgiver opsiger den kombinerede klausul

Din arbejdsgiver kan både i det løbende ansættelsesforhold, og efter du har fratrådt din stilling, ensidigt opsige den kombinerede klausul med en måneds varsel til en måneds udgang, og du har i så fald ikke ret til kompensation.

Du har dog du ret til engangsbeløbet på to måneders kompensation, hvis du fratræder inden for seks måneder efter, at klausulen er opsagt.

Kontakt Jura

32 66 13 30

Ring til os mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00 eller fredag kl. 8.30 - 15.00.

Du kan også skrive til raadgivning@finansforbundet.dk