Menu luk

Lønsystemerne i Finansforbundets overenskomster

Her får du et overblik over de forskellige lønsystemer, der er aftalt i Finansforbundets standardoverenskomst, virksomhedsoverenskomster, særoverenskomster og FinTech-overenskomster.

Standardoverenskomstens (STOKens) lønsystem

Virksomheder som er medlem af Finans Danmark/Arbejdsgiver (FIDA), er typisk omfattet af STOKen på nær enkelte virksomheder, der i stedet har indgået en virksomhedsoverenskomst (VOK), og enkelte pensions- og forsikringsselskaber, der er omfattet af Rammeoverenskomsten for assurandører eller Forsikringsforbundets overenskomst.

 Se hvilke virksomheder, der er medlem af FIDA og dermed omfattet af STOKen

I STOKens lønsystem aftales lønnen individuelt mellem virksomheden og medarbejderen. Den skal afspejle medarbejderens indsats, kvalifikationer, uddannelse og dygtighed samt stillingens indhold og ansvar.

Alle medarbejdere har ret til en årlig løndialog.

Mindstelønnen

Mindstelønnen pr. måned ekskl. arbejdsgivers pensionsbidrag er:

 • kr. 26.650 pr. 1. juli 2023
 • kr. 27.650 pr. 1. juli 2024
Jobløn

Medarbejdere, der har selvstændig arbejdstilrettelæggelse, kan ansættes på jobløn hvis deres månedsløn ekskl. arbejdsgivers pensionsbidrag minimum er:

 • kr. 54.050 pr. 1. juli 2023
 • kr. 56.050 pr. 1. juli 2024
Kontraktansatte

Medarbejdere med følgende månedsløn og derover ekskl. arbejdsgivers pensionsbidrag, omsorgsdage, 6. ferieuge og særligt ferietillæg, kan ansættes på en individuel kontrakt.

 • kr. 74.600 pr. 1. juli 2023
 • kr. 77.350 pr. 1. juli 2024
Unge under 18

Unge under 18 år aflønnes med minimum 60 pct. af STOKens mindsteløn.
Fra og med den 1. i måneden, hvori medarbejderen fylder 18 år, sker aflønning efter STOKens almindelige regler.

Mindstelønnen for unge under 18 år er:

 • kr. 15.990 pr. 1. juli 2023 
 • kr. 16.590 pr. 1. juli 2024

Generelle lønstigninger STOKen 2023-24

I overenskomstperioden har Finansforbundet  aftalt følgende generelle lønstigninger:

 • 4,50 % i 2023
 • 2,70 % i 2024

Lønpuljer STOKen 2023-24

Som noget nyt er der desuden aftalt lokale lønpuljer i STOKen. Lønpuljerne er:

 • 0,00 % i 2023
 • 1,00 % i 2024

Den lokale lønpulje udmøntes med baggrund i virksomhedens lønsum bortset fra kontraktansatte med virkning fra den 1. juli hvert år. Er der ikke en faglig repræsentant på virksomheden, bliver de lokale lønpuljer konverteret til generelle lønstigninger til alle – dvs. alle medarbejderes løn reguleres med 4,50 % i 2023 og 3,70 % i 2024.

Virksomheden kan til enhver tid i stedet for lokal lønpulje vælge at udmønte lønpuljen som generelle lønstigninger til alle medarbejdere.

Hvis der ikke opnås enighed mellem de lokale parter om lønpuljens fordeling, overgår forhandlingerne til mægling med repræsentanter fra FA og Finansforbundet. Mæglingsresultatet sendes til afstemning blandt Finansforbundets medlemmer på virksomheden. Hvis medlemmerne afviser mæglingsresultatet, fordeles lønpuljen som generelle lønstigninger til alle medarbejdere.

Er du elev?

For elever fastsættes lønnen individuelt. Lønnen skal dog mindst svare til den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet, jvf. reglerne i erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2.

STOK 2023-2025

Hvis du ønsker yderligere information om STOKens lønsystem, skal du kontakte din tillidsrepræsentant eller Finansforbundet.

Virksomhedsoverenskomsternes [VOK’ernes] lønsystemer

Finansforbundet har indgået en række virksomhedsoverenskomster [VOKer] med enkelte virksomheder, der er medlem af FA. VOK’erne har typisk deres egne skræddersyet lønsystemer.  Nedenfor kan du se hvilke virksomheder det drejer sig om.

Finansforbundets virksomhedsoverenskomster (VOKer):

Danske Bank

Finanssektorens Uddannelsescenter

JN Data

Jyske Bank

Nordea

Velliv kun foreningen af overordnede (FOV)

Nykredit

Ringkjøbing Landbobank

Generelle lønstigninger og lønpuljer VOK’erne 2023-24

Finansforbundet har aftalt følgende generelle lønstigninger og lønpuljer for perioden 2023-2024 tilsammen minimum skal være følgende.

Generelle lønstigninger VOK’erne:

 • 3,00 % i 2023
 • 2,20 % i 2024

Lønpuljer VOK’erne kan være op til:

 • 1,50 % i 2023
 • 1,50 % i 2024

Den del af lønpuljen, som der ikke aftales at anvende lokalt udmøntes som generelle lønstigninger.

Hvis du ønsker yderligere information om din virksomheds lønsystem, skal du kontakte din tillidsrepræsentant eller Finansforbundet.

Særoverenskomsternes lønsystemer

Hvis du er ansat i en af nedenstående virksomheder, er du omfattet af en af Finansforbundets særoverenskomster.  Særoverenskomster er overenskomster med virksomheder, der ikke er medlem af FA.

Hvis du har spørgsmål til lønsystemet på din virksomhed, skal du kontakte din tillidsrepræsentant eller Finansforbundet.

Finansforbundet har indgået særoverenskomster med følgende virksomheder:

Banking Circle 2021-2024

Banking Circle 2021-2024 UK

BankNordik Færøerne 2021-2022

Grønland Erhverv 2019-2022

IBM - husaftale 2008

Keylane Danmark 2022-2024

Pensam Bank 2022-2022

 

FinTech-overenskomsternes lønsystemer

Virksomheder, der er medlem af Arbejdsgiverforeningen for FinTech (AF), er omfattet af Rammeoverenskomsten for FinTech-virksomheder indgået mellem AF og Finansforbundet. Udover Rammeoverenskomsten indgår vi også en lokal overenskomst med den enkelte FinTech-virksomhed.

FinTech-virksomhedens lønsystem eller principper for lønindplacering er beskrevet i den lokale overenskomst.  

Nedenfor kan du se hvilke FinTech-virksomheder Finansforbundet har indgået overenskomster med. Hvis du har spørgsmål til lønsystemet på din virksomhed, skal du kontakte Finansforbundet.

Finansforbundets FinTech virksomhedsoverenskomster:

Lunar Bank 2021-2023

Lunar Bank 2021-2023 (UK)

Nordnet Bank 2021-2023

P27/Nordic Payments 2021-2023

KONTAKT JURA

32 66 13 30

Har du brug for sparring til løn er du velkommen til at kontakte Jura inden din lønsamtale eller inden du skriver under på en ansættelseskontrakt, så vi kan rådgive dig til den bedste løsning.

raadgivning@finansforbundet.dk