Menu luk

Sådan arbejder Finansforbundet for ligestilling

I Danmark har vi en udbredt opfattelse af, at generationers hårdt arbejde har gjort os til et frit samfund med lige muligheder for alle. Men når det kommer til ligestilling mellem kønnene, så er vi ikke i mål.

8. mar. 2024

I Danmark har vi en udbredt opfattelse af, at generationers hårdt arbejde har gjort os til et frit samfund med lige muligheder for alle. Men når det kommer til ligestilling mellem kønnene, så er vi ikke i mål.

Vi skriver 2024, og vi taler stadigvæk om kvinde- og mandefag. Der er ikke lige løn for lige arbejde. Løngabet mellem mænd og kvinder er til at få øje på. Barslen er ulige fordelt. Og i bestyrelseslokalerne og i toplederroller er kønsbalancen skæv. På en række parametre halter vi faktisk bagefter lande, vi normalt sammenligner os med.

For Finansforbundet handler ligestilling i bund og grund om, hvilket samfund vi ønsker. I Danmark bryster vi os af, at vi er et samfund, hvor man som barn, ung og voksen har samme muligheder for at indfri sit potentiale uanset køn, etnicitet, alder, religion, seksuel orientering eller funktionsnedsættelse. Det skal vi tage alvorligt og handle på.

I Finansforbundet accepterer vi ikke forskelsbehandling, uanset hvor den forekommer. Vi anerkender mangfoldighedens styrke og respekterer og værdsætter forskellighed. Vi ønsker at give alle de samme muligheder. Og vi vil gøre vores til, at vi i fællesskab får øget ligestilling mellem kønnene.

Øget diversitet i ledelse

Udfordring med en skæv kønsbalance, i særdeleshed i topledelsen, er ikke kun et samfundsproblem, det gør sig også gældende i den finansielle sektor. Og selvom der stort set er lige mange kvinder og mænd ansatte i den finansielle sektor, er der kun 30 pct. kvinder i ledelse, og kun en mindre håndfuld af landets ca. 54 pengeinstitutter har en kvinde som topchef. 

I 2019 undersøgte vi, hvad der skal til for at få flere kvindelige ledere i toppen af den finansielle sektor. Og i marts 2020 lancerede vi vores kortlægning ”Kvinder i ledelse – hvordan knækker vi kurven i finanssektoren”.

Kortlægningen blotlagde, at en række myter og barriere bevirker, at der er en ubalance, hvad angår køn på ledelsesgangene og særligt i topledelsen i sektoren. Vi skal have gjort op med disse myter og barrierer, fordi de er med til at fastholde stereotype opfattelser af, hvad mennesker kan og ikke kan – alene på grund af køn. Derfor har vi formuleret en række konkrete anbefalinger, som skal rette op på denne ubalance.

Sammen om ligestilling

Viljen til at ændre ubalancen mellem kønnene må ikke blive en kamp imellem kønnene. For så rykker vi intet. Vi har brug for hinanden. Det er kun i fællesskab, at vi spiller hinanden bedre. Det er aldrig den enkeltes ansvar at ændre strukturer og kulturer, så der bliver banet vej for reel ligestilling. Det er et kollektivt ansvar. Et samfundsansvar. Finansforbundet vil derfor arbejde aktivt med disse udfordringer på flere niveauer. Både på medlems- og virksomhedsniveau såvel som på kreds-, sektor- og samfundsniveau.

Fit & Proper-anbefalinger der fremmer diversitet i ledelse

”Fit & proper”-reglerne, som bliver anvendt når man er i betragtning til en toppost i en finansiel virksomhed, har tidligere haft et for ensidigt fokus på langvarig topledererfaring fra en lignende virksomhed. Kriterierne har ikke haft en fremmende effekt for kvinder, unge og personer udenfor sektoren. Med den nye justering af Fit & proper”-reglerne bliver der i højere grad et blik for diversitet. Finansforbundet arbejder for, at den nye udformning af Fit & proper”-reglerne også i praksis kommer til at tage behørigt hensyn til mangfoldighed, kompetence og nytænkning.

Håndhævelse af lovpligtige mål for kønsrepræsentation

De største danske virksomheder er i dag forpligtigede ved lov på at sætte mål og udarbejde politikker for en mere ligelig kønsrepræsentation. Men skal reglerne have den ønskede effekt, er der behov for en bedre håndhævelse af reglerne. Finansforbundet vil arbejde for et eftersyn af den nuværende model for at sikre, at modellen reelt er et værktøj til at fremme det underrepræsenterede køn i bestyrelse og på ledelsesposter.

Mere ligelig fordeling af barsel mellem forældre

På samfundsplan går udviklingen for langsomt i forhold til en mere ligelig fordeling af barslen mellem forældre. Finansforbundet bakker derfor op om beslutningen om at øremærke minimum barsel til mænd/medforældre, da det er en vej til at forældre får mere lige adgang til barsel.

Øget gennemsigtighed om løn

Øget gennemsigtighed om løn er vejen frem i forhold til at komme den uforklarlige forskel i løn mellem mænd og kvinder til livs. Finansforbundet mener, at langt flere virksomheder skal have pligt til at opgøre og offentliggøre kønsopdelte lønstatistikker. Vi opfordrer derfor til, at der udvikles en model for øget gennemsigtighed om løn sammen med arbejdsmarkedets parter – bl.a. med henblik på at styrke grundlaget for at sammenligne forholdet mellem løn og køn på virksomheds- og brancheniveau, så vi får gjort op med lønforskelle, der ene og alene skyldes kønsforskelle.