Menu luk

Det danske arbejdsliv er under forandring og kræver ny beskæftigelsespolitik

Forandringen kommer fra alle sider. Nye virksomhedsformer vinder indpas og udfordrer den danske arbejdsmodel, som kalder på ændring af beskæftigelsespolitikken

 • Finansforbundet forslår:

 • Indspil til regeringens bud på en gentænkning

  Bred politisk aftale om beskæftigelsesindsatsen

  Indspil til regeringens bud på en gentænkning

  Bred politisk aftale om beskæftigelsesindsatsen

  SMV-regeringen vil nedsætte en ekspertgruppe, der skal give et bud på at gentænke beskæftigelsesindsatsen. Ved deres afrapportering bør regeringen indkalde alle relevante partner, som har en interesse eller faglig ekspertise i beskæftigelse med henblik på et bredt samarbejde om at udarbejde en samlet og helhedsorienteret model for en ny politisk aftale om beskæftigelsesindsatsen.

 • Indspil til regeringens bud på en gentænkning

  Fokus på resultat fremfor proceskrav

  Indspil til regeringens bud på en gentænkning

  Fokus på resultat fremfor proceskrav

  Den nuværende beskæftigelsespolitik er præget af proces og registreringskrav såsom krav om individuelle- og gruppesamtaler, eller hvilke indsatspakker der skal bruges til bestemte målgrupper. Hertil forslås det at fjerne proceskrav og dokumentationskrav og i stedet have fokus på de resultater, der skabes – om den ledige kommer i arbejde eller starter uddannelse.

 • Indspil til regeringens bud på en gentænkning

  Et to-sporet system

  Indspil til regeringens bud på en gentænkning

  Et to-sporet system

  Et a-kassespor: Hvor a-kasserne får ansvaret for de forsikrede ledige i hele ledighedsperioden (24 mdr.) og ikke kun de første tre måneder. Et kommunalt spor: I alle kommuner skal der etableres en tværgående enhed på tværs af social-, sundheds-, og arbejdsmarkedets området, så borgere med andre problemer end ledighed får en sammenhængende indsats, og de andre jobparate målgrupper får beskæftigelsesrettet indsats.

 • Nye arbejdsfællesskaber og tilknytningsformer

  Regeleftersyn – dagpenge og efteruddannelse

  Nye arbejdsfællesskaber og tilknytningsformer

  Regeleftersyn – dagpenge og efteruddannelse

  Forskning påpeger, at fremkomsten af andre former for arbejdsmarkedstilknytning, kan skabe udfordringer i forhold til dagpengeregler og adgang til opkvalificering i form af efter- og videreuddannelse. Finansforbundet foreslår, ar regningen sammen med arbejdsmarkedsparter, tager initiativ til et regeleftersyn i forhold til hertil.

 • Brug for Alle – særlig indsats til særlige målgrupper

  Dimittender

  Brug for Alle – særlig indsats til særlige målgrupper

  Dimittender

  Ret til jobrettet uddannelse: Ledige dimittender skal have ret til jobrettet uddannelse ligesom andre ledige. Fremryk privatløntilskud: Det forslås, at dimittender skal have mulighed for at få privat lønskud allerede efter tre måneders ledighed. Gennemførsel af fælles dimittendudspil: Finansforbundet har sammen med FH, AC og DAK indgået et samarbejde for at forbedre vilkårene for de nyuddannede.

 • Brug for Alle – særlig indsats til særlige målgrupper

  Erfarne medlemmer

  Brug for Alle – særlig indsats til særlige målgrupper

  Erfarne medlemmer

  Permanente midler til særligt forløb for ledige over 50 år: At de eksisterende puljemidler, der kan søges af jobcentre og a-kasser om personlig jobformidler bør være permanent. Gennemførsel af Bedre vilkår for seniorer: I regi af FH har Finansforbundet deltaget i udviklingen af arbejdsmarkedspolitik, som omfatter 16 forslag.

 • Brug for Alle – særlig indsats til særlige målgrupper

  Medlemmer med nedsat arbejdsevne

  Brug for Alle – særlig indsats til særlige målgrupper

  Medlemmer med nedsat arbejdsevne

  Flere og bedre mulighed for fleksjob: Det forslås, at det skal være muligt at påbegynde udviklingsfleksjob, selv om ens arbejdsevne ikke er afklaret.

 • Brug for Alle – særlig indsats til særlige målgrupper

  Medlemmer med forældet kompetencer

  Brug for Alle – særlig indsats til særlige målgrupper

  Medlemmer med forældet kompetencer

  Ret til uddannelse indenfor mangleområder: Områder der mangler arbejdskraft, skal der være ret til uddannelse, både hvis man er ufaglært eller har en forældet uddannelse. Udvidelse af målgruppen for uddannelsesloftet: Det forslås, at alle - uanset uddannelsesniveau – der har en forældet uddannelse, får ret til tage en uddannelse på 110 pct. dagpenge. Udvidelse af positivlisten: I dag er positivlisten tilknyttet uddannelsesloftet af erhvervsuddannelse. Det forslås, at man udvider denne liste til også at omfatte de første to år af en professionsbachelor eller erhvervsakademiuddannelse. Lige muligheder for digital opkvalificering: Alle ledige, uanset uddannelsesniveau, får samme vilkår og muligheder for digital opkvalificering inden for VEU-området. Virksomhedernes bidrag til digital kompetenceudvikling: det forslås, at virksomheder i højere grad skal sikre medarbejdernes digital kompetenceudvikling og hertil målrette tilbud.

Teknologi, data, AI og algoritmer indgår i alle dele af vores liv samt arbejdsliv og kommer til at få markant større indvirkning på, hvordan vi arbejder, hvorfra vi arbejder og hvordan vi udøver ledelse.

Vi ser en tendens til, at arbejdstagere – nogen af lyst andre af nød - har løsere tilknytning til arbejdsmarked i nye ansættelsesformer, der ofte har fokus på løsningen af konkrete opgaver fremfor fastansættelser.

Store generationer forlader arbejdsmarkedet og mindre generationer samler handsken op – men de har anderledes forventninger til arbejdslivet og arbejdsfællesskabet.

Der er mangel på arbejdskraft både nu og her, men så sandelig også i den fremtid, der ikke er så langt væk endda.

Og som krone på værket har Corona-pandemien tydeliggjort, hvor forskellige og ofte pressede arbejdsliv vi har. Det har rejst en debat om, hvorvidt vi skal, kan eller har behov for, at vi arbejder mere eller mindre.

Alt dette skaber en ulmende uro omkring den danske arbejdsmarkedsmodel og den aktive beskæftigelsesindsats.

Det danske arbejdsmarked står overfor store og kompliceret udfordringer

Udfordringerne på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesområdet er mange. Nogen er mere aktuelle og kalder på handling nu. Andre udfordringer ligger længere fremme i tiden, som vi skal stå klar med løsninger på. Derfor kommer Finansforbundet med forslag til, hvordan vi kan håndtere de store udfordringer, som vi står overfor både på kort og lang sigt.

Hent vores forslag her (fil uploades snarest)

Kontakt

32 66 24 25

Josefine Boel Rasmussen
Politisk koordinator

jbr@finansforbundet.dk