Menu luk

Hvad skal overenskomsten indeholde?

Processen mod en ny overenskomst, der skal træde i kraft 1. april 2023, er skudt i gang med forbundets medlemsundersøgelse blandt alle aktive medlemmer. Se tidsplanen og læs om de temaer, kredsbestyrelsens medlemmer personligt ønsker med i den næste overenskomst

10. feb. 2022
4 min
Af Carsten Jørgensen
  • Niels Ellegaard

Processen mod en fornyelse af standardoverenskomsten (STOK) i 2023 er i gang. Du kan gøre din indflydelse gældende i forhold til, hvad der skal med til forhandlingsbordet ved at deltage i den medlemsundersøgelse, som Finansforbundet udsendte til alle aktive medlemmer omkring 1. februar. Du kan også bidrage med ønsker og krav til fornyelsen ved at rette henvendelse til din tillidsrepræsentant eller ved at skrive direkte til Kredsen på kredsoest@finansforbundet.dk - det kan du gøre frem til den 1. maj 2022.

En rundspørge blandt bestyrelsesmedlemmerne i Finansforbundet Kreds Øst om deres personlige ønsker til overenskomsten indikerer, at der kan komme mange forskellige emner i spil, når forhandlerne fra Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening i begyndelsen af 2023 mødes ved forhandlingsbordet.

Pia Beck Stæhr, kredsformand og tillidsrepræsentant i Nets:

”Trivsel skal ind i overenskomsten, måske i form af et trivselskodeks. Og så bør man drøfte, om livsfaser kan indgå i overenskomsten, så den enkelte for eksempel kan skrue op eller ned for sin arbejdstid ud fra, hvor vedkommende er i sit liv”.

René Paludan, fællestillidsrepræsentant Euronext Securities:

”Jobløn og puljeløn bør afskaffes, og så bør højere pension prioriteres”.

Helle Rank, fællestillidsrepræsentant Handelsbanken:

”Vi bør kigge på, hvordan fremtidens arbejdsplads indrettes, så den enkelte opnår mest mulig fleksibilitet i forhold til hvordan arbejdet tilrettelægges, og hvor man skal arbejde fra”.

Kenneth Samuelsen, formand for den faglige personaleforening i BankNordik:


”På Færøerne forhandler vi vores egen overenskomst. Til næste forhandling er det vores ønske, at vi får lov til at lave vores egen overenskomst, og ikke ser os nødsaget til at acceptere det, som andre fagforeninger har forhandlet i hus. Lønnen er det, som medlemmerne vægter mest, men en tandforsikring og at få fri fredag efter Kr. himmelfartsdag vil også være rart at få på plads i forhold til at blive afstemt med resten af sektoren”.

Birgitte Abildgaard, fællestillidsrepræsentant i Sparekassen Sjælland-Fyn:

”Jobløn bør revideres, så medarbejderne får mere gavn af aftalen. Desuden bør den gældende arbejdsulykkeforsikring udvides til at være en heltidsulykkesforsikring”.

Per Løvgren, tillidsrepræsentant i SDC:

”Vi bør kigge på det grænseløse arbejde, så arbejde og fritid ikke flyder helt sammen”.

Kim Frederiksen, fællestillidsrepræsentant i IBM:

”Trivsel er ikke blevet mindre relevant end tidligere. Og så bør man drøfte senkarriere og etablere modeller for, hvordan man kan trække sig gradvist tilbage, når man nærmer sig folkepensionsalderen. I dag har de færreste lyst til at arbejde på fuld tid lige til de når pensionsalderen”.

Niels Ellegaard, næstformand og tillidsrepræsentant i Sparekassen Sjælland-Fyn:

”Jeg mener, vi skal lave en vedligeholdelsesoverenskomst, hvor vi justerer på den eksisterende uden at lægge en masse nye ting oven i”.

Tidsplanen

I hovedtræk ser tidsplanen frem mod en ny standardoverenskomst således ud:

April 2022: Kredsens modtager svar fra medlemsundersøgelsen og vil bearbejde disse
Maj 2022: Møde med Kredsens tillidsrepræsentanter for drøftelse af indkomne krav samt udarbejdelse af yderligere krav
Maj 2022: Fælles møde for kredsbestyrelsen med bestyrelsen i Finansforbundet Kreds Vest for afklaring af, om der er krav vi eventuelt kan stille i fællesskab, drøftelse af prioriteringer og begrundelser m.v.
Juni 2022: Kredsbestyrelsen foretager den endelige prioritering, beskrivelse af krav m.v.
August 2022: Kredsens krav afleveres til Finansforbundet
September 2022: Kredsbestyrelsen forbereder sig sammen med repræsentantskabsmedlemmer til aftalekonferencen
September 2022: Finansforbundet afholder aftalekonference hvor krav drøftes af alle kredse og der laves en vægtning af de temaer, der skal være de bærende i Finansforbundets krav til de kommende forhandlinger.
Oktober 2022: Hovedbestyrelsen i Finansforbundet udtager de krav der skal sendes til Finanssektorens arbejdsgiverforening (FA)
November 2022: Krav udveksles mellem FA og Finansforbundet
November 2022: Diverse arbejdsgrupper med repræsentanter fra FA og Finansforbundet (Hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariatsansatte) gennemgår de respektive krav og ser om der kan opnås fælles forståelse for kravenes indhold og konsekvenser. Der kan eventuelt blive enighed om at visse krav skal bortfalde, eller der kan opnås enighed. Det aftales, hvilke krav der videreføres til de centrale forhandlinger
Januar/februar 2023: De centrale forhandlinger mellem FA og Finansforbundet gennemføres - nok over tre forhandlingsrunder. I de centrale forhandlinger deltager formandskabet og Forhandlingscheferne fra Finansforbundet. Hovedbestyrelsen er samlet i Finansforbundet under forhandlingerne og er backing -gruppe, der blandt andet drøfter de aftalte delelementer, læser tekster m.v.
Februar 2023: Forhåbentlig opnås et forhandlingsresultat, som så skal til godkendelse i Repræsentantskabet inden det kan sendes til urafstemning blandt medlemmerne. Hvis der ikke opnås et resultat – så vil forhandlingerne videreføres i Forligsinstitutionen
Marts 2023: Orienteringsmøder for alle tillidsrepræsentanter
April 2023: Den nye overenskomst træder i kraft.

Seneste nyt