Menu luk

Faglige personaleforeninger

En faglig personaleforening er Finansforbundets lokale repræsentant i virksomheden. Foreningen kan være med til at sikre, at I får koordineret og understøttet det faglige arbejde, som I tillidsvalgte udfører i hverdagen.

Med en faglig personaleforening kan I koordinere jeres individuelle arbejde og sammen skabe endnu bedre muligheder for medbestemmelse og indflydelse på jeres lokale arbejdsvilkår.

Det kan fx. være på:

 • Arbejdsforholdene i virksomheden
 • Personalepolitikken
 • Arbejdsmiljøet
 • En eventuel virksomhedsoverenskomst herunder nye lønformer
 • Lokalaftaler som fx flekstid, lønpakker, timebank osv.

Alle medlemmer af Finansforbundet vil automatisk være medlem af den faglige personaleforening i deres virksomhed.

Faglige personaleforeninger i Finansforbundet

Du kan se den fulde liste over alle faglige personaleforeninger:

Faglige personaleforeninger i Finansforbundet (pdf)

Køreplan for processen

Hvis I vil oprette en faglig personaleforening, kan I tage udgangspunkt i denne køreplan:

 1. Indkald til møde for alle medlemmer af Finansforbundet på arbejdspladsen og undersøg, om der er opbakning til at etablere en faglig personaleforening.

 2. Afhold et møde med virksomhedens ledelse, hvor I præsenterer ideen om en faglig personaleforening.

 3. Etabler en arbejdsgruppe, der kan komme med forslag til vedtægter. Inspiration kan hentes på følgende link: 

  Standardvedtægterne for faglige personaleforeninger (pdf) 


  Overvej også forslag til forretningsorden, kassererinstruks og sammensætning af bestyrelsen.

 4. Få en til at påtage sig ansvaret for det praktiske omkring den stiftende generalforsamling/årsmøde.

 5. Skaf en dirigent til generalforsamlingen/årsmødet. Finansforbundet eller kredsen kan stille en erfaren dirigent til rådighed.

 6. Indkald til stiftende generalforsamling/årsmøde. Hvis der skal være valg på generalforsamlingen/årsmødet, er det en god idé på forhånd at have fundet kandidater.

 7. Efter generalforsamlingen/årsmødet skal bestyrelsen konstituere sig, hvis der ikke sker valg direkte på generalforsamlingen. Sammensætningen af bestyrelsen, antal pladser, valg af formand og næstformand m.m. afhænger af jeres vedtægter.
Brug Finansforbundet og kredsen

I kan altid henvende jer til kredsen eller til Politik, Organisation og Forhandling i sekretariatet og høre nærmere om, hvordan de kan hjælpe jer i processen med at stifte en faglig personaleforening.

Roller og opgavefordeling

Bestyrelsen i den faglige personaleforening udgør det, der i overenskomsten hedder "den faglige repræsentant". Hvis virksomheden ønsker en forhandling om fx lokalaftaler eller virksomhedsoverenskomst, skal det foregå med den faglige repræsentant. Det kan du bl.a. læse mere om i

 Finansforbundets vedtægter

Bestyrelsesmedlemmernes opgaver

Bestyrelsesmedlemmernes konkrete opgaver afhænger af den enkelte faglige personaleforenings organisation og struktur og af den måde, virksomheden er organiseret på. Opgavefordelingen kan fx være sådan:

Formanden:

 • Leder bestyrelsens arbejde og udgør – eventuelt i fællesskab med næstformanden – den daglige ledelse af personaleforeningen.
 • Har ansvaret for, at der indhentes forslag til bestyrelsesmødernes dagsordner, og at der indkaldes til bestyrelsesmøderne. Opgaven kan uddelegeres.

Næstformanden:

 • Stedfortræder for formanden ved fravær og udgør – eventuelt i fællesskab med formanden – den daglige ledelse af personaleforeningen.

Kassereren (hvis der skal være én):

 • Sørger for at refundere udlæg og bilag.
 • Har ansvaret for personaleforeningens likviditet og for, at der bliver udarbejdet et regnskab samt at præsentere det på de ordinære generalforsamlinger/årsmøder.

Sekretæren:

 • Udarbejder sammen med formanden dagsorden til bestyrelsesmøderne og skriver referat fra bestyrelsesmøderne.
 • Sikrer, at der indhentes forslag til dagsordenen til bestyrelsesmøde, og at dagsorden sendes til bestyrelsen.
Indberet valg

I skal altid orientere Finansforbundet, når der er afholdt valg til personaleforeningen, så vi har de rigtige kontaktpersoner og kan rådgive jer bedst muligt.

Indberetning af valg skal foretages på Mit Forbund.

Frihed, uddannelse og beskyttelse

I overenskomsten mellem Finans Danmark og Finansforbundet er der indgået en aftale om fagligt arbejde. I den kan I se de nærmere vilkår for frihed, uddannelse og beskyttelse af tillidsvalgte og bestyrelsesmedlemmer i en faglig personaleforening.

Se Standardoverenskomstens afsnit 6 (pdf)

Hvis virksomheden tager initiativ til, at der skal forhandles virksomhedsoverenskomst (VOK), er det en oplagt mulighed, at I sikrer jer rettigheder udover overenskomstens bestemmelser med hensyn til uddannelse og frihed til arbejdet i personaleforeningen.

Det er en meget krævende proces at forhandle virksomhedsoverenskomst, og det kræver, at virksomheden er indstillet på at give jer de nødvendige ressourcer i form af frihed og uddannelse. Hvis I er i tvivl om opgaven, er I altid velkomne til at kontakte Politik, Organisation og Forhandling i sekretariatet.

Økonomi

De faglige personaleforeninger er organiseret i finanskredsene (Finansforbundet Assurandørkredsen, Finansforbundet Kreds Vest og Finansforbundet Kreds Øst). Det er som hovedregel Finansforbundet Kreds Vest og Finansforbundet Kreds Øst, der fastlægger rammerne for økonomien for de faglige personaleforeninger i de to kredses område.

De enkelte assurandørforeninger tilhørende Finansforbundet Assurandørkredsen fastlægger selv deres økonomi.

Kontakt til pressen

Når det gælder de helt overordnede politiske udtalelser, er det Finansforbundets formandskab, der udtaler sig. Henvis derfor altid til Markom i sekretariatet. Andre gange vil journalisten gerne have et menneskeligt ansigt på en historie, og det er derfor naturligt, at han taler med en tillidsvalgt, der er tæt på begivenheden ude på virksomheden. 

Journalisten ringer

Noter journalistens navn, tlf.nr. og det medie, han arbejder på. Spørg derefter ind til:

 • Hvorfor han ringer: Hvad er historien, hvorfor ringer han til netop dig, hvilken rolle skal du spille, og i hvilken egenskab skal du udtale dig (ekspert, part i sagen, erfaringsperson)?
 • Om det er til baggrund, om han skal bruge et citat fra dig, og hvem han ellers skal tale med?

Forbered dig

Sig, at du ringer tilbage, og gør det så hurtigt som muligt. Aftal med journalisten, hvor lang tid han kan give dig. Hvis det viser sig, at du ikke kan nå at indhente fakta mm. inden deadline, så ring, og sig det til journalisten. Det giver dig tid til at:

 • Konsultere kolleger/Finansforbundet/ledelse.
 • Finde og tjekke fakta og baggrundsinformation.
 • Få dit budskab kørt i stilling – skriv hovedpunkterne ned.

Og husk, at du altid kan kontakte Markom i sekretariatet, hvis du bliver i tvivl om, hvad og hvor meget du må sige.

Kontakt os

32 66 14 26

Du er velkommen til at ringe til Niels Jensen.

Du kan også skrive til nj@finansforbundet.dk