Menu luk

Regler om omsorgsdage

Har du ret til omsorgsdage, hvor mange dage har du ret til, og hvad gør du, hvis du bliver syg på en omsorgsdag? Find svar på dine spørgsmål om omsorgsdage eller få specialiseret juridisk rådgivning af en af vores jurister.

Du har ret til omsorgsdage, hvis du er omfattet af overenskomsten mellem Finansforbundet og Finanssektorens arbejdsgiverforening og modtager fuld løn fra din arbejdsgiver. Det betyder, at du også har ret til omsorgsdage, hvis du er syg og får løn under sygdom, eller har orlov med løn, fx graviditets-, barsels- eller adoptions­orlov og orlov til pasning af døende.

Du har dog ikke ret til omsorgsdage:

  • Hvis du er ansat i under en måned
  • I perioder, hvor du ikke får løn eller fx kun får betalt pensionsbidrag fra din arbejdsgiver. Det er fx tilfældet, hvis du i forbindelse med barsel ikke får udbetalt løn, men kun pensions­bidrag.

Er du assurandør og ansat efter Assurandøroverenskomsten, har du ret til fem omsorgsdage pr. år. Du betaler selv for da­gene, medmindre der er aftalt noget andet lokalt. Det er dog en forudsætning, at det på forhånd er aftalt lokalt, hvordan du skal betale for omsorgs­dagene.

”Du har i udgangspunktet ret til det antal omsorgsdage, som du har arbejdsdage i løbet af en arbejdsuge. Det vil typisk være fem dage, som du får tildelt den 1. januar eller eventuelt den 1. maj.”

Spørgsmål om omsorgsdage

Hvordan og hvornår kan du afholde dine omsorgsdage?

Du skal i udgangspunktet holde omsorgsdagene som hele dage, medmindre I har en lokal aftale i din virksomhed om, at I kan holde omsorgsda­gene som halve dage eller som enkelte timers frihed.

Der er ikke aftalt varsel for, hvor tidligt du skal oplyse, at du holder dine omsorgsdage. Men udgangspunktet er, at du skal indgå en aftale, og at du skal tage hensyn til arbejdspladsens drift. Det kan betyde, at din arbejdsgiver kan afvise dit ønske, hvis det har for store konsekvenser for arbejdspladsen.

Hvis I bliver uenige om, hvornår du må holde dine omsorgsdage, kan du kontakte den faglige repræsentant.

Må du ændre en aftalt omsorgsdag?

Hverken du eller din arbejdsgiver kan ensidigt ændre en aftalt omsorgsdag. Ændring kræver enighed. Kun i helt særlige tilfælde, hvor der opstår en force majeure-lignende situation, kan din arbejdsgiver ensidigt ændre en aftalt omsorgsdag.

Hvad gør du, hvis du bliver syg før en omsorgsdag?

Du må udskyde omsorgsdage, hvis du er blevet syg.

Har du aftalt at afholde flere omsorgsda­ge i umiddelbar forlængelse af hinanden, kan du kun udskyde de dage, du er syg. De dage, du ikke er syg, bliver betragtet som afholdt, med mindre du kan aftale med din arbejdsgiver, at du må udskyde omsorgsdagene.

Hvad sker der, hvis du ikke når at holde alle omsorgsdage?

Hvis du ikke når at holde dine omsorgsdage, bliver de flyttet til timebanken. Derefter kan du bruge omsorgsdagene på samme måde, som du bruger de øvrige timer i timebanken, dvs. at du kan afspadsere omsorgsdagene eller få dem udbetalt.

Hvad sker der, hvis du går på deltid i årets løb?

Der er forskel på, om du placerer din deltid på fem dage om ugen eller på færre dage:

  • Hvis du fx går fra fuld- til deltid den 30. juni, hvor du arbejder fem dage om ugen og allerede har holdt fire omsorgsdage, har du stadig ret til den femte omsorgsdag i den sidste del af kalenderåret. Der skal ikke omregnes til timer. Men hvis du derimod kun har holdt en omsorgsdag inden den 30. juni, har du ret til fire omsorgsdage i resten af kalenderåret.
  • Hvis du går fra fuld- til deltid den 30. juni til en deltidsstilling, hvor du arbejder hver anden dag, og allerede har holdt tre omsorgsdage, har du to dage tilbage. Men da du kun arbejder hver anden dag, betyder reglerne for omregning, at du kun kan holde en omsorgsdag i resten af kalenderåret.
Hvad sker der, hvis du siger op eller bliver opsagt?

Hvis du bliver opsagt eller selv siger op, bliver de omsorgsdage, du ikke har nået at bruge, omregnet til timer, som sættes ind på din timebank.

Din virksomhed kan dog have indgået en lokalaftale om, at omsorgsdagene ikke kan flyttes til timebanken. Det betyder, at din arbejdsgiver kan kræve, at du enten skal afholde omsorgsdagene i en fristillingsperiode, eller at du kan få dem forholdsmæssigt udbetalt, når du fratræder. Omsorgsdagene bliver afregnet sådan:

  • Før 31. marts: en omsorgsdag
  • før 30. juni: To omsorgsdage
  • før 30. september: Tre omsorgsdage
  • senest 30. november: Fire omsorgsdage
  • efter 30. november: Fem omsorgsdage
Får du nye omsorgsdage, når du får ny arbejdsgiver?

Du kan max få tildelt fem omsorgsdage pr. kalender-/ferieår, også selvom du skifter til en anden virksomhed inden for FAs medlemsom­råde.

Vil du vide mere om omsorgsdage?

Du kan læse mere om reglerne for omsorgsdage i vejledningen Vejledning om omsorgsdage (pdf)

Kontakt Jura

32 66 13 30

Ring til os mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00 eller fredag kl. 8.30 - 15.00.

Du kan også skrive til raadgivning@finansforbundet.dk