Menu luk

Regler om arbejdstid

Hvilke årsnormer gælder for fuldtidsansatte? Hvilke regler gælder for jobløn og selvstændig arbejdstilrettelæggelse? Bliv klogere på de centrale arbejdstidsregler.

Er du ansat i en virksomhed, der følger Finansforbundets Standardoverenskomst (STOKen) har vi aftalt en række arbejdstidsregler, der regulerer dit ansættelsesforhold.

Er du ansat i en af virksomhederne, hvor Finansforbundet har aftalt en Virksomhedsoverenskomst (VOK), eller i en virksomhed hvor der jf. Afsnit 7 i STOKen er aftalt særlige vilkår, har vi ligeledes aftalt en række arbejdstidsregler, der regulerer dit ansættelsesforhold. Du finder arbejdstidsreglerne i den enkelte VOK, i STOKen eller ved at kontakte din tillidsrepræsentant/Finansforbundet.

Se alle Finansforbundets overenskomster

Er du ansat i en virksomhed uden overenskomst, så skal du selv aftale arbejdstidsreglerne med din arbejdsgiver, da der kun er ganske få regler om arbejdstid i lovgivningen. Derfor er det vigtigt, at du kontakter Finansforbundet inden du underskriver en ansættelseskontrakt, så vi kan rådgive dig om dine vilkår og muligheder.

Nye arbejdstidsregler i STOKen aftalt ved OK 2020

Ved overenskomstforhandlingerne i 2020 blev Finansforbundet og FA enige om et nyt arbejdstidssystem. Det nye arbejdstidssystem gælder for medarbejdere ansat efter 1. april 2020 og fra 1. juli 2021 for medarbejdere ansat før 1. april 2020.

STOKens nye arbejdstidssystem indebærer bl.a. at der implementeres følgende nye regler:

Jobløn og selvstændig arbejdstilrettelæggelse
Medarbejdere med en fast månedsløn fra kr. 53.000 ekskl. arbejdsgivers pensionsbidrag og med selvstændig arbejdstilrettelæggelse kan ansættes på jobløn. Ansættelse på jobløn betyder, at merarbejde og tillæg for arbejde på skæve tidspunkter ikke honoreres særskilt. Til gengæld har medarbejderen krav på selvstændig arbejdstilrettelæggelse hvilket betyder, at medarbejderen har medbestemmelse på arbejdets udførelse samt den tidsmæssige planlægning og udførelse af arbejdsopgaver. Dvs. medarbejderen administrerer selv sin arbejdstid under hensyn til arbejdsopgaverne.

Vejledning om Jobløn og selvstændig arbejdstilrettelæggelse 2020
For medarbejdere ansat før 1. april 2020 er der aftalt en overgangsordning i forbindelse med implementeringen af jobløn og selvstændig arbejdstilrettelæggelse. Ordningen betyder, at medarbejderen ved overgangen til jobløn er berettiget til et månedligt tillæg, der kompenserer for betalingen af over-/merarbejde og genetillæg over de seneste 24 år måneder. Overgangsordningerne aftalt ved OK 2020 er beskrevet mere detaljeret nedenfor.

Overarbejdsbetalingen afskaffes
Overarbejdsbetalingen afskaffes, således STOKen fremadrettet kun indeholder merarbejdsbetaling, der betales 1:1. For medarbejdere ansat før 1. april 2020 er der aftalt en overgangsordning. Ordningen betyder, at medarbejderen ved overgangen fra overarbejds- til merarbejdsbetaling er berettiget til et månedligt tillæg, der kompenserer for at de mister den ekstra betaling for overarbejde. Værdien af den 6. ferieuge fratrækkes det månedlige tillæg, fordi medarbejderen får ret til 6. ferieuge ved overgangen til merarbejdsbetaling. Overgangsordningerne aftalt ved OK 2020 er beskrevet mere detaljeret nedenfor.

Timebanken forbedres ved at 6. ferieuge og omsorgsdage indskydes
Ved OK 20202 er det ligeledes aftalt at omsorgsdagene og 6. ferieuge indskydes i timebanken på tildelingstidspunktet. Dog indskydes overenskomstbestemte feriedage først i timebanken fra 1. september 2021. Hvis du fx er fuldtidsansat finansmedarbejder får du altså indskudt 74 timer på din timebank som du kan vælge at afspadsere eller få udbetalt til aktuel timeløn inkl. pension.

Du kan læse mere om OK 2020 forhandlingsresultater med FA på STOKens område her.

Overgangsbestemmelser arbejdstid STOKen – aftalt ved OK 2020

Ved OK 2020 STOK-forhandlingerne har Finansforbundet og FA aftalt en række overgangsbestemmelser knyttet til overgangen til det nye løn- og arbejdstidssystem i STOKen.

Hvis du er ansat før 1. april 2020, og er en af de medarbejdere, der står til at miste betalingen for overarbejde eller skal overgå til jobløn, så har du ret til kompensation, fordi det er aftalt at overgangen er økonomisk neutral for medarbejderne. Desuden må der ikke anvendes overenskomstfastsatte puljemidler til at finansiere medarbejderens kompensation for overgangen til jobløn eller overgangen fra overarbejdsbetaling til merarbejdsbetaling.

I relation til det nye arbejdstidssystem i STOKen er der aftalt to overgangsordninger, der vedrører:

1. Overgang fra overarbejdsbetaling – merarbejdsbetaling

Hvis du den 1. juli 2021 skal overgå fra overarbejdsbetaling til merarbejdsbetaling skal du kompenseres for den ekstra betaling for overarbejde som du mister.
Kompensationen beregnes ved at omregne den samlede værdi af tillægget for overarbejde over de seneste 24 måneder til et månedligt tillæg. Herefter fratrækkes værdien af 6. ferieuge, fordi du får ret til 6. ferieuge ved overgangen til merarbejdsbetaling. Desuden har du fortsat ret til merarbejdsbetaling, så derfor er det kun tillægget for overarbejde på 50-100 pct. som du skal kompenseres for.

2. Overgang til jobløn og selvstændig arbejdstilrettelæggelse

Hvis du den 1. juli 2021 skal ansættes på jobløn og har selvstændig arbejdstilrettelæggelse, så er det aftalt, at du skal kompenseres for mængden af over-/merarbejde og genetillæg over de seneste 24 måneder.

Konkret opgøres omfanget af over-/merarbejde og genetillæg over de seneste 24 måneder, og dernæst omregnes det samlede beløb over de 24 måneder til et månedligt tillæg til lønnen. Hvis de seneste 24 måneder ikke giver et retvisende billede, tager man udgangspunkt i en anden mere retvisende periode på 24 måneder.

Andre arbejdstidsregler i STOKen

Hvad er din årlige arbejdstid?

Din årlige arbejdstid afhænger af, hvilken type medarbejder du er. Standardoverenskomsten (STOK'en) indeholder tre forskellige årsnormer for fuldtidsansatte, alt efter om du er finansmedarbejder, service/teknik-medarbejder, IT-medarbejder eller skifteholdsmedarbejder:

 • Finans- og service/teknik-medarbejdere: 1924 timer årligt/ 37 timer ugentligt
 • IT-medarbejder: 1872 timer årligt/ 36 timer ugentligt
 • Skifteholdsmedarbejder: 1690 timer årligt/ 32,5 timer ugentligt

Vær opmærksom på, at det kan være aftalt lokalt at hæve IT-medarbejderes arbejdstid fra 36 timer til 37 timer ugentligt mod betaling.

Hvornår kan arbejdstiden ligge?

I hvilket tidsrum din arbejdstid kan eller skal ligge, afhænger af hvilket af STOK’ens regelsæt, du er omfattet af . STOK’en opererer med følgende fire regelsæt i forhold til placeringen af din arbejdstid:

 • Arbejdstid fastsat af virksomheden (§ 5)
 • Aftalt arbejdstid (§ 6)
 • Udvidet aftalt arbejdstid (§ 7)
 • Jobløn og selvstændig arbejdstilrettelæggelse (§ 8)

Du er altså enten omfattet af fastsat arbejdstid, hvor ledelsen kan fastsætte arbejdstiden, aftalt/
udvidet aftalt arbejdstid, hvor arbejdstidens placering aftales mellem ledelsen og dig eller – som noget nyt fra 2020 - af jobløn og selvstændig arbejdstilrettelæggelse, hvor du har medbestemmelse på arbejdets udførelse og i fællesskab med din leder tilrettelægger arbejdstiden under hensyn til en smidig og effektiv opgavevaretagelse og under hensyn til dit behov for fleksibilitet.

Du kan læse mere om STOK’ens § 5, 6, 7 og 8 i FA og Finansforbundets Vejledning om Arbejdstid og i FA og Finansforbundets Vejledning om jobløn og selvstændig arbejdstilrettelæggelse.

Vejledning om Jobløn og selvstændig arbejdstilrettelæggelse 2020

Vejledning om arbejdstid, der inkluderer ændringer fra OK 2020

Timebanken

Har du ret til en timebank?

Alle medarbejdere har ret til en timebank. Dette er beskrevet i STOK’ens § 12. Timebanken er en opgørelse af hvor meget frihed du har til gode eller hvor meget arbejdstid du skylder. Timebankens saldo kan som udgangspunkt være 481 timer i overskud og 21 timer i underskud. Din virksomhed og den faglige repræsentant kan dog aftale andre grænser. Du vælger selv om saldoen på din timebank skal afspadseres eller udbetales. Dog skal flekstid som udgangspunkt afspadseres, medmindre der er aftalt andet lokalt. Udbetalinger er til aktuel timeløn på udbetalingstidspunktet og er pensionsberettiget.

Som noget nyt i STOKen 2020 bliver din 6. ferieuge og omsorgsdage også indskudt på din timebank, medmindre I har aftalt andet lokalt. Vær opmærksom på, at 6. ferieuge først bliver indskudt på din timebank fra 1. september 2021.

Og vær opmærksom på, at der i rigtig mange virksomheder er indgået en lokalaftale om timebanken mellem virksomheden og den faglige repræsentant. Derfor er det en god idé, at du kontakter din tillidsrepræsentant for at finde ud af, om der er indgået en lokalaftale, og hvad den indeholder.

Du kan læse mere om, hvad der kan indskydes på din timebank og hvad der sker med din saldo i timebanken ved opsigelse eller afskedigelse, i FA og Finansforbundets Vejledning om Arbejdstid.

Vejledning om arbejdstid, der inkluderer ændringer fra OK 2020

Flekstid

Har du ret til flekstid?

Alle medarbejdere har i udgangspunktet ret til flekstid. Dette er beskrevet i STOK’ens § 13.

Flekstid er din ret til at tilpasse dine møde- og gå- tidspunkter, så de passer til din hverdag. Flekstid skal dog benyttes under ansvar og med hensyntagen til virksomhedens drift. Virksomheden kan kun modsætte sig flekstid for enkelte eller grupper af medarbejdere, hvis arbejdet er ”uforeneligt” med flekstid.

Vær opmærksom på ikke at forveksle flekstid med over-/merarbejde. Over-/merarbejde er arbejde udover din fastsatte/aftalte daglige eller ugentlige arbejdstid og skal beordres af ledelsen, mens flekstid er din ret til at møde og gå tidligere eller senere.

Du kan altså ikke flekse dig til over- eller merarbejde ved at møde tidligere eller gå senere, hvis det er på dit eget initiativ.

Vær opmærksom på, at der i rigtig mange virksomheder er indgået en lokalaftale om flekstid mellem virksomheden og den Faglige repræsentant. Derfor er det en god idé, at du kontakter din tillidsrepræsentant for at finde ud af, om der er indgået en lokalaftale, og hvad den indeholder.

Du kan læse mere om STOK’ens § 13 i FA og Finansforbundets Vejledning om Arbejdstid.

Vejledning om arbejdstid, der inkluderer ændringer fra OK 2020

Over- merarbejde

Er du omfattet af reglerne om overarbejde eller merarbejde?

Vær opmærksom på at der ved OK 2020 er aftalt et nyt arbejdstidssystem, der betyder at overarbejde afskaffes i STOKen for medarbejdere ansat efter 1. april 2020 og for medarbejdere ansat før 1. april fra 1. juli 2021.

Det vil sige, at valgfriheden mellem over-/merarbejde og nedenstående regler om overarbejde kun gælder for medarbejdere ansat før 1. april 2020 indtil den 1. juli 2021. Herefter vil reglerne om merarbejde være gældende for alle ansatte.

Over- og merarbejde er beordret arbejde udover din aftalte/fastsatte daglige eller ugentlige arbejdstid. Om du er omfattet af reglerne for over- eller merarbejde, afhænger af hvad du vælger.

Hvis du er ansat før 1. april 2020 kan du én gang årligt vælge, om du vil omfattes af reglerne om overarbejde og 5 ugers ferie eller merarbejde og 6 ugers ferie, indtil den 1. juli 2021.

Vær opmærksom på at medarbejdere der har selvstændig arbejdstilrettelæggelse og en månedsløn på min. 53.000 kr. pr. 1. april 2020, fra den 1. april 2020 eller fra den 1. juli 2021kan ansættes på jobløn, og dermed har de ikke har ret til betaling for merarbejde.

Hvad er forskellen på over- og merarbejde?

Hvis du har valgt overarbejde, så har du har ret til 5 ugers ferie. Overarbejde betales med din timeløn +50% for de første 3 timer. Herefter (samt på lørdage, søndage og søgnehelligdage) bliver overarbejde betalt med din timeløn +100%.

Hvis du har valgt merarbejde, så har du har ret til 6 ugers ferie. Merarbejde betales 1:1.

Du kan læse mere om STOK’ens regler om over- og merarbejde i FA og Finansforbundets Vejledning om Arbejdstid og STOK’ens § 17 og 18.

Vejledning om arbejdstid, der inkluderer ændringer fra OK 2020

Hviletid og fridøgn

Hvornår har du ret til hviletid og fridøgn?

Du skal have haft 11 timers sammenhængende hvile, når din arbejdstid starter. Og for hver periode på 7 døgn skal du have et fridøgn på 24 timer. Fridøgnet skal være i sammenhæng med den daglige hviletid, så du samlet set har fri i mindst 35 timer. Dette er beskrevet i STOK’ens Aftale om hviletid og fridøgn, Arbejdsmiljøloven og i FA og Finansforbundets Vejledning om arbejdstid.

Her kan du også læse mere om reglerne for nedsættelse og udskydelse af hviletiden, betaling af udskudt hviletid og omlægning af fridøgnet.

Vejledning om arbejdstid, der inkluderer ændringer fra OK 2020

Betaling og tillæg

Hvilke tillæg har du ret til ved ændring af din aftalte/fastlagte arbejdstid?

Hvilke tillæg du har ret til ved ændring af aftalt/fastlagt arbejdstid, afhænger af om ændringen er sket på virksomhedens eller din foranledning. Dette er beskrevet i STOK’ens § 8, stk. 3

Hvis ændringen sker på virksomhedens foranledning, har du ret til et tillæg på 50% af timelønnen for den arbejdstid, der ligger uden for din planlagte arbejdstid. Dette forudsætter dog, at aftalen om ændring af arbejdstidens placering sker med et kortere varsel end 4 uger.

Hvis ændringen medfører, at du skal arbejde på en planlagt arbejdsfri dag, er tillægget i stedet 66 2/3%.

Du får kun tillægget, hvis det aftales at ændre din planlagte arbejdstid. Det betyder f.eks., at du ikke skal have tillæg efter § 8, stk. 3, hvis du beordres på over- eller merarbejde.

Hvis ændringen sker på din foranledning, har du ikke ret til et tillæg.

Hvilke tillæg har du ret til for arbejde på særlige tidspunkter - også kaldet genetillæg?

Du har ret til tillæg, hvis du aftaler at arbejde på særlige tidspunkter. Dette er beskrevet i STOK’ens § 9.

På hverdage har du ret til følgende tillæg:  
Kl. 06.00-07.00 45% af timelønnen
Kl. 07.00-08.00 25% af timelønnen
Kl. 18.00-20.00 45% af timelønnen
Kl. 20.00-06.00 65% af timelønnen

 

På lør-, søn- og helligdage har du ret til følgende tillæg:  
Kl. 06.00-22.00 65% af timelønnen
Kl. 22.00-06.00 75% af timelønnen

Ved sygdom, ferie mv. bliver du betalt sædvanligt tillæg.

Hvilken betaling har du ret til, hvis du arbejder på en søgnehelligdag?

Hvis du arbejder på en søgnehelligdag – dvs. en helligdag, der falder på en hverdag - har du ret til betaling for det antal timer, som du arbejder på dagen samt tillæg for timerne. Dette er beskrevet i STOK'ens § 9, stk. 4, og § 13, stk. 6, hvis du er skifteholdsmedarbejder.

Herudover har du ret til erstatningsfrihed svarende til det antal timer, som du arbejder på søgnehelligdagen. Dette er beskrevet i STOK'ens § 4.

Du skal desuden være opmærksom på, at der er en række bankfridage, der sidestilles med arbejde på en søgnehelligdag.

For deltidsansatte og ansatte med skiftende arbejdstider

Hvis du er deltidsansat med en nedsat arbejdstid i form af hele fridage, så har du ret til erstatningsfrihed, hvis din aftalte fridag falder på en søgnehelligdag.

Hvis du har skiftende arbejdstider, og f.eks. arbejder om aftenen/natten eller i weekender, så har du ret til erstatningsfrihed, hvis dine arbejdsfrie dage falder på en søgnehelligdag.

I begge tilfælde skal det være aftalt lokalt, hvordan erstatningsfriheden bliver beregnet. Erstatningsfriheden bliver indskudt på din timebank, medmindre der lokalt er aftalt noget andet.

Du kan finde eksempler på betaling for arbejde på en søgnehelligdag i afsnittet Øvrige arbejdstidsbegreber, i FA og Finansforbundets Vejledning om Arbejdstid.

Vejledning om arbejdstid, der inkluderer ændringer fra OK 2020

Særlige regler

Hvilke regler gælder for maskin-/systemafhængigt merarbejde?

For IT-medarbejdere, der har valgt 6. ferieuge, skal maskin-/systemafhængigt merarbejde, der beordres udført i tidsrummet:

 • Kl. 20.00 - kl. 06.00 på hverdage
 • Lørdag kl. 00.00 - søndag kl. 24.00
 • Søgnehelligdage kl. 00.00 - kl. 24.00

betales pr. time med følgende fastlagte satser:

 • 505 kr. pr. 1. juli 2019
 • 515 kr. pr. 1. juli 2020
 • 525 kr. pr. 1. juli 2021
 • 535 kr. pr. 1. juli 2022

Dette er også beskrevet i STOK’ens § 19.

Hvilke regler gælder ved særlige arbejdsopgaver?

Din arbejdsgiver kan bede dig om at deltage ved særlige arbejdsopgaver i markedsføringsregi, både i eller uden for virksomheden. Regler om betaling og tillæg ved særlige arrangementer er beskrevet i STOK'ens § 10.

Du kan finde eksempler på særlige arbejdsopgaver og beskrivelser af hvordan reglerne skal fortolkes og forstås i praksis i FA og Finansforbundets Vejledning om Særlige Arbejdsopgaver.

Vejledning om særlige arbejdsopgaver 2020

Hvilke regler gælder ved skifteholdsarbejde?

Som skifteholdsmedarbejder er din planlagte ugentlige arbejdstid op til 32,5 timer om ugen, og den kan fordeles på max. 5 arbejdsperioder. Dvs. at din planlagte arbejdstid ikke kan overstige 32,5 timer, og hvis der bliver planlagt mindre end 32,5 timer i nogen uger, så kommer du ikke til at ”skylde” timer.

Din daglige arbejdstid må max. være 10 timer, dog max 12 timer i weekender/søgnehelligdage.

Regler om fastlæggelse af skifteholdsarbejde, ændring af skifteholdsturnus og betaling for skifteholdsarbejde er beskrevet i STOK'ens § 14.

Det kan dog være svært at håndtere reglerne om skifteholdsarbejde og vagtplanlægningen i praksis. Derfor er der lavet en kort vejledning om hvordan reglerne om skifteholdsarbejde skal forstås i FA og Finansforbundets Vejledning om Arbejdstid.

Vejledning om arbejdstid, der inkluderer ændringer fra OK 2020

Hvilke regler gælder ved rådighedsvagt, tilkald og konsultation?

En rådighedsvagt kan højst være 24 timer, og der betales pr. påbegyndt 6 timer med et kronebeløb og ½ til 1 times erstatningsfrihed afhængigt af hvornår rådighedsvagten ligger. Regler om rådighedsvagt, tilkald og konsultation er beskrevet i STOK'ens § 20.

Du kan finde definitioner og fortolkning af regler om rådighedsvagt, tilkald og konsultation i FA og Finansforbundets Vejledning om Arbejdstid.

Vejledning om arbejdstid, der inkluderer ændringer fra OK 2020

Hvilke regler gælder for deltagelse i møde- og kursusarrangementer?

I forbindelse med mødeindkaldelser skal det altid fremgå, om der er mødepligt – og dermed betaling i henhold til gældende regler. I modsat fald er det frivilligt for dig som medarbejder at deltage. Hvis kurset/mødet er nødvendigt for, at du kan varetage dine arbejdsopgaver, så er der mødepligt. Regler om honorering af møde- og kursusarrangementer er beskrevet i STOK'ens § 22 og 23 om tjenesterejser.

Du kan finde eksempler på hvordan din deltagelse i møde- og kursusarrangementer skal honoreres i FA og Finansforbundets Vejledning om deltagelse i Møde- og Kursusarrangementer.

Vejledning om deltagelse i møder og kurser 2021 

Tjenesterejser

Hvilke regler gælder ved tjenesterejser?

Din rejsetid i forbindelse med indenlandske og europæiske tjenesterejser skal betales som arbejdstid.

Vær opmærksom på, at det udelukkende er den rejsetid, der overstiger din sædvanlige transporttid mellem hjem og arbejde, der skal honoreres som arbejdstid.

Regler om tjenesterejser er beskrevet i STOK'ens § 23.

Har du krav på at få refunderet dine rejseudgifter?

Du har krav på at få dine rejseudgifter refunderet. Det bliver aftalt lokalt, hvordan de skal refunderes. Kontakt din tillidsrepræsentant for at høre mere om, hvad der er aftalt i din virksomhed.

Regler om rejseudgifter er beskrevet i STOK'ens § 24.

Virksomhedsoverenskomsternes (VOK'ernes) regler om arbejdstid

Er du ansat i en af virksomhederne nedenfor, hvor Finansforbundet har aftalt en Virksomhedsoverenskomst (VOK), eller i en af virksomhederne hvor Finansforbundet jf. Afsnit 7 i STOK'en har aftalt særbestemmelser kan der være aftalt specifikke arbejdstidsregler på din virksomhed, så kontakt din tillidsrepræsentant/Finansforbundet, hvis du har spørgsmål til reglerne.

Finansforbundets VOKer 2020:

 • Banking Circle
 • Danske Bank
 • Express Bank
 • Finanssektorens Uddannelsescenter
 • JN Data
 • Jyske Bank/Jyske Realkredit
 • Keylane Danmark A/S
 • Nationalbanken
 • Nordea
 • Nordea Liv og Pension
 • Nykredit
 • PenSam Bank
 • Ringkjøbing Landbobank

 

Virksomheder med særbestemmelser i STOKen:

 • Basisbank
 • Børsmæglerselskaber
 • Danmarks Skibskredit
 • Facit Bank
 • Finansiel Stabilitet
 • Group Saxo Bank
 • Ikano Bank
 • Lease Plan Danmark A/S
 • Leasing og finansieringsselskaber
 • MP Pension
 • PFA Bank A/S

Kontakt Jura

32 66 13 30

Ring til os mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00 eller fredag kl. 8.30 - 15.00.

Du kan også skrive til raadgivning@finansforbundet.dk