Menu luk

Regler om arbejdstid

Bliv klogere på de centrale arbejdstidsregler i Finansforbundets overenskomster.

Reglerne om arbejdstid er meget forskellige og afhænger af hvilken overenskomst du er omfattet af eller om du er ansat i en virksomhed uden overenskomst. Nedenfor kan du vælge den overenskomst som din virksomhed er omfattet af, og se hvilke arbejdstidsregler vi har aftalt for dit job.

Arbejdstidsregler Standardoverenskomsten [STOKen]

Størstedelen af de finansvirksomheder, der er medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening [FA], er omfattet STOKen indgået mellem Finansforbundet og FA. FA har ca. 170 medlemsvirksomheder.

Se hvilke finansvirksomheder, der er medlem af FA og dermed omfattet af STOKen.

Hvis du er i tvivl om din virksomhed er omfattet af STOKen, så spørg din TR eller kontakt Finansforbundet.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2020 blev Finansforbundet og FA enige om nogle nye arbejdstidsregler. Aftalen indebærer bl.a. at der blev implementeret følgende regler:

Jobløn og selvstændig arbejdstilrettelæggelse
Medarbejdere med en fast månedsløn fra kr. 54.050 (kr. 56.050 pr. 1. juli 2024) ekskl. arbejdsgivers pensionsbidrag og med selvstændig arbejdstilrettelæggelse kan ansættes på jobløn. Ansættelse på jobløn betyder, at merarbejde og tillæg for arbejde på skæve tidspunkter ikke honoreres særskilt. Til gengæld har medarbejderen krav på selvstændig arbejdstilrettelæggelse hvilket betyder, at medarbejderen har medbestemmelse på arbejdets udførelse samt den tidsmæssige planlægning og udførelse af arbejdsopgaver.

Dvs. medarbejderen administrerer selv sin arbejdstid under hensyn til arbejdsopgaverne. Du kan læse mere om reglerne i FA og Finansforbundets vejledning om jobløn og selvstændig arbejdstilrettelæggelse 2023.

Vejledning om Jobløn og selvstændig arbejdstilrettelæggelse 2023

Overgangsordning jobløn og selvstændig arbejdstilrettelæggelse
For medarbejdere ansat før 1. april 2023, som overgår til jobløn uden en individuel lønregulering er der lokalt aftalt en overgangsordning. Ordningen betyder, at disse medarbejdere ved overgangen til jobløn skal kompenseres for mængden af merarbejde og genetillæg over de seneste 24 år måneder.

Konkret opgøres omfanget af merarbejde og genetillæg over de seneste 24 måneder, og dernæst omregnes det samlede beløb over de 24 måneder til et månedligt tillæg til lønnen. Hvis de seneste 24 måneder ikke giver et retvisende billede, tager man udgangspunkt i en anden mere retvisende periode på 24 måneder.

6. ferieuge og omsorgsdage indskydes på timebanken
Det er ligeledes aftalt at omsorgsdagene og 6. ferieuge indskydes i timebanken på tildelingstidspunktet. Hvis du fx er fuldtidsansat finansmedarbejder får du altså indskudt 74 timer på din timebank som du kan vælge at afspadsere eller få udbetalt til aktuel timeløn inkl. pension.

Der kan lokalt være indgået andre aftaler. Spørg din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl.

Hvad er din årlige/ugentlige arbejdstid?

Din årlige arbejdstid afhænger af, hvilken type medarbejder du er. STOK'en indeholder tre forskellige årsnormer for fuldtidsansatte, alt efter om du er finansmedarbejder, service/teknik-medarbejder, IT-medarbejder eller skifteholdsmedarbejder:

 • Finans- og service/teknik-medarbejdere: 1924 timer årligt/ 37 timer ugentligt
 • IT-medarbejder: 1872 timer årligt/ 36 timer ugentligt
 • Skifteholdsmedarbejder: 1690 timer årligt/ 32,5 timer ugentligt

Vær opmærksom på, at det kan være aftalt lokalt at hæve IT-medarbejderes arbejdstid fra 36 timer til 37 timer ugentligt mod betaling.

Hvordan kan arbejdstiden placeres/aftales?

I hvilket tidsrum din arbejdstid kan eller skal ligge, afhænger af hvilket af STOK’ens regelsæt, du er omfattet af. STOK’en opererer med følgende fire regelsæt ift. placeringen af din arbejdstid:

 • Arbejdstid fastsat af virksomheden (§ 5)
 • Aftalt arbejdstid (§ 6)
 • Udvidet aftalt arbejdstid (§ 7)
 • Jobløn og selvstændig arbejdstilrettelæggelse (§ 8)

Du er altså enten omfattet af fastsat arbejdstid, hvor ledelsen kan fastsætte arbejdstiden, aftalt/udvidet aftalt arbejdstid, hvor arbejdstidens placering aftales mellem ledelsen og dig eller  af jobløn og selvstændig arbejdstilrettelæggelse, hvor du har medbestemmelse på arbejdets udførelse og i fællesskab med din leder tilrettelægger arbejdstiden under hensyn til en smidig og effektiv opgavevaretagelse og under hensyn til dit behov for fleksibilitet.

Du kan læse mere om STOK’ens § 5, 6, 7 og 8 i FA og Finansforbundets vejledning om arbejdstid 2023 og i FA og Finansforbundets vejledning om jobløn og selvstændig arbejdstilrettelæggelse 2023.

Vejledning om arbejdstid 2023

Vejledning om jobløn og selvstændig arbejdstilrettelæggelse 2023

Flekstid

Alle medarbejdere har i udgangspunktet ret til flekstid. Dette er beskrevet i STOK’ens § 12.

Flekstid er din ret til at tilpasse dine møde- og gå-tidspunkter, så de passer til din hverdag. Flekstid skal dog benyttes under ansvar og med hensyntagen til virksomhedens drift. Virksomheden kan kun modsætte sig flekstid for enkelte eller grupper af medarbejdere, hvis arbejdet er ”uforeneligt” med flekstid.

Vær opmærksom på ikke at forveksle flekstid med merarbejde. Merarbejde er arbejde udover din fastsatte/aftalte daglige eller ugentlige arbejdstid og skal beordres af ledelsen, mens flekstid er din ret til at møde og gå tidligere eller senere.

Du kan altså ikke flekse dig til merarbejde ved at møde tidligere eller gå senere, hvis det er på dit eget initiativ.

I rigtig mange virksomheder er indgået en lokalaftale om flekstid mellem virksomheden og den faglige repræsentant. Derfor er det en god idé, at du kontakter din tillidsrepræsentant for at finde ud af, om der er indgået en lokalaftale, og hvad den indeholder.

Du kan læse mere om flekstid i FA og Finansforbundets vejledning om arbejdstid 2023.

Vejledning om arbejdstid 2023

Ændring af din aftalte/fastlagte arbejdstid – hvad har du ret til?

Hvilke tillæg du har ret til ved ændring af aftalt/fastlagt arbejdstid, afhænger af om ændringen er sket på virksomhedens eller din foranledning. Dette er beskrevet i STOK’ens § 9, stk. 3.

Hvis ændringen sker på virksomhedens foranledning, har du ret til et tillæg på 50% af timelønnen for den arbejdstid, der ligger uden for din planlagte arbejdstid. Dette forudsætter dog, at aftalen om ændring af arbejdstidens placering sker med et kortere varsel end 4 uger.

Hvis ændringen medfører, at du skal arbejde på en planlagt arbejdsfri dag, er tillægget i stedet 66%.

Du får kun tillægget, hvis det aftales at ændre din planlagte arbejdstid. Det betyder f.eks., at du ikke skal have tillæg efter § 9, stk. 3, hvis du beordres på merarbejde.

Hvis ændringen sker på din foranledning, har du ikke ret til et tillæg.

Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter - også kaldet genetillæg

Du har ret til tillæg, hvis du aftaler at arbejde på særlige tidspunkter. Dette er beskrevet i STOK’ens § 9, stk. 4 og i FA og Finansforbundets vejledning om arbejdstid 2023.

Vejledning om arbejdstid 2023

På hverdage har du ret til følgende tillæg:  
Kl. 06.00-07.00 45 % af timelønnen
Kl. 07.00-08.00 25 % af timelønnen
Kl. 18.00-20.00 45 % af timelønnen
Kl. 20.00-06.00 65 % af timelønnen

 

På lør-, søn- og helligdage har du ret til følgende tillæg:  
Kl. 06.00-22.00 65 % af timelønnen
Kl. 22.00-06.00 75 % af timelønnen

Ved sygdom, ferie mv. bliver du betalt sædvanligt tillæg.

Arbejde på en søgnehelligdag, hvad har du ret til?

Hvis du arbejder på en søgnehelligdag – dvs. en helligdag, der falder på en hverdag - har du ret til betaling for det antal timer, som du arbejder på dagen samt tillæg for timerne. Dette er beskrevet i STOK'ens § 9, stk. 4, og § 13, stk. 6, hvis du er skifteholdsmedarbejder.

Herudover har du ret til erstatningsfrihed svarende til det antal timer, som du arbejder på søgnehelligdagen. Dette er beskrevet i STOK'ens § 4.

Finansforbundet har desuden sikret dig fire ekstra bank-helligdage, samt at arbejde på disse bank-helligdage sidestilles med arbejde på en søgnehelligdag. Bankhelligdage er:

 • Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag
 • Grundlovsdag
 • Juleaftensdag
 • Nytårsaftensdag

Særligt for deltidsansatte og ansatte med skiftende arbejdstider
Hvis du er deltidsansat og har aftalt hele fridage, så har du ret til erstatningsfrihed, hvis din aftalte fridag falder på en søgnehelligdag.

Hvis du har skiftende arbejdstider, og f.eks. arbejder om aftenen/natten eller i weekender, så har du ret til erstatningsfrihed, hvis dine arbejdsfrie dage falder på en søgnehelligdag.

I begge tilfælde skal det være aftalt lokalt, hvordan erstatningsfriheden beregnes. Erstatningsfriheden indskydes på din timebank, medmindre der lokalt er aftalt noget andet.

Du kan finde eksempler på betaling for arbejde på en søgnehelligdag m.m. i FA og Finansforbundets vejledning om arbejdstid 2023.


Vejledning om arbejdstid 2021

Hviletid og fridøgn - hvad er reglerne?

Du skal have 11 timers sammenhængende hvile, når din arbejdstid starter, og inden for hver periode på 7 døgn skal du have et fridøgn på 24 timer. Reglen vedrørende fridøgn skal forstås således, at der ikke må være mere end 6 døgn mellem 2 fridøgn.

Desuden skal fridøgnet ligge i sammenhæng med den daglige hviletid, så du samlet set har fri i mindst 35 timer. Dette er beskrevet i STOK’ens aftale om hviletid og fridøgn, Arbejdsmiljøloven og i FA og Finansforbundets vejledning om arbejdstid 2023.

I vejledningen kan du også læse mere om reglerne for nedsættelse og udskydelse af hviletiden, betaling af udskudt hviletid og omlægning af fridøgn.

Vejledning om arbejdstid 2023

Rådighedsvagt, tilkald og konsultation – hvilke regler gælder?

En rådighedsvagt kan højst være 24 timer, og der betales et kronebeløb pr. påbegyndt 6 timer medarbejderen skal stå til rådighed samt ½ - 1 times erstatningsfrihed afhængigt af hvornår rådighedsvagten ligger.

Regler om rådighedsvagt, tilkald og konsultation er beskrevet i STOK'ens § 20. Du kan også finde definitioner og fortolkning af regler om rådighedsvagt, tilkald og konsultation i FA og Finansforbundets vejledning om arbejdstid 2023.

Vejledning om arbejdstid 2023

Skifteholdsarbejde – hvilke regler gælder?

Som skifteholdsmedarbejder er din planlagte ugentlige arbejdstid op til 32,5 timer om ugen, og den kan fordeles på max. 5 arbejdsperioder. Dvs. at din planlagte arbejdstid ikke kan overstige 32,5 timer, og hvis der bliver planlagt mindre end 32,5 timer i nogen uger, så kommer du ikke til at ”skylde” timer.

Din daglige arbejdstid må max. være 10 timer, dog max 12 timer i weekender/søgnehelligdage.

Regler om fastlæggelse af skifteholdsarbejde, ændring af skifteholdsturnus og betaling for skifteholdsarbejde findes i STOK'ens § 13.

Det kan dog være svært at håndtere reglerne om skifteholdsarbejde og vagtplanlægningen i praksis. Derfor er der lavet en kort vejledning om hvordan reglerne om skifteholdsarbejde skal forstås i FA og Finansforbundets vejledning om arbejdstid 2023.

Vejledning om arbejdstid 2023

Timebanken

Alle medarbejdere har ret til en timebank. Dette er beskrevet i STOK’ens § 11. Timebanken er en opgørelse af hvor meget frihed du har til gode eller hvor meget arbejdstid du skylder. Timebankens saldo kan som udgangspunkt være 400 timer i overskud og 21 timer i underskud. Din virksomhed og den faglige repræsentant kan dog aftale andre grænser.

Hvis din saldo, når den aftalte grænse, så udbetales overskydende timer automatisk med den næstkommende lønudbetaling til den aktuelle timesats inklusiv pension.

Du vælger selv om saldoen på din timebank skal afspadseres eller udbetales. Dog skal flekstid som udgangspunkt afspadseres, medmindre der er aftalt andet lokalt. Udbetalinger er til aktuel timeløn på udbetalingstidspunktet og er pensionsberettiget.

Din 6. ferieuge og omsorgsdage også indskudt på din timebank, medmindre I har aftalt andet lokalt.

I rigtig mange virksomheder er der imidlertid indgået en lokalaftale om timebanken mellem virksomheden og den faglige repræsentant. Derfor er det en god idé, at du kontakter din tillidsrepræsentant for at finde ud af, om der er indgået en lokalaftale, og hvad den indeholder.

Du kan læse mere om, hvad der kan indskydes på din timebank m.m. i FA og Finansforbundets vejledning om arbejdstid 2023.

Vejledning om arbejdstid 2023

Merarbejde

Merarbejde er beordret arbejde udover din aftalte/fastsatte daglige eller ugentlige arbejdstid.

Omfanget af merarbejde skal så vidt muligt begrænses og så vidt muligt afgrænses til medarbejderens arbejdsområde.

Merarbejde betales 1:1. Hvis der beordres merarbejde på et tillægsbelagt tidspunkt jf. STOKens § 9, stk. 4 eller § 13, stk. 6, udbetales tillægget.

For medarbejdere ansat på jobløn er betalingen for merarbejde dog indeholdt i lønnen.

Merarbejde i weekender og søgnehelligdage skal varsles med 4 dage og det forventede start- og sluttidspunkt skal oplyses.

Hvis varslet merarbejde aflyses senere end kl. 16:00 arbejdsdagen før merarbejdets begyndelse, skal virksomheden betale for merarbejdet, dog max. 2 timer.

Maskin- og systemafhængigt merarbejde - hvilke regler gælder?

For IT-medarbejdere skal maskin-/systemafhængigt merarbejde, der beordres udført i tidsrummet:

 • Kl. 20.00 - kl. 06.00 på hverdage
 • Lørdag kl. 00.00 - søndag kl. 24.00
 • Søgnehelligdage kl. 00.00 - kl. 24.00

betales pr. time med følgende fastlagte satser:

 • 535 kr. pr. 1. juli 2022
 • 560 kr. pr. 1. juli 2023
 • 580 kr. pr. 1. juli 2024

Dette er også beskrevet i STOK’ens § 17.

Tjenesterejser – hvilke regler gælder?

Din rejsetid i forbindelse med indenlandske og europæiske tjenesterejser skal betales som arbejdstid.

Men det er udelukkende den rejsetid, der overstiger din sædvanlige transporttid mellem hjem og arbejde, der skal honoreres som arbejdstid.

Regler om tjenesterejser er beskrevet i STOK'ens § 21.

Refundering af dine rejseudgifter?

Du har krav på at få dine rejseudgifter refunderet.

Det aftales lokalt, hvordan udgifterne skal refunderes, kontakt din tillidsrepræsentant for at høre mere om, hvad der er aftalt i din virksomhed.

Reglerne om rejseudgifter findes desuden i STOK'ens § 22.

Møde- og kursusarrangementer – hvilke regler gælder ved deltagelse?

I forbindelse med mødeindkaldelser skal det altid fremgå, om der er mødepligt – og dermed betaling i henhold til gældende regler. I modsat fald er det frivilligt for dig som medarbejder at deltage.

Hvis kurset/mødet er nødvendigt for, at du kan varetage dine arbejdsopgaver, så er der mødepligt. Regler om honorering af møde- og kursusarrangementer findes i STOK'ens § 20 og 21.

Du kan desuden finde eksempler på hvordan din deltagelse i møde- og kursusarrangementer skal honoreres i FA og Finansforbundets vejledning om deltagelse i møde- og kursusarrangementer 2023.

Vejledning om deltagelse i møder/kurser 2023

Arbejdstidsregler – virksomheder med særbestemmelser i STOKen

Er du ansat i en af virksomhederne, hvor Finansforbundet jf. Afsnit 7 i STOKen har aftalt særbestemmelser kan der, ift. STOKens arbejdstidsregler, være aftalt enkelte specifikke arbejdstidsregler på din virksomhed.

Klik på den enkelte virksomhed for at se særbestemmelserne eller kontakt din tillidsrepræsentant/Finansforbundet.   

Virksomheder med særbestemmelser i STOKen:

Akademiker Pension

Basis-bank

Børsmæglerselskaber

Danmarks Skibskredit (uploades snarest)

Facitbank

Finansiel Stabilitet

Group Saxo Bank

IKANO Bank

Lease Plan Danmark

Leasing og Finansieringsselskaber

Lowell

PFA Bank

Merkur Andelskasse

KommuneKredit

Arbejdstidsregler virksomhedsoverenskomsterne (VOK'erne)

Er du ansat i en af virksomhederne, hvor Finansforbundet har indgået en virksomhedsoverenskomst (VOK) kan der være aftalt enkelte specifikke arbejdstidsregler på din virksomhed sammenlignet med Standardoverenskomstens arbejdstidsregler.

Her kan du se hvilke virksomheder Finansforbundet har indgået VOKer med. Klik på den enkelte virksomhed for at se arbejdstidsreglerne eller spørg din tillidsrepræsentant/Finansforbundet.

Finansforbundets VOKer:

Danske Bank

Express Bank

Finanssektorens Uddannelsescenter

JN Data A/S

Jyske Bank/Jyske Realkredit

Nordea Bank Danmark

Nykredit

Ringkjøbing Landbobank

Velliv - kun foreningen af overordnede (FOV)

Arbejdstidsregler Finansforbundets særoverenskomster

Er du ansat i en af disse finansvirksomheder, hvor Finansforbundet har aftalt en særoverenskomst, så er der aftalt specifikke arbejdstidsregler på din virksomhed, fordi virksomheden ikke er medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening [FA].

Du finder en beskrivelse af arbejdstidsreglerne ved at klikke på virksomheden. Hvis du har spørgsmål til reglerne, er du meget velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant eller Finansforbundet.

Finansforbundet har indgået særoverenskomster med følgende virksomheder:

Banking Circle 2021-2024  

Banking Circle (UK) 2021-2024

Bank Nordik Færøerne 2019-2022

Grønland Erhverv 2019-2022

IBM - husaftale 2008 

Keylane Danmark 2022-2024

Nationalbanken 2020-2023

Pensam Bank 2020-2022 

Silkeborg Data 2020-2022 

Arbejdstidsregler Finansforbundets FinTech-overenskomster

Er du ansat i en af disse FinTech-virksomheder, der er medlem af Arbejdsgiverforeningen for FinTech (AF), har Finansforbundet aftalt specifikke arbejdstidsregler for din virksomhed. AF er en forholdsvis ny arbejdsgiverorganisation fra 2021, og derfor har den indtil videre 3 medlemsvirksomheder.

Du finder en beskrivelse af arbejdstidsreglerne ved at klikke på virksomheden. Hvis du har spørgsmål til reglerne, er du meget velkommen til at kontakte Finansforbundet.

Finansforbundet har indgået overenskomster med følgende FinTech-virksomheder:

Lunar Bank 2021-2023

Lunar Bank (UK) 2021-2023

Nordnet Bank 2021-2021

P27/Nordic Payments 2021-2023

Arbejdstidsregler assurandører

På assurandørområdet er arbejdstidsreglerne forhandlet og beskrevet i de lokale virksomhedsoverenskomster. Hvis du har spørgsmål til arbejdstidsreglerne i din virksomhed skal du derfor kontakte den lokale assurandørforening i din virksomhed.  

Arbejdstidsregler virksomheder uden overenskomst

Er du ansat i en virksomhed uden overenskomst, så skal du selv aftale arbejdstidsreglerne med din arbejdsgiver, da der kun er ganske få regler om arbejdstid i lovgivningen.

Derfor er det vigtigt, at du kontakter Finansforbundet inden du underskriver en ansættelseskontrakt, så vi kan rådgive dig om dine vilkår og muligheder.

KONTANKT JURA

32 66 13 30

Har du brug for rådgivning omhandlende din ansættelseskontrakt, er du velkommen til at kontakte jura. Vi kan rådgive dig om dine vilkår og muligheder.

Ring til os mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00 eller fredag kl. 8.30 - 15.00.

Du kan også skrive til raadgivning@finansforbundet.dk