Menu luk

Outsourcing

Outsourcing er et vilkår i flere virksomheder.  Finansforbundet har derfor udarbejdet forskellige outsourcingværktøjer, som vi har samlet på denne side.

 • Dilemmaer ved outsourcing

 • Ulighedsdilemmaet

  Ulighedsdilemmaet

  Fordel: Outsourcing mindsker ulighed globalt​. Ulempe: Fordelingen af gevinsterne ved outsourcing kan være ulige fordelt. Gevinsten kan bl.a. gå til større udbyttebetalinger fremfor geninvestering i job og vækst.​ Risiko for, at virksomheden understøtter de bedst stillede borgere, fremfor at udligne økonomiske forskelle.​ Anbefalinger​: - Anerkend at din virksomhed er med til at skabe gode jobs og mindske uligheden globalt ​ - Spørg ind til og forlang, at der er fokus på gode ansættelses- og organiseringsforhold i outsourcinglandene - Henvis til de internationale konventioner og guidelines, som virksomhederne  har forpligtet sig til (fx ILO-konventioner, OECD-guidelines, FN principper for responsible banking)​

 • Demokratidilemmaet

  Demokratidilemmaet

  Fordel: Virksomheden kan være med til at påvirke til stærkere demokratiske værdier i outsourcinglande​. Ulempe: Virksomheder kan komme i konflikt med egne demokratiske værdier fra hjemmemarkedet i outsourcinglande​ (fx LGBT+-rettigheder). Anbefalinger​: - Anerkend, at virksomheden skal balancere mellem at respektere den lokale kultur, virksomhedens værdier og grundlæggende demokratiske værdier​ - Forlang, at der bliver taget stilling til demokratiske værdier i outsourcinglandene som en del af risikoanalysen​ - Spørg om, hvad de grundlæggende værdier indebærer. Hvor går grænsen og hvor kan vi gå på kompromis? - Gør demokratiske grundværdier til en naturlig del af dialogen med ledelserne lokalt og tværnationalt - Spørg ledelsen om løsningen af opgaver i outsourcinglandet er/vil blive placeret i et land med demokratisk underskud? 

 • Hjemmemarkedsdilemmaet

  Hjemmemarkedsdilemmaet

  Fordel: Outsourcing kan give lavere omkostninger og billigere produkter og services. Ulempe: Outsourcing kan mindske forbrugerefterspørgslen på hjemmemarkedet, for med færre jobs falder købekraften.​ Anbefalinger​: - Spørg om outsourcing kan aflæses i forbrugerpriser/bedre service for kunderne på hjemmemarkedet. Bed om konkrete eksempler - Spørg om virksomheden føler et ansvar for at have arbejdspladserne der, hvor man har sit/sine hjemmemarked(er) - Spørg om hvem man konkurrerer med på hvilke markeder – og hvilke parametre man konkurrerer på? - Er der overensstemmelse mellem værdier og outsourcing? - Spørg om hvad virksomheden vil stå for? Vil man være en bidragende del af arbejdsmarkedet og samfundet i de lande, hvor man har hjemmemarkeder? - Bed ledelsen om at indsamle erfaringer fra utilfredse kunder i direkte kundevendte funktioner, der betjenes af outsourcede funktioner, fx i private banking – oplevelsen er ikke ”kunden i centrum”

 • Arbejdsmarkedsdilemmaet

  Arbejdsmarkedsdilemmaet

  Fordel: Outsourcing kan skaffe adgang til arbejdskraft, der er en knap ressource​. Ulempe: Outsourcing kan skabe pres på den danske arbejdsmarkedsmodel, hvis det sker til lande uden overenskomster.  Arbejdsmarkedet og dermed også virksomhederne har ikke fokus på at genanvende medarbejdere, hvis opgaver outsources​. Anbefalinger​: - Spørg indtil, hvordan virksomheden sikrer en bæredygtig udvikling- og fastholdelsespolitik i hjemlandet​ - Spørg indtil, hvordan ledelsen sikrer medarbejderrepræsentation i de lande, der outsources til for at understøtte en bæredygtig arbejdsmarkedsmodel​ - Spørg indtil hvilke områder/kompetencer kan være udsatte for outsourcing på den korte og lange bane – og forbered i fællesskab, hvordan medarbejderne kan gøres klar til et andet job​

 • Kompetencedilemmaet

  Kompetencedilemmaet

  Fordel: Outsourcing kan give adgang til nødvendige kompetencer​. Ulempe: Outsourcing kan medføre tab af viden og kompetencer i hjemmemarkedet.​ Anbefalinger/overvejelser​: - Anerkend at manglen på kompetencer kan løses ved outsourcing, men der er risici - Overvej om yderligere outsourcing vil medføre flytning af opgaver med højere kompetenceindhold og dermed risiko for, at kompetencer/viden går helt tabt​ - Kortlæg de områder, hvor der er risiko for tab af (tavs) viden ved outsourcing bl.a. ved at inddrage TR/medarbejdere​ - Tal med ledelsen om kompetencesituationen på den lange bane. Gør ledelsen opmærksom på, at tab af tavs viden typisk opdages for sent - Spørg indtil, hvordan der bliver kompenseret for videnstabet?​ - Overvej risikoen ved, at viden og kompetencer forankres i lande, hvor medarbejderomsætningen typisk er højere og loyalitetsfølelsen lavere?​

 • Forsynings-/afhængighedsdilemmaet

  Forsynings-/afhængighedsdilemmaet

  Fordel: Outsourcing kan give fleksibilitet og besparelser​. Ulempe: Outsourcing er ofte irreversibel og skaber afhængighed af lande, hvor den politiske situation hurtigt kan ændre sig. Anbefalinger​: - Opfordr ledelsen til at have en exitplan for at hjemtage de outsourcede opgaver, da det kan blive svært at genetablere outsourcede kompetencer. Fx overveje at bevare kompetencerne i hjemmemarkedet længere end planlagt - Hav fokus på, at medarbejderengagement og motivation beror på en følelse af mening og samhørighed, der ofte kan gå tabt ved opsplitning af værdikæden/outsourcing over grænser - Spørg indtil, hvordan ledelsen forholder sig til risikoen ved, at viden forankres i outsourcinglandet, hvor medarbejderomsætningen typisk er højere og loyalitetsfølelsen lavere?​ - Bed ledelsen forholde sig til forsyningssikkerhed og politisk usikkerhed i landet, da det kan påvirke løsningen af opgaver i outsourcinglandet - Spørg ledelsen om dilemmaet er diskuteret i virksomhedens bestyrelse? - Spørg ledelsen om virksomhedsbestyrelsen har vurderet risikoen for videreoutsourcing?

Introduktion

Finansforbundet arbejder for at mindske de negative konsekvenser for medlemmer ved outsourcing indenfor de rammer, vi kan påvirke.

Samtidig arbejder Finansforbundet for at skabe de bedste rammevilkår for, at de finansielle virksomheder kan klare sig i den internationale konkurrence og være med til at skabe vækst og jobs i Danmark.

Definition på outsourcing

Vi bruger outsourcing som en fællesbetegnelse for, når opgaver flyttes uanset, om opgaven flyttes indenfor eller udenfor landet – og indenfor eller udenfor koncernen/virksomheden.

Outsourcingværktøjskassen

Outsourcingværktøjerne dækker forskellige vinkler og henvender sig til forskellige målgrupper bl.a.:

 • Dilemmanotatet til medarbejderrepræsentanter med spørgsmål, der bør overvejes med ledelsen før, under og efter en outsourcingbeslutning  
 • Pixi-version af dilemmanotatet
 • Dilemmanotatet på engelsk til dig med kollegaer og ledere, der ikke taler dansk
 • Holdningspapir om outsouring - Finansforbundet  mener
 • FAQ til medlemmer

Og endelig har vi lavet et overblik over, hvad du bør vide om outsourcingbekendtgørelsen.

Hvis du gerne vil studere værktøjerne nærmere, kan du også downloade en pdf-version:

Outsourcingdilemmaer [pdf]

Outsourcingdilemmaer - pixiudgave [pdf]

Dilemmas on outsourcing [pdf English]

Holdningspapir om outsouring - Finansforbundet  mener [pdf]

Position paper on outsourcing - Finansforbundet believes that ... [pdf English]

 

 

Finansforbundet mener

Outsourcing er et vilkår i flere finansielle virksomheder, og det kan der være gode grunde til. Blandt andet kan det være med til at styrke virksomhedens konkurrenceevne og dermed vækst- og jobbetingelser samlet set. Outsourcing er imidlertid ikke uden dilemmaer, derfor har Finansforbundet udarbejdet et outsourcingdilemmanotat, som medarbejderrepræsentanter og ledere bør inddrage i risikoanalysen. Om end enhver outsourcingsituation er forskellig, påvirker outsourcing næsten altid medarbejderne, virksomhedskulturen og kvaliteten af opgaveudførslen.

Finansforbundets holdninger til outsourcing suppleres af outsourcingdilemmmaerne, og skal læses i sammenhæng hermed.

Finansforbundet mener, at outsourcing skal ske på følgende præmisser:

1. Ordentlighed & ansvar over for medarbejdere i modtagende og afgivende lokationer
 • Tidlig information og høring af medarbejdere og det faglige system for at sikre bedre beslutninger, forståelse for konsekvenser samt opbygning af tillid og engagement hos medarbejderne
 • Rettidig op-/omkvalificering af berørte medarbejdere til jobmuligheder indenfor eller udenfor virksomheden
2. Involvering af medarbejderne med henblik på det bedste langsigtede resultat
 • Tidlig inddragelse af områdets medarbejdere i risikoanalyse og kvalificering af business casen i forhold til at minimere de operationelle og imagemæssige risici
 • Løbende inddragelse af områdets medarbejdere i evaluering af den leverede kvalitet, tilbageløb af opgaver og overgange i værdikæden
3. Samfundsansvar
 • Sektoren har et medansvar for jobskabelse i Danmark samt fastholdelse og udvikling af kritiske finansielle og it-mæssige kompetencer, som Danmark skal leve af i fremtiden
 • Virksomhederne og lovgiverne har et ansvar for at sikre både medarbejder- og kundedata, der flytter mellem lokationer, på tværs af grænser og særligt ud af EU.
4. Samme værdier på alle lokationer og i hele værdikæden
 • Sektorens virksomheder skal fastholde og fremme værdier omkring den danske aftalemodel herunder faglige rettigheder samt værdier om diversitet og inklusion i hele virksomhedens værdikæde og på alle virksomhedens lokationer.
5. Bidrage til FN’s verdensmål
 • For at outsourcing skal bidrage positivt til FN's verdensmål, er det vigtigt, at det udføres ansvarligt, med hensyn til både sociale og miljømæssige faktorer. Dette kræver et tæt samarbejde mellem det faglige system og de virksomheder, der outsourcer arbejdsopgaverne.

FAQ om outsourcing

Vi har lavet denne FAQ til dig, der er berørt af outsourcing. Vi forsøger at give svar på nogle af de mest typiske spørgsmål, vi får fra medlemmer, selvom enhver outsourcingsituation er forskellig.

Vi gør opmærksom på, at hvis der er tale om national outsourcing, vil der i mange tilfælde være tale om en virksomhedsoverdragelse omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, og så vil virksomheden i de fleste tilfælde være forpligtet til at overdrage medarbejderen til virksomheden opgaverne er outsourcet til. Tag altid fat i din tillidsrepræsentant, Finansforbundet lokalt eller centralt, hvis du er i tvivl.

1. Hvorfor gør Finansforbundet ikke noget for at mindske eller stoppe outsourcing af opgaver?

Finansforbundet og det lokale faglige system forsøger altid at påvirke outsourcingbeslutningerne, så medarbejderperspektivet inddrages, men vi kan ikke ændre virksomhedernes forretningsmodel herunder brugen af outsourcing. Finansforbundet arbejder for at sikre, at de medarbejdere, der kommer i klemme ved outsourcing, kommer godt videre. Generelt arbejder Finansforbundet for at sikre en afbalanceret globalisering, der betyder, at virksomhederne gennem en bedre konkurrenceevne får skabt flere jobs i Danmark.

Danmark er en lille og åben økonomi, og den finansielle sektor er i høj grad digitaliseret og tværnational, hvilket gør det lettere at placere opgaver, hvor det er billigst. Outsourcing er komplekst og dilemmafyldt. Det kan for eksempel give virksomheden en konkurrencefordel at outsource, men ulemperne ved outsourcing kan også blive så store, at nogle virksomheder vælger at trække opgaverne tilbage til Danmark.

Vi har udviklet et dialogværktøj (dilemmanotat) om outsourcing, som vores tillidsrepræsentanter og ledelser kan bruge til at diskutere outsourcing på et nuanceret og bæredygtigt grundlag, når de vurderer potentialet ved outsourcing og den efterfølgende eksekvering. I den forbindelse er det centralt at få medarbejderperspektivet belyst.

2. Er det i overensstemmelse med reglerne, at jeg mister mit job kort efter, at jeg har oplært medarbejdere i outsourcingenheden til at overtage opgaven?

Din arbejdsgiver har ledelsesretten og dermed ret til at ansætte og afskedige personale. Har du mere end et års anciennitet på opsigelsestidspunktet, skal din opsigelse være sagligt begrundet, og her er det forholdene på selve opsigelsestidspunktet, der afgør, om begrundelsen er saglig.

Outsourcing af dine opgaver til udlandet regnes for en organisationsændring, og er derfor sagligt begrundet, uanset om du i opsigelsesperioden skal oplære medarbejdere i udlandet.

Hvis der er tale om national outsourcing, vil der i mange tilfælde være tale om en virksomhedsoverdragelse omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, og så vil man i de fleste tilfælde være forpligtet til at overdrage medarbejderen til virksomheden opgaverne er outsourcet til.

Din arbejdsgiver skal varsle opsigelsen med et fast varsel, der afhænger af, hvor længe du har været ansat. Læs mere om opsigelsesregler her.

3. Er det etisk ansvarligt, at jeg mister mit job kort efter, at jeg har oplært medarbejdere i outsourcingenheden til at overtage mine opgaver?

Det forhold, at du som opsagt skal oplære andre i outsourcingenheden til at overtage opgaven, kan føles urimeligt og personligt belastende. Men Finansforbundets beredskab står klar til at hjælpe dig videre, hvis du bliver opsagt. Finansforbundet kan bl.a. give dig hjælp og vejledning ift:

 • Individuel vejledning om jobsøgning, kursus- og uddannelsesmuligheder
 • Økonomisk støtte til efter- og videreuddannelse
 • Mulighed for at lade Finansforbundet fungere som "advokat" i forbindelse med afgørelser, der er truffet af arbejdsformidlingen eller a-kassen
 • Karrieresamtale

Finansforbundet arbejder generelt for, at virksomhederne lever op til deres ansvar overfor de medarbejdere, der kommer i klemme ved outsourcing. Først og fremmest overfor de medarbejdere, der bliver opsagt, men også for de medarbejdere, der bliver tilbage og skal sikre den fortsatte kvalitet af de outsourcede opgaver og løbende skal varetage oplæring af medarbejdere, der udfører de outsourcede opgaver.

Virksomheden skal håndtere outsourcing på en ordentlig og ansvarlig måde, og i tidlig og løbende dialog med tillidsrepræsentanterne, så det sikres, at de medarbejdere, der mister jobbet enten kan omskoles eller opkvalificeres til et andet job i eller udenfor virksomheden.

4. Jeg oplever, at outsourcing skaber ringere opgaveløsning og dårligere kundeservice, fordi vi ikke længere har den kritiske viden, der skal til for at løse opgaven. Hvad vil Finansforbundet gøre ved det?

Finansforbundet er i dialog med lovgivere og myndigheder i forhold at sikre, at outsourcing sker på en afbalanceret og bæredygtig måde, der blandt andet betyder, at sektoren bevarer de kritiske kompetencer i sektoren og passer godt på både kunde- og medarbejderdata ved outsourcing.

Det lokale faglige system italesætter løbende uhensigtsmæssigheder overfor ledelserne med udgangspunkt i, at business casen ved outsourcing skal være realistisk, og rettes ind efter de konkrete erfaringer. Medarbejdervinklen skal inddrages, da medarbejderne kender til de konkrete udfordringer i værdikæden ved outsourcing.

Endelig er det vigtigt, at du deler din viden om de ulemper, der opstår ved outsourcing, fordi det kan skade opgaveløsningen og dermed kan det få en negativ indvirkning på forretningen og medarbejdermotivationen.

5. Hvordan kan jeg gøre ledelsen opmærksom på, at de overvurderer besparelsen ved outsourcing?

Hvis du oplever uhensigtsmæssigheder ved outsourcing, skal du først og fremmest orientere din nærmeste leder, det forventes af dig. Du kan altid drøfte problemstillingen med din TR inden og efter, du har talt med din leder. Tal også med dine kollegaer om deres erfaringer.

Det er vigtigt, at I synliggør eventuelt tilbageløb af opgaver og andre uhensigtsmæssigheder ved outsourcing, der har konsekvenser for kvaliteten af opgaveløsningen, herunder også muligheden for, at I kan opfylde jeres mål/KPI’er.

Hvis du vurderer, at problemet indebærer en større forretningsmæssig risiko eller en risiko for dig, kan du gøre brug af de kanaler, der stilles til rådighed enten i virksomheden eller i Finanstilsynet (whistleblowerordninger).

 

 

 • Regler om outsourcing

Centrale regler om outsourcing i finanssektoren i korte træk

Reglerne for outsourcing er blevet udbygget betydeligt over de seneste år. Der er skærpede krav til outsourcing i finansielle virksomheder, herunder regler i outsourcingbekendtgørelsen, som trådte i kraft i 2020 og senest blev ændret i 2022, ligesom Finanstilsynet har udsendt en vejledning.

Kravene gælder både for ekstern og koncernintern outsourcing, og det er bestyrelsens ansvar at sikre, at outsourcing anvendes betryggende i virksomheden. Reglerne indeholder dokumentationskrav, og virksomheden skal kunne dokumentere vurderinger og beslutninger, der er nødvendige for at overholde reglerne.

 

Ideer til spørgsmål og debat i bestyrelsen

 • Hvordan er outsourcingreglerne blevet implementeret i vores virksomhed?
 • Har vi overblik over al outsourcing, er der lavet risikovurderinger på alt, og har vi et outsourcingregister?
 • Står det klart for vores medarbejdere, hvad der er deres ansvar i forhold til kravene?
 • Hvordan sikrer vi os, at alle de involverede afdelinger og medarbejdere - under hele outsourcingens levetid - arbejder i samme retning og efter samme principper for risikostyring?
 • Forstår vi de risici og potentielle konsekvenser, der kan relateres til fx datasikkerhed ifm. brug af outsourcing?
 • Monitorerer vi vores leverandører og følger op på manglende efterlevelse af kontrakten eller håndtering af risici?
 • Har vi klare exitstrategier, der tager højde for, at vigtige kompetencer kan være gået tabt i vores organisation som følge af outsourcingen?
 • Hvad er den outsourcingansvarliges ansvar og mandat, og hvordan sikrer vi os, at bestyrelsen orienteres af pågældende, når det er nødvendigt?
 • Er vi bevidste om, at utilstrækkelig håndtering af outsourcinger kan give tilsynsreaktioner fra Finanstilsynet?

Læs den fulde vejledning til outsourcingbekendtgørelsen her.

Sådan hjælper Finansforbundet dig videre