Menu luk

Politik for ansvarlig brug af medarbejderdata og dataetik

Alle medarbejdere efterlader digitale fodspor. Dette skaber en diskussion om dataetik, i forhold til hvordan medarbejderdata bør registreres og bruges på arbejdspladsen.

 • Finansforbundet foreslår

 • 1. Udvikle fremtidssikrede procedurer for dataetisk adfærd på arbejdspladsen

  1. Udvikle fremtidssikrede procedurer for dataetisk adfærd på arbejdspladsen

  Moderne teknologier og digitale løsninger kan give muligheder for at gentænke og forbedre f.eks. arbejdsgange, ledelsesopgaver mv., men det kan også skabe grundlag for overvågning og kontrol med omfattende psykologiske og helbredsmæssige konsekvenser for medarbejderne. Finansforbundet foreslår: (1) At der etableres et Dataetisk Governance Board bestående af repræsentanter fra ministerier og arbejdsmarkedets parter, som skal udarbejde et dataetisk kodeks med retningslinjer og procedurer for lovlig og dataetisk adfærd på arbejdspladser. Det bør være frivilligt at tilslutte sig kodekset, og det er op til virksomhederne at beslutte implementeringen heraf.

 • 2. Uddannelse i digital dannelse og kompetenceudvikling

  2. Uddannelse i digital dannelse og kompetenceudvikling

  Finansforbundet foreslår: (1) En sammenhængende uddannelsesindsats, der skal sikre øget data og teknologiforståelse - fra folkeskolen, til STEM- og de videregående uddannelser, til efter- og videreuddannelse. (2) Virksomhederne skal skabe rammer, der motiverer medarbejdere og ledere til kompetenceudvikling og opkvalificering inden for det digitale område. Virksomheder bør sikre målrettede tilbud til de medarbejdere og ledere, der kunne falde bagud. (3) Alle ledige skal have lige adgang og rettigheder ift. VEU-området samt tilbud om digital opkvalificering. A-kasserne skal dertil spille en rolle ift. at hjælpe ledige i relevante opkvalificeringsforløb med fokus på udvikling af digitale kompetencer.

 • 3. Øget transparens om brug af medarbejderdata

  3. Øget transparens om brug af medarbejderdata

  Et parameter er afgørende for succes med at introducere ny teknologi og digitale løsninger. Det handler om gennemsigtighed og inddragelse. Finansforbundet foreslår: (1) At virksomheder skaber øget transparens ved at have løbende dialoger med relevante parter om opsamling, brug og opbevaring af medarbejderdata og algortimebaserede løsninger. (2) At virksomheder skal ligeledes udarbejde dataetiske politikker og principper/retningslinjer, der afgør virksomhedens praksis med medarbejderdata og dataetik.

 • 4. Giv medarbejderen ret til at kontrollere egne data

  4. Giv medarbejderen ret til at kontrollere egne data

  Vi skal turde gentænke hele datadagsorden, og afsøge reel løsninger til medbestemmelse over egne data – også på arbejdsmarkedet. Finansforbundet foreslår: (1) At Beskæftigelsesministeriet skal nedsætte en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra relevante ministerier, erhvervsliv og fra arbejdsmarkedets parter. Disse skal komme med anbefalinger til alternative modeller for at sikre rettigheder over egne data i et ansættelsesforhold. (2) Der skal udvikles en digital løsning, som hjælper medarbejdere til at få et realtidsbillede af, hvilke data en arbejdsgiver indsamler, opbevarer og bruger. Løsningen skal ved hjælp af et unikt log-in, fx ved hjælp af MitID, og herved give medarbejdere et overblik over egne data.

Med den hastige udvikling af teknologier følger også et ansvar for brug af medarbejderdata og god dataetik på arbejdspladserne. Medarbejdere sætter hver dag digitale aftryk, som giver indblik i, hvem de er, hvad de laver, hvor meget de laver, med hvem og dette kaldes for medarbejderdata.

Finansforbundets politik for medarbejderdata og dataetik

Finansforbundets tager udgangspunkt i en tendens, som foregår særligt i udlandet, hvor data i stigende grad indsamles og bruges til at rekruttere, måle, vurdere, overvåge og kontrollere medarbejdere – uden nogen konkret stillingtagen til de konsekvenser det har for virksomhederne, medarbejderne og arbejdsmarkedet i det hele taget.

Finansforbundet ønsker at skabe en debat om dataetik, der omfatter en diskussion af de nye muligheder og faldgruber, der opstår i takt med, at medarbejderes data registres og bruges på arbejdspladserne. Debatten har til formål at få politikere, arbejdsgivere, medarbejdere og arbejdsmarkedets parter til at tage stilling til, hvilken rolle data og teknologi fremadrettet skal spille på arbejdspladserne.

Hertil har Forbundet udarbejdet 5 forslag til politiske tiltag, som adresserer, hvordan medarbejderdata og dataetiske problemstillinger kan håndteres i fremtiden - til gavn for virksomheder, medarbejdere, kunder og samfundet generelt.

1. Øget politisk opmærksomhed på det digitale område – nationalt og internationalt

Finansforbundet mener, at den digitale dagsorden bør have en højere politisk prioritering.

Digitaliseringen handler ikke længere blot om at gøre processer hurtigere, effektivisere, løsrive ressourcer (fx varme hænder) og skabe nye forretningsmodeller. Teknologiske længdespring som kunstig intelligens, Web3.0 og Metaverse rejser helt nye spørgsmål og problematikker, som Danmark og EU skal være på forkant med, for at sikre samme beskyttelse og sikkerhed for borgere.

Der er behov for at nytænke den politiske tilgang til digitalisering og data. Derudover behov for at skabe et mandat til at adressere udviklingen på en ny måde.

Finansforbundet arbejder for, at der kommer et styrket fokus på europæiske og globale reguleringsmæssige rammer, der er i sync med den teknologiske udvikling og brugen af globale værdikæder.

2. Etablering af retningslinjer og procedurer for dataetisk adfærd på arbejdspladser

Moderne teknologier og arbejdsredskaber gør det muligt og let for arbejdsgivere at følge og overvåge medarbejdere. Det kan på den anden side bidrage til at træffe bedre informerede beslutninger, identificere mønstre og tendenser i virksomheden. Der kan være etiske grunde til ikke at bruge medarbejderdata, men der kan også være etiske grunde til at gøre det.

Finansforbundet mener, at brugen af nye teknologier og data er velkommen på arbejdspladsen. Der er dog behov for at løfte erkendelsesniveauet om teknologiernes muligheder og udfordringer på arbejdspladser, og skabe fælles dataetiske spilleregler og procedurer for disse.

3. Digital dannelse og kompetenceudvikling gennem hele livet

Hele 23 – 33 % af danskerne betragtes som digitalt udfordrede. Der er en andel af danskerne som allerede nu ”kommer til kort” i en digital hverdag.

Samme tendenser ses også på arbejdsmarkedet og i den gennemdigitaliserede finanssektor. En europæisk undersøgelse mellem medarbejdere i den finansielle sektor viser, at overraskende mange oplever, at det er svært at følge kompetencemæssigt med den digitale udvikling på arbejdspladserne.

Der er et behov for, at ingen glemmes eller sættes af i takt med den teknologiske udvikling og at medarbejderdata spiller en større og større rolle på de danske arbejdspladser. Ingen skal risikere at blive stillet dårligere ift. fx forfremmelse eller opgavetildeling, fordi det er uklart, hvordan data spiller ind på, hvordan opgaver tilrettelægges, hvem der bliver ansat, fyret, forfremmet og belønnet osv.

4. Transparens og inddragelse er nøglen til dataetik i en arbejdskontekst

Medarbejdere har allerede en række vigtige datarettigheder, fx retten til at blive glemt, retten om gennemsigtighed, retten til indsigt, konsultation, mv. Finansforbundet har gennemført en analyse med ca. 2000 medlemmer, der viser, at området typisk løses på et rent juridisk grundlag – og uden involvering af medarbejderne.

Finansforbundet mener, at virksomhederne bør tage grundig stilling til dataetik i en arbejdskontekst, herunder hvordan virksomhederne kan bidrage til at øge medarbejdernes indsigt og forståelse af, hvordan data påvirker deres hverdag. Tidligere omtalte analyse viste en klar sammenhæng mellem indsigt i, hvordan data indsamles, bruges og graden af tillid til disse.

5. Indsats for at sikre medarbejders ret til at kontrollere egne data

EU’s arbejde med det frie marked og den åbne dataøkonomi, forudsætter at borgere og kunder (ejer eller som minimum) kontrollerer egne data og frit kan flytte dem mellem virksomheder, som kaldes for portabilitet.

Det samme bør gælde for medarbejderdata, så virksomheder kun har en form for låneret over medarbejders data, mens den pågældende er ansat i virksomheden. 

”Kontrol over egne data” er et fælleseuropæisk anliggende, men Finansforbundet foreslår, at området løftes nationalt, for derved at spille erfaringer og løsninger ind i det europæiske arbejde. 

Definitioner

Hvad er medarbejderdata?
Finansforbundet definerer medarbejderdata som alle former for digitale fodspor, som gives, fra vi søger et job til den dag vi forlader virksomheden.

Medarbejderdata er data, som vi selv har oplyst eller andre har oplyst, data fra systemer eller udstyr vi arbejder med (fx performance, produktivitet eller tilstedeværelse), eller oplysninger fra eksterne kilder (sociale medier eller offentlige registre).

Hvad er dataetik?
Dataetik kan forstås som et værdikompas, der kan navigere i gråzonerne af lovgivningen – hvor der er rum for individuelle fortolkninger. Dataetik på arbejdspladser handler om at skabe åbenhed, refleksion og dialog med relevante parter om spørgsmål til hvad virksomheder , kan, gør, bør og hvordan virksomheder vil agere.

Få viden og inspiration her

Sammen om dataetik

I et digitaliseret samfund gemmes flere tusinde dataspor hver eneste dag. Hvordan skaber vi gennemsigtighed omkring, hvilke data der gemmes på arbejdspladsen? Og hvad disse data bruges til?

Læs mere

Kontakt

32 66 14 06
Lucia Lyng Velasco
Erhvervspolitisk konsulent