Menu luk

En tid med rigtig mange forandringer

Du kan her læse om, hvad der blandt andet har fyldt hos os i Finansforbundet Sydbank Kreds i perioden 2019-2021 og se materialet fra den afholdte generalforsamling.

1. mar. 2021
13 min

Ny overenskomst

I starten af 2019 var der især én ting, der fyldte meget i hverdagen for os i kredsbestyrelsen. Det var den kommende overenskomst og de dertil hørende forhandlinger. Resultatet af en overenskomst er med til at forme vores arbejdsvilkår for alle i banken og i hele sektoren og er derfor noget, der bruges mange ressourcer og energi på. Vi vil forsøge at opnå et resultat, som vi kan være både godt tilfredse med og måske endda stolte over.
Som medlem af Finansforbundet havde du mulighed for at give dit besyv med på hvilke områder, der skulle have størst fokus, og du kunne komme med konkrete input via en undersøgelse i februar 2019 udsendt af Finansforbundet.
Nedenfor fremgår de forskellige overenskomstområder, og den rækkefølge som medlemmerne i Sydbank og som Finansforbundet samlet set havde valgt at prioritere dem i. Det interessante var her, at der nærmest var total overensstemmelse i prioriteringen af kravområderne sammenlignet med resten af besvarelserne fra de øvrige pengeinstitutter. Forskellen var, at Sydbanks medlemmer havde ønsket om et højere pensionsbidrag som det næsthøjeste overenskomstkrav, hvor de andre havde Arbejdsmiljø/trivsel som nr. 2.

OK2020 KRAV FINANSFORBUNDET SYDBANK          
TOP 3 KRAV    
Løn 1. prioritet 1. prioritet
Arbejdsmiljø/Trivsel 2. prioritet 3. prioritet
Pensionsbidrag 3. prioritet 2. prioritet
ØVRIGE KRAV     
Fridage 4. prioritet 4. prioritet
Ugentlig arbejdstid 5. prioritet 5. prioritet
Vilkår i bestemte livsfaser, børnefamilier, seniorer, sygdomsramte m.m. 6. prioritet 6. prioritet
Uddannelse  7. prioritet 7. prioritet
Ferietillæg 8. prioritet 8. prioritet
Sundhedsfremmende tiltag, herunder tandordning 9. prioritet 9. prioritet
Fratrædelsesordning 10. prioritet  10. prioritet

Kredsbestyrelsen var og er meget taknemmelig for, at over halvdelen af medlemmerne i Sydbank tog sig tiden til at svare, da disse informationer var ganske vitale for vores videre forhandlinger.

16 konkrete krav

I Finansforbundet Sydbank Kreds har vi en tradition for, at vores tillidsrepræsentanter følger op på kravindsamlingen fra Finansforbundet med afdelingsmøder. På mødet uddybes svarene fra kravindsamlingen. Vi havde i 2019 valgt at supplere plancher/info med en video, som kunne vises på afdelingsmøderne. Det viste sig at være en rigtig god ide, både fordi der kom ensartet info ud til alle, og budskabet i videoen var gjort meget brugervenlig. En værdifuld information fra møderne var blandt andet ønsket om forhøjet pensionsbidrag. Og det viste sig jo netop i resultatet af OK-forhandlingerne, da pensionsbidraget blev forhøjet til mindst 16,9% og skal stige med i alt 0,65% over de næste 3 år.  Resultatet af morgenmøderne betød desuden, at vi i kredsen havde 16 helt konkrete krav med til Finansforbundets aftalekonference fra vores medlemmer.

Finansforbundets aftalekonference blev afholdt i september 2019. Aftalekonferencen afholdes forud for overenskomstforhandlingerne. På aftalekonferencen mødes bestyrelserne fra alle kredse og formidler de krav, som de har indsamlet fra medlemmerne. Dernæst prioriteres kravene, hvorved formandskabet og hovedbestyrelsen i Finansforbundet klædes på til de centrale forhandlinger med Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

Tid til forhandlinger lokalt

Når overenskomsten er stemt hjem, skal der forhandles lokalt for medarbejderne i Sydbank.

På nuværende tidspunkt er aftalen omkring timebanken på plads. Den aftale omhandler 6. ferieuge og omsorgsdage, som lægges direkte ind i din timebank og giver dig en endnu større frihed i forhold til at kunne afspadsere timer, hele dage eller vælge at få dem udbetalt. Den 6. ferieuge bliver hvert år tilskrevet din saldo i timebanken den 1. september, og omsorgsdagene tilskrives hvert år den 1. januar. Vores aftale kom på plads et år tidligere, end hvad overenskomsten lagde op til.

I OK2020 er der nye lokalaftaler, som skal drøftes, blandt andet aftalen om lønpulje. På nuværende tidspunkt er vi enige om, at aftalen om lønpulje og fordelingsprincipperne skal til afstemning blandt medlemmerne. Overenskomsten giver mulighed for opstart af forhandling om lønpulje med virkning pr. 1.7.2021, men i Sydbank vil det ske pr. 1.7.2022. Den aftale skyldes, at vi sammen med banken besluttede, at integrationen af Alm. Brand Bank skulle have 1. prioritet i første halvdel af 2021.

Hvis du endnu ikke er medlem af Finansforbundet, så hjælper din tillidsrepræsentant dig gerne med at blive det, så du har mulighed for at være med til at afgive din stemme og dermed direkte påvirke din egen lønsituation.

Årligt seminar for tillidsvalgte

Finansforbundet Sydbank Kreds afholder hvert år et 2-dages seminar for alle bankens tillidsvalgte. I 2019 havde vi valgt at bruge bankens strategi ”En stærkere bank” som udgangspunkt for vores seminar. Deltagerne meldte tilbage efter seminaret, at emnet var meget relevant og brugbart i hverdagen. Noget som alle kunne relatere sig til. Der var som altid gode dialoger, udbytterige samtaler og masser af ny viden.

Seminaret sluttede af på dag 2 med besøg af tre ledelsesrepræsentanter fra banken, hvor bankens strategi blev debatteret med de tillidsvalgte. Der var stort engagement fra begge sider, og det gav et godt indblik at høre, hvordan verden ser ud fra henholdsvis ledernes og medarbejdernes side. Der kom gode bud på, hvordan vi kan få styrket samarbejdet mellem ledelsen og de tillidsvalgte og i sidste ende dermed få styrket Sydbank.

Corona forandrer alt

Når vi ser tilbage på 2020 er det næsten synonymt med ordet corona. Da corona ramte Danmark i marts sidste år, havde det selvsagt også en stor indvirkning på vores hverdag. Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet nåede ret hurtigt frem til en ekstraordinær aftale for at hjælpe både virksomheder og ansatte i finanssektoren. Vi stod i en helt ny situation og havde brug for en aftale, som kunne sikre alle den fornødne fleksibilitet – både medarbejderne og arbejdspladsen. Fortolkningen af denne aftale skulle sidenhen volde en del hovedbrud rundt omkring i banken. Aftalen er forlænget til 31. marts 2021.

Mange af vores kolleger med børn blev ramt, da både institutioner og skoler endte med at have lukket i længere perioder. Vi anerkender det store arbejde, der har været for både banken og vores medlemmer i at få det til at fungere med både børnepasning og hjemmearbejdsplads. Udfordringen er løst på forskellige måder i banken.

Hele afdelinger har været sendt hjem, der har været arbejdet i toholdsskift, en del har arbejdet hjemme i meget lange perioder enten på grund af at være i en særlig risikogruppe eller lukkede skoler og institutioner. I det store hele har vores oplevelse været, at man lokalt har fået det til at fungere, men vi må også erkende, at der har været udfordringer et par steder, hvor aftalen mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet er tolket på forskellige måder af henholdsvis leder og medarbejdere.

I skrivende stund fylder corona stadig en del. Nu går vi mod lysere tider og håber på, at det gode vejr kan gøre, at vi får en mere normal hverdag tilbage.

Flere arbejder hjemmefra

Hjemmeopkobling blev et vigtigt punkt i 2020, og mange af os blev nødt til at logge på hjemmefra. Rent fysisk har det betydet alternative opsætninger af arbejdspladser i et hjørne af stuen eller køkkenet. Mange har måttet undvære kontorstolen, hæve-sænke-bordet og headset’et i lange perioder, hvilket har udfordret os på det fysiske arbejdsmiljø. I Sydbank har vi haft god glæde af Lone Østergaards koncept ”Slip stolen”, hvoraf begrebet 20-8-2 kommer. Sid ned i 20 minutter, stå op i 8 minutter og vær aktiv i 2 minutter. Det har knebet med at opretholde de gode vaner, når vi arbejder hjemmefra. Finansforbundet har haft fokus på både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø og har udarbejdet en artikel ”Sådan får du hjemmearbejde til at fungere”. Artiklen indeholder blandt andet 100 ideer til inspiration og er tilgængelig på hjemmesiden. Du kan hente artiklen i QR-feltet til fremtidig brug, da meget tyder på, at hjemmearbejde og online-møder også kommer til at fylde i fremtidens arbejdsliv.

Læs her listen med 100 gode råd om hjemmearbejde 

I coronatiden er hverdagen blevet endnu mere virtuel end den plejer, idet rigtig mange arbejder hjemmefra. Alle holder netmøder på tværs i banken med kolleger og med vores kunder. Men vi savner at se hinanden fysisk. Det at sidde overfor hinanden er nu engang den bedste måde at kommunikere på. Vi mangler det sociale aspekt af vores arbejdsliv. Vi savner blandt andet at kunne mødes ved kaffeautomaten på arbejdet, at få hilst fysisk på de nye kolleger, at kunne sparre om en opgave direkte ved kollegaens skrivebord, og ikke mindst at kunne samles til et morgenmøde i afdelingen.

Når vi arbejder hjemmefra, har vi mulighed for at være fleksible både i forhold til fx kundemøder, men også afhentning af børn. Det betyder, at arbejdstiden kan blive mere flydende, da vi kan arbejde på andre tidspunkter, end vi plejer. Finansforbundet har tidligere haft fokus på det grænseløse arbejde, og tiden er til, at vi italesætter begrebet igen. Der er vigtigt, at du passer på dig selv og husker at holde pauser i løbet af arbejdsdagen og holde fri, når du har fri.

Mange ledere i Sydbank har ikke tidligere udøvet distanceledelse, men corona gjorde, at det blev nødvendigt. I Sydbank blev det grebet an på forskellige måder og med mange forskellige resultater til følge. Nogle medarbejdere har følt kontrol og overvågning. Andre har oplevet en større grad af tiltro og tillid fra lederens side. Den skandinaviske ledelsesstil er baseret på relationelle forhold mellem lederen og medarbejderen, og en stor del af det går tabt, når der udelukkende kommunikeres virtuelt.

Vi har kolleger, som mister energi ved at sidde hjemme og arbejde alene. Andre har det omvendt. Det stiller store krav til lederne i Sydbank. Rent praktisk betyder det, at de f.eks. skal have helt styr på teknikken til møder, og dagsordenen skal være skarp og præcis. Finansforbundet har fokus på både ledere og ledelse. Der er mange tilbud til lederne, for eksempel webinarer og forskellige netværk.

Tjek Finansforbundets hjemmeside ud og se, om der ikke er noget for dig.

Velkommen til Alm. Brand Bank

Købet af Alm. Brand Bank blev en realitet 1. oktober 2020. Det har helt sikkert givet anledning til både spekulationer, frustrationer og begejstring i begge banker. Vi ville ønske, vi kunne fjerne den uafklarede situation som vi ved, kan være svær at være i samtidig med, at der er mange nye ting at lære.

Nogle afdelinger har fået nye kolleger, og det fylder meget, hvordan vi får det bedste ud af de to kulturer. Det kræver en fælles indsats fra begge sider.

Corona har udfordret indsatsen yderligere, da nogle arbejder hjemmefra eller i to-holds-skift. Vi ser frem til, at alle igen må mødes fysisk i afdelingen.

Vi glæder os over, at Alm. Brand Leasing er solgt til Opendo. Det er positivt for medarbejderne, at arbejdspladserne er bevaret og endda i København.

Trivsel i Sydbank

Sydbanks Engagements Undersøgelse (SEU) sendes hvert andet år i september ud til medarbejderne. Det er et værdifuldt værktøj for både banken og kredsbestyrelsen, som giver mulighed for at arbejde for en endnu bedre arbejdsplads.

Generelt kan vi glæde os over, at resultatet er løftet i forhold til undersøgelsen i 2018. I forbindelse med gennemgang af undersøgelsen med områdeledelserne, har der langt de fleste steder været en god involvering af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne. Både i forhold til gennemgang af undersøgelserne og ved udarbejdelse af handleplaner, hvor det var nødvendigt.

Corona har udfordret opfølgning på undersøgelsen i nogle områder – både på grund af forsigtighedsprincip og den store organisationsændring, vi var igennem i oktober 2020. Mange fik nye kolleger og nye ledere. Vi har alle ansvar for det gode arbejdsklima og vi appellerer til, at der fortsat gøres nogle gode indsatser for arbejdsglæden i hverdagen.

Trivsel fylder meget i sektoren og hos vores medlemmer. Som følge heraf blev der i den nye overenskomst nedsat et trivselsudvalg bestående af repræsentanter fra henholdsvis Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet. I denne forbindelse er der oprettet en ny trivselsenhed, hvor der indtil videre er ansat to trivselskonsulenter til at sparre med tillidsrepræsentanter og ledere.

Vi møder medlemmerne

Vores vigtigste opgave i kredsen er at være der for vores medlemmer. Vi ser altid frem til at komme i dialog med jer – blandt andet ved medlemsmøder. I 2019 nåede vi at holde medlemsmorgenmøder på Kgs. Nytorv, i Tønder, i Sønderborg og i Aabenraa, Storegade. Vi havde høje ambitioner om at nå flere i 2020, men corona stoppede os, så det blev kun til møder i Aalborg og i Vejle.

Et halvt år før juleaften valgte vi at forære en rigtig god isvaffel til både medlemmer og ikke-medlemmer på Peberlyk. Adgangsbilletten for en is var at hente Finansforbundets app på sin telefon, så man nemmere kan få adgang til de forskellige tilbud, som Finansforbundet tilbyder sine medlemmer. Og dem, som ikke var medlem, fik muligheden for at blive kontaktet af Finansforbundet. Eventen blev bredt ud i hele banken, og vores tillidsvalgte var værter rundt i områderne og afdelingerne.

Via Finansforbundet fik vi afholdt Fokus-arrangementet ”Fucking Flink” på Peberlyk i september 2020. Arrangementet, som var godt besøgt, blev tilbudt til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Tillidsvalgte i Sydbank

Vores tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter gør en stor forskel for vores medlemmer og kolleger i hverdagen, hvilket vi er rigtig stolte af. De er ude hos medlemmerne og kan mærke stemningen. Nogle er tillidsvalgte på distancen og i en normal hverdag er det ikke så stor en udfordring, idet de kan tage en arbejdsdag i anden afdeling i ny og næ. Den mulighed foreligger ikke i øjeblikket på grund af corona. Virtuelle områdemøder er blevet en del af hverdagen. Der er dog ingen tvivl om, at det er det bedste alternativ til ikke at mødes.

Vi blev nødt til at aflyse vores årlige seminar for de tillidsvalgte ikke mindre end to gange i 2020 på grund af corona. Det var rigtig ærgerligt, da det er nogle gode dage sprængfyldt med ny viden og ikke mindst dialog og netværk på tværs. Vi afholdt vores første webinar for tillidsrepræsentanterne i januar 2021 og med stor succes. Det er helt sikkert et koncept, der er kommet for at blive, når der skal formidles læring eller budskaber. Vi håber dog alligevel på, at vi kan mødes fysisk til et seminar i 2021.

Her slutter den skriftlige beretning. Vi håber, du har lyst til at høre mere på generalforsamlingen.


Se materialet fra generalforsamlingen

Se hele kredsbestyrelsen her

Seneste nyt