Menu luk

Generalforsamling 2020 i Finansforbundet Spar Nord Kreds

Kredsformand Jannie Skovsen bød velkommen til Finansforbundets Spar Nord Kreds første digitale generalforsamling i verdenshistorien: ”Intet er som det plejer, efter COVID-19 ramte verden. Først blev generalforsamlingen udsat i håb om, at corona snart blev tæmmet, men nu har vi så valgt den digitale løsning.”

8. okt. 2020
5 min

Årets generalforsamling blev afholdt digitalt tirsdag 6. oktober. Til stede i Finansforbundets store mødesal i København var, udover de fem fuldtids bestyrelsesmedlemmer, en dirigent og nogle få medarbejdere fra forbundet, mens 81 delegerede fulgte generalforsamlingen online via Zoom.

Kredsformand Jannie Skovsens mundtlige beretning havde tre hovedtemaer – fratrædelsesprogrammet før sommerferien, trivselsmålingen ultimo september og Finansforbundets landsmøde i sidste uge.
”I forhold til fratrædelsesprogrammet kan jeg kun gentage min tilfredshed med, at det lykkedes for os at overbevise banken om fordelene ved at udbyde programmet. Hvis banken havde valgt afskedigelser, ville kolleger, som er glade for deres job og ikke ønsker at stoppe, blive ramt – ligesom trivslen påvirkes negativt i større dele af organisationen”, sagde hun med henvisning til, at de som nu har forladt banken eller gør det i den kommende tid, alle selv har valgt at gøre det.

Åbenhed om trivsel

I SU har kredsens repræsentanter og ledelsen ofte drøftet trivslen, og man er enige om, at den generelt er høj i banken. Som noget helt nyt er anonymiteten i besvarelserne blevet ophævet.
”Kredsen er bekendt med og har drøftet bekymringer, udfordringer og indvendinger med ledelsen, inden ledelsen traf beslutningen. I kredsen er vi fortalere for, at man kan tale åbent og forventningsafstemme, og vi er fortalere for, at vi har dygtige ledere, som kan forvalte de input, som medarbejderne kommer med, og som alle har et formål om at højne trivslen”, sagde Jannie Skovsen i beretningen.
Hun peger på, at hvis man som medarbejder mistrives eller oplever chikane og ikke tør fortælle sin ledelse om det, bør man gå til sin tillidsrepræsentant. Det skal ikke afvente en trivselsmåling.
”Min påstand er, at fjernelse af anonymitet giver udfordringer de steder, hvor der ikke er tillid til, hvad svarene skal bruges til. Måske er det mistillid til bankens ledelse eller HR – eller måske har man dårlige erfaringer i bagagen.”, sagde Jannie Skovsen.
Dagen før generalforsamlingen havde hun modtaget svarprocenten på trivselsmålingen, der fandt sted sidst i september. 93 er den på, hvilket er ganske højt.
”Jeg håber, at langt de fleste af jer har kunnet svare ærligt i tillid til, at banken fortjener og kan forvalte et ærligt svar. Hvis ikke, håber jeg, at du vil sige det til din direktør eller din tillidsrepræsentant, så vi sammen med bankens øverste ledelse kan drøfte det”, sagde kredsformanden og påpegede, at man i SU vil evaluere trivselsmålingen.

En udfordret sektor

På Finansforbundets Landsmøde i uge 40, der blev afholdt digitalt, var der enighed om, at den finansielle sektor spiller en nøglerolle i at sikre en bæredygtig omstilling. Men man var også enige om, at sektoren er udfordret af dårligt image, politisk mistillid og snæver regulering.
I den forbindelse kommenterede Jannie Skovsen bl.a. den seneste tids debat om Arne-sagen, hvor regeringen vil finansiere tidlig tilbagetrækning med en særskat på finansvirksomhederne.
”Landsmødet tog kraftigt afstand fra den generalisering og populisme, som hersker. At vi som medarbejdere skal finde os i at blive udskammet på det groveste er hårdt. Men en særskat på en enkelt sektor er en splittelse af vores samfund og en trussel mod serviceniveau og jobs i sektoren”, lød det fra Jannie Skovsen.

Sammen med tillidsrepræsentanterne vil kredsbestyrelsen nu tage hul på arbejdet med at udarbejde kredsens nye strategi, som vil tage afsæt i landsmødets beslutninger. Beslutninger, som blandt andet går på medlemmernes mulighed for at lykkes i hele arbejdslivet, fokus på ledernes vilkår og muligheder, ligestilling i virksomhederne, bæredygtighed og arbejdet for et rummeligt og fleksibelt arbejdsliv.

Der er altid plads til forbedringer

Jannie Skovsen omtalte de seneste overenskomstforhandlinger, hvor både trivsel og fleksibilitet har fået et styrket fokus. Kredsbestyrelsen begynder allerede i denne uge forhandlinger med banken om en række aftaler, der skal være på plads 1. juli 2021.
”Vi skal nå i mål med det hele inden 1. juli 2021. Vi skal blandt andet have kolleger på overtid over på mertid, kolleger med en løn over kr. 53.000 skal på Jobløn, trinnene i det gamle lønsystem skal udfases, og så skal vi have forhandlet fordelingen af lønpuljen. Det sidste er vi i dialog med tillidsrepræsentanterne omkring for at sikre, at vi er så godt klædt på som muligt”, sagde Jannie Skovsen.

Om samarbejdet med banken sagde hun: ”Vi lykkes med meget på grund af den gode dialog vi har, og fordi vores bank på rigtig mange områder opfører sig ordentligt. Men der er altid plads til forbedringer. Som kreds gør vi derfor vores indflydelse gældende alle de steder, vi kan”.
”Vores mål er, at medlemmerne trives i et langt liv, at der er mulighed for fleksibilitet og respekt af livsfaser, og at forandringer skaber mening for den enkelte. Banken har et samfundsansvar, som rækker langt ud over miljøbelastningen. Og det er kun lige startet”.

Formanden sluttede af med at takke kolleger i Finansforbundet og bankens ledelse og HR for et godt samarbejde. En tak til kredsbestyrelsen og tillidsrepræsentanterne og en stor tak til de delegerede, som deltog - herunder tak for gode spørgsmål og opbakning.

Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.
Efterfølgende fremlagde Lene Aaen kredsbestyrelsens ændringsforslag, om at der fremover afholdes kredsgeneralforsamling hver tredje år mod tidligere hvert år. Og at valgperioden for valg til bestyrelsen ændres fra to til tre år. Forslaget blev vedtaget med 76 stemmer for og 5 imod.
I de to mellemliggende år vil regnskab og beretning indgå på et tillidsrepræsentantmøde.

Fakta om generalforsamlingen

• Johnny Swensson, konsulent i Finansforbundet, blev valgt som dirigent, gennemgik formalia og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig
• Herefter beretning af kredsformand Jannie Skovsen samt indlæg fra Finansforbundets formand Kent Petersen
• Regnskabet for 2019 blev gennemgået af Rikke Henriksen og godkendt
• Forslag til vedtægtsændringer blev efter gennemgang af Lene Aaen vedtaget
• Formand Jannie Skovsen, næstformand Gitte Holmgaard Sørensen, Lene Aaen, Rikke Henriksen og Michael Jensen, der er fuldtidsmedlemmer af kredsbestyrelsen, var alle på valg på generalforsamlingen. Alle fem blev genvalgt ved fredsvalg.
• Der var ligeledes genvalg til Per Larsen og Dorthe Krogshave som revisor og revisorsuppleant.
• Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

Seneste nyt