Menu luk

Et år med mange forandringer

Læs her den mundtlige beretning som Marianne Lillevang og Johnny Christensen fremlagde på Finansforbundet Jyske Bank Kreds´ generalforsamling d. 16. marts.

18. mar. 2024
22 min

Et år med mange forandringer

Den afgående næstformand Johnny Christensen lagde ud med et spørgsmål på lørdagens generalforsamling i Finansforbundet Jyske Bank Kreds: Hvor er vi på vej hen?

Han konstaterede, at 2023 i den grand havde været et forandringens år i Jyske Bank.

”Nogle af de forandringer, vi så i 2023, vil være definerende for, hvilken virksomhed Jyske Bank vil og skal være i fremtiden.”

Det var en stribe af disse forandringer og konsekvensen af dem, han og kredsformanden, Marianne Lillevang, kom omkring i hver deres mundtlige beretning, som følger herunder.

Er kredsen positiv i forhold til fremtidens Jyske Bank?, spurgte Johnny Christensen og svarede selv:

”Ja, det er den. Er alting godt? Nej, selvfølgelig er det ikke det, og der kommer vi nok heller aldrig hen. Der vil altid være noget at kæmpe for og arbejde hen imod.

Og vi arbejder stadig ud fra vores vision om: trygge medlemmer på en glad arbejdsplads. Men også i 2023 føler vi, at vi alle blev bragt et stykke i den rigtige retning i forhold til visionen.

 I min beretning vil jeg uddybe 6 temaer:

 1.  Tillidsvalgte
 2.  Advisory board
 3.  Sager i 2023
 4.  Handelsbanken
 5.  PFA Bank
 6.  Hvervning af medlemmer

De rigtige tillidsvalgte 

Skal vi i kredsen lykkes så godt som overhovedet muligt med vores vision, kræver det blandt andet, at vi har tillidsrepræsentanter så mange steder i organisationen som muligt. 

Men også, at vi har de rigtige tillidsrepræsentanter. Og det mener vi faktisk, at vi har.

Hvad vil det så sige at være en rigtig tillidsrepræsentant?
Kravene kan man jo fx læse i funktionsbeskrivelsen for en tillidsrepræsentant.

En rigtig tillidsrepræsentant er for kredsen en, som har modet og engagementet til at gøre en forskel for det gode arbejdsmiljø, der hvor man er.

Nogle egenskaber vi som kreds hele tiden understøtter og udvikler med nærvær til den enkelte tillidsrepræsentant, via netværksmøder, webinarer og vores årlige seminar for tillidsvalgte.

Et issue, som er vokset de senere år, er behovet for diversitet blandt tillidsrepræsentanterne. 

Simpelthen, fordi medlemsskaren er blevet meget mere mangfoldig de seneste 10 år.

Hvad er der så sket på den front i 2023, og hvad har vi i kredsen gjort for at lykkes med de ting, jeg lige har beskrevet?

I 2023 var der tillidsrepræsentantvalg i koncernen. 

Det løb som sædvanlig af stablen i november, og var på mange måder en succes.

Der var mange steder med kampvalg, og jeg tror vi slog rekorden for antallet af kandidater i en afdeling, hvor der var 5, der stillede op til en TR-post.

Virkeligt flot resultat

Resultatet af valget blev 99 tillidsrepræsentanter, heraf er 17 nye og en stor del af disse er unge under 35. 

Antallet af akademikere i tillidsrepræsentantskaren er også steget ved dette valg.

Så ingen tvivl om, at vi i dag har en noget mere diverse skare af tillidsrepræsentanter end for 5 til 10 år siden.

Vi mangler dog stadig en tillidsrepræsentant 25 steder, der har mulighed for at vælge en. 

Og det har en påvirkning et andet sted også

Nemlig kredsens samlede synlighed i Jyske Bank. 

Også her er tillidsrepræsentanterne en meget vigtig del af, at kredsen lykkes med at komme ud til medlemmerne med vores budskaber.

Så ligesom med hverveopgaven, som jeg kommer tilbage til, har alle medlemmer af Finansforbundet en interesse i, at der er tillidsrepræsentanter alle de steder, hvor det er muligt at vælge.

Så kender I potentielle tillidsrepræsentanter, som sidder et sted, hvor der ikke er valgt en, så tag fat i dem og lad dem vide, at I ser en oplagt tillidsrepræsentant i vedkommende. 

Kredsen vil i hvert fald gøre det vi kan for, at vi kommer så tæt på fuldt hus som muligt.

Traditionen tro var der selvfølgelig også seminar for tillidsvalgte i 2023. 

Fokus på seminaret var på mikroforandringer, og hvad den enkelte tillidsrepræsentant skal være opmærksom på, når det ikke kun er de store organisationsændringer, der påvirker os.  

Der var som sædvanlig også dialog med ledelsen, som i 2023 var repræsenteret ved Linde Fogde, Lars Mørch og Anders Dam.

Som de andre år forløb det med en meget livlig og ærlig debat.
En formiddag både ledelsen og tillidsrepræsentanterne sætter stor pris på.

Så konklusionen på alt det, jeg lige har sagt er: 
Tillidsrepræsentanterne er kredsens vigtigste samarbejdspartnere.

Nyt advisory board

Som jeg kort omtalte i sidste års beretning, har vi nedsat et advisory board, som er sammensat af 4 tillidsrepræsentanter, kredsen har udpeget. 

Vi har brugt dem til forskellige udvalgte emner, som vi ønskede deres input til.

Som for eksempel fremtidens generalforsamling.

De indspark, der er kommet fra advisory boardet har været meget værdifulde for kredsen, og derfor skal det selvfølgelig fortsætte. 
Så vi nedsætter et nyt advisory board, som består af op til otte tillidsrepræsentanter. 

Så de tillidsrepræsentanter, der er interesseret i at deltage, får mulighed for at melde sig.

Det vil der komme noget mere ud om lige efter påske.

Komplekse medarbejdersager

Året 2023 har bragt øget kompleksitet i medarbejdersager, især med stigende sundhedsrelaterede udfordringer.

Samarbejdet med HR har vist sig som en pålidelig og professionel støtte, hvor fokus på ordentlighed er central.

Kredsen anerkender og sender taknemmelige hilsner til HR-teamet for deres dedikation til en ansvarlig behandling af medarbejdersagerne.

Vi ser frem til et forsat godt samarbejde omkring medarbejdersager i 2024.

Integration af Handelsbanken

Integrationen af Handelsbanken var i 2023 det helt store tema i koncernen, og det var det også for Finansforbundet Jyske Bank Kreds.

Vi oplevede fra årets start et meget højt tempo og en stor indsats for at hjælpe kollegaerne fra Handelsbanken de rigtige steder hen i koncernen, og til de rigtige jobs.

Det var ud fra et klart ønske om, at den enkelte medarbejder skulle gå i uvished så kort tid som muligt.

En prisværdig indstilling.

Men også her er en balance vigtig. Det kan også ind i mellem gå for stærkt.

Her tænker jeg på ressourcerne i hele koncernen.

Der har også været og er stadig stor forskel på, hvor meget integrationen fylder i organisationen. 

Det er klart, at de steder i landet, hvor Handelsbanken var stærkt repræsenteret, fylder det mere end der, hvor Handelsbanken slet ikke var til stede.

Vi har i kredsen været med hele vejen, og har i forløbet været en del af mange snakke på alle niveauer i banken. 

Heldigvis har der været stor tillid fra selvfølgelig tillidsrepræsentanter, men også fra medarbejdere, som er kommet til os med forskellige problemstillinger, de oplevede i integrationsprocessen.

Dem har vi løbende taget med videre i de dialoger, vi har haft med de ansvarlige ledelser.

Vi har virkelig oplevet lydhørhed fra ledelsen, når vi er kommet med vores opmærksomheder eller bekymringspunkter.

Men ansvaret for de endelige beslutninger, der træffes, ligger altid hos ledelsen.

K-dag blev overstået den 11.11 og dagen efter var alle så på den samme IT-platform.

Kredsen og banken indgik en aftale om honorering i forbindelse med arbejdet omkring K-dag. 

Den har vi heldigvis også kun mødt tilfredshed med fra de medarbejdere, som var involveret i K-dag.

Er det hele så overstået og på plads?

Nej - langtfra.

Måske starter det allerstørste arbejde først nu, hvor nye systemer og processer skal læres. 

Det er ikke nogen nem eller lille opgave.

Det samme gælder det at få et fælles værdi- og kulturgrundlag ude i organisationen.

En meget stor opgave, hvor det at lytte til hinanden, forsøge at forstå hinanden, og ikke mindst hjælpe hinanden, er utrolig vigtigt.
Husk vi har alle brug for hinanden for at lykkes.

Har integrationen af Handelsbanken så været en succes indtil nu?
Det er et meget stort spørgsmål, som jeg tror har rigtig mange forskellige svar.

Og sådan vil det jo altid være i så store processer, med så mange mennesker involveret.

Når man ser på integrationen med de helt store briller, er svaret et klart JA.

Men skal så mange som muligt i sidste ende føle, at integrationen har været en succes, kræver det blandt andet, at der er psykologisk tryghed i organisationen. 

En psykologisk tryghed der gør, at alle har mod til at give udtryk for de bekymringer og ønsker, de har.

Nye kolleger fra PFA-Bank

Vi har i 2023 sagt goddag til nye kollegaer fra PFA-Bank.
De skal jo på mange måder igennem noget af det samme, som kollegaerne fra Handelsbanken har været.

De skal vide, at kredsen står klar med støtte og vejledning i forhold til de spørgsmål, der vil opstå i det forløb, de skal igennem.
Hellere kontakte os en gang for meget end en gang for lidt.

Opfordring til hvervning

Fagbevægelsen oplever generelt faldende medlemstal og har gjort det i en del år nu.

Det er heldigvis ikke helt det samme for Finansforbundet, og heller ikke for Finansforbundet Jyske Bank Kreds.

Vi har i 2023 i Finansforbundet Jyske Bank Kreds fået over 200 nye medlemmer.

Et utroligt flot resultat, som ikke er kommet af sig selv, men ved en stor og ihærdig hverveindsats.

Flot især, når man samtidig husker på, at kredsen ikke kan reklamere for nogle af sine største succeser. 

Nemlig hver gang vi hjælper et medlem, som på den ene eller anden måde har brug for vores hjælp.

En høj organisationsprocent er vigtig og går aldrig af mode. Det er den bedste måde at signalere overfor arbejdsgiverne, at vi står sammen.

Så også i år skal min sidste opfordring være, at vi sammen hjælpes ad med at hverve de kollegaer, som endnu ikke er blevet medlem.
Husk vi har alle brug for hinanden for at lykkes.

Til det står kredsen klar med al den støtte og hjælp, der er brug for.
Det var min del af beretningen, og jeg overlader herefter podiet til Marianne.”

Synlige karriereveje

Marianne Lillevang tog over:
”Tak til dig Johnny for din sidste beretning for Finansforbundet Jyske Bank Kreds. I 2018 var du ikke helt vild med ideen om, at vi skulle deles om beretningen. Jeg synes, det er gået meget godt for dig – også i dag. Det er jeg sikker på, at I, der er til stede her i dag, er enige med mig i.

Overenskomst 2023

Sidste år på dette tidspunkt havde vi netop landet en sektor overenskomst. Efter nogle ret hårde forhandlinger, lykkedes det for Finansforbundets formandskab og chefforhandlere at lande et resultat, som vi var tilfredse med. Det var Michael Budolfsen, der gennemgik resultatet fra de centrale forhandlinger sidste år på vores generalforsamling. Vi var ikke gået i gang med at forhandle vores koncernoverenskomst.

Jeg vil gerne fremhæve 2 ting fra vores lokale forhandlinger om Jyske Banks virksomhedsoverenskomst, som først kom på plads i foråret. 

Det drejer sig om:

 •  En forbedring af aftalen om medarbejderens udviklingsplan
 •  En forhandling om Finansforbundet Jyske Bank Kreds
 •  Nu står det sort på grønt, at Jyske Bank ønsker at
  • gøre det muligt at skifte karrierevej internt i koncernen
  • hjælpe til et bedre overblik over jobmuligheder i koncernen
  • understøtte kolleger, der ønsker af få anerkendt sine realkompetencer i det offentlige uddannelsessystem.

Vi har i årevis hørt fra tillidsrepræsentanter og medlemmer, at det stort set er umuligt at skifte karrierevej i koncernen. Det er ærgerligt for den enkelte, som gerne vil prøve kræfter med et andet fagområde i Jyske Bank. 

Under forhandlingerne blev vi fra kredsens delegation positivt overraskede. Vi fik dokumentation for, at der faktisk var kolleger, der havde skiftet karrierespor i banken. Det var et godt udgangspunkt for os at forhandle videre ud fra. Vi mener jo, at banken også har stor glæde af intern mobilitet, da det indenfor visse områder er svært at rekruttere. Så set fra mit perspektiv, så var det en rigtig god forhandling.

Derfor ser vi det som en klar forbedring, at det nu er blevet beskrevet, hvad man skal gøre, hvis man vil prøve kræfter med et job et andet sted i koncernen. 

Det er HR, der har opgaven med at hjælpe dem af jer, der fx ønsker at gøre brug af muligheden for at undersøge et karriereskifte. De 2 HR-partnere, der indtil nu har haft opgaven, melder tilbage, at 19 medarbejdere siden efteråret 2023 har gennemført en karrieresamtale. Der har virkelig været et behov. Derfor er vi naturligvis meget glade for aftalen. Vi har dog ikke været så gode til at fortælle om de forbedrede muligheder. Vi møder stadigvæk kolleger, der ikke kan erindre, at de har hørt om aftalen. Det skal vi – og helst sammen med HR – have rettet op på. Vi har en fælles interesse i at tilknytte vores gode kræfter længere tid i banken, så de ikke går andre steder hen. Den chance er logisk nok større, hvis vi kan tilbyde medarbejdere den udvikling, de kunne tænke sig indenfor egne mure.

Reduktion af kredsbestyrelsen 

Under forhandlingerne af vores lokale overenskomst blev vi mødt af et krav om reduktion af kredsbestyrelsen. Det var af gode grunde ikke en blomst, der havde groet i vores have. Vi deltog dog konstruktivt i forhandlingerne. 

Resultatet blev, at vi i den kommende 3-årige valgperiode, gældende fra denne generalforsamling, er 8 valgte kredsbestyrelsesmedlemmer. Vi fik til gengæld mulighed for at ansætte en politisk konsulent. En kollega, som kan understøtte kredsbestyrelsen i forhold til fx politikudvikling, implementering af strategier og andre vigtige kerneområder.

Det er opgaver, som vi politikere kan have svært ved at overkomme i en hverdag med mange driftsopgaver. Vi har pr. 1.1.2024 ansat Malene Amby Bloch. I kredsbestyrelsen er vi ikke i tvivl om, at hendes input og arbejde vil blive værdifuldt for både kredsbestyrelse, tillidsvalgte og medlemmer. Vi har fået en kompetence ind, som vi ikke selv besidder.  

Måske husker I, at overenskomsten for 2023 kun blev indgået for 2 år. Det betyder, at vi allerede er gået i gang med overenskomsten, der skal gælde fra 2025. Det bliver spændende at se, hvordan det hele lander, når vi om et lille års tid forhåbentlig har en ny god aftale på plads.

Direktørskifte november 2023

November 2023 valgte Anders Dam at gå på pension. Det var stort. Det var historisk. Det var bevægende for mange af os. Det er mit klare indtryk, at det ikke kun var mig, der havde tasken fuld af kleenex, da vi 3. november markerede begivenheden og sagde ordentligt farvel til Anders. Farvel til det menneske, der om nogen har lagt sjæl, mod og mandshjerte i at værne om Jyske Bank – herunder også Jyske Banks medarbejdere.

Verden går dog videre. Vi mistede en klar og tydelig kaptajn, men heldigvis havde vi en ny og meget kompetent person i kulissen klar til at tage over. Jeg har ved forskellige lejligheder underholdt med, at jeg er særdeles tryg ved Lars Mørch som ny ordførende direktør. Vi har haft nogle år til at lære Lars at kende. Han har bl.a. deltaget flere gange på vores årlige seminar for tillidsvalgte. Det har været særdeles positivt. Jeg synes, han har et meget fint blik for medarbejderne. Derudover har Lars flere gange tilkendegivet, at han har et stort ønske om, at vi skal arbejde mindre i siloer og mere på tværs. Det ser vi som meget vigtigt, da vi tror på, at det vil styrke sammenhængskraften i banken. Vi ser en forbedret sammenhængskraft som én af grundpillerne i at have et godt og trygt arbejdsmiljø. 

På forskellige dialogmøder med vores tillidsrepræsentanter her efter nytår, har vi fået det input, at mange af jer godt kunne ønske jer mere kommunikation fra Lars Mørch for at lære ham bedre at kende. Derfor glæder det mig, at der her i slutningen af februar er kommet denne mulighed for Q & A med Lars Mørch på baggrund af spørgsmål fra kollegerne i koncernen. Det er virkelig god timing. 
Jeg har kun grund til at tro, at det gode samarbejde med dialogen som fundament fortsætter.

Medarbejderengagement i Top-3 i 2025:

Kredsbestyrelsen bakker op om bankens strategiske pejlemål om medarbejderengagement i Top-3 i 2025. Det passer meget godt sammen med vores vision om at have trygge og glade medarbejdere.

Vi kan meget passende tage afsæt i sidste års medarbejderundersøgelse. Resultatet viste, at vi er på rette vej. På trods af en enorm arbejdsbyrde i forbindelse med sammenlægningen med Handelsbanken, viste resultatet fremgang i forhold til tidligere. 

Var vi i kredsen overraskede over det? En lille smule, men så alligevel ikke. Vi hørte igen og igen, at det var fedt at være en del af den succes, det var at få Handelsbanken. Vi skrev historie! 

Hvad ville en medarbejderundersøgelse vise, hvis den blev skudt ud over rampen i dag? Det er svært at sige. Jeg nævner det, fordi der er meget travlt i hele organisationen. Konverteringen 11.11 gik heldigvis godt. 

Mængden af opgaver, der er fulgt i kølvandet, er imidlertid meget stor – også større end det, mange har forestillet sig. Der kæmpes og knokles for at få enderne til at nå sammen. Vi har mange kolleger, der er ved at være godt slidte. Det er ikke holdbart i længden. 

Vi er som sagt godt på vej, men vi må ikke tro, at vi uden videre sejler stille og roligt i mål. Fokus og forskellige geværgreb skal få os helt over målstregen. Det siger sig selv, at der skal være balance mellem arbejdstid og arbejdsopgaver. Derudover har vi i kredsen også et bud på, hvad vi som kreds skal fokusere på. 

For der er er flere knapper, som vi kan trykke på i banken for at komme helt i mål. Det er fx på områderne:

 •  Mangfoldighed
 •  Drømmen om en bidragskultur og psykologisk tryghed 
 •  Socialt ansvar.

De 3 overskrifter tapper ind i hinanden og er på mange måder hinandens forudsætninger. Og det er jo heller ikke sådan, at vi skal starte helt fra 0 i Jyske Bank. Men der er plads til en del forbedringer. Jeg vil lave et par nedslag i det følgende på områder, som skal have mere opmærksomhed.

Fortsat fokus på mangfoldighed:

Mangfoldighed på arbejdspladsen er afgørende for at skabe et inkluderende og dynamisk miljø. Forskellige baggrunde, perspektiver og kompetencer beriger samarbejdet og fremmer kreativitet. En mangfoldig arbejdsstyrke repræsenterer bedre det globale samfund og styrker virksomhedens evne til at forstå og imødekomme forskellige kunders behov. 

Desuden bidrager mangfoldighed til øget innovation og problemløsning ved at integrere forskellige tankegange og erfaringer. Endelig fremmer en inkluderende arbejdsplads trivsel og medarbejdertilfredshed, hvilket igen kan have positive virkninger på virksomhedens resultater.

Mine kolleger i kredsen og jeg drømmer om en arbejdsplads, hvor vi kan gå glade, tillidsfulde og trygge på arbejde. Vi skal både have kolleger, der ligner os, men vi skal også i højere grad spise frokost med og arbejde sammen med kolleger, der er vores diametrale modsætninger – fx i forhold til køn, alder, uddannelsesbaggrund og livssituation.

Øget mangfoldighed vil bringe os meget tættere på medarbejderengagement i Top-3, hvis den følges op af den helt nødvendige inklusion. Det hjælper ikke, at vi er mangfoldige, hvis vi ikke respekterer hinanden, vores forskelligheder og hvis vi ikke evner eller har vilje til at bringe vores forskellige styrker og perspektiver i spil. Det vil jeg uddybe senere i beretningen. 

Siden sidste år, hvor jeg fortalte om arbejdet i Mangfoldighedskomitéen, som nu er omdøbt til Mangfoldighedsudvalget, har vi rykket en lille smule. Vi er gået yderligere frem på antallet af kvindelige ledere fra ca. 27,5% til 29%. 
Det må da gerne gå lidt stærkere, og det tror jeg også på, at det kommer til. Jeg er ikke blevet mindre optimistisk, end da jeg stod her sidste år. For bag linjerne er der arbejdet med at få flere kvinder i ledelse. Og hvad er det så, jeg har set der bag linjerne?

Det er i hvert fald 3 ting:

 • Topledelsesfokus – det mærker jeg, er steget
 • Rekruttering og udvælgelse – HR har fokus på det underrepræsenterede køn ved ansættelse af medarbejdere
 • Potentiale og succession – vi har nu opmærksomhed på, at vi skal have vores arvtagere på plads i god tid.

Jeg ved godt, at vi ikke har været gode til at fortælle om arbejdet i Mangfoldighedsudvalget. Mange af jer har spurgt mig, om vi har nedlagt udvalget! Det har vi ikke. Vi har været omkring vældig mange emner, der kan forbedre mangfoldigheden markant i Jyske Bank. Det er ikke inspiration, der mangler, så nu håber jeg, at I vil se, der kommer mere ud over rampen i løbet af det næste år.

Nu har jeg talt en del om andelen af kvinder i ledelse. Mangfoldighed er som bekendt andet end kønsmæssig balance på ledelsesgangene. Det måles bl.a. også på forskellig uddannelsesbaggrund, internationale skills, livssituation og alder. Det blik har vi naturligvis også i udvalget. 

På Finansforbundets nytårskur fortalte én af oplægsholderne Betina Liliendal bl.a., at vi nu er op til 5 generationer på arbejdspladsen. Det var sådan lidt en aha-ting for mig. 5 generationer er i sig selv mangfoldigt. Og hvis vi forstår at samarbejde på kryds og tværs af generationerne, så kan der opstå magi. 

For et par uger siden var jeg sammen med bankens unge-netværk på Vesterbrogade. De havde arrangeret et gå-hjem-møde under temaet ”Fremtidens ledelse”. Her berørte vi også naturligt emnet omkring generationer.

Jeg spurgte dem, om de oplever generationskløfter i dagligdagen – eller om vi formår at bygge bro mellem generationerne. Deres svar varmede mit hjerte utrolig meget. Mine unge kolleger gav udtryk for solid brobygning til deres erfarne kolleger.

Én sagde: ”De erfarne medarbejdere er jo omvandrende orakler. De ved bare så meget!”  

Brobygning er i det hele taget et vigtigt ord, når det kommer til arbejdsglæde og psykologisk tryghed. 

Drømmen om en bidragskultur og psykologisk tryghed:

I kredsen drømmer vi om en bidragskultur og netop psykologisk tryghed. Som Johnny nævnte, så er det også noget, vi har haft på dagsordenen sammen med tillidsrepræsentanterne.

Hvornår har vi en bidragskultur? Det har vi, når alle bidrager til udviklingen af vores fælles arbejdsplads – enten med konkrete faglige bidrag, ideer eller de vigtige spørgsmål, der kan sætte skub i innovation og forbedringer.

Forudsætningen for en kultur, hvor alle vil bidrage til fælles bedste er en høj grad af psykologisk tryghed. Definitionen af psykologisk tryghed står her på slidet bagved mig. Altså alle skal være trygge ved at dele tanker, ideer og konstruktiv kritik uden at være bange for at blive straffet, hånet eller sat på plads. Det kræver mod fra den enkelte og nysgerrighed fra alle andre.

Mod er heldigvis en muskel, der kan trænes. Ledelsen sætter rammerne, men alle skal deltage for at højne graden af psykologisk tryghed. Med mod og nysgerrighed håber vi, at den psykologiske tryghed får et større og helt naturligt fokus i alle afdelinger og dermed i hele koncernen på tværs af alle fagområder.   

Nu vender jeg så tilbage til mine pointer om inklusion tidligere i beretningen, nemlig at mangfoldighed ikke er meget værd, hvis vi ikke respekterer, forstår, værdsætter og inkluderer de mange forskellige ideer og input mv., vi møder i hverdagen.
Høj psykologisk tryghed er en forudsætning for inklusion.

Socialt ansvar:

Til sidst vil jeg uddybe nogle få temaer, som vi også har et særligt fokus på i kredsen, nemlig socialt ansvar, som hænger sammen med alt det andet, jeg har talt om indtil nu. Jeg vil konkret dykke ned i følgende 2 overskrifter:

 • Frivilligt arbejde
 • Ansættelse af sårbare medarbejdere.

Fremtidens medarbejdere ønsker i højere grad mening i jobbet. Der skal være en oplevelse af, at deres arbejde har et dybere formål end bare det at tjene penge. Jobindhold og udviklingsmuligheder er selvfølgelig vigtige parametre. 

Derudover kan det, at virksomheden tager et socialt ansvar, bidrage yderligere til det meningsfulde job og give medarbejderstolthed. Det så vi fx i forbindelse med vores mulighed for at tage fri med løn for at hjælpe flygtninge fra Ukraine. 

Det er en god erfaring, vi kan arbejde videre med. Under forhandlingerne af vores koncernoverenskomst sidste år aftalte vi, at vi nedsætter en arbejdsgruppe, der inden 1. juli i år kigger ind i, om og eller hvordan vi kan arbejde med frivilligt arbejde. 

Jeg har i mange år haft en drøm om, at vi i Jyske Bank kan ansætte flere sårbare medarbejdere – fx fleksjobbere. Argumentet for ikke at gøre det er ofte, at det vil koste penge og være på bekostning af andre medarbejdere. Den argumentation vil jeg gerne udfordre!
Sidste år mødte jeg en pragtfuld ildsjæl – Henriette Højer, der har etableret virksomheden ”Flexfabrikken”. Hendes udgangspunkt er, at det selvfølgelig skal være værdiskabende for alle parter. Derfor arbejder de i Flexfabrikken med at matche fleksjobberne til deres job. 

Mange havner fuldstændig uforskyldt i et fleksjob. Måske er følgerne af en hjernerystelse årsag til fleksjob. Måske et flåtbid! Det kunne lige så godt være dig og mig, der blev ramt af sort uheld, som det ofte er.

Min holdning er, at ansættelse af fleksjobbere vil give os mere mangfoldighed, inklusion og medarbejderstolthed i banken.  
I januar var der en artikel i Finansforbundets nyhedsbrev, der dokumenterer, at vi halter langt, langt bagefter i den finansielle sektor i forhold til at ansætte fleksjobbere. Det er nemmere at få fleksjob på en boreplatform end i en bank! Det bør vi kunne gøre bedre.

Ved det rigtige match er der tilmed økonomisk bundlinje til Jyske Bank. Så det er en win-win-win situation.

Konstruktive samarbejder

Traditionen tro er generalforsamlingen også stedet, hvor vi i kredsen kvitterer for de mange gode og konstruktive samarbejdsrelationer, vi har. Ingen kan udrette store bedrifter alene – heller ikke os i kredsbestyrelsen. 

Tak til alle tillidsrepræsentanter. I er - som Johnny sagde - vores forlængede arm og talerør og i det daglige vores rygrad. Uden jer ville det blive svært reelt at kæmpe for trygge medarbejdere på en glad arbejdsplads. 

Tak til vores gode kolleger i HR. Samarbejdet om at skabe den bedste arbejdsplads i sektoren er virkelig godt. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer.

Tak til den øverste ledelse for igen i år at komme os i møde, når vi har banket på døren. Det er ikke en naturlov, at det er sådan.
Sidst, men ikke mindst, skal I, mine fantastiske kolleger fra kredsbestyrelsen have en kæmpe tak med på vejen. I gør en forskel hver eneste dag for alle på vores fælles arbejdsplads. Tak til jer Ulla, Malene og Nina for at understøtte os alle i kredsbestyrelsen.  

Tak til jer alle her i salen for at dele denne lørdag med os. Det er vi meget taknemmelige over.

Tak for ordet.”

Seneste nyt