Menu luk

Klager over Finansforbundets rådgivning

Er du utilfreds med den behandling, din sag har fået i Finansforbundet? Mener du, at din tillidsrepræsentant eller kreds ikke har givet dig korrekt rådgivning? Du kan klage over rådgivningen, men inden da skal du have udtømt alle muligheder for afklaring og videre dialog med de involverede.

Hvis du vælger at klage over den rådgivning, du har fået, behandler vi den på grundlag af lovgivning, overenskomster, Finansforbundets regler for god sagsbehandlingsskik og Finansforbundets vedtægter.

Men vi opfodrer til, at du altid undersøger mulighederne for dialog med de involverede helt til bunds, inden du træffer beslutningen om at klage.

Hvordan er klageprocessen?

Vi behandler først klagen internt i Finansforbundet. Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen og vil fortsætte klageprocessen, kan du klage til Finansforbundets eksterne klageinstans. Dvs. at:

 • Du kan klage til Finansforbundets klageinstans over behandlingen af din sag.
 • Er du utilfreds med Finansforbundets svar på din klage, kan du klage videre til Overenskomstudvalget.
 • Er du utilfreds med Overenskomstudvalgets svar, kan du klage til den eksterne klageinstans.

Hvordan klager jeg til Finansforbundets klageinstans?

Hvis du beslutter dig for at klage over behandlingen af din sag, skal du i første omgang klage til Finansforbundets klageinstans.

Sådan klager du:

 • Du skal klage skriftligt. Der skal være tydelig afsender, og det skal fremgå klart, at der er tale om en klage, og hvem du klager over.
 • Send klagen inden for et år efter, at din sag er afsluttet. Det skyldes, at Finansforbundets interne og eksterne klageinstans ikke er forpligtet til at behandle din klage, hvis du indgiver den mere end et år efter, at en sag er afsluttet, medmindre særlige forhold gør sig gældende.
 • Send klagen til Finansforbundet, Applebys Plads 5, 1411 København K, att.: Klageinstansen eller via mail: post@finansforbundet.dk.

Når Finansforbundet modtager din klage, fremlægger vi klagen for den tillidsrepræsentant eller sagsbehandler i kredsen eller Finansforbundet, der har behandlet eller rådgivet dig. Du får et skriftligt svar – så vidt muligt indenfor otte uger fra vi har modtaget din klage.

Er du ikke tilfreds med svaret fra Finansforbundet, og beslutter du dig for at fortsætte klageprocessen, kan du vælge at klage videre til Finansforbundets Overenskomstudvalg.

"Undersøg altid mulighederne for dialog med de involverede helt til bunds, inden du træffer beslutningen om at klage."

Hvordan klager jeg til overenskomstudvalget?

Er du ikke tilfreds med svaret fra Finansforbundet, kan du vælge at klage videre til Finansforbundets Overenskomstudvalg.

Sådan klager du:

 • Du skal klage skriftligt.
 • Send klagen senest tre måneder efter, du har modtaget Finansforbundets svar.
 • Send klagen til ”Finansforbundet, Applebys Plads 5, 1411 København K, att.: Klageinstansen eller via mail: post@finansforbundet.dk”.

Udvalget træffer så vidt muligt en afgørelse indenfor otte uger efter, de har modtaget din klage, og derpå sender de afgørelsen til dig og til dem, du har klaget over.

Er du ikke tilfreds med Overenskomstudvalgets afgørelse og ønsker at fortsætte klageprocessen, kan du klage over afgørelsen til Finansforbundets eksterne klageinstans.

Hvordan klager jeg til den eksterne klageinstans?

Hvis du ikke er tilfreds med Overenskomstudvalgets afgørelse, kan du klage over den til Finansforbundets eksterne klageinstans. Den eksterne klageinstans er en advokat med speciale inden for arbejdsret og behandler sagen uafhængigt af Finansforbundet.

Den eksterne klageinstans forelægger sagen for de implicerede parter og beder om en udtalelse i sagen. Du modtager en kopi af denne høring og udtalelse, og du har herefter mulighed for at komme med bemærkninger. Derudover kan klageinstansen indhente flere oplysninger om sagen - du bliver orienteret, hvis der kommer nye oplysninger af betydning for afgørelsen, og du får igen mulighed for at komme med bemærkninger.

Sådan klager du:

 • Du skal klage skriftligt.
 • Send klagen senest tre måneder efter, du har modtaget Overenskomstudvalgets afgørelse.
 • Send klagen til Finansforbundet, Applebys Plads 5, 1411 København K, att.: Den eksterne klageinstans eller via mail: post@finansforbundet.dk.

Udvalget træffer så vidt muligt en afgørelse indenfor otte uger efter, de har modtaget din klage, og derpå sender de afgørelsen til dig og til dem, du har klaget over.

Afgørelsen fra den eksterne klageinstans er vejledende for Finansforbundet.

Hvad kan du klage over?

Finansforbundets interne og eksterne klageinstans behandler klager over rådgivning og sagsbehandling vedrørende ansættelsesforhold.
Klageinstansen kan ikke behandle:

 • Klager af politisk karakter, herunder vedrørende Finansforbundets almindelige virke, fx overenskomstforhandlinger og andre forhandlinger om generelle, kollektive ansættelsesvilkår.
 • Klager vedrørende Finansforbundets medlemstilbud, herunder fx feriehusudlejning og forsikringer.
 • Sager, der vedrører FTFa.

Hvilke afgørelser kan klageinstansen træffe?

Klageinstansen kan træffe tre typer af afgørelser:

 • Intet grundlag for at udtale kritik.
 • At udtale kritik.
 • Økonomisk erstatning.

Kontakt Jura

32 66 13 30

Ring til os mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00 eller fredag kl. 8.30 - 15.00.

Du kan også skrive til raadgivning@finansforbundet.dk