Menu luk

Vi vil gøre arbejdslivet mere holdbart

Arbejdsvilkårene bliver stadigt mere krævende for de ansatte i finanssektoren, og årene på arbejdsmarkedet bliver flere og flere. Det kræver nytænkning.

15. sep 2020
 • Finansforbundet foreslår

 • Nedsæt en Kommission for det holdbare arbejdsliv

  Nedsæt en Kommission for det holdbare arbejdsliv

  Danmark har brug for en samfundsdebat om, hvordan vi kan holde til et helt arbejdsliv. Første skridt er en regeringsnedsat og hurtigt arbejdende kommission, hvor arbejdsmarkedets parter deltager. Den skal se arbejdslivet i et vugge-til-grav-perspektiv og komme med konkrete bud på, hvordan vi sammen skaber de rette betingelser for det holdbare arbejdsliv.

 • Lav regler for håndtering af det fleksible arbejde

  Lav regler for håndtering af det fleksible arbejde

  Vi har i Danmark et regelsæt for hjemmearbejde, men ikke for det fleksible arbejde. Vi foreslår derfor, at der udarbejdes et regelsæt og en række anbefalinger for håndtering af det fleksible arbejde. Finansforbundet opfordrer til, at politikere, arbejdsmarkedets parter og virksomheder går sammen om at skabe ny viden og komme med nye forslag til, hvordan vi bedst griber mulighederne for et holdbart arbejdsliv.

 • Skab en pulje til udviklingsprojekter om digitalisering og trivsel

  Skab en pulje til udviklingsprojekter om digitalisering og trivsel

  I 1980erne kunne virksomheder over en femårig periode søge om penge til projekter med fokus på omstilling og samspil mellem teknologi, organisation og arbejdsvilkår. Det såkaldte TUP-program med 1,5 milliarder kr. gav virksomheder luft til at eksperimentere. Etableringen af et lignende program, målrettet SMV’erne, vil gøre det muligt at for virksomhederne at få støtte til at udvikle ideer, der bidrager til at skabe såvel trivsel som bundlinje i digitale forandringsprocesser.

 • Udvikl lederkompetencer i forebyggelse af mistrivsel

  Udvikl lederkompetencer i forebyggelse af mistrivsel

  Ledere har brug for viden og kompetencer i arbejdet med at håndtere situationer, hvor en medarbejder mistrives. I den politiske aftale om en forbedret arbejdsmiljøindsats fra april 2019 indgik en opfordring til, at arbejdsmarkedets parter skulle indhente erfaringer om uddannelse af ledere i håndtering af psykisk arbejdsmiljø. Det har vi nu gjort, og vi foreslår på den baggrund at alle ledere skal igennem et kompetencegivende forløb.

 • Skab tilsyn med hele det psykiske arbejdsmiljø

  Skab tilsyn med hele det psykiske arbejdsmiljø

  Arbejdstilsynet bør få bemyndigelse til at føre tilsyn med hele det psykiske arbejdsmiljø. Sådan er det ikke i dag. Tilsynet på det psykiske område er baseret på anbefalinger fra 1995, og det betyder blandt andet, at forhold som ledelse og samarbejde ikke er inkluderet. Det psykiske arbejdsmiljø, som udspringer nemlig af ledelsesretten. Retningslinjerne bliver primært opretholdt af politiske årsager, og det giver Arbejdstilsynet dårlige arbejdsbetingelser for at støtte virksomheder med ondt i det psykiske arbejdsmiljø.

Som fagforbund har Finansforbundet et ønske om at skabe bæredygtige og holdbare arbejdspladser i et foranderligt, finansielt område, så vores medlemmer kan lykkes i arbejdslivet.

Den teknologiske udvikling – og en udsigt til flere og flere år på arbejdsmarkedet - kræver nemlig, at medarbejdere er holdbare i både helbreds- og kompetencemæssig forstand. Det står desværre i skarp kontrast til virkeligheden. I de seneste 10 år har udviklingen i de ansattes oplevelse af at være stresset udviklet sig negativt, og i dag er det en ud af fire ansatte, der aktuelt oplever at være stressede.

Men der er muligheder for at knække kurven, og vi er i Finansforbundet optagede af at gribe dem!

Lær af Corona-krisen

Med Corona-krisen har vi fået bevis for, at der er trivselsmæssige gevinster at hente ved ”at sætte medarbejderne fri”. Nedlukningen af Danmark betød at en meget stor del af de danske lønmodtagere fra den ene dag til den anden fik langt mere ansvar og selvstændighed i deres arbejdsliv. Selvom arbejdsfællesskaberne er blevet udfordret, trives medarbejderne i den finansielle sektor med de nye rammer for deres arbejde, og en række virksomheder har efterfølgende meldt ud med planer om at øge mulighederne for at arbejde fleksibelt.

Nedslidning må ikke blive en folkesygdom

Der er et markant politisk fokus på at sikre nedslidte en værdig tilbagetrækning, og det er godt. Men vi fokuserer alt for ensidigt på pension og tilbagetrækning. På den korte bane skal vi hjælpe borgere, der er fysisk eller psykisk nedslidte. På den lange bane skal vi ikke acceptere nedslidning som et vilkår i arbejdet.

Vi bør i stedet finde svar på, hvad der skaber et holdbart arbejdsliv - helt til pensionsalderen eller endnu senere for dem, der måtte ønske det.

Vi har brug for en ny værktøjskasse

I mange år har politikere, arbejdsmarkedets parter, virksomheder, ledere og tillidsvalgte arbejdet på at forebygge dårligt arbejdsmiljø. Men Finansforbundets trivselsundersøgelser og nationale helbredsundersøgelser viser, at det psykiske arbejdsmiljø ikke bliver bedre. Tværtimod er trivslen faldende, og oplevelsen af at være stresset er stigende.

Intentionerne er gode nok, men løsningerne og redskaberne er ikke tilstrækkelige. Finansforbundets ambition er at bringe nyt til bordet i forhold til den forebyggende indsats. Vi må sammen skabe ny viden og komme med forslag til at løse udfordringerne, ellers kan vi ikke knække den negative kurve.

Kontakt

50 85 23 92

Josefine Boel Rasmussen

Ansvarlig for Public Affairs

jbr@finansforbundet.dk