Menu luk

Finansforbundets politiske indsatsområder

Landsmødet beslutter Finansforbundets politiske indsatsområder, der definerer retningen for Finansforbundets politiske arbejde. Indsatsområderne er struktureret i en indflyvning og fire overordnede temaer. Du kan få det fulde overblik her.

Prioriterede politiske indsatsområder 2020-2023


I Finansforbundet ser vi en verden, der forandrer sig, som præmis for vores virke og
indsatser. Som en ambitiøs fagforening vil vi ikke nøjes med at følge forandringerne.
Vi vil påvirke den verden, som vi lever og skal leve i.

For vores medlemmer og det fællesskab, vi er forbundet af, er forandring en konstant.
Arbejdslivet er i bevægelse. Det kan være fristende at holde fast i alt det kendte. Men
for modigt at kunne præge fremtiden skal vi kunne give slip på ideen om, at det er
muligt at bevare alt det, vi står i lige nu.

Derfor skal vi med udgangspunkt i det enkelte menneske og vores fællesskab som
fundament selv være den forandring, som vi ønsker i verden.

Vi vil skabe værdi for vores medlemmer, men også tage ansvar for mere og flere som
en naturlig del af vores forpligtelse til at give tilbage til de samfund, vi er en del af, og
det vi sammen overleverer til kommende generationer.

Vejen til at skabe resultater går gennem samarbejder og alliancer. Som organisation
skal vi forholde os nysgerrigt og anerkendende til vores omverden. Vi skal have fokus
på bæredygtighed samt på social og økonomisk vækst for at håndtere de forandringer,
der påvirker vores medlemmers arbejdsliv og udvikling. 

Vi skal indgå i de relationer, der er nødvendige for at skabe resultater, gå konstruktivt ind i fremtiden og i sidste ende gøre en forskel for vores medlemmer og de samfund, vi er en del af.

Politiske indsatsområder

De store udfordringer omkring os

Klimakrisen sætter sit aftryk på verden og behovet for en grøn, social omstilling er
presserende. Samtidigt ser vi, at flere og flere demokratier og politiske institutioner er
under pres. Den digitale udvikling, Bigtechs og tilgængeligheden af persondata
presser den individuelle ret til et privatliv og kan misbruges til vildledning, manipulation
og overvågning.

Den finansielle sektor spiller en nøglerolle i at sikre en global bæredygtig omstilling,
men er udfordret af et dårligt omdømme, politisk mistillid, snæver regulering, nye
innovative aktører og konservative ledelsesparadigmer.

Vi skal bidrage til at skabe et finansielt område med høj etik, der leverer værdi til
samfundet i form af økonomisk og social vækst, men også til øget transparens og
bevarelsen af demokratiske værdier. Et område, der skaber gode bæredygtige jobs,
såvel i Danmark som i andre lande, hvor der drives virksomhed.

Som ressourcestærkt og kompetent forbund skal vi arbejde for den gode forandring i
samfundet. Vi arbejder for at styrke sammenhængskraft, fællesskab, lige muligheder
og bæredygtige arbejdstagerforhold, og for at påvirke i den rigtige retning, hvor vi kan.
Derfor vil vi arbejde for:

 • at arbejdstagerforhold styrkes både nært og fjernt som et grundlag for en bæredygtig, social og økonomisk vækst.
 • at data anvendes til at understøtte demokrati og transparens, og at borgernes private
  data beskyttes.
 • at styrke lige muligheder og samfund med en stærk sammenhængskraft.
 • at Finansforbundet som organisation agerer bæredygtigt og klimamæssigt ansvarligt
 • at styrke sektorens image og synliggøre den værdi, vi leverer til samfundet.
Det kompetente menneske

Samfund og sektor er i forandring. Det stiller krav til forretningsstrategier og
forretningsudvikling, og det skaber kulturmøder på tværs af nationaliteter og
virksomheder. Det kræver ledere, der kan udøve ledelse i en dansk kontekst og i en
dansk kultur.

Det er helt vitalt, at de finansielle virksomheder fortsat har kompetente
ansatte, der er på forkant med de forandringer, der præger det finansielle område.
Danmark skal fortsat være et land med et attraktivt arbejdsmarked og en kompetent
arbejdsstyrke. Det er afgørende at kunne tiltrække og fastholde kompetent
arbejdskraft på det finansielle område.

Der bliver konstant øgede krav til dybere kompetencer i flere jobfunktioner, men i
stigende grad er grundkompetencen evnen til forandring, samarbejde,
relationsskabelse og nysgerrighed. Det kræver et uddannelsessystem, der kan
understøtte den fremtid, vi ser ind i.

Finansforbundet skal stimulere og understøtte det at lykkes i hele arbejdslivet, hvor
man som medlem skal være i bevægelse. Det kræver en rammesætning fra
virksomhederne, der understøtter livsfaserne i et arbejdsliv, og en
kompetenceudvikling, som rækker ud over det aktuelle job. Et stærkt samspil mellem
Finansforbundet og andre aktører på beskæftigelsesområdet skal sikre, at
medlemmerne udvikler deres værdi på arbejdsmarkedet. Vi skal bidrage til, at læring og menneskelig vækst til stadighed giver medlemmet valgmuligheder i arbejdslivet.

Virksomhedernes fremadrettede værdiskabelse er uløseligt forbundet med motiverede
medarbejderes mulighed for læring, refleksion, udvikling og restitution. Vi har et fælles
ansvar for, at såvel tillidsvalgte som arbejdsgivere på alle niveauer arbejder sammen
om at skabe de bedste rammer herfor. Det kræver fokus på uddannelse og
inddragelse af tillidsvalgte i de vigtige beslutninger, som træffes i de enkelte
virksomheder.

Derfor vil vi arbejde for:

 • at det finansielle område altid har kompetente og udviklingsorienterede medarbejdere
 • og ledere, der er klædt på til forandringer og kan levere værdi til virksomheder, kunder
  og samfund.
 • at medlemmer af Finansforbundet altid har adgang til uddannelse og andre tilbud, der
  udvikler deres værdi på arbejdsmarkedet.
 • at lederne har vilkår, der udvikler dem selv og deres medarbejdere.
 • at vi altid har kompetente og dialogsøgende tillidsvalgte
 • at medarbejdere og tillidsvalgte klædes på til at indgå i virksomhedernes kundevendte
  og interne dialog om bæredygtighed
Det rummelige og fleksible arbejdsliv

Arbejdslivet er i forandring, og for første gang ser vi, at digitaliseringen bredt set åbner
mulighed for, at arbejdslivet og privatlivet samlet kan indgå i planlægningen af det hele
liv.

Corona-krisen og det påførte hjemmearbejde har påvist værdien ved at sætte
medarbejderne fri til i højere grad at tilrettelægge deres eget arbejde.
Vi ønsker, at finanssektoren synligt står for inklusion, mangfoldighed, ligeværd og lige
løn for lige arbejde. Flere kvinder i ledelse vil styrke de strategiske kompetencer i
virksomhederne. Fleksibilitet, ligestilling og diversitet er vigtige nøgler til på forskellig
vis at forøge trivslen, styrke den mentale sundhed og minimere stress.

Digitaliseringen skal bruges meningsfuldt i relation til ansatte såvel som kunder. Vi
skal have fokus på digitaliseringens udviklingspotentialer frem for effektivisering og
omkostningsreduktion, og på hvordan den kan skabe værdi og nærvær for mennesker.
Den skal give de ansatte mulighed for selvbestemmelse på eget arbejdsliv.
Overenskomster og lovgivning skal understøtte, at digitalisering kan finde sted på en
værdiskabende måde.

Derfor vil vi arbejde for:

 • at digitalisering skal øge trivslen for det enkelte medlem, skabe vækst og flere jobs.
 • at privatliv og arbejdsliv kombineres på en fleksibel måde, der gør, at det enkelte
  medlem får øget selvbestemmelse, øget trivsel og et mere holdbart arbejdsliv i alle
  livsfaser.
 • at diversiteten på det finansielle område øges, og at der i virksomhederne og på
  arbejdspladserne skabes inkluderende fællesskaber, der øger mangfoldigheden.
 • at kønsbalancen styrkes i alle ledelseslag på det finansielle område.
 • at medlemmer og tillidsvalgte møder anerkendelse og til stadighed har de bedste
  muligheder for at udføre deres arbejde.
Samarbejder og alliancer

Betingelserne for vores medlemmers arbejdsliv bliver i stigende grad fastlagt og
defineret i komplekse samspil af flere interessenter. Ikke alene sættes national lovgivning og overenskomst under pres af internationale regler, som ikke kun gælder finanssektoren. Arbejdsmiljø, hvidvask, kompetenceudvikling, innovation og datalovgivning er andre helt centrale temaer og områder, som påvirkes og influeres af andre danske aktører, og som er en del af den
internationale agenda.

På samme måde som vores organisationsområde skal fastholdes og udbygges, er
vores politiske virke heller ikke afgrænset af det finansielle område. For at løfte de
udfordringer, vores medlemmer berettiget ønsker, at Finansforbundet skal påvirke, er
netværk, samarbejder og alliancer en naturlig del af vores virke. Vi ved, at vi bliver
stærkere, når vi taler sammen med andre.

Forandringerne omkring os betyder også, at vi skal udfordre os selv, vores struktur og
vores tankesæt. Som forbund skal vi altid være i bevægelse og søge nye og
utraditionelle partnerskaber – altid med øje for, hvad der tjener vores medlemmers
interesser.

Derfor vil vi arbejde for:

 • at vi kontinuerligt udfordrer og udvikler vores tankesæt, vores vaner og vores struktur
 • at skabe konstruktive alliancer, hvor vi kan arbejde sammen om løsninger, der er til
  gavn for vores medlemmer.
 • at både eksisterende og nye medarbejdergrupper skal kunne se sig selv i
  Finansforbundet, både individuelt og som del af en gruppe.

Finansforbundets politiske arbejdsstruktur

I Finansforbundet arbejder vi med politiske ansvarsområder som en væsentligt element i vores politiske arbejdsstruktur.

Formålet med ansvarsområderne er:

 • at være  demokratisk sammensatte fora på mere afgrænsede områder
 • at medvirke til realiseringen af de politiske beslutninger, der besluttes på landsmøder
 • at sikre sammenhæng mellem den politikudvikling og -implementering, der foregår hhv. centralt og decentralt.
 • at kunne håndtere de politiske sager som løbende opstår.

Læs mere om ansvarsområderne

Download kommissorium for ansvarsområderne 2020-2023

Kontakt

32 66 14 81

Kontaktperson er Kristian Lind, politisk kommunikationsansvarlig.

Du kan også skrive til Kristian på kl@finansforbundet.dk