Menu luk

Det arbejder Finansforbundet for

Hos Finansforbundet tror vi på det holdbare arbejdsliv. Det gør vi med fællesskabet som fundament for at skabe en sund og bæredygtig udvikling af det finansielle område - med mennesket i centrum.

Formålet med de politiske ansvarsområder er at medvirke til realisering af de  politiske indsatsområder, der besluttes på landsmødet. Herudover er det ansvarsområdernes opgave at sikre sammenhæng mellem den politikudvikling og -implementering, der foregår hhv. centralt i forbundet og decentralt i kredsene.

Ansvarsområderne skal herudover forholde sig til relevant lovgivning, regulering og social dialog – såvel internationalt som nationalt.

Ansvarsområderne skal være en politisk driver og sikre en gensidigt forpligtende dialog mellem det decentrale og centrale niveau på sit område.

Ansvarsområderne skal sikre sammenhæng mellem politik, handling og implementering i de indsatser, som ansvarsområdet tager initiativ til.

Finansforbundets landsmøde har den 30. september 2020 besluttet fire overordnede politiske indsatsområder, som der skal gøres en særlig indsats for at nå i mål med. Hvert indsatsområder indeholder en række konkrete politiske målsætninger,  som bør gives særlig opmærksomhed.

De fire politiske indsatsområder er:

 • De store udfordringer omkring os
 • Det kompetente menneske
 • Det rummelige og fleksible arbejdsliv
 • Alliancer og samarbejde

Derudover har indsatsområderne en retningsgivende indledende tekst, som ansvarsområderne også skal forholde sig til. Den omtales i bilaget under overskriften fra landsmødet, ’Forbundet af fællesskab’.

For en udfoldelse af de fire politiske indsatsområder samt ’forbundet af fællesskab’ henvises til bilaget.

Prioriterede politiske indsatsområder 2020-2023

Landsmødet beslutter, hvilke politiske indsatsområder Finansforbundet skal arbejde med. Vores hovedbestyrelse nedsætter herefter fx ansvarsområder og udvalg, der skal sikre, at indsatsområderne bliver realiseret.

I denne Landsmødeperiode har vi valgt at arbejde med disse politiske indsatsområder.

Digitalisering og trivsel

Digitaliseringens betydning for trivslen, herunder organiseringens betydning (fleksible arbejdspladser).

Trivsel i almindelig forstand (fysisk og psykisk arbejdsmiljø)

 • Trivsel
 • Digitalisering
 • Nye arbejds- og organisationsformer
Sektorudvikling og nye forretningsområder

Den finansielle sektor oplever et pres på den traditionelle forandring både pga digitaliseringen men også pga. den ”forsvundne samfundskontrakt”. I dette ansvarsområde skal der arbejdes med ”produktudviklingen”

 • Forretningsstrategier/Bæredygtig Finans
 • Dataetik, databeskyttelse
 • Bedre mulighed for at anvende data til nye serviceydelser/produkter
 • Nye aktører
 • Samspillet med samfundet
Udvikling og læring

Den finansielle sektor oplever et pres på den traditionelle forandring både pga digitaliseringen men også pga. den ”forsvundne samfundskontrakt”. I dette ansvarsområde skal der arbejdes med ”produktudviklingen”.

 • Forretningsstrategier/Bæredygtig Finans
 • Dataetik, databeskyttelse
 • Bedre mulighed for at anvende data til nye serviceydelser/produkter
 • Nye aktører
 • Samspillet med samfundet
Innovation og beskæftigelse

Iværksætteri og innovations betydning af jobskabelsen. Det grundlæggende arbejde med beskæftigelsespolitik.

 • Iværksætteri og vækst
 • Digitalisering
 • Beskæftigelsespolitik/velfærdsydelser
 • Kvinder i ledelse
 • Mangfoldighed og ligestilling
Forbund i bevægelse

I en verden hvor forandringerne er konstante, er der behov for at se på måden vi er i samspil med alle vores interessenter. Det vil også være her hvor vi udfordrer vanetænkningen.

 • Organisering og involvering
 • Partnerskabsaftaler
 • Alliancer og samarbejde
 • ”Hackatoriet”
Forbund og samfund

Her beskæftiger vi os med de mere makropolitiske dele af samfundspolitikken både nationalt og internationalt. Bæredygtighed vil også være et emne.

 • Det internationale arbejde/samarbejde
 • Tværnationale virksomhedsklubber
 • Regulering
 • Den danske model herunder aftalemodel i et internationalt perspektiv
 • Bæredygtighed/Klima
 • Digitalisering

Bilag med de seks ansvarsområder udfoldet mere detaljeret

Tværgående målsætninger

Udover de indsatsområder og målsætninger, som er henført til hver af de seks ansvarsområder, er der desuden en række tværgående målsætninger, som alle ansvarsområder skal forsøge at indfri. De tværgående målsætninger tager udgangspunkt i kernefortællingens strategiske pejlemærker:

Medlemsrelevans (Merværdi og mening)

Den altafgørende succesparameter for alt det, vi gør i Finansforbundet, er at det opleves relevant og skaber merværdi til og mening for medlemmerne.

Rustet til fremtiden (Udfordringer og muligheder)

I Finansforbundet insisterer vi på at se ud i fremtiden og forholde os proaktivt til de udfordringer, som vi vurderer, at vores medlemmer på et tidspunkt vil stå over for.

Dialog og involvering

Vi kan udvikle vores indsatser yderligere, hvis vi i højere grad kommer i dialog med og involverer vores medlemmer i udviklingen af de enkelte indsatser.

Synliggørelse og formidling

For alle beslutninger, vi tager, og for alle indsatser, vi igangsætter, skal der være et særligt fokus på at tydeliggøre og kommunikere såvel medlemsrelevans som mening til medlemmerne.

Struktur og retningslinjer for arbejdet i ansvarsområderne

I denne del fastlægges de strukturelle rammer og retningslinjer for arbejdet i ansvarsområderne.

Beslutningsstruktur, rollefordeling og samarbejdsflader

Formandskab

Formandskabet har til opgave at sikre den overordnede politiske koordination, fx ved bemandingen af de politiske teams samt den løbende overvågning af udviklingen i de politiske ansvarsområder og den organisatoriske struktur.

Formandskabet har sammen med hovedbestyrelsen det politiske ansvar for koordinering af arbejdet i ansvarsområderne. Hovedbestyrelsen kan således i landsmødeperioden benytte sig af muligheden for at nedlægge eksisterende og/eller oprette nye ansvarsområder.

Finansforbundets formandskab og de politisk ansvarlige er ansvarlige for drive de enkelte ansvarsområder, og for at sikre at der er den ønskede fremdrift, afholdes der løbende og efter behov møder mellem den enkelte politisk ansvarlige og den repræsentant fra formandskabet, der er knyttet  til det pågældende ansvarsområde.

Formandskabet deltager efter en intern fordeling i ansvarsområdernes arbejde. Formandskabet deltager i de politiske teams møder samt på ad hoc basis i øvrige møder.

Formandskabet har ansvaret i forhold til samfundet og sektoren, herunder kontakten til pressen. Formandskabet skal endvidere sikre, at Finansforbundets overordnede interesser varetages i eksterne repræsentationer, hvor det er vigtigt, at Finansforbundet er repræsenteret.

Politisk ansvarlige

På baggrund af indstilling fra formandskabet, beslutter hovedbestyrelsen, hvilke HB-medlemmer der skal være politisk ansvarlige for de enkelte ansvarsområder. De politisk ansvarlige skal sikre et velfungerende samarbejde med hovedbestyrelse, det politiske team og øvrige mødefora, samt at der er sammenhæng mellem forbundets centrale politikudvikling og politikudviklingen i ansvarsområdet.

Den politisk ansvarlige beslutter i samråd med det øvrige politiske team, hvordan arbejdet i ansvarsområdet skal organiseres – inden for rammerne af kommissorium og budget for ansvarsområdet.

Den politisk ansvarlige har ansvaret for den samlede koordinering af arbejdet i ansvarsområdet. Herudover har den politisk ansvarlige ansvaret for den politiske del i forhold til onboardingen af nye kredsteammedlemmer til ansvarsområdearbejdet - generelt som ift. det specifikke ansvarsområde.

Politisk team

På baggrund af indstilling fra formandskabet nedsætter hovedbestyrelsen et politisk team for hvert ansvarsområde. Et politisk team består i udgangspunktet af en politisk ansvarlig fra HB, to medlemmer fra HB eller en kredsbestyrelse, samt en repræsentant fra formandskabet.

Det enkelte politiske team kan alt efter behov og valg af ansvarsområdets organisering anmode om at blive udvidet med en eller flere medlemmer.

I så fald er det formandskabet, der efter samråd med de enkelte kredsformænd indstiller udpegningen til hovedbestyrelsen.

Politisk team deltager i koordineringen af arbejdet i ansvarsområdet samt i de indstillinger og rapporteringer, som ansvarsområderne forelægger til behandling i hovedbestyrelsen.

Politisk team bidrager til, at der sker fremdrift inden for ansvarsområdet.

Politisk team bidrager til, at kredsene involveres mest hensigtsmæssigt i ansvarsområdets arbejde, samt at kredsene involveres i udviklingen af de indsatser, der gennemføres i ansvarsområderegi.

Ansvarsområdernes interne organisatoriske struktur

De politiske teams har mandat til at vælge den organisatoriske struktur, som de vurderer, vil være den optimale ift. at nå de udstukne politiske mål.

Uanset valg af politisk arbejdsstruktur for det enkelte ansvarsområde skal politisk team i sit arbejde:

 • Arbejde med afsæt i Finansforbundets værdier om Dialog, Ansvar, Respekt og Tillid
 • Sikre sammenhæng mellem og koordinering af den politikudvikling og -implementering, der foregår hhv. centralt og decentralt.
 • Arbejde for at fremme involveringen af KB-medlemmer, tillidsvalgte og medlemmer i udviklingen af ansvarsområdets indsatser.

Kredsteam

Hvis der gøres brug af kredsteam, er det den politisk ansvarlige, der leder disse møder.

Kredsrepræsentanterne udpeges af de enkelte kredsbestyrelser. Kredsbestyrelserne beslutter ud fra en samlet vurdering af behov og ressourcer, om de vil deltage med en eller to kredsrepræsentanter i det enkelte kredsteam.

Kredsteamet deltager i udviklingen af ansvarsområdernes aktivitetsplaner samt i udviklingen og implementeringen af de aktiviteter, som ansvarsområdet vælger at igangsætte.

Politisk koordinering

For at sikre den nødvendige koordinering af de mange aktiviteter, der sættes i gang i ansvarsområderne, etableres en koordinationsgruppe med deltagelse af Finansforbundets formandskab og de politisk ansvarlige for de 6 ansvarsområder.

Koordinationsgruppen har til opgave:

 • At sikre, at der er den nødvendige smidighed og fleksibilitet mellem ansvarsområderne - og de indsatsområder, der løftes her.
 • At sikre, at der er fokus på de tværgående målsætninger i ansvarsområderne. 

Sekretariat

Sekretariatet har ansvaret for den administrative koordinering af arbejdet i ansvarsområderne og på tværs af disse.

Det er desuden sekretariatets ansvar at bemande hvert ansvarsområde med en fagligt ansvarlig samt det nødvendige antal faglige ressourcepersoner fra sekretariatet.

De fagligt ansvarlige har ansvar for følgende:

 • faglig sparring over for de politisk valgte
 • de administrative opgaver, som fx mødeindkaldelser, referater, aftalte oplæg og notater
 • onboarding af nye kredsteammedlemmer til ansvarsområdearbejdet sammen med den politisk ansvarlige.
 • yde rådgivning, når kredsene efterspørger det i forbindelse med diskussioner på kredsbestyrelsesmøder
 • at tilegne sig ny viden og inspiration, som kan bringes ind i ansvarsområdet 

Arbejdsform og mødehyppighed

Arbejdsformen i de enkelte ansvarsområder er fleksibel og aftales nærmere i de politiske teams, der har mandat til at vælge den organisatoriske struktur, som de vurderer, vil være den optimale ift. at nå de udstukne politiske mål.

De enkelte politisk teams skal derfor på sit første møde beslutte, hvordan man vil organisere og strukturere arbejdet i sit ansvarsområde. Vil man fx nedsætte kredsteams, eller vil en mere projektorganiseret struktur være mere velegnet til at nå målene?

På det første møde i de politiske teams gennemgås de politiske indsatsområder, som man er sat til at løfte mhp. at få en første fælles forståelse af, hvilke temaer og konkrete indsatser, der kan iværksættes under hver af de politiske indsatsområder.

Herudover drøfter de politiske teams, om der er temaer/indsatser som man bør beskæftige sig med udover de politiske indsatsområder. Dette er en øvelse som bør ske fortløbende som følge af den hastige forandringstakt i den verden, som vi er en del af.

Ansvarsområderne har hver især ansvar for at prioritere sine indsatser, og de har tillige i samarbejde ansvaret for at afstemme og koordinere implementeringen af de enkelte indsatser.

Årsplaner

På baggrund af kommissoriet udarbejder de politisk team – i samarbejde med eventuelle kredsteams – en gang årligt aktivitetsplaner for det kommende år for ansvarsområderne. Årsplanerne og orientering om fremdriften i realiseringen af disse fremsendes efter aftale til hovedbestyrelsen til orientering.

Mødefrekvens

Politiske teams

Der gennemføres i udgangspunktet 4-6 møder årligt i de politiske teams. Møderne kan efter behov gennemføres helt eller delvist som virtuelle møder.

Kredsteams

Hvis man i de enkelte politiske teams vælger at gøre brug af kredsteams, gennemføres disse i udgangspunktet som fysiske møder grundet kredsteamenes funktion som såvel netværk som debat- og udviklingsforum på tværs af kredsene.

De fysiske møder i kredsteamsene kan dog suppleres med et eller flere – korterevarende – virtuelle møder, der fx kan omhandle rapportering fra en arbejdsgruppe, eller orientering om et nyt politisk tiltag som ikke kan afvente det næstkommende kredsteammøde.

Møde-/arbejdsform

Kredsteammøder er politiske møder, hvor der debatteres og udvikles synspunkter på tværs af forbund og kredse. Konkrete opgaver og indsatser kan løses i kredsteamet eller i arbejdsgrupper nedsat til løsning af den konkrete opgave/indsats.

Der udarbejdes dagsorden og beslutningsreferat fra møderne i ansvarsområderne.

I tilfælde af, at et eller flere ansvarsområder ønsker at igangsætte et projekt, indstilles det til hovedbestyrelsen, som samtidigt bevilger midler til dets gennemførelse.

Overenskomstudvalget

Ansvarlig i formandskabet:

 • Formand Kent Petersen
 • Derudover: Næstformand Michael Budolfsen, næstformand Steen Lund Olsen, Kirsten Ebbe Brich, Marianne Lillevang, Inge Sand Jacob Thorgaard, Claus Nexø Jensen.

Kommissorium for Overenskomstudvalget (pdf)

Økonomiudvalg

Ansvarlig i formandskabet:

 • Næstformand Michael Budolfsen
 • Derudover: Formand Kent Petersen, næstformand Steen Lund Olsen, Jakob Thorgaard, Niels Jørgen Ellegaard og Jannie Skovsen.

Kommissorium for Økonomiudvalget (pdf)

Fokusgrupper

Bliv medlem

Det bedste du kan gøre i en verden, der er i forandring, er at bevæge dig. Vi leverer fundamentet for trivsel i dag og åbner døre til din udvikling i fremtiden. Gør som otte ud af ti finansansatte i Danmark: Bliv medlem af Finansforbundet.

Kontakt os

32 96 46 00

Vi har åbent mandag til torsdag fra 8.30-16.00 og fredag fra 8.30-15.00.

Du kan også skrive til os på post@finansforbundet.dk