Menu luk

Orlov til pasning af døende og orlov til pasning af nærtstående

Er du i den situation, at en af dine nærtstående er døende og ønsker at dø hjem-me, eller du ønsker at passe en nærtstående med en langvarig og alvorlig lidelse herunder en uhelbredelig lidelse, kan der være mulighed for at holde orlov efter serviceloven.

27. maj 2020
3 min

Efter servicelovens er der to typer orlov, som der er mulighed for at søge, hvis du står i den situation, at en af dine pårørende er døende eller er alvorligt syg.

Får du bevilget en af disse orlovsmuligheder, og er du omfattet af Finansforbundets overenskomster, vil du have ret til fuld løn, mens din arbejdsgiver vil få kompensation eller plejevederlaget fra det offentlige. Samtidig optjenes der under orloven ferie, og der betales pensionsbidrag af den normale løn. Orlovsperioden medregnes i medarbejderens anciennitet.

Er du ikke omfattet af Finansforbundets overenskomster, må du se i din ansættelseskontrakt eller din personalehåndbog, hvordan du er stillet lønmæssigt i den situation.

Får du bevilget en af ovenstående orlovsordninger, vil du have ret til fravær fra arbejdet. Orlov til pasning af nærtstående skal varsles senest 6 uger før til arbejdsgiveren og plejeorlov til pasning af døende skal varsles samtidig med, at ansøgning indgives til kommunen.

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter servicelovens § 118

En af betingelserne for man kan bruge ordningen er, at plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde, og alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet. Der skal være enighed parterne imellem om pasningsforholdet.

Personkredsen – det være sig børn, voksne eller ældre -der kan begrunde en pasningsordning, har en varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, herunder demente. Der kan også være tale om personer med kronisk eller langvarig herunder uhelbredelig og alvorlig sygdom.

Nærtstående med tilknytning til arbejdsmarkedet kan varetage pasningen. Som nærtstående anses fx ægtefælle, samlever børn og forældre eller andre med en tæt tilknytning til personen. Pasningen kan deles mellem flere personer, og den kan bevilges op til 6 måneder med mulighed for forlængelse i op til 3 måneder. Pasningen kan også deles op mindre perioder ned til en måneds varighed.

Personen, der varetager pasningen ansættes af den kommune, hvor den nærtstående bor. Lønnen er på 23.573 kr om måneden før skat.

Samtidig med pasningsordningen kan der stadig stilles hjælp til rådighed fx hjælpemidler.

Plejevederlag til pasning af døende efter serviceloven § 119

Der er tre betingelser for, at du kan bevilges plejevederlag til pasning af en nærtstående, der er døende:
- Terminalfasen er indtrådt. Her er det en lægelig vurdering, at behandlingsmulighederne er udtømte. Ordningen er ikke forbeholdt bestemte sygdomme.
- Efter en lægelig vurdering er det muligt og hensigtsmæssigt at pleje den døende i hjemmet
-Den døende og den nærtstående skal være enige om plejeforholdet

Plejen kan varetages af nærtstående fx ægtefælle, samlever, børn, forældre og andre der er nært knyttet til den døende. Der er mulighed for, at flere deles om plejeopgaven.

Plejevederlaget for personer, der mister en arbejdsindtægt, svarer til 1,5 gange det dagpengebeløb, som modtageren ville være berettiget til efter sygedagpengelovens regler. Det svarer til 178,58 kr pr. time. Plejevederlaget kan dog aldrig overstige den hidtidige indtægt.

Du bevarer retten til plejevederlag i indtil 14 dage efter dødsfaldet. Ophører plejeforholdet af andre grunde end dødsfald, ophører retten til plejevederlag på det tidspunkt, hvor plejeforholdet ophører.

Under plejeforholdet er der stadig mulighed for hjælp til fx hjælpemidler, hjemmesygepleje, smertebehandling og aflastningsophold.

 


Emner

Seneste nyt