Menu luk

Beretning 2020 fra Finansforbundet Jyske Bank Kreds

Du kan her læse om, hvad der bl.a. har fyldt hos os i Finansforbundet Jyske Bank Kreds i 2020. På kredsens generalforsamling kan du høre meget mere, når formanden aflægger kredsens mundtlige beretning.

28. jan 2021
6 min

2020 blev det hidtil mærkeligste år - ikke bare i bankens, men også i kredsens historie. På godt og ondt har læringskurven været stejl for os alle i forhold til bl.a. at arbejde fleksibelt og have en høj grad af indflydelse på eget arbejde og ikke mindst i forhold til - på rekordtid - at blive kompetente til at afholde virtuelle møder.

Organisationsændringer

I samme periode har mange medarbejdere stået over for store organisationsændringer. Mens de cirka 500 medarbejdere i Forretningskoncepter er kommet godt fra start, blev organisationsændringen for de over 1000 medarbejdere i Privat for alvor sat i gang i februar 2020 - stort set samtidig med, at Covid-19 gjorde sit indtog. Det gjorde det rigtig svært at komme godt i gang. Mange medarbejdere fik nye ledere, og det var selvfølgelig også en udfordring for ledere at få ansvar for nye medarbejdere, de ikke fysisk kunne sidde overfor.

Samtidig medførte organisationsændringen mange forandringer i den måde medarbejderne skulle arbejde på i fremtiden, den ledelsesmæssige struktur og antallet af afdelinger. Når vi ser på ledelsens bestræbelser på at lykkes med både resultater og organisationsændring kombineret med medarbejdernes oplevelse af en til tider hård og også sparsom kommunikation, har det givet en meget svær start i det Ny Privat.

Det er gået stærkt, og banken har ikke brugt de nødvendige ressourcer på kommunikation til at få skabt ejerskab til ledelsens planer og tanker. Det kan vi blandt andet læse i de medarbejderundersøgelser, som blev offentliggjort i november 2020. Det ser heldigvis ud til, at ledelsen har taget dette til efterretning, og at de nu arbejder positivt med at få ændret på disse forhold.

I Finansforbundet Jyske Bank Kreds ser vi det som altafgørende for, at en organisationsændring lykkes, at der ledelsesmæssigt tages hånd om at sikre, at det gode arbejdsmiljø bevares.

Det gode hjemmearbejde

Når coronakrisen er særlig, skyldes det, at den ikke som hidtidige kriser alene handler om økonomi. Men også om medarbejdere og familier, der kan blive syge.

Banken skulle fra den ene dag til den anden etablere hundredvis af hjemmearbejdspladser og reducere antallet af fysiske møder. Kapaciteten til at arbejde hjemme var ikke tilstrækkelig, da alt lukkede ned 11. marts, men der er i løbet af perioden arbejdet hårdt, så mange medarbejdere nu kan arbejde hjemmefra/fleksibelt.

Allerede inden den 11. marts fik Jyske Bank hurtigt nedsat et beredskabsudvalg, som har fulgt meldingerne fra myndighederne, så der kunne tages de nødvendige sundhedsmæssige forbehold og samtidig opretholdes en forretning.

I foråret skulle en stor del af vores stabsfunktioner arbejde hjemmefra, og i efteråret blev også mange af de kundevendte funktioner sendt hjem for at arbejde.

Medarbejderne har kvitteret for ledelsens planer ved at passe deres arbejde bedst muligt under de anderledes forudsætninger. Lederne har taget beslutningerne om hvilke opgaver og hvem, der skulle arbejde hjemme, og samtidig holdt fokus på forretningen samt et fornuftigt arbejdsmiljø hjemmefra.

I Finansforbundet Jyske Bank Kreds har vi samlet forskellige indtryk fra organisationen. For langt de fleste har det fungeret helt fint at arbejde hjemmefra. Men især i foråret hørte vi om oplevelser af utilstrækkelighed fra medarbejdere, der havde udfordringer med både at nå sit job og samtidig være en god mor eller far for de børn, som også var hjemme.

På det seneste er meldingerne fra vores hjemmearbejdende kolleger, at man savner både socialt og arbejdsmæssigt fællesskab med de øvrige kolleger.

I hele perioden har områdetillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne været sammen om at hjælpe medarbejdere og ledere i forhold til de udfordringer, som opleves. Der bliver budt ind hos beredskabsudvalget og hos bankens ledelse for at få løst de faglige og personlige problemer, der er.

Samtidig har vi i kredsen holdt virtuelle møder med tillidsrepræsentanterne for at lytte til – og give sparring på de frustrationer, de har siddet med i forhold til løsningen af deres opgaver. De lokale tillidsrepræsentanter har i 2020, sammen med kredsen, løftet en særlig opgave for at sætte fokus på det bedst mulige arbejdsmiljø i coronakonteksten.

Seks feriedage

I kølvandet på den 11. marts, var der en del forvirring omkring den fælles aftale mellem FA og Finansforbundet om de seks feriedage. Aftalen blev fortolket meget forskelligt rundt om i koncernen. Skulle man afholde feriedagene eller kunne man afholde færre dage, hvis det slet ikke gav mening at afholde dem?

Nogle steder i organisationen holdt ledelsen stejlt på, at feriedagene skulle afholdes, mens man andre steder også kiggede på arbejdsbelastningen. Nogle steder måtte kolleger arbejde over, for at andre kunne få fri. Det skabte en del undren og stor forvirring i organisationen.

Det er både/og – ikke enten/eller

Rigtig mange medarbejdere har været glade for fleksibiliteten i at kunne arbejde hjemme, mens andre helst vil møde ind på arbejdspladsen. Mange har givet udtryk for, at det kunne være optimalt, hvis man kan kombinere de to ting. For kredsen er det tydeligt, at vi fremadrettet skal arbejde for, at vi hjælper organisationen med at finde de rigtige balancer for alle. Det er ikke et enten/eller – det er et både/og, og vi skal holde fast i de gode erfaringer fra coronakrisen. Vi skal arbejde på at finde nogle arbejdsformer, der både tilgodeser medarbejdere og Jyske Bank koncernen, og som naturligvis kan holdes indenfor arbejdsmiljølovgivningens og overenskomstens rammer.

For os tyder det også på, at vi på trods af hjemmearbejdet har holdt en god produktivitet, Det, som dog går tabt, når vi som kolleger ikke er sammen, er følelsen af fællesskab. At løse opgaverne sammen er med til at understøtte det gode arbejdsmiljø og trivsel og dermed også bundlinjen.

Ny koncernoverenskomst

På grund af coronakrisen blev forhandlingerne om en ny koncernoverenskomst forsinket, men vi kom godt i gang, da samfundet blev åbnet mere op igen. Medlemmernes højeste ønske var, at der gik så meget ud til lønstigning som muligt. – og sådan gik det. I Finansforbundet Jyske Bank Kreds er vi især tilfredse med den nye fritvalgsordning, hvor den 6. ferieuge fremover bliver lagt i timebanken, så man nu har to uger, man kan bruge, som man vil. Desuden er vores heltidsulykkesforsikring forbedret.

Medlemmerne var også tilfredse og med en høj stemmeprocent sagde 98,2 procent ja til overenskomsten.

Samfundsansvar

Kredsen har i 2020 haft fokus på bæredygtighed og samfundsansvar. Vi mener, at en bank af vores størrelse, i forhold til samfundsansvar, har en forpligtelse til at understøtte en lokal bevarelse af arbejdspladser – især i Udkantsdanmark. Derfor er det trist for os at se, at Jyske Bank vælger at lukke ned for arbejdspladser, hvor opgaverne i en mere og mere digitaliseret verden kan løses hvor som helst.

Når banken fjerner arbejdspladserne i udkanten, er det med til at understøtte en urbanisering, som kan betyde, at de mindre lokalsamfund får det svært. Vi er særligt opmærksomme på, at medarbejderne her kan have sværere ved at finde et andet job.

Derfor skal opfordringen fra Finansforbundet Jyske Bank Kreds til bankens ledelse være at tænke samfundsansvar ind i beslutningsgrundlaget, hver gang man overvejer at flytte eller lukke en afdeling.


Emner

Seneste nyt