Menu luk

Corona-spørgsmål, generalforsamling udskydes, stem om standardoverenskomst

Det er i sandhed en mærkelig og omskiftelig tid, vi lever i. Dag for dag kommer nye tiltag for at inddæmme risikoen for spredning af corona-virus, og hvad der var gældende i går, gælder ikke nødvendigvis i dag.

English info below!

18. mar 2020
5 min
Kære medlemmer!

Det er i sandhed en mærkelig og omskiftelig tid, vi lever i. Dag for dag kommer nye tiltag for at inddæmme risikoen for spredning af corona-virus, og hvad der var gældende i går, gælder ikke nødvendigvis i dag.

Finansforbundet i Nordea har en tæt og løbende dialog med ledelsen om, hvordan den særlige situation håndteres, ligesom vi dagligt orienteres om nye tiltag.

Vi henviser i øvrigt til bankens udmeldinger om corona på Intra, Finansforbundets information om corona og myndighedernes fælles hjemmeside coronasmitte.dk.

Generalforsamling udskydes

Efter regeringens seneste udmelding og dronningens opfordring står det klart, at vi desværre heller ikke kan gennemføre vores generalforsamling 28. marts virtuelt af bl.a. logistiske årsager. Vi vender senere tilbage med information om, hvornår og hvordan generalforsamlingen vil blive holdt.

Stem om standardoverenskomsten

I går er du blevet bedt om at tage stilling til etape 1 af vores nye overenskomst, nemlig standardoverenskomsten (STOK), som gælder for hele sektoren. Alle har modtaget en mail (emnefelt: 'Urafstemning OK2020 – stem nu' sendt fra Finansforbundet) eller besked i e-Boks med et direkte link til elektronisk afstemning. Afstemningslinket er unikt, så hvert medlem kun kan stemme én gang.

Inden du stemmer, kan du læse meget mere om den nye overenskomst på www.finansforbundet.dk/ok2020. Herfra kan du også læse ’OK-avisen’, se videoer med uddybende forklaringer, få det hurtige overblik eller læse ned i detaljen.

Vær opmærksom på, at Nordea har spærret for adgangen til at se YouTube-videoer fra arbejds-pc’er for at sikre en stabil it-drift. Du kan i stedet bruge din telefon eller eventuelle private pc til at se videoerne.

Der er meget at holde styr på for tiden, men vi håber alligevel, at du vil tage dig tid til at stemme. Ved repræsentantskabet om den nye standardoverenskomst, stemte alle delegerede fra Finansforbundet i Nordea ja til STOK’en. Og vi vil også anbefale dig at stemme JA!

Såfremt standardoverenskomsten vedtages, går vi videre til etape 2, nemlig Virksomhedsoverenskomsten (VOK) mellem Nordea og Finansforbundet i Nordea. Her vil vi aftale særlige rammer og retningslinjer, der kun gælder for Nordea-medarbejdere.

Spørgsmål? Kontakt os!

Vi ved, at I i denne tid med corona har mange spørgsmål til, hvilke regler og retningslinjer der gælder i den kommende tid.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning, kan du som sædvanligt kontakte Finansforbundet i Nordea på telefon 55 47 82 00 eller mail ffinordea@finansforbundet.dk. Vi er tilgængelige mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 og fredag kl. 8.30-15.00.

Vi håber, at I bærer over med, at der i nogle perioder kan være længere svartider pga. den særlige situation, ligesom der kan være spørgsmål, vi endnu ikke har et præcist svar på.

Du er naturligvis også velkommen til at tage fat i din lokale tillidsmand eller fællestillidsmand, som måske kender situationen bedre lokalt.

Som dronningen sagde i går: Lad os vise sammenhold ved at holde afstand.

Vi ser frem til, at vi kommer – godt – ud på den anden side.

Med venlig hilsen
Finansforbundet i Nordea

ENGLISH INFO

Corona, Annual General Meeting postponed, vote on the Standard Agreement

Dear members,

It’s indeed unusual times! Day by day, new measures to minimise the risk of spreading corona virus are coming, and what was the case yesterday, is not necessarily valid today.

Finansforbundet in Nordea has a close and ongoing dialogue with the management on how this special situation is handled, and we are informed daily about new initiatives.

We also refer to the bank's statements about corona on Intra, Finansforbundets information on corona, and the authorities' joint website https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark

Annual General Meeting is postponed

We have decided to postpone our Annual General Meeting, meaning that it will not be held 28 March as it isn’t possible according to the newest regulations. We’ll get back to you later about when and how the Annual General Meeting will take place.

Vote on the Standard Agreement (STOK)

You are asked to take a stand on our new collective agreement’s phase 1, the Standard Agreement (Standardoverenskomst - STOK), which applies to the entire sector. You have all received an email (subject: 'Urafstemning OK2020 – stem nu' sent from Finansforbundet) or message in e-Box yesterday with a direct link to electronic voting. The voting link is unique, and each member can vote only once.

Before you vote, you can read more about the new agreement here or at www.finansforbundet.dk/ok2020 (in Danish).

There is a lot to keep in mind for the time being, but we still hope you will take the time to vote. We recommend you to vote YES!

If the Standard Agreement is adopted, we move on to phase 2: The Company Agreement (Virksomhedsoverenskomst – VOK) between Nordea and Finansforbundet in Nordea.

In this English language article in Finansforbundet in Nordea’s magazine from November last year, we elaborated about the difference between the Standard Agreement (STOK) and the Company Agreement (VOK).

Questions? Contact us!

We know that in this situation with corona you may have many questions on what rules and guidelines will apply.

If you have any questions or need advice, you can as usual contact Finansforbundet in Nordea on telephone 55 47 82 00 or email ffinordea@finansforbundet.dk. The office is “open” Monday-Thursday at 8.30am-4pm and Friday at 8.30am-3pm.

Please bear in mind that in some periods there may be slightly longer response times due to the special situation, just as there may be questions to which we do not yet have an exact answer.

Of course, you are also welcome to contact your local union representative or senior union representative who may know the situation better locally.

As the Queen said yesterday: Let's show unity by keeping a distance.

Take good care of yourself and each-other.

Best regards,
Finansforbundet in Nordea

Seneste nyt