Menu luk

Roller og opgaver i ansvarsområderne

Ansvarsområderne er et bærende element i Finansforbundets politisk arbejdsstruktur. På denne side kan du få mere viden om ansvarsfordeling, roller og opgaver i ansvarsområdearbejdet. Du kan også danne dig et overblik over, hvem der deltager i hvilke ansvarsområder.

Arbejdet i det enkelte ansvarsområde skal organiseres sådan, at ansvarsområdet har de bedste muligheder for at nå sine mål. Det er de politiske teams, der har fået til opgave at vurdere - og siden beslutte - dette.

Hidtil har "kredsteams" været det foretrukne valg, men det er ikke givet, at det skal være sådan.

Det kunne lige så godt være netværksgrupper eller arbejdsgrupper, der løbende sættes til at løse en bestemt opgave på vegne af ansvarsområdet. 

Neden for kan du læse om fordelingen af ansvar, roller og opgaver i en struktur, der indeholder kredsteams:

Formandskab

Ansvar og opgaver:

 • Skal sikre den overordnede politiske koordinering
 • Skal sammen med de politisk ansvarlige sikre den ønskede fremdrift
 • Skal varetage eksterne repræsentationer
 • Kan sammen med HB beslutte at nedlægge eksisterende og/eller oprette nye ansvarsområder.
Politisk ansvarlig

På baggrund af indstilling fra formandskabet, beslutter hovedbestyrelsen, hvilke HB-medlemmer der skal være politisk ansvarlige for de enkelte ansvarsområder.

Ansvar og opgaver:

 • Skal sammen med formandskabets repræsentant sikre fremdriften i ansvarsområdet
 • Skal sikre et velfungerende samarbejde med hovedbestyrelse, politisk team og kredsteam.
 • Beslutter sammen med politisk team organiseringen af arbejdet i ansvarsområdet.
 • Skal varetage den politiske del af onboardingen af nye kb-medlemmer.
 • Skal sikre den politiske koordinering af arbejdet i ansvarsområdet. 
Politisk team

På baggrund af indstilling fra formandskabet nedsætter hovedbestyrelsen et politisk team for hvert ansvarsområde. Et politisk team består i udgangspunktet af en politisk ansvarlig fra HB, to medlemmer fra HB eller en kredsbestyrelse, samt en repræsentant fra formandskabet.

Ansvar og opgaver:

 • at deltage i koordineringen af arbejdet i ansvarsområdet samt i de indstillinger og rapporteringer, som ansvarsområderne forelægger til behandling i hovedbestyrelsen.
 • at bidrage til, at der sker fremdrift inden for ansvarsområdet.
 • at bidrage til, at kredsene involveres mest hensigtsmæssigt i ansvarsområdets arbejde
 • at bidrage til, at kredsene involveres i udviklingen af de indsatser, der gennemføres i ansvarsområderegi.
Kredsteam

Kredsrepræsentanterne udpeges af de enkelte kredsbestyrelser. Kredsbestyrelserne beslutter ud fra en samlet vurdering af behov og ressourcer, om de vil deltage med en eller to kredsrepræsentanter i det enkelte kredsteam.

Ansvar og opgaver:

 • Deltager i udvikling og implementering af ansvarsområdernes indsatser.
 • Skal sikre at de aktiviteter der besluttes i ansvarsområdet, præsenteres, debatteres og i videst muligt omfang implementeres i egen kreds.
 • Skal sikre at drøftelser og initiativer fra egen kreds bringes ind i ansvarsområdet.
Sekretariat

Sekretariatet har ansvaret for den administrative koordinering af arbejdet i ansvarsområderne og på tværs af disse. 

Det er desuden sekretariatets ansvar at bemande hvert ansvarsområde med en
fagligt ansvarlig samt det nødvendige antal faglige ressourcepersoner fra sekretariatet.

De fagligt ansvarlige har ansvar for følgende:

 • yde faglig sparring over for de politisk valgte
 • varetage de administrative opgaver, som fx mødeindkaldelser, referater, aftalte oplæg og notater
 • sikre den sekretariatsmæssige onboarding af nye kredsteammedlemmer til ansvarsområdearbejdet.
 • yde rådgivning, når kredsene efterspørger det i forbindelse med diskussioner på kredsbestyrelsesmøder
 • tilegne sig ny viden og inspiration, som kan anvendes i ansvarsområdearbejdet.
"Politik er bedst, når der er mange stemmer med."
- Kent Petersen, Formand

Hvem deltager i ansvarsområderne

Langt den overvejende del af HB-medlemmer og KB-medlemmerne tager del i ansvarsområdearbejdet. Det vidner om en bredt funderet, involverende og demokratisk politisk arbejdsstruktur. Klik på en ansvarsområdetitel neden for og få et overblik over, hvem er deltager hvor.

Digitalisering og trivsel

Digitalisering og trivsel

Formandskab Michael Budolfsen Næstformand
Politisk ansvarlig Dorrit Groth Brandt

HB-medlem, Finansforbundet Nordea

Politisk team Jarl Oxlund HB-medlem, Finansforbundet Sydbank Kreds
Gitte Vigsø HB medlem, Finansforbundet Kreds Vest
Fagligt ansvarlig Karsten Bøjesen Sekretariat
Sektorudvikling og nye forretningsområder

Sektorudvikling og nye forretningsområder

Formandskab Steen Lund Olsen Næstformand
Politisk ansvarlig Kirsten Ebbe Brich HB-medlem, Finansforbundet Danske Bank
Politisk team Jannie Skovsen HB-medlem, Finansforbundet Spar Nord
Jørgen Lykke HB medlem, Finansforbundet Assurandørerne
Fagligt ansvarlig Lucia Lyng Velasco Sekretariat
Udvikling og læring

Udvikling og læring

Formandskab Kent Petersen Formand
Politisk ansvarlig Kristina Andersen Skiøld HB-medlem, Finansforbundet Nykredit
Politisk team Jens Erik Jensen KB-medlem, Finansforbundet Kreds Vest
Henriette Hoffmann KB medlem, Finansforbundet Jyske Bank
Fagligt ansvarlig Anne Therese Schultz-Petersen Sekretariat
Innovation og beskæftigelse

 

Innovation og beskæftigelse

Formandskab Steen Lund Olsen Næstformand
Politisk ansvarlig Marianne Lillevang HB-medlem, Finansforbundet Jyske Bank
Politisk team Kirsten Lund HB-medlem, Finansforbundet Danske Bank
Gitte Vigsø HB medlem, Finansforbundet Kreds Vest
Fagligt ansvarlig Tina Brinckmann Jensen Sekretariat

 

Forbund i bevægelse

Forbund i bevægelse

Formandskab Kent Petersen Formand
Politisk ansvarlig Jakob Thorgaard HB-medlem, Finansforbundet Kreds Vest
Politisk team Kirsten Lund HB-medlem, Finansforbundet Danske Bank
Niels Jørgen Ellegaard HB medlem, Finansforbundet Kreds Øst
Kasper Skovgaard Petersen KB-medlem, Finansforbundet Nordea
Fagligt ansvarlig Josefine Boel Rasmussen Sekretariat
Forbund og samfund

Forbund og samfund

Formandskab Michael Budolfsen Næstformand
Politisk ansvarlig Pia Beck Stæhr HB-medlem, Finansforbundet Kreds Øst
Politisk team Dorrit Groth Brandt HB-medlem, Finansforbundet Nordea
Frank Fredslund HB medlem, Finansforbundet Danske Bank
Fagligt ansvarlig Annette Mikkelsen Sekretariat