Menu luk

De politiske ansvarsområder 2020-2023

På indstilling fra formandskabet har hovedbestyrelsen besluttet at etablere seks politiske ansvarsområder. Her kan du få mere viden om, hvad det er for nogle politiske mål og indsatsområder, som ansvarsområderne skal bidrage til, at Finansforbundet lykkes med.

Finansforbundet har vedtaget ét samlet kommissorium for alle seks ansvarsområder.

Kommissoriet indeholder retningslinjer for arbejdet i ansvarsområderne. Her beskrives struktur, roller og opgaver.

Læs mere om roller og opgaver

Herudover rummer kommissoriet arbejdsbeskrivelser for hvert af de seks ansvarsområder. Arbejdsbeskrivelserne præciserer, hvilke politiske indsatsområder de enkelte ansvarsområder skal arbejde med. 

Neden for kan du læse arbejdsbeskrivelserne for de seks ansvarsområder.

Er du interesseret i at læse kommissoriet samlet,  kan det downloades nederst på siden.

Digitalisering og trivsel

Digitalisering og trivsel

Digitaliseringens betydning for trivslen, herunder organiseringens betydning (fleksible arbejdspladser). Trivsel i almindelig forstand (fysisk og psykisk arbejdsmiljø): Trivsel, Digitalisering, Nye arbejds- og organisationsformer

Digitaliseringens udviklingspotentialer

Digitalisering skal øge trivslen for det enkelte medlem, skabe vækst og flere jobs.

Fleksibelt arbejde og øget selvbestemmelse

Privatliv og arbejdsliv skal kunne kombineres på en fleksibel måde, der gør, at det enkelte medlem får øget selvbestemmelse, øget trivsel og et mere holdbart arbejdsliv i alle livsfaser.

Understøttelse af livsfaserne

Vi skal understøtte og stimulere livsfaserne i et arbejdsliv

Refleksion og restitution

Vi skal understøtte medarbejderes mulighed for refleksion og restitution

Gode arbejdsvilkår

Medlemmer og tillidsvalgte skal møde anerkendelse og til stadighed have de bedste muligheder for at udføre deres arbejde.

Selvbestemmelse

Vi skal arbejde for, at de ansatte får mulighed for selvbestemmelse på eget arbejdsliv

Dialogsøgende tillidsvalgte

Finansforbundets tillidsvalgte skal være  kompetente og dialogsøgende

OK og lovgivning

Overenskomster og lovgivning skal understøtte, at digitalisering kan finde sted på en værdiskabende måde.

Lederes vilkår

Lederne skal have vilkår, der udvikler dem selv og deres medarbejdere.

.Meningsfuld digitalisering

Digitaliseringen skal bruges meningsfuldt i relation til ansatte såvel som kunder.

Innovation og datalovgivning

Vi skal arbejde med fællesskaber på nationalt og internationalt niveau eksempelvis i forhold til innovation og datalovgivning

Konstruktive alliancer

Vi skal skabe konstruktive alliancer hvor vi kan arbejde sammen om løsninger, der er til gavn for vores medlemmer.

Utraditionelle partnerskaber

Som forbund skal vi altid være i bevægelse og søge nye og utraditionelle partnerskaber – altid med øje for, hvad der tjener vores medlemmers interesser.

 

Sektorudvikling og nye forretningsområder

Sektorudvikling og nye forretningsområder

Den finansielle sektor oplever et pres på den traditionelle forandring både pga digitaliseringen men også pga den ”forsvundne samfundskontrakt”. I dette ansvarsområde skal der arbejdes med ”produktudviklingen”: Forretningsstrategier/Bæredygtig Finans, Dataetik, databeskyttelse, Bedre mulighed for at anvende data til nye serviceydelser/produkter, Nye aktører, Samspillet med samfundet

Dataetik og datasikkerhed

Data skal anvendes til at understøtte demokrati og transparens, og at borgernes private data skal beskyttes.

Sektorens image

Skal styrke sektorens image og synliggøre den værdi, vi leverer til samfundet.

Social og økonomisk vækst

Skal bidrage til at skabe et finansielt område med høj etik, der leverer værdi til samfundet i form af økonomisk og social vækst

Innovation og datalovgivning

Vi skal arbejde med fællesskaber på nationalt og internationalt niveau i forhold til innovation og datalovgivning

Bæredygtige forretningsstrategier og forretningsudvikling

I en sektor under forandring skal vi bidrage til at der skabes bæredygtige forretningsstrategier og bæredygtig forretningsudvikling.

Kompetent i bæredygtighed

Medarbejdere og tillidsvalgte skal klædes på til at indgå i virksomhedernes kundevendte og interne dialog om bæredygtighed

Digitaliseringens udviklingspotentialer

Digitalisering skal øge trivslen for det enkelte medlem, skabe vækst og flere jobs.

Meningsfuld digitalisering

Digitaliseringen skal bruges meningsfuldt i relation til ansatte såvel som kunder

Lige muligheder og sammenhængskraft

Skal styrke lige muligheder og samfund med en stærk sammenhængskraft.

Konstruktive alliancer

Vi skal skabe konstruktive alliancer hvor vi kan arbejde sammen om løsninger, der er til gavn for vores medlemmer.

Utraditionelle partnerskaber

Som forbund skal vi altid være i bevægelse og søge nye og utraditionelle partnerskaber – altid med øje for, hvad der tjener vores medlemmers interesser.

 

Udvikling og læring

 

Udvikling og læring

Kompetenceudvikling af medlemmer og tillidsvalgte, herunder nye kompetencer og læringsmodeller. Uddannelsespolitik, TR udvikling og uddannelse, Medlemsuddannelse, Nye læringsmodeller, Digitalisering.

Et uddannelsessystem til fremtiden

Uddannelsessystemet skal understøtte den fremtid, vi ser ind

Valgmuligheder i arbejdslivet

Læring og menneskelig vækst skal til stadighed give medlemmet valgmuligheder i arbejdslivet.

Udgangspunkt i det enkelte menneske

Vi skal gennem fokus på individuelle løsninger hjælpe hvert enkelt af vores medlemmer til at lykkes i sit arbejdsliv

Adgang til uddannelse

Medlemmerne skal have adgang til uddannelse og andre tilbud, der udvikler deres værdi på arbejdsmarkedet.

Dialogsøgende tillidsvalgte

Finansforbundets tillidsvalgte skal være  kompetente og dialogsøgende.

Ledelse i et dansk perspektiv

Ledere skal kunne udøve ledelse i en dansk kontekst og i en dansk kultur

Kompetente ansatte

Det finansielle område skal have kompetente og udviklingsorienterede ansatte, der er klædt på til forandringer og kan levere værdi til virksomheder, kunder og samfund.

Kompetenceudvikling ud over nuværende job

Vi skal understøtte kompetenceudvikling ud over medlemmets aktuelle job

Konstruktive alliancer

Vi skal skabe konstruktive alliancer hvor vi kan arbejde sammen om løsninger, der er til gavn for vores medlemmer.

Utraditionelle partnerskaber

Som forbund skal vi altid være i bevægelse og søge nye og utraditionelle partnerskaber – altid med øje for, hvad der tjener vores medlemmers interesser

 

Innovation og beskæftigelse

Innovation og beskæftigelse

Iværksætteri og innovations betydning af jobskabelsen. Det grundlæggende arbejde med beskæftigelsespolitik.  Iværksætteri og vækst. Digitalisering, Beskæftigelsespolitik/velfærdsydelser Kvinder i ledelse, Mangfoldighed og ligestilling.

Digitaliseringens udviklingspotentialer

Digitalisering skal øge trivslen for det enkelte medlem, skabe vækst og flere jobs

Innovation og datalovgivning

Vi skal arbejde med fællesskaber på nationalt og internationalt niveau eksempelvis i forhold til innovation og datalovgivning

Kønsbalance på alle ledelsesniveauer

Kønsbalancen skal styrkes i alle ledelseslag på det finansielle område.

Forpligtelse til at give tilbage til samfundene, vi er en del af

Vi har en forpligtelse til at give tilbage til de samfund, vi er en del af, og det vi sammen overleverer til kommende generationer

Diversitet og inkluderende fællesskaber

Diversiteten på det finansielle område skal øges, og i virksomhederne og på arbejdspladserne skal der skabes inkluderende fællesskaber, der øger mangfoldigheden.

Inklusion, ligeværd og lige løn

Sektoren skal synligt står for inklusion, mangfoldighed, ligeværd og lige løn for lige arbejde

Gode og bæredygtige jobs

Vi skal bidrage til at der skabes gode og bæredygtige jobs i Danmark såvel som i andre lande.

Sektorens image

Skal styrke sektorens image og synliggøre den værdi, vi leverer til samfundet.

Konstruktive alliancer

Vi skal skabe konstruktive alliancer hvor vi kan arbejde sammen om løsninger, der er til gavn for vores medlemmer.

Utraditionelle partnerskaber

Som forbund skal vi altid være i bevægelse og søge nye og utraditionelle partnerskaber – altid med øje for, hvad der tjener vores medlemmers interesser.

 

Forbund i bevægelse

Forbund i bevægelse

I en verden hvor forandringerne er konstante, er der behov for at se på måden vi er i samspil med alle vores interessenter, og der er behov for at udfordre vanetænkningen. Organisering og involvering, Partnerskabsaftaler, Alliancer og samarbejde, Hvervning.

Sammen om politisk udvikling og påvirkning

Netværk, samarbejder og alliancer skal være en naturlig del af vores virke, og skal være med til at gøre os stærkere.

Tankesæt, vaner og struktur

VI skal kontinuerligt udfordre og udvikle vores tankesæt, vaner og struktur.

Fællesskabet som fundament

Vi skal arbejde med, hvad der definerer vores fællesskab, og som vores organisering hviler på.

Bevarelse af demokratiske værdier

Vi skal bidrage til bevarelsen af demokratiske værdier i samfundet og vores egen organisation

Social og økonomisk vækst

Skal bidrage til at skabe et finansielt område med høj etik, der leverer værdi til samfundet i form af økonomisk og social vækst.

Medlemsrelevans

Alle medlemsgrupper – eksisterende som potentielle – skal kunne se sig selv i Finansforbundet, både individuelt  og som del af en gruppe.

Organisationsområdet

Vores organisationsområde skal fastholdes og udbygges, og vores politiske virke er ikke afgrænset af den finansielle sektor.

Konstruktive alliancer

Finansforbundet skal skabe og indgå i  konstruktive alliancer med henblik  på at skabe løsninger, der er til gavn for vores medlemmer.

Utraditionelle partnerskaber

Som forbund skal vi altid være i bevægelse og søge nye og utraditionelle partnerskaber – altid med øje for, hvad der tjener vores medlemmers interesser.

 

Forbund og Samfund

Forbund og samfund

De mere makropolitiske dele af samfundspolitikken både nationalt og internationalt. Det internationale arbejde/samarbejde,  Tværnationale virksomhedsklubber, Regulering, Den danske model herunder aftalemodel i et internationalt perspektiv, Bæredygtighed/Klima, Digitalisering

Bæredygtige arbejdstagerforhold

Arbejdstagerforhold styrkes både nært og fjernt som et grundlag for en bæredygtig, social og økonomisk vækst.

Dataetik og datasikkerhed

Data skal anvendes til at understøtte demokrati og transparens, og borgernes private data skal beskyttes.

Bæredygtig udvikling og omstilling

Finansforbundet skal som organisation agere bæredygtigt og klimamæssigt ansvarligt.

Ledelse i et dansk perspektiv

Ledere skal kunne udøve ledelse i en dansk kontekst og i en dansk kultur

Forpligtelse til at give tilbage til samfundene, vi er en del af

Vi har en forpligtelse til at give tilbage til de samfund, vi er en del af, og det vi sammen overleverer til kommende generationer

Global bæredygtig omstilling

Vi skal tage stilling til, hvordan vi vil forholde os til global bæredygtig omstilling

Social og økonomisk vækst

Skal bidrage til at skabe et finansielt område med høj etik, der leverer værdi til samfundet i form af økonomisk og social vækst

Lige muligheder og sammenhængskraft

Skal styrke lige muligheder og samfund med en stærk sammenhængskraft.

Bevarelse af demokratiske værdier

Vi skal bidrage til bevarelsen af demokratiske værdier i samfundet og vores egen organisation

OK og lovgivning

Overenskomster og lovgivning skal understøtte, at digitalisering kan finde sted på en værdiskabende måde.

Den danske model

Vi skal arbejde for at internationale regler understøtter den danske aftalemodel

Innovation og datalovgivning

Vi skal arbejde med fællesskaber på nationalt og internationalt niveau eksempelvis i forhold til innovation og datalovgivning

Konstruktive alliancer

Finansforbundet skal skabe og indgå i  konstruktive alliancer med henblik  på at skabe løsninger, der er til gavn for vores medlemmer.

Utraditionelle partnerskaber

Som forbund skal vi altid være i bevægelse og søge nye og utraditionelle partnerskaber – altid med øje for, hvad der tjener vores medlemmers interesser.
 

Digitaliseringens udviklingspotentialer

Digitalisering skal øge trivslen for det enkelte medlem, skabe vækst og flere jobs.

Fleksibelt arbejde og øget selvbestemmelse

Privatliv og arbejdsliv skal kunne kombineres på en fleksibel måde, der gør, at det enkelte medlem får øget selvbestemmelse, øget trivsel og et mere holdbart arbejdsliv i alle livsfaser.

Understøttelse af livsfaserne

Vi skal understøtte og stimulere livsfaserne i et arbejdsliv

Refleksion og restitution

Vi skal understøtte medarbejderes mulighed for refleksion og restitution

Gode arbejdsvilkår

 

Medlemmer og tillidsvalgte skal møde anerkendelse og til stadighed have de bedste muligheder for at udføre deres arbejde.

Selvbestemmelse

 

Vi skal arbejde for, at de ansatte får mulighed for selvbestemmelse på eget arbejdsliv

Inklusion, ligeværd og lige løn

 

Sektoren skal synligt stå for inklusion, mangfoldighed, ligeværd og lige løn for lige arbejde

OK og lovgivning

 

Overenskomster og lovgivning skal understøtte, at digitalisering kan finde sted på en værdiskabende måde.

Lederes vilkår

Lederne skal have vilkår, der udvikler dem selv og deres medarbejdere.

Dialogsøgende tillidsvalgte

Finansforbundets tillidsvalgte skal være  kompetente og dialogsøgende.

Meningsfuld digitalisering

Digitaliseringen skal bruges meningsfuldt i relation til ansatte såvel som kunder.

 

Innovation og datalovgivning

Vi skal arbejde med fællesskaber på nationalt og internationalt niveau eksempelvis i forhold til innovation og datalovgivning

Konstruktive alliancer

Vi skal skabe konstruktive alliancer hvor vi kan arbejde sammen om løsninger, der er til gavn for vores medlemmer.

Utraditionelle partnerskaber

 

Som forbund skal vi altid være i bevægelse og søge nye og utraditionelle partnerskaber – altid med øje for, hvad der tjener vores medlemmers interesser