Menu luk

Corona - hvordan er du stillet?

Bliver du eller dit barn smittet med coronavirus, gælder de samme regler i forhold til fravær med løn som ved øvrig sygdom. Men hvad gælder derudover, nu hvor restriktionerne er ophævet, og covid-19 ikke længere er en samfundskritisk sygdom?

Den 1. august 2021 udløb coronaaftalen mellem Finansforbundet og Finanssektorens arbejdsgiverforening. Det skyldes, at restriktionerne for fremmøde på landets arbejdspladser blev ophævet den 1. august, og at covid-19 ikke længere anses som en samfundskritisk sygdom.

Ophævelsen af aftalen betyder, at vi nu vender tilbage til normal retsstilling i forhold til fravær og barns sygdom.

Sådan forholder vi os

I Finansforbundet følger vi udviklingen og er klar til at starte nye forhandlinger med Finanssektorens Arbejdsgiverforening, hvis der i løbet af efteråret og vinteren skulle ske en udvikling i smittespredningen, der lægger pres på Finansforbundets medlemmer i forhold til at holde karantæneramte raske børn hjemme.

I den nærmeste fremtid opfordrer vi jer til at finde løsninger inden for rammerne af de aftaler om hjemmearbejde, som mange arbejdspladser har indgået.

Spørgsmål og svar om coronavirus

Skal du oplyse din arbejdsgiver om, at det er Corona, du fejler?

Din arbejdsgiver har som udgangspunkt ikke krav på at vide, at du er smittet med coronavirus.

Hensynet til at forebygge og håndtere smitte med COVID-19 gør dog, at det i særlige tilfælde kan være relevant for din arbejdsgiver at vide, om du er smittet med COVID-19. Det gælder fx, hvis du arbejder med særligt sårbare personer, eller hvis du har opholdt dig under en meter fra kolleger eller kunder.  

Kan din arbejdsgiver afskedige dig, hvis du ikke vil/kan blive vaccineret?

Nej, din arbejdsgiver kan som udgangspunkt ikke afskedige dig på grund af manglende vaccination.

Der kan dog være særlige tilfælde, hvor det kan være sagligt at afskedige dig. Det gælder fx, hvis du ikke kan udføre dit arbejde, fordi du som en væsentlig del af dit arbejde skal rejse til lande, der kræver vaccination. I det tilfælde skal din arbejdsgiver forsøge at omplacere dig, så du ikke længere har rejseaktivitet til de pågældende lande, men hvis det ikke er muligt, kan det være sagligt at afskedige dig.

Har min arbejdsgiver krav på at vide, om jeg er vaccineret?

Nej, din arbejdsgiver må ikke bede dig oplyse, om du er vaccineret, da oplysningen er en helbredsoplysning.

Din arbejdsgiver har kun krav på at vide, om du er vaccineret, hvis der er en saglig årsag til det. Det kan fx være, hvis du ikke kan udføre dit arbejde uden dokumentation for, at du er vaccineret.

Er du i hjemmekarantæne uden at være syg?

Du har lovligt fravær fra dit arbejde, da der er tale om en force majeure situation, hvor det ikke er muligt for dig at møde på arbejde af årsager, du ikke er skyld i. Din arbejdsgiver kan derfor ikke anse dit fravær som ulovlig udeblivelse og afskedige eller bortvise for ikke at møde på arbejde.

Er det sundhedsmyndighederne, der har anbefalet hjemmekarantænen, har du også ret til løn under karantænen, da det sidestilles med sygdom. Så vidt det er muligt, skal du i denne situation tilbyde at udføre arbejde fra hjemmet.

Er det din arbejdsgiver, der uden myndighedernes indblanding har hjemsendt dig, er du berettiget til løn under hjemsendelsen. Så vidt det er muligt, skal du tilbyde at udføre arbejde fra hjemmet.

Kan du afslå at arbejde hjemme?

Er du i hjemmekarantæne på baggrund af myndighedernes anbefalinger, eller har din arbejdsgiver hjemsendt dig af egen drift, er du forpligtet til at tilbyde at udføre arbejde fra hjemmet, såfremt din jobfunktion generelt gør det muligt.

Din arbejdsgiver har ansvaret for, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforeningen FA's "Rammeaftale for distancearbejde"  

Rammeaftale for distancearbejde (PDF)

Planlægger du ferie?

Planlægger du en ferie, bør du følge de danske myndigheders rejseanvisninger, såvel som myndighederne i det land du planlægger at rejse til. Vælger du at gennemføre en rejse til et område myndighederne fraråder og medfører dette, at du blive forhindret i at møde på arbejde efter din ferie, eksempelvis hvis du er blevet pålagt karantæne på destinationen eller fly til og fra landet er aflyst, kan din arbejdsgiver være berettiget til at bortvise dig for ulovlig udeblivelse.

Kan din arbejdsgiver pålægge dig 14 dages hjemmekarantæne uden løn, hvis du kommer hjem fra et land, hvor sundhedsmyndighederne ikke anbefaler hjemmekarantæne?

Nej, det vil din arbejdsgiver ikke kunne, da du har fulgt myndighedernes anvisninger, og din arbejdsgiver skal derfor betale dig løn, hvis de beder dig blive hjemme.

Kan du nægte at gå på arbejde af frygt for at blive smittet?

Du vil generelt ikke kunne nægte at møde på arbejde. Det er alene din arbejdsgiver eller myndighederne, der kan træffe beslutning om, at du ikke skal møde op.

Hvis der er konkrete forhold på arbejdspladsen, der gør dig utryg, opfordrer vi dig til at gå i dialog med din arbejdsgiver om, hvordan I løser dette, eventuelt ved du arbejder hjemme.

Hvordan er du stillet, hvis dit barn bliver hjemsendt fra børnehave eller vuggestue med mistanke om Corona?

Hvis dit barn er syg, har du ret til fravær med løn til pasning af sygt barn i fem dage eller det antal dage, din overenskomst eller ansættelseskontrakt angiver. Hvis dit barn skal være hjemme mere end fem dage anbefaler vi, at du går i dialog med din arbejdsgiver om muligheden for at arbejde hjemme de øvrige dage. 

Er dit barn hjemsendt, men ikke syg, skal du aftale dine nærmere vilkår for fraværet med din arbejdsgiver. Du er berettiget til at blive hjemme og passe dine børn, hvis du ikke har anden pasningsmulighed, så du kan gå i dialog med din arbejdsgiver om muligheden for at arbejde hjemme under fraværet.

I mange virksomheder er der indgået aftaler om øget mulighed for hjemmearbejde, og de aftaler kan du bruge i denne situation. Hvis det ikke er muligt at arbejde hjemme, kan dit fravær aftales som afspadsering, ferie eller omsorgsdage.

Hvordan er du stillet, hvis dine børns skole eller institution lukker midlertidigt?

Du er berettiget til at blive hjemme og passe dine børn, hvis du ikke har anden pasningsmulighed. Du kan gå i dialog med din arbejdsgiver om muligheden for at arbejde hjemme under fraværet. 

I mange virksomheder er der indgået aftaler om øget mulighed for hjemmearbejde, og de aftaler kan du bruge i denne situation. Hvis det ikke er muligt at arbejde hjemme, kan dit fravær aftales som afspadsering, ferie eller omsorgsdage.

Hvad er din situation, hvis du er i en særlig risikogruppe, og du føler dig utryg ved at møde på arbejde?

Hvis du er utryg, bør du tage kontakt til din læge og drøfte, hvad det er, der gør dig utryg ved at møde på arbejde. Er det lægens vurdering, at der er en konkret risiko omkring din sundhed ved at gå på arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver og se, om i kan finde en løsning, der fjerner risikoen – fx ved at arbejde hjemmefra eller blive fjernet fra et arbejdssted, hvor du har meget personkontakt eller noget helt tredje.

Kan der ikke skabes en situation, hvor du kan udføre dit arbejde uden risiko for din sundhed, så har du ret til at blive hjemme. Men hvis din arbejdsgiver er uenig i denne vurdering, risikerer du, at din arbejdsgiver ikke vil betale løn og i grove tilfælde, at du vil blive opsagt eller bortvist. Ved manglende enighed med din arbejdsgiver, bør du kontakte Finansforbundet, inden du bliver væk fra arbejdspladsen.

Hvad er din situation, hvis dit barn er i en særlig risikogruppe, og du føler dig utryg ved at møde på arbejde?

Svaret er formentligt det samme som ovenfor, hvis du selv var i en særlig risikogruppe, men det er uafklaret.

Skal du anmelde Corona som en arbejdsskade ?

Vi anbefaler, at du anmelder Corona som en arbejdsskade, hvis du er blevet smittet på arbejdet. Også selvom du måske ikke har haft et alvorligt forløb eller mærket noget til senfølger.

Du skal nemlig anmelde en arbejdsskade senest et år efter, at skaden er opstået. Oplever du først senfølger efter denne frist og anmelder skaden på det tidspunkt, kan det være vanskelig at løfte bevisbyrden for, at der er en sammenhæng med, at du har været smittet med corona og de gener, du oplever. Du risikerer derfor, at din sygdom ikke anerkendes som arbejdsskade.

Corona kan anerkendes som en arbejdsskade (som en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom), og du kan have ret til erstatning, hvis:

  • Du har fået stillet diagnosen covid-19
  • Der er tale om en konkret hændelse eller påvirkning inden for fem dage i form af en påviselig smitterisiko på dit arbejde
  • Der er en sandsynlig sammenhæng mellem smitterisiko og det forhold, at du har smitte med COVID-19

Du skal være opmærksom på, at du selv skal kunne løfte bevisbyrden, hvis du skal have anerkendt smitte med COVID-19 som en arbejdsskade.

Sådan anmelder du en arbejdsskade

Hvis du vil anmelde senfølger efter COVID-19, skal:

  • Din arbejdsgiver anmelde sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
  • Den læge, der behandler dig, anmelde sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, eller du skal selv gå ind på AES.dk og udfylde en anmeldelsesblanket
Vil du vide mere?